Поиск по базе сайта:
Зміст icon

Зміст
Скачати 425.6 Kb.
НазваЗміст
Сторінка1/4
Дата конвертації09.07.2013
Розмір425.6 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
ЗМІСТ

ВСТУП...............................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАЦІЙ……..…………

12

1.1. Формування промислових корпорацій як результат інтеграційних процесів в економіці .............................................

12

1.2. Сутність і особливості організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій..............................................................

28

1.3. Типологія структурної трансформації промислових корпорацій

45

Висновки до розділу 1…................................................................

63

^ РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО ОБҐРУНТУВАННЮ

СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОРПОРАЦІЙ

ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ.............................................

66

    1. Дослідження різних підходів до проведення структурної трансформації корпорацій...........................................................

66

    1. Аналіз впливу структурної трансформації корпорацій на результати їх діяльності...............................................................

83

    1. Методи структурного розвитку корпорацій …..........................

103

Висновки до розділу 2.................................................................

123

^ РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ

СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ...........................................

126

3.1. Обґрунтування вибору структурної трансформації корпорацій

126

3.2. Врахування економічних інтересів учасників структурної трансформації корпорацій............................................................

147

3.3. Формування організаційно-економічних умов розвитку корпорацій у промисловому комплексі......................................

163

Висновки до розділу 3..................................................................

184

ВИСНОВКИ.....................................................................................................


187

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..

192

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................................................


220

^ ВСТУП


Актуальність теми. Машинобудування є однією з базових галузей промислового комплексу Донецького регіону, від рівня розвитку якої залежать технологічне оновлення та високоефективне функціонування інших галузей національного господарства. Розвиток акціонерної форми господарювання та формування корпоративного сектора з початку 90-х рр. ХХ ст. обумовив появу нових можливостей для машинобудівних підприємств у створенні оптимальної системи організації великомасштабного виробництва, забезпечення конкурентної боротьби на внутрішніх та зовнішніх ринках шля­хом активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, мобілізації внутрішніх резервів та зниження виробничих витрат. Однак нестабільність зовнішнього середовища та недосконалість законодавчої бази значною мірою стримують формування ефективного організаційно-економічного механізму, який сприяв би підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних машинобудівних підприємств. Особливо актуально ці питання постають в умовах постійного ускладнення економічного середовища та на фоні глобалізації світових ринків. Це визначає об’єктивну необхідність удосконалення існуючих та створення нових науково-методичних підходів до організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій з одночасним узагальненням та систематизацією теоретико-методологічних аспектів їх структурної трансформації як засобу активізації процесів концентрації ресурсів та їх оптимального використання у виробничій, інвестиційній та інноваційній діяльності.

Питання теорії, методології та практики організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій досліджувалися у працях зарубіжних і вітчизняних вчених: І. Ансоффа, П. Друкера, П. Самуєльсона, М. Портера, О.І. Амоші, В.Н. Амітана, М.Г. Білопольського, С.В. Богачова, І.П. Булєєва, В.М. Геєця, М.І. Долішнього, Ф.Ю. Поклонського, М.Д. Прокопенка, Л.А. Савельєва, І.Л. Сазонця. При цьому значущість проблем формування ефективної моделі корпоративного управління зумовила нові напрями розвитку сучасної економічної думки. Різні аспекти розвитку великих господарських комплексів на регіональному та галузевому рівнях розглянуто у працях С.С.Аптекаря, М.В. Верескуна, О.В. Грицай, В.В. Краснової, Р.Р. Ларіної, Т.М. Савельєвої, О.В.Савчука, Г.М. Скударя, В.В. Трубчаніна. Незважаючи на велике різноманіття порушених наукових проблем та глибину їх дослідження, у сучасній економічній науці окремі їх аспекти залишаються не достатньо розв’язаними. Так, існуючі методи потребують адаптації до сучасних умов реформування системи державного управління відповідно до європейських демократичних принципів, зокрема в напрямі вдосконалення управління економічним і структурним розвитком корпорацій, діючих у машинобудівній галузі, та посилення їх ролі у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України.

Викладене свідчить, що поточний стан наукової розробки наведених проблемних питань вимагає узагальнення та систематизації теоретико-методологічних і прикладних аспектів щодо організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій в умовах їх структурної трансформації та одержання наукових результатів, придатних для практичного використання. Це визначає актуальність обраної теми та напрямів дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення і висновки дослідження були одержані згідно з планами науково-дослідних робіт Донбаської національної академії будівництва і архітектури. У рамках теми «Стратегія соціально-економічного розвитку міста Макіївка до 2015 року» (номер державної реєстрації 0105U001956) здобувачем підготовлено рекомендації стосовно формування і використання економіко-організаційного забезпечення розвитку містоутворюючих підприємств, зокрема машинобудівної галузі, з урахуванням особливостей їх структурної трансформації в ринкових умовах. Відповідно до завдань виконання теми «Економічна діагностика діяльності підприємства» (номер державної реєстрації 0105U001954) автором запропоновано підходи щодо кількісної та якісної оцінки ефективності діяльності структурних підрозділів акціонерного товариства з метою підвищенню гнучкості та адекватності управління ними. У рамках теми «Розвиток економіки будівництва і міського господарства Донецької області в контексті трансформаційних перетворень в Україні» (номер державної реєстрації 0107U000089) дисертантом досліджено вплив чинників макро- і мікросередовища на технічний стан основних фондів підприємств Донецької області й визначено напрями структурного розвитку машинобудівних підприємств акціонерної форми власності.

^ Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в узагальненні теоретичних положень, розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо розвитку промислових корпорацій на основі формування і використання відповідного організаційно-економічного забезпечення з урахуванням особливостей їх структурної трансформації в ринкових умовах.

Відповідно до мети було поставлено і вирішено такі завдання:

узагальнено особливості формування і розвитку промислових корпорацій як результату інтеграційних процесів в економіці;

визначено сутність організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій;

вдосконалено типологію структурної трансформації промислових корпорацій;

досліджено підходи до проведення структурної трансформації промислових корпорацій;

проаналізовано вплив структурної трансформації промислових корпорацій на результати діяльності та визначено пріоритетні напрями їх розвитку;

узагальнено та поглиблено методи структурного розвитку промислових корпорацій в напрямі вдосконалення системи планування і координації організаційно-економічних змін;

обґрунтовано вибір типу структурної трансформації промислових корпорацій;

запропоновано підхід до врахування економічних інтересів учасників структурної трансформації промислових корпорацій;

розроблено рекомендації щодо формування організаційно-економічних умов розвитку корпорацій у промисловому комплексі.

^ Об’єктом дослідження є процеси організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій в умовах структурної трансформації.

Предметом дослідження стали теоретичні, методичні та практичні аспекти організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій (на прикладі підприємств машинобудування Донецького регіону).

^ Методи дослідження. Теоретичну основу дослідження склали фундаментальні положення економічної теорії, макро- та мікроекономіки, статистики, моделювання, а також матеріали монографічних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених з проблематики корпоративного управління, роботи провідних фахівців у сфері управління машинобудівним виробництвом.

Методологічною основою дисертації є діалектичний метод пізнання економічних явищ та процесів, системний підхід при обґрунтуванні напрямів організаційно-економічного розвитку корпорацій у машинобудівній галузі, комплексний метод оцінки ефективності діяльності промислових корпорацій. До основних методів, які використовувались для досягнення поставленої мети, належать: методи логіко-теоретичного узагальнення, класифікації і порівняльних характеристик – при дослідженні термінологічного апарату, удосконаленні типології структурної трансформації промислових корпорацій, систематизації підходів до проведення організаційних змін; статистичного та економічного аналізу, економіко-статистичне та економіко-математичне моделювання – при аналізі економічних результатів структурної трансформації та чинників, що на них впливають, розробці економіко-математичної моделі розрахунку синергетичного ефекту в розрізі горизонтального, вертикального та конгломеративного типів структурної трансформації промислових корпорацій; графічний – для подання результатів дослідження; абстрактно-логічний – при узагальненні, формуванні висновків і рекомендацій.

^ Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці комплексу теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо формування й використання економіко-організаційного забезпечення розвитку промислових корпорацій з урахуванням особливостей їх структурної трансформації в ринкових умовах. Одержані результати дослідження у сукупності розв’язують важливе наукове завдання – теоретико-методичне обґрунтування наукових засад щодо вдосконалення організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій в умовах структурної трансформації за рахунок використання особливостей їх функціонування та впливу синергетичного ефекту на результативність діяльності.

Найбільш важливими науковими результатами дисертаційної роботи є такі:

вперше:

розроблено концепцію організаційно-економічного розвитку промислової корпорації в умовах структурної трансформації, яка враховує вплив чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, баланс інтересів учасників, методи структурного розвитку, типи структурної трансформації, організаційні, економічні та правові умови, дозволяє визначити основні напрями структурно-інноваційних перетворень машинобудівних підприємств акціонерної форми власності в умовах постійного ускладнення економічного середовища, і механізм її реалізації;

запропоновано науково-методичний підхід до обґрунтування вибору типу структурної трансформації промислових корпорацій, який враховує якісні та кількісні критерії вибору, а також економіко-математичну модель розрахунку синергетичного ефекту в розрізі горизонтального, вертикального та конгломеративного типів структурної трансформації. Це сприятиме прийняттю фахівцями обґрунтованих рішень щодо вибору оптимального варіанту з існуючих альтернатив організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій в умовах об’єктивної необхідності змін організаційного устрою промислового комплексу;

удосконалено:

понятійно-категоріальний апарат, зокрема, за рахунок систематизації та групування розкрито сутність і уточнено визначення організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій як динамічного процесу кількісних і/або якісних змін у внутрішній будові та системі економічних відносин всередині акціонерних товариств, що функціонують у сфері матеріального виробництва, з метою реалізації довгострокових завдань, націлених на активне використання внутрішнього ресурсного потенціалу, зростання конкурентоспроможності та розвиток нової здатності адекватної реакції на зміни зовнішнього середовища. Також уточнено поняття «промислова корпорація» і «структурна трансформація промислових корпорацій», що дозволить уникнути змішування і підмін їх змісту у сфері корпоративного управління;

методичний підхід до визначення економічних інтересів учасників структурної трансформації промислових корпорацій, який передбачає врахування окрім інтересів «внутрішніх» й інтереси «зовнішніх» учасників (кредиторів, дебіторів, споживачів продукції, органів державної і регіональної влади, контролюючих та наглядових структур), які прямо чи опосередковано взаємодіють з промисловою корпорацією, що сприятиме ефективному організаційно-економічному розвитку промислових корпорацій в процесі їх взаємодії з різними учасниками ринку;

методичний підхід до планування структурного розвитку промислових корпорацій, який передбачає триетапну систему планування, що забезпечуватиме комплексну координацію організаційно-економічних змін у процесі структурної трансформації промислових корпорацій;

дістали подальшого розвитку:

визначення ролі промислових корпорацій у формуванні інноваційно-інвестиційної моделі економіки України на основі дослідження та систематизації загальносвітових і вітчизняних тенденцій корпоративного розвитку, що дозволяє підвищити наукову обґрунтованість визначення напрямів трансформаційних процесів у сфері матеріального виробництва та вдосконалення системи взаємозв’язків і взаємовідносин між акціонерними товариствами базових галузей промисловості, зокрема машинобудування;

типологія структурної трансформації промислових корпорацій за рахунок включення поряд з існуючими нових класифікаційних ознак: мотив реалізації структурної трансформації корпорації, рівень контролю у трансформованій структурі управління, ступень інтегрованості та територіальні межі діяльності учасників структурної трансформації. Це сприятиме деталізованому підходу до економічного оцінювання і координації діяльності господарюючих суб’єктів в рамках того чи іншого типу структурних перетворень;

систематизація підходів до проведення структурної трансформації промислових корпорацій за рахунок виділення основних класифікаційних груп, що дозволяє сконцентрувати організаційні зусилля на підвищенні ефективності структурних перетворень згідно з тими підходами, які найбільше відповідають особливостям української економіки, а саме: еволюційний, з оптимальним застосуванням методів приватизації і корпоратизації в межах необхідного (вимушеного) підходу; регіональний; галузевий і міжгалузевий підходи; міжнародний; підхід, пов’язаний із забезпеченням конкурентних переваг;

положення щодо обґрунтування пріоритетності напрямів організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій на основі систематизації і групування внутрішніх і зовнішніх чинників, що сприятиме поглибленню розуміння необхідності у дедиверсифікації корпорацій з посиленням їх спеціалізації та орієнтації на досягнення ефекту економії за рахунок збільшення масштабів виробництва, інтеграції промислового, фінансового та інноваційного капіталів, розширенні географії виробництва і збуту машинобудівної продукції.

^ Практичне значення отриманих результатів. Сформульовані та обґрунтовані у дисертації теоретико-методологічні положення, розроблені практичні рекомендації збагачують теорію і практику організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій Донецького регіону.

Висновки та пропозиції щодо формування і використання економіко-організаційного забезпечення розвитку промислових корпорацій з урахуванням особливостей їх структурної трансформації у ринкових умовах використано у діяльності машинобудівних підприємств: методичні положення щодо оцінки ефективності внутрівиробничих відносин впроваджено в господарську діяльність ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (довідка № 3048 від 15.07.2008 р.); пропозиції щодо вдосконалення системи планування організаційно-економічних змін та обґрунтування вибору напрямів структурних перетворень впроваджено у діяльність ЗАТ «Артемiвський машинобудiвний завод «Вiстек» (довідка № 2607/15 від 03.06.2008 р.). Результати дослідження використовуються у навчальному процесі при підготовці спеціалістів та магістрів економічних спеціальностей у Донбаській національній академії будівництва та архітектури МОН України (довідка № 4-11-36 від 15.07.2008 р.) (Дод. А, Б, В).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом особистих досліджень та самостійною науковою працею автора-здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримано автором самостійно. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, особистий внесок здобувача зазначено у списку публікацій за темою дисертації.

^ Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки, рекомендації та результати дисертації було обговорено на IV, VI Міжнародних наукових конференціях студентів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (м. Донецьк, 2003, 2005 рр.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інвестиційні стратегії сталого розвитку» (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); VIІ Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Проблеми сталого розвитку будівельної галузі і ЖКГ» (м. Макіївка, 2008 р.).

Публікації. За темою дослідження опубліковано 12 наукових робіт загальним обсягом 3,38 друк. арк., з яких особисто автору належить 3 друк. арк., у тому числі 7 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 2,62 друк. арк., з яких особисто автору належить 2,38 друк. арк.

^ Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, викладених на 191 сторінках; 16 додатків на 27 сторінках; списку використаних джерел із 178 найменувань, з них 5 іноземних, на 18 сторінках. Дисертація містить 19 таблиць на 20 сторінках, 23 рисунки на 22 сторінках.

  1   2   3   4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації