Поиск по базе сайта:
1 Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості позичальника 28 розділ ІІ icon

1 Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості позичальника 28 розділ ІІ
Скачати 127.04 Kb.
Назва1 Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості позичальника 28 розділ ІІ
Дата конвертації08.07.2013
Розмір127.04 Kb.
ТипДокументи

Материалы предоставлены интернет - проектом www.diplomukr.com.ua®

Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срокВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА 6
1.1. Економічний зміст кредитоспроможності та платоспроможності позичальника та значення її оцінки в банківській діяльності 6
1.2. Сучасні підходи до оцінки кредитоспроможності позичальника 23
1.3. Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості позичальника 28
РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 37
2.1. Коротка характеристика підприємства 37
2.2. Аналіз кредитоспроможності та визначення фінансового стану позичальника 45
2.3. Визначення класу позичальника 73
2.4. Ухвалення рішення про надання або ненадання кредиту 86
^ РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 89
3.1. Закордонний досвід прогнозування фінансового стану позичальника в наступному періоді з метою прийняття обґрунтованого рішення про надання позики 89
3.2. Удосконалення системи показників оцінки кредитоспроможності клієнтів комерційного банку 98
3.3. Удосконалення методики аудиту потенційних позичальників комерційних банків 101
ВИСНОВКИ 105
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 108


Актуальність дослідження. Доступність кредитних ресурсів є одним із основних чинників, які дають поштовх розвитку економіки. Кредитування є ринковим фактором, який забезпечує фінансування галузей економіки, яких найбільше потребує суспільство. Останнім часом відчувається тенденція збільшення обсягів кредитування для розвитку виробництва, надання послуг.
Процес формування ринкових відносин в економіці України об’єктивно зумовлює необхідність підвищення ролі банківського кредиту, що є одним із найважливіших чинників, які забезпечують безперервність розширеного відтворення. Така роль визначається насамперед широкою сферою застосування кредитних операцій банків.
Необхідність кредитних відносин пов’язана з об’єктивною розбіжністю у часі руху матеріальних і грошових потоків, що виникає в процесі відтворення суспільного продукту. Потреба в кредиті виникає через різницю у величині і термінах повернення капіталу, авансованого у виробництво.
Більшість проблем у діяльності банків у сучасних умовах пов’язано з проведенням ризикової кредитної політики.
Кредит має створювати сприятливі умови для розвитку всіх сфер і галузей національної економіки України. Кредит відродиться важлива роль у подальшому реформуванні економіки України та відродженні національного виробництва. Кінцевим підсумком кредитування має стати розвиток і підвищення ефективності національної економіки.
Вивчення джерел і форм гарантованості погашення позичок, розробка методів зниження питомої ваги неповернених позичок в загальному обсязі наданих кредитів, ефективне використання результатів аналізу наданих кредитів, ефективне використання результатів аналізу кредитоспроможності клієнтів, а, отже, і впровадження якісних форм забезпечення та контролю за цільовим використанням позички справляють регулюючий вплив на банківську діяльність.
Метою роботи є комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів, які стосуються оцінки кредиспроможності і платоспроможності позичальника та методичного і практичного інструментарію функціонування механізму надання і повернення кредиту на прикладі діяльності банку.
Об’єктом дослідження є кредиспроможність і платоспроможність позичальника при отриманні кредиту в банку.
Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження:
- Розглянути теоретичні аспекти дослідження кредитоспроможності і платоспроможності позичальника;
- здійснити аналіз діючої практики оцінки кредитоспроможності позичальника в банку „Укрпромбанк”;
- здійснити практичне дослідження оцінки кредитоспроможності позичальника – юридичної особи.
Предметом дослідження виступають теоретичні та прикладні аспекти технології забезпечення безпеки кредитних операцій банків.
Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань кредитування, банківської діяльності, злочинів у системі кредитування, зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Аванесової І., Аржевітіна С., Васюренка О., Верхоглядова Н., Вітлінського В., Волощука І., Гласюка В., Голуба В., Дзюблюка О., Дмитренка М., Дубілета О., Заїки А., Чернявського С., Клименка Г., Комарницької Р., Матвієнка П., Папуши А., Святка С., Шелудька Н. та ряду ін., нормативно-правові акти України та фінансово-статистична звітність досліджуваного ВАТ „УПБ”.
У роботі використовуються думки авторів з різних джерел, а також практичні дані, вивчені за період проходження практики, які були глибоко проаналізовані, критично оброблені, систематизовані в динаміку досліджуваних явищ і в їхньому взаємозв'язку.
У даній роботі була використана різноманітна література, що дозволила розглянути дану тему з різних точок зору.
У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити теоретичний, аналізу й синтезу, порівняння та узагальнення.
Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, статистичні дані, опубліковані у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, науково-практичних конференціях, періодичних виданнях, інформаційно-аналітичних бюлетенях галузевих інтеграційних утворень, мережі Інтернет, статистичних збірниках, законах та нормативних актах, постановах та положення Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Національного банку України, підвідомчі акти „Українського Професійного Банку”, наукові монографії.
Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; трьох розділів. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.


Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення:
Необхідність кредитних відносин пов’язана з об’єктивною розбіжністю у часі руху матеріальних і грошових потоків, що виникає в процесі відтворення суспільного продукту. Потреба в кредиті виникає через різницю у величині і термінах повернення капіталу, авансованого у виробництво.
Аналіз теоретичних аспектів розробленої теми довів провідне значення банківського кредиту. Дослідження наявних теоретичних джерел показали розробленість теми вітчизняними вченими, що дало змогу порівняти теоретичні наробки з фактичними даними на практиці щодо застосування банком форм гарантованості повернення позички, їх відповідність реальним умовам сьогоднішньої системи банківського кредитування.
В роботі розглянуто порядок отримання кредиту – етапи кредитування від розгляду заяви позичальника, наданої в забезпечення застави до підписання кредитної угоди та надання кредиту. А також контролювання, періодично, з боку банку стану заставленого майна, перевірки кредитоспроможності. Основними нормативно-законодавчими актами з організації та аналізу кредитних операцій є Закон України “Про банки і банківську діяльність”, Закон України “Про заставу”, Правила організації фінансової та статистичної звітності банків Україні, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків, Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків, Порядком нарахування процентів в установах Державного експортно-імпортного банку України, Положення “Про кредитування”, Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків, Інструкція з аналізу ризиків (методика оцінки кредитних ризиків), Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні.
Оцінка платоспроможності позичальника здійснюється на підставі документів, що надаються позичальником, документів, що складаються працівниками кредитної спілки, які проводять оцінку платоспроможності позичальника, а також, на підставі інформації, яка отримана від позичальника та з інших джерел.
У другому розділі на прикладі підприємства було поетапно відображено весь процес роботи програмного продукту з інструкціями та рекомендаціями починаючи з процесу заповнення форми для внесення необхідних даних та закінчуючи процесом формування звітів, щодо укладених кредитних угод. Розроблена система підтримки прийняття рішень при кредитовані юридичних осіб «Клієнт-Кредит» передбачає використання її на всіх засадах кредитного департаменту, починаючи з процесу прийняття заявки. Доцільно встановити на комп’ютер та закріпити відповідальність за збереження цілісності даних та їх достовірності стосовно наданої інформації за працівником який безпосередньо приймає заявки та вносить відповідні дані до БД «Клієнт-Кредит».
Важливою проблемою забезпечення повернення наданих позичок є визначення форм та джерел забезпечення повернення позики, під якими розуміють конкретне фінансове джерело погашення боргу, юридичне оформлення права позичальника на його використання, організацію контролю банку за достатністю та сприйнятливістю цього джерела, що гарантувало б позичальнику збереження та мобільність його позичкових ресурсів.
Підводячи підсумки викладеного у третьому розділі, слід зазначити актуальність питання оцінки кредитоспроможності клієнтів банку не тільки для них самих, але і для позичальника, оскільки правильне законодавче і нормативне врегулювання таких відносин сприяє своєчасному поверненню коштів, прискоренню обігу їх, стимулюючи тим самим подальший розвиток економіки.
Оцінюючи кредитоспроможність підприємств-позичальників, необхідно збільшити кількість фінансових коефіцієнтів. Крім традиційних, доцільно розраховувати коефіцієнти: інвестування (характеризує достатність джерел власних коштів щодо вкладених в основні засоби); фінансової незалежності (показує ступінь забезпеченості клієнта власними джерелами, включений до переліку показників, які характеризують позичальника у перспективі, дає якісну картину фінансової стійкості й солідності підприємства, є одним із головних при оцінці кредитоспроможності клієнта в зарубіжних країнах); співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (наявність кредиторської заборгованості, не забезпеченої дебіторською, яка може бути швидко перетворена в грошові кошти і є одним з основних джерел погашення короткострокових зобов’язань, — основна причина неплатоспроможності підприємства); оборотність оборотних коштів (однин із найважливіших показників ефективності використання оборотного капіталу, вказуює на швидкість його переходу зі стадії виробничих запасів у готову продукцію та швидкість перетворення останньої у безпосередньо грошову форму), матеріальних запасів (характеризує ефективність виробничо-збутової діяльності підприємства, а її зростання засвідчує оптимізацію формування виробничих запасів і затрат, сприяючи збільшенню обсягів продажу та отриманню вищих доходів, показник відображає забезпеченість виробничого циклу необхідними оборотними активами), дебіторської заборгованості (свідчить про швидкість вивільнення коштів з дебіторської заборгованості).
Таким чином, у зв’язку з відсутністю в Україні централізованої бази даних про позичальників виникає проблема дефіциту інформації про діловий та фінансовий імідж клієнтів банківських установ. Проте сучасний рівень розвитку комп’ютерних технологій надає принципово нові можливості отримання необхідної інформації. Створення раціонального та достовірного інформаційного потоку відносно платоспроможності та порядності позичальників – одна з найважливіших задач. 1. Аванесова І.А. Інструментарій регулювання кредитної діяльності комерційного банку // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. – Суми, 2004.
  2. Аржевитин С. Проблемы банковской системы Украины в ХХІ столетии // Мир денег. – 2006. – №6.
  3. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997.
  4. Банківська енциклопедія / За ред. А. М. Мороза. – К.: Ельтон, 1993.
  5. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2006.
  6. Банковский надзор й аудит / И. Д. Мамонова. – М.: Инфра-М, 2005.
  7. Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова. – М.: Финансы и статистика, 2005.
  8. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Банки и биржи: Научно-консультационный центр, 2004.
  9. Батракова Л.Г. Анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов // Мир денег. – 2006.
  10. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, – 2006.
  11. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О. Мінім, О. Ткач. – К.: Основи, 1997.
  12. Верхоглядова Н. Оценка и подходы к управлению банковскими рисками // Экономика. Финансы. Право. – 2005. – № 10.
  13. Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа. – 2006. – № 1.
  14. Волошин І. Розрахунок резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за допомогою коефіцієнтного аналізу і повної моделі банку // Вісник НБУ. – 2005. – № 9.
  15. Волощук І. Шляхи формування конкурентоспроможності банківської системи України. – К.: Основа, 2006.
  16. Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. – К.: Лібра, 2004.
  17. Гласюк В. Фінансовий та управлінський облік. – К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996.
  18. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках. – Х.: Олді-Плюс.
  19. Гроші та кредит: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни / За ред. М.І. Мируна. – К.: КНЕУ, 2005.
  20. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2005.
  21. Грудзевич У. Проблеми розвитку комерційних банків на регіональному рівні // Регіональна економіка. – 2001. – №2.
  22. Дзюблюк О. В. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України // Фінанси України. – 2005. – №1.
  23. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Фінанси України. – 2006. – № 9.
  24. Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних банків // Фінанси України. – 2006. – № 9.
  25. Дмитренко М. Управління ризиками в комерційних банках // Вісник НБУ. – 2004. – № 9.
  26. Довгорук П. Методи оцінки кредитного ризику в банках // Інформаційний бюлетень Міністерства статистики України. – 1996. – № 11–12.
  27. Донченко Л. Проблемні банки – головний біль банківської системи країни // Вісник НБУ. – 2006. – №10.
  28. Дубілет О. Основні критерії ефективності українських банків // Вісник НБУ. – 2004. – №3.
  29. Заїка А. Проблеми взаємовідносин банку і позичальника // Економіка України. – 2005. – №6.
  30. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 17 січня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №4.
  31. Закон України "Про Національний банк України" // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №29.
  32. Закон України “Про заставу” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47.
  33. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2006 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – Вип. 1.
  34. Заруба Ю. О. Конкурентоспроможність комерційного банку // Фінанси України. – 2001. – №2.
  35. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження): Навчальний посібник / Сергій Чернявський: За ред. О. М. Джужи; М-во освіти і науки України. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
  36. Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. – 2006. – № 5.
  37. Клименко Г. Кредитна діяльність комерційних банків України // Економіка України. – 2006. –.№ 3.
  38. Колодізєв О. Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування // Банківська справа. – 2006. – №2.
  39. Колосов О. Інвестиційний банк – ключовий ланцюг інвестиційної інфраструктури // Фінанси України. – 2005. – № 7.
  40. Комар В. В. Банківська система України, її роль та напрямки розвитку в умовах ринку // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: (Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф.). – Тернопіль, 2004.
  41. Комарницька Р. Кредитна політика банків України та шляхи її вдосконалення // Чернівец. ун-т. Наук. вісн.: Зб.наук. пр. – Чернівці, 2005. – Вип. 54: Економіка.
  42. Комерційні банки України. Підсумки діяльності за 2004 рік // Україна-Business. – 2005. – 11-17 лют.
  43. Компанієць С. Банківські системи та мережі // Вісн. Нац. банку України. – 1997. – № 8.
  44. Конопатська Л., Горячек І. Регулювання діяльності комерційних банків // Вісн. Нац. банку України. – 2004. – № 7.
  45. Конституція України. – К.: Преса України, 1997.
  46. Концепція розвитку банківської системи України: Проект // Вісн. Нац. банку України. – 1996. – № 3.
  47. Копилюк О.І. Перспективи розвитку банківської системи України // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доп. V Міжнар. конгр. укр. економістів, Львів, 22-26 трав. 2006 р. – Львів, 2006. – Ч.1.
  48. Костюченко О. Перспективи вдосконалення банківського законодавства: [Україна] // Право України. – 2004. – № 9.
  49. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2004.
  50. Кравець В.М. Проблеми інвестиційної діяльності банків // Пробл. і перспективи розвитку фінансової системи України: Наук.-практ. конф., Київ, 26-27 черв. 1997 р.: Доп., повідомл. – К., 2004.
  51. Кравчук В.В. Банківські ризики та їх роль в діяльності банків України // Одес. Держ. екон. Ун-т. Зб. наук. пр. – Одеса, 2005. – Вип. 5: Рикові важелі та стимули розвитку господарських систем.
  52. Кредити, надані в економіку України // Бюлетень Національного банку України. – 2006. – №2(155).
  53. Кротюк В. Стратегія і тактика розвитку банківської системи // Вісник НБУ. – 2006. – №10.
  54. Крючкова І.В. Структурні чинники розвитку економіки України. – К.: Наукова думка, 2004.
  55. Лавренчук В. Банківська система як основа легального бізнесу в Україні // Економічний часопис. – 2001. – №3.
  56. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006.
  57. Матвієнко В. Держава і банки. – К.: Демократична Україна, 1999.
  58. Матвієнко П. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів // Банківська справа. – 2006. – № 5.
  59. Меджибовська Н. Інтернет у банківській справі // Економіка України. – 2005. – №7.
  60. Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування / С.С. Чернявський / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2006.
  61. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – К.: Основа, 2004.
  62. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005.
  63. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія).– К.:КНЕУ, 2005.
  64. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М.Вознюк. – К.: Алеута, 2006.
  65. Осадчий В. И. Мошенничество с финансовыми ресурсами // Все о бухгалтерском учете. – 2006. – 27 ноября – № 46/128.
  66. Основи банковского дела / А.Н. Мороз. – К.: Либра, 2004.
  67. Остапець А. І., Остапець А. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. – 2006. – №8.
  68. Папуша А. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. – 2006. – №1.
  69. Пернарівський О. Оцінка та регулювання кредитних ризиків у банківському менеджменті // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – № 1.
  70. Пернарівський О. Ризик та ліквідність комерційного банку // Вісник НБУ. – 2006. – № 4.
  71. Примастка Л.0. Банківський менеджмент. Хеджування ризиків: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004.
  72. Примастка Л.0. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005.
  73. Пуховкіна М., Клименко В. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. – 2005. – № 5.
  74. Распутна Л. Комерційні банки у сфері фінансових послуг України // Банківська справа. – 2006. – №5.
  75. Ревун В. Проблеми функціонування комерційних банків // Вісник НБУ. – 1997. – №7.
  76. Романенко О. Управління активами і пасивами у процесі керівництва комерційним банком // Вісник НБУ. – 2006. – № 8.
  77. Святко С.А. Проблемні кредити та їх вплив на дохідність банку // Фінанси України. – 2005. – № 2.
  78. Сергієнко І., Мар'янович Г., Горбачук В. Міжнародні аспекти кредитно-податкової політики України // Економіка України. – 2005. – №2.
  79. Сігайов А. До питання про регулювання банківських ризиків // Економіка України. – 2004. – №5.
  80. Скакун Л. Неперервність процесу ризик-менеджменту кредитних операцій банку як основа їх беззбитковості // Банківська справа. – 2006. – № 5.
  81. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2006.
  82. Смовженко Т., Хміль Л. Проблеми вдосконалення діяльності комерційних банків в економіці України // Регіональна економіка. – 2001.
  83. Солтис Я. Сучасний стан і основні чинники стабільності банківської системи України // Економічний часопис. – 2001. – №3.
  84. Стрельцов Е. Л. Экономическая преступность в Украине: Курс лекций: АОБАХВА. – Одесса, 1999.
  85. Телешова Л. Вибір методу визначення відсоткових доходів від кредитів // Економіст. – 2006. – № 7–8.
  86. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001.
  87. Тиркало Р.І., Щибиволок 3.1. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. – К.: Слобожанщина, 2005.
  88. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учеб. пособие / Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
  89. Фінансова звітність ВАТ „УПБ”.
  90. Чекасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: ИНФРА-М, 2005.
  91. Шаров О. Проблеми залучення іноземного капіталу до банківського сектора України // Економічний часопис. – 2001. – №3.
  92. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2006.
  93. Шелудько Н.М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. – 2006. – №1.
  94. Шелудько Н.М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. – 2001. – № 1.
  95. Шибалкіна В. Оптимальні умови банківського кредитування // Банківська справа. – 2006. – № 4.
  96. Юшко И. Проблемы регулирования банковской деятельности в Украине // Економічний часопис. – 2001. – №3.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації