Поиск по базе сайта:
Тема: «Облік, аналіз І аудит фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі ват «Київський хлібозавод»)» icon

Тема: «Облік, аналіз І аудит фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі ват «Київський хлібозавод»)»
НазваТема: «Облік, аналіз І аудит фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі ват «Київський хлібозавод»)»
Сторінка1/7
Дата конвертації08.07.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


Дипломна робота


Тема: «Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі ВАТ «Київський хлібозавод»)»


ЗМІСТВступ 3

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи обліку та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства 7

1.1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування 7

1.2. Методика розрахунку фінансових результатів за стандартами бухгалтерського обліку 9

2.2. Порядок складання звітності з обліку фінансових результатів на підприємстві 14

3.2. Аналіз фінансового стану підприємства 23

3.3. Шляхи покращення фінансового результату діяльності підприємства умовах фінансової кризи 28

Висновки та пропозиції 35

Список використаних джерел 42ВступАктуальність теми. Основною метою діяльності підприємств усіх форм власності незалежно від галузевої належності, виду діяльності та інших чинників є отримання доходів у розмірі, достатньому для покриття витрат і подальшого розвитку виробництва. Проте, сучасні умови господарювання та стан економіки України зумовлюють поступове зменшення кількості прибуткових підприємств і відповідно, збільшення збиткових. Причинами цього є порушення пропорцій у розвитку промисловості та сільського господарства, зниження купівельної спроможності споживачів, підвищення податкового тиску, недоліки у проведенні приватизації державних підприємств та земельної реформи та інше. Проте підприємства самостійно шукають вихід із кризового становища з метою підвищення платоспроможності, конкурентноздатності власної продукції та покращення фінансового стану[23,c.128].

Для ефективного управління діяльністю керівники, власники, менеджери та інші управлінці повинні мати економічну інформацію, яка відповідає їх потребам. Формування такої достовірної, точної, оперативної та повної інформації відбувається у системі бухгалтерського обліку. На сьогоднішній день у нашій країні проходить процес реформування обліку з метою максимального наближення до міжнародної системи і використання прогресивного досвіду економічно розвинутих країн. Безумовно, що жодна реформа не може відбуватися абсолютно безболісно. Тому впровадження Національних стандартів обліку та нового Плану рахунків викликає певні труднощі як у бухгалтерів-практиків, так і у науковців. Про це свідчить велика кількість публікацій у періодичних виданнях облікового характеру. Однією з важливих частин бухгалтерського обліку, яка потребує особливої уваги, є облік фінансових результатів та їх відображення у звітності. Це пов'язано з тим, що саме від фінансових результатів, їх правильного обліку, контролю, аналізу та аудиту, залежить фінансово-майновий стан та ефективність діяльності підприємства.

Основу економічного розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах господарювання становить прибуток, який являє собою грошовий вираз основної частини грошових надходжень, які створюються підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, об’єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Багатоаспектне значення прибутку починається з переходом економіки України на принципи ринкового господарства. Адже акціонерні, орендні, приватні підприємства, а також підприємства інших форм власності, отримавши фінансову самостійність і незалежність, стали самі вирішувати, на які цілі і в яких розмірах використовувати прибуток, який залишається після сплати податків до бюджету і інших обов’язкових платежів і відрахувань.[32,c.79]

Мета дипломної роботи полягає у висвітленні методики обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, подальшого вивчення недоліків, впливу негативних чинників, вивчення можливостей вдосконалення обліку та аналізу і розробки практично значимих пропозицій щодо його покращення.

Головним завданням дипломної роботи є:

- розкрити поняття фінансових результатів та порядок їх формування;

- показати методику розрахунку фінансових результатів за стандартами бухгалтерського обліку;

- охарактеризувати нормативно –законодавчу базу з обліку та аудиту фінансових результатів;

- на прикладі базового підприємства показати як організований синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів;

- розглянути порядок складання звітності з обліку фінансових результатів на підприємстві;

- провести аудит фінансових результатів діяльності підприємства;

- дати загальну характеристику базового підприємства;

- провести фінансово-економічний аналіз підприємства;

- сформувати конкретні висновки за предметом дослідження;

- обґрунтувати конкретні пропозиції щодо шляхів збільшення прибутку підприємства.

Об’єктом дослідження вибрано ВАТ «Київський хлібозавод», в якому наявні можливості усестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань щодо формування фінансових результатів з використанням практичних матеріалів. Основним видом діяльності підприємства є: виробництво хліба та хлібобулочних виробів, роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, товарами виробничо-технічного призначення, організація та впровадження сучасних форм торговельного обслуговування, рекламні роботи; проведення виставок.

Предметом дослідження є організація обліку та фінансових результатів, порядок формування фінансових показників для проведення аналізу діяльності підприємства для прийняття відповідних управлінських рішень.

Методи дослідження. У дипломній роботі використовувались такі методи як системний аналіз – для деталізації і розчленування об’єкта дослідження на окремі важливіші складові елементи; конкретизація – для обґрунтування змісту форм облікового забезпечення; дослідження документів та реєстрів обліку за формою та змістом – для виявлення їхньої відповідності щодо адекватності вимогам стандартів; порівняння – для зіставлення даних підприємства у динаміці; групування – для визначення залежностей одних показників від інших; порівняння – для зіставлення даних звіту про фінансові результати у динаміці; середніх і відносних величин – для глибшого розуміння сутності і причини відхилення його змін; горизонтальний і вертикальний аналізи – для визначення рівня впливу і питомої ваги кожного окремого показника на загальний результат із плином часу.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі використано і проаналізовано наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження, обґрунтовано особливості обліку фінансових результатів та порядок складання звітності на підприємстві, сформувати рекомендації для покращення показників фінансової діяльності досліджуваного об’єкту.

Методологічною основою написання дипломної роботи послужили законодавчі і нормативні акти, підручники та навчальні посібники, статті в наукових періодичних виданнях з досліджуваної проблеми; обліково-фінансова звітність та нормативні положення ВАТ «Київський хлібозавод».

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що результати аналізу та рекомендації будуть застосовані ВАТ «Київський хлібозавод» для покращення фінансової діяльності підприємства.

Обсяг і структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на 118 сторінках, ілюстрована 30 таблицями, 9 рисунками та 13 додатками. Список використаних джерел включає 68 найменувань.


  1   2   3   4   5   6   7Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації