Поиск по базе сайта:
Зміст Вступ 3 Системний комплексний підхід до запровадження інноваційних технологій навчання 4 Інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисципліни (ікмзд) 8 Висновки 11 Список використаної літератури 12 Вступ icon

Зміст Вступ 3 Системний комплексний підхід до запровадження інноваційних технологій навчання 4 Інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисципліни (ікмзд) 8 Висновки 11 Список використаної літератури 12 Вступ
Скачати 64.24 Kb.
НазваЗміст Вступ 3 Системний комплексний підхід до запровадження інноваційних технологій навчання 4 Інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисципліни (ікмзд) 8 Висновки 11 Список використаної літератури 12 Вступ
Дата конвертації07.07.2013
Розмір64.24 Kb.
ТипДокументи


Зміст

 1. Вступ 3

 2. Системний комплексний підхід до запровадження інноваційних технологій навчання 4

 3. Інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКМЗД) 8

 4. Висновки 11

 5. Список використаної літератури 12Вступ

За роки незалежності у зв’язку з модернізаційними процесами у країні, і у вищій школі зокрема, зміною навчальних планів, напрямів і спеціалізацій, певний час існували проблеми з навчально-методичним забезпеченням нав-чальних дисциплін. Бракувало сучасних підручників, посібників, навчальних видань для самостійного вивчення програмного матеріалу. У цей період скла-лася своєрідна педагогічна “майстерність”, коли викладач був змушений дик-тувати зміст основних положень, а студент – його занотовувати.

Нині ситуація суттєво змінилася. З абсолютної більшості дисциплін існують сучасні підручники, посібники та інший методично-довідковий мате-ріал, часто підготовлений самими викладачами вищої школи.

Але виникла нова проблема. Окремі викладачі вже звикли до тієї, своє-рідної методики викладання. Одні на ній виросли, не знають і не хочуть зна-ти іншої. Деякі викладачі усвідомлюють всю порочність викладання під дик-товку, але не відмовляються від неї, оскільки вона не потребує особливих напружень з підготовкою спеціального навчально-методичного супроводже-ння дисциплін. Немало є викладачів, яким бракує досвіду, професійних нави-чок, знання сучасних методик і технологій викладання. Тут доцільно налаго-дити систему підвищення кваліфікації викладачів, особливо молодих на базі навчально-методичних відділів самих вищих навчальних закладів (організа-ція різноманітних систем навчання: “школа молодого викладача”, “школа підвищення педагогічної майстерності”).

За нинішнього зростання потоків наукової інформації репродуктивне засвоєння студентом необхідного обсягу знань стає неможливим. За таких умов зменшується частка прямого, зовні заданого інформування та розширю-ється застосування інтерактивних форм і методів роботи студентів під керів-ництвом викладача і повноцінної самостійної роботи в лабораторіях, читаль- них залах, на об’єктах майбутньої професійної діяльності, що особливо важ-ливо для системи дистанційного навчання.


^ 2. Системний комплексний підхід до запровадження інноваційних технологій навчання

Важливим моментом реструктуризації навчального процесу є запрова- дження інноваційних освітянських технологій. Рішення цих завдань спрямо-вано на:

 • перехід від педагогічного традиціоналізму до нових форм і методів навчан- ня, орієнтованих на формування творчої особистості, яка вміє поєднувати в різних варіантах теоретичні знання, наукові здобутки з вирішенням питань, які виникають на практиці;

 • підвищення творчої активності студентів під час аудиторних занять шля- хом упровадження ділових і рольових ігор, ігрового проектування;

 • посилення мотивації студентів до самостійної роботи з метою поглиблен- ня знань і здобуття вмінь і навичок;

 • забезпечення наскрізної комп’ютеризації навчального процесу та створе- ння комп’ютерних (інформаційних) систем його підтримки;

 • інтенсифікацію навчального процесу з метою скорочення аудиторних занять з участю викладача при наданні повного обсягу знань і підвищенні якості навчального процесу;

 • розробку інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКМЗД).

вырезано

 • ділові ігри, в тому числі з використанням комп’ютерних версій, розроб-лених кафедрами університету або придбаних програмних продуктів;

 • технології кейс-методу (методу ситуаційного навчання);

 • технології “Уорк-шоп”, спрямовані на вирішення ситуації чи розробку проекту малими групами;

 • відео тренінги, відеофільми.

Значного поліпшення потребують й технології практичної підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог багатоступеневої освіти. Нагального застосування у зв’язку з цим потребує організація наскрізної практичної під-готовки, яка зумовлює безперервність її проведення для одержання достат-нього обсягу практичних знань, умінь відповідно до вимог освітньо-кваліфі-каційних характеристик і ступенів освіти. Безперервність практичної підго-товки досягається завдяки проходженню взаємопов’язаних видів практики: вступу до фаху, комп’ютерний практикум, комплексна практика з фаху на рівні бакалавра, спеціаліста та переддипломна. Новітні технології в органі-зації та проведенні практик (стажувань) передбачають:

 • застосування комп’ютерних технологій для створення бази даних, електро- нних таблиць, алгоритмів рішення, інформаційних зв’язків, комплексів задач, що, по-перше, створює умови для оволодіння інформаційними технологіями для рішення фахових задач; по-друге, скорочує витрати часу на опрацювання інформації й отримання результатів; по-третє, вивільняє час для обгрунтува-ння висновків за результатами практики, формування пропозицій щодо прий-няття управлінських рішень;

 • організацію та проведення практики на матеріалах створеної навчальної фірми, яка функціонує в режимі віртуального підприємства (організації з відповідною організаційною структурою, господарсько-фінансовими опе-раціями, зовнішнім середовищем)

Упровадження активних інформаційних, телекомунікаційних техноло- гій – це основа реструктуризації навчального процесу на основі кредитно-модульної системи. Це дозволяє підвищувати рівень самостійного опануван-ня студентами навчальних дисциплін, упровадженню інноваційних техноло- гій навчання, спрямованих на раціональне використання навчального часу, активізацію творчого потенціалу студентів. Інформаційні технології необхід-но застосовувати в усіх видах аудиторних занять, системі контролю знань.

Сучасна концепція розвитку бібліотечно-інформаційного обслуговува-ння вимагає застосування автоматизованих інформаційних систем, створення автоматичних робочих місць бібліотекарів, уведення електронних абонентів користувачів, електронних каталогів літератури й електронної картотеки газетно-журнальних статей, створення мультимедійної бібліотеки. Це дозво- ляє високоякісно виконувати такі процеси як наукове опрацювання літерату-ри, обслуговування читачів на вищому якісному рівні; автоматична підготов-ка каталожних карток, книжкових формулярів; запитів на літературу, бібліог- рафічних довідок; уведення інвентарного та без інвентарного обліку літера- тури.

вырезано


3. Інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисципліни

Ситуація, коли студенти вищих навчальних закладів, опановуючи нав-чальні курси, сають, зазвичай, конспект лекцій та підручник, давно застаріла. Адже підручник розрахований на пересічного студента і не може враховува-ти індивідуальні особливості всіх студентів, можливості використання новіт-ніх інформаційних технологій, Internet-ресурсів. Оскільки нині методологія навчання, наукової та виховної роботи у вищих навчальних закладах полягає у переорієнтації цих видів робіт із суто лекційно-інформативної на індивіду- ально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму, впровадженні ана-логічного принципу діагностики знань студента, потрібні нові (оригінальні) підходи до організації самоосвіти студента.

вырезано


Висновки

Участь України у Болонському процесі – це в широкому розумінні час-тина загального повороту держави обличчям до людини, оскільки, насампе- ред, індивідуальний підхід до студента якісно відрізняє європейську освіту.

Освітні трансформації відповідно до вимог Булонської декларації (кредитно-модульної системи) – це не лише і не стільки рівні, модулі, експерименти, рейтинги. Це-перш за все, нова філософія освітньої діяльності, нові принци- пи організації навчального процесу, новий тип відносин між викладачем та студентом, це нові технології опанування знань, повна прозорість навчально-го процесу.

Системний комплексний підхід до впровадження інноваційних техно- логій навчаня в усі елементи навчального процесу з повним сучасним мето-дичним забезпеченням, розвинутою інфраструктурою навчального процесу дозволить провести реструктуризацію навчального процесу (шляхом скоро-чення аудиторного навантаження) і запровадження нових концептуальних підходів до організації й контролю самостійної роботи студентів.Збільшення часу на самостійне вивчення (чи поглиблення) окремих модулів (тем) дис-циплін вимагає внесення змін і в оцінку знань студентів, введення нової сис- теми комплексної діагностики знань студентів.


Список використаної літератури

 1. М.Ф.Дмитриченко, Б.І.Хорошун. Вища освіта і болонський процес. – К.:Знання України, 2007.

 2. К.В.Корсак, І.О.Ластовченко. Вища освіта і Болонський процес. – К.:МАУП, 2007.

 3. В.І.Байденко. Болонський процес: структурна реформа вищої освіти. – М.: Дослідницький центр якості підготовки спеціалістів, 2002.

 4. В.Г.Воронкова, О.Є.Швець. Вища освіта і Болонський процес. – Запоріжжя, 2004.

 5. В.Г.Кремень. Болонський процес: зближення, а не уніфікація// Дзеркало тижня №48(473) – 13-19-грудня 2003.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації