Поиск по базе сайта:
Контрольна робота зміст icon

Контрольна робота зміст
Скачати 321.17 Kb.
НазваКонтрольна робота зміст
Дата конвертації07.07.2013
Розмір321.17 Kb.
ТипКонтрольна робота

Тема: експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

Предмет: контролінг

Вид роботи: контрольна робота


ЗМІСТ


1. Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. 2

2 Методи стратегічної діагностики 3

2.1 Проведення SWOT-аналізу. 4

3. Методи оперативної діагностики. 5

3.1 Оцінка майнового стану підприємства та динаміка його змін. 9

3.2 Оцінка ліквідності підприємства. 10

3.3 Аналіз ділової активності підприємства. 12

3.4. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства. 13

3.5 Аналіз рентабельності підприємства. 15

3.6 Аналіз загрози банкрутства. 16

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 20

Список літератури 21^

1. Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства.


Діагностика фінансово-господарського стану підприємства займається оцінкою різних сторін його діяльності з метою виявлення "вузьких місць", можливостей і небезпек для прийняття оптимальних оперативних і стратегічних рішень.

Основні завдання, що повинні вирішуватися при проведенні діагностики, полягають у наступному:

  • перевірка якості й обґрунтованості планів, бюджетів і нормативів;

  • порівняльний аналіз маркетингових заходів, що включає зіставлення реального розвитку подій з очікуваними за певний відрізок часу;

  • з'ясування внутрішніх і загальноекономічних ситуацій, що впливають на виробництво і збут;

вырезано
^

2 Методи стратегічної діагностики


Одним з найважливіших завдань стратегічного контролінгу є діагностика ефективності стратегії підприємства: наскільки правильно обрана стратегія, наскільки вона відбиває цільові настанови підприємства, чи відповідає вона умовам зовнішнього і внутрішнього середовища.

Діагностика фінансово-господарського положення в рамках стратегічного контролінгу містить в собі насамперед аналіз стратегічної позиції підприємства на ринку. Для цього застосовують спеціальні методи, найбільш розповсюдженими з яких є SWOT-аналіз, матриця БКГ, матриця Мак-Кінсі, конкурентний аналіз.

Матриця БКГ. Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) дозволяє визначити стратегічну позицію підприємства по кожному напрямку його діяльності, і на основі аналізу цієї позиції вибрати правильну стратегію дій підприємства на ринку й оптимальної стратегії перерозподілу фінансових потоків між різними напрямками діяльності.

вырезано

Вплив сил Портера часто має випадковий, спонтанний характер, і пророчити його досить складно. Тому в тих випадках, коли потрібно прийняти негайне рішення по стратегії підприємства, доцільно використовувати діагностику за слабкими сигналами.

^

2.1 Проведення SWOT-аналізу.


Назва SWOT — англійська абревіатура: strengths, weaknesses, opportunities, threats: сильні, слабкі сторони, можливості й небезпеки.

SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього се­редовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середови­ща, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зо­внішнього середовища організації. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для форму­лювання стратегії організації.

Загальний алгоритм SWOT-аналізу представлений на рис.1. вырезано


Рис. 1 – Загальний алгоритм SWOT-аналізу

Проведемо SWOТ-аналіз базового підприємства ВАТ «Дніпроспецсталь».

Таблиця 1

Матриця SWOТ-аналізу

Сильні сторони

вырезано


Слабкі сторони

вырезано


Додаткові можливості

вырезаноРизики

вырезано
Переваги SWOT-аналізу — його простота, логічність, зручність сприйняття, тому він широко застосовується на практиці. Але ця модель слабко формалізована і не дає ніяких рекомендацій з формування стратегії. Цим можна пояснити появу інших, більш складних методів аналізу стратегії.


^

3. Методи оперативної діагностики.


Для характеристика структури майна ВАТ “Дніпроспецсталь» та джерел його фінансування необхідно провести аналіз структури активвів та пасивів підприємства.

Аналіз структури активів підприємства наведено у таблиці 2

Таблиця 2

Аналіз структури активів підприємства.

Актив

2008

2009

відхилення

тис. грн

питома вага

тис. грн

питома вага

1

2

3

4

5

6

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Незавершене будівництво

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Основні засоби:

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Довгострокові фінансові інвестиції:

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Довгострокова дебіторська заборгованість

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Відстрочені податкові активи

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Інші необоротні активи

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

II. Оборотні активи

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Виробничі запаси

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Незавершене виробництво

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Готова продукція

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Векселі одержані

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Інша поточна дебіторська заборгованість

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Грошові кошти та їх еквіваленти:

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Інші оборотні активи

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

III. Витрати майбутніх періодів

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Баланс

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано


Як видно з таблиці 2 за аналізований період найбільшу питому вагу серед інших активів мають основні засоби: у 2008р. – 45,9%; у 2009р. – 43,6%. Також спостерігається зменшенні питомої ваги в структурі активів незавершеного виробництва та виробничих запасів. Але дебіторська заборгованість має тенденцію до зростання.

Проведемо аналіз структури пасивів підприємства. Проведені розрахунки наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Аналіз структури пасивів підприємства.


Пасив

2008

2009

відхилення

тис. грн

питома вага

тис. грн

питома вага

1

2

3

4

5

6

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

Статутний капітал

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Інший додатковий капітал

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Резервний капітал

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

III. Довгострокові зобов'язання

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

IV. Поточні зобов'язання

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано
Короткострокові кредити банків

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Векселі видані

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано
Поточні зобов'язання за розрахунками:

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Інші поточні зобов'язання

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

V. Доходи майбутніх періодів

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

Баланс

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано

вырезано
Як видно з таблиці 3 статутний капітал у структурі пасивів підприємства займає 6,11%; 5,9% відповідно у 2008р., 2009рр. Але основну частину пасивів складає інший додатковий капітал. Спостерігається збільшення довгострокових зобов’язань та поточних зобов’язань, а саме короткострокові кредити банків, векселі видані та кредиторська заборгованість.


^

3.1 Оцінка майнового стану підприємства та динаміка його змін.


Розрахунки показників необхідних для аналізу майнового стану ВАТ «Дніпроспецсталь» показано у таблиці 4.

Таблиця 4.

Показники майнового стану підприємстваПоказник

Напрямок позитивних змін

Фактичне значення

2008

2009

1.

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

збільшення

вырезано

вырезано

2.

Коефіцієнт зносу основних засобів

Зменшення

вырезано

вырезано

3.

Частка основних засобів в активах

Зменшення за умов незмінних

вырезано

вырезано

4.

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

Збільшення

вырезано

вырезано

5.

Частка оборотних виробничих активів

Збільшення

вырезано

вырезано

6.

Коефіцієнт мобільності активів

Збільшення, рекомендована норма 0,5

вырезано

вырезано


Таким чином, з проведених розрахунків можна сказати, що частка обігових коштів у виробничій сфера зменшується, що має негативний вплив на розвиток виробництва особливо в умовах інфляції. Про що також свідчить зменшення чистки мобільних фондів у валюті балансу. Хоча частка основних засобів у активах підприємства має тенденцію до зростання, коефіцієнт зносу основних засобів стрімко збільшується - у 2008р. він становив 0,58. Спостерігається зниження мобільності активів. Це говорить про зменшення потенційної можливості перетворення активів у ліквідні кошти.


^

3.2 Оцінка ліквідності підприємства.


Показники ліквідності характеризують здатність підприємства погасити (сплатити) свої поточні зобов’язання протягом відповідного періоду. Ліквідним вважається підприємство, якщо воно здатне виконати свої короткострокові зобов’язання, реалізуючи поточні активи. До поточних активів відносять оборотні активи та витрати майбутніх періодів.

Проведення аналізу фінансового стану підприємства потребує проведення аналізу платоспроможності і ліквідності підприємства. Проведені розрахунки наведено у таблиці 5

Таблиця 5

Показники платоспроможності та ліквідностіПоказник

Напрямок позитивних змін

Фактичне значення

2008

2009

1.

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)

Збільшення, критичне значення 1

вырезано

вырезано

2.

Коефіцієнт ліквідності швидкої

Збільшення, критичне значення 1

вырезано

вырезано

3.

Коефіцієнт ліквідності абсолютної

Збільшення, критичне значення 0,2 – 0,35

вырезано

вырезано

4.

Співвідношення короткострокової дебіторської і кредиторської заборгованості

Рекомендовано 1

вырезано

вырезано


З розрахунків наведених у таблиці 5 можна зробити висновок, що у 2009р. коефіцієнт поточної ліквідності знизився порівняно з попереднім роком, тобто знижується ліквідність балансу підприємства і зростає дефіцит оборотних коштів для погашення боргів протягом року. Хоча на даному етапі коефіцієнт відповідає нормі.

Коефіцієнт швидкої ліквідності у 2008р. становив 0,60, у 2009р. – 0,55, а тобто кількість одиниць найбільш ліквідних активів, що припадає на одиницю термінових боргів зменшується, що є негативним явищем фінансово-господарської діяльності підприємства.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Але з розрахунків видно, що у 2008р. підприємство може погасити 11% короткострокової заборгованості, у 2009р. на 8% менше. Таке становище є негативним.

Співвідношення короткострокової дебіторської і кредиторської заборгованості у 2008р. становить 0,81, тобто підприємство протягом року за рахунок дебіторів може розрахуватись з кредиторами лише на 81%, а у 2009р. - на 100%.


^

3.3 Аналіз ділової активності підприємства.Розрахунок показників, що характеризують ділову активність, а також оборотність коштів наведено у таблиці 6.

Таблиця 6

Показники ділової активності та оборотності котів підприємства.Показник

Напрямок позитивних змін

Фактичне значення

2008

2009
Оборотність активів (обороти), ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації

вырезано

вырезано

вырезано
Фондовіддача

вырезано

вырезано

вырезано
Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти)

вырезано

вырезано

вырезано
Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)

вырезано

вырезано

вырезано
Коефіцієнт оборотності готової продукції (обороти)

вырезано

вырезано

вырезано


З розрахунків наведених у таблиці 6 можна зробити висновок, що на 1 грн коштів інвестованих в активи у 2008р. отримано 1,19грн чистої виручки від реалізації. У 2009р. цей показник становив 1,09, таким чином видно, що кількість чистої виручки від реалізації продукції, що припадає на одиницю коштів вкладених в активи зменшується, що є негативним явищем.

Також спостерігається зменшення фондовіддачі. У 2008р. цей показник становив 2,58, у 2009р. – 2,49, тобто постійно зменшується кількість виручки, що припадає на одиницю основних засобів. Таке становище є негативним.

У 2008р. обігові кошти обернулись 2,55 рази, а у 2009 – 2,49. Але у 2006р. кількість оборотів збільшилась на 0,62 рази.

Також зріс коефіцієнт оборотності запасів, у 2008р. він становив 3,32, у 2009р. – 3,38. Це є позитивним явищем.

У 2008р. виручка перевищувала середні запаси готової продукції у 51,59 рази, у 2009р. – у 18,39 рази, що є негативним явищем.

^

3.4. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства.


Фінансова стійкість підприємства – це такий стан фінансових ресурсів підприємства, їх розподіл і використання, при якому підприємство, вільно маневруючи коштами, здатне забезпечити безперервний ефективний процес виробництва та реалізації продукції, його розширення і оновлення, розвиток інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів при збереженні плато- і кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику.

Для проведення аналізу фінансової стійкості підприємства необхідно розрахувати ряд показний, що характеризують його. Розрахунок показників фінансової стійкості показано у таблиці 7

Таблиця 7

Показники фінансової стійкості підприємства.Показник

Напрямок позитивних змін

Фактичне значення

2008

2009

1.

Власні обігові кошти (робочий, функціональний капітал)

збільшення

вырезано

вырезано

2.

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

Збільшення, критичне значення 0,2

вырезано

вырезано

3.

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Збільшення, має бути більше 0,5

вырезано

вырезано

4.

Коефіцієнт фінансової залежності

Зменшення, нормативне значення 2

вырезано

вырезано

5.

Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування)

Більше 1

вырезано

вырезано

6.

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,85 – 0,90

вырезано

вырезано


У 2008р. оборотні активи, які фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов’язань становили 129588 тис. грн.., а у 2009р. сума робочого капіталу зменшилась на 15786 тис. грн.., що є негативним явищем. Так як наявність власних обігових коштів означає не лише здатність платити поточні борги, а й можливість розширити виробництво.

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами у 2008р. становив 0,33, у 2009р. 0,29, що є негативним явищем, адже показник має тенденцію до зниження, хоча і не значного.

вырезано
^

3.5 Аналіз рентабельності підприємства.


У загальному розумінні рентабельність означає прибутковість виробництва і реалізації всієї продукції (товарів, робіт, послуг) і окремих її видів; прибутковість підприємств у цілому як суб’єктів підприємницької діяльності.

Розрахунок коефіцієнтів рентабельності ВАТ «Дніпроспецсталь» наведено у таблиці 8.

Таблиця 8

Показники рентабельності підприємстваПоказник

Напрямок позитивних змін

Фактичне значення

2008

2009

1.

коефіцієнт рентабельності активів підприємства

вырезано

вырезано

вырезано

2.

Рентабельність власного капіталу

вырезано

вырезано

вырезано

3.

Рентабельність виробничих фондів

вырезано

вырезано

вырезано

4

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

вырезано

вырезано

вырезано


Аналіз розрахунків показників рентабельності показав, що у 2008 році на 1 грн. інвестованих коштів в активи припадає 0,14 грн прибутків від звичайної діяльності, а у 2009 році – 0,024 грн. Спостерігається значне зменшення цього показника, що є негативним явищем. Значно зменшилась рентабельність власного капіталу, якщо у 2008 році цей показник становив 0,20 грн. чистого прибутку на 1 грн. власного капіталу, то у 2009 році цей показник становив 0,04 грн. Майже таки самий рівень рентабельності виробничих фондів. А рентабельність реалізованої продукції у 2009 році зменшилась у 4 рази порівнянно з попереднім роком. Такі темпи зменшення показників рентабельності ВАТ «Дніпроспецсталь» спонукає провести аналіз загрози банкрутства підприємства.

^

3.6 Аналіз загрози банкрутства.


Аналіз системи фінансових показників дозволяє виявити слабкі місця в економіці підприємства, охарактеризувати стан його справ (ліквідність, фінансову стійкість, ефективність використовуваних ресурсів, віддачу активів і ринкову активність). Але на основі такого аналізу зробити надійний однозначний висновок про те, чи дане підприємство обов’язково збанкрутує в найближчий час або, навпаки, виживе, зазвичай дуже важко. Надійність висновків про банкрутство може бути суттєво підвищена, якщо доповнити фінансовий аналіз прогнозуванням ймовірності банкрутства підприємства з використанням методів багатомірного статистичного аналізу.[5]

Процес побудови моделі прогнозування ймовірності банкрутства підприємства з використанням методу дискримінантного аналізу включає в себе наступні етапи:

1. Формування вибірки підприємств аналогічного типу, що складалась із збанкрутілих та незбанкрутілих підприємств.

2. Визначення складу показників, що характеризують фінансовий стан підприємств.

3. Розбивка сформованої сукупності підприємств на дві групи: підприємства-банкрути і підприємства, які подолали кризу, їх опис за допомогою вибраної системи фінансових показників.

4. вырезано

X1 – відношення оборотного капіталу до загальних активів;

X2 – відношення нерозподіленого прибутку до загальних активів;

X3 – відношення прибутку до виплати відсотків та податків до загальних активів;

X4 – відношення ринкової вартості акцій до вартості балансових зобов’язань;

X5 – відношення обсягу продаж до загальних активів.

Альтман визначив граничні значення функції – 1,81 (настання дефолту) та 2,99 (виконання зобов’язань).

Розрахунок необхідних показників наведено у таблиці 7

Таблиця 7

показник

2008

2009

Х1

вырезано

вырезано

Х2

вырезано

вырезано

Х3

вырезано

вырезано

Х4

вырезано

вырезано

Х5

вырезано

вырезано

Z

вырезано

вырезано


Як видно з проведених розрахунків у 2008р. підприємство ще могла виконувати зобов’язання – вірогідність банкротства середня, але з 2009р. настав дефолт – вірогідність банкрутства дуже велика.


Модель Бівера.

Поряд з наведеними вище формами діагностики банкрутства також використовується система показників В. Бівера. Відомий фінансовий аналітик Вільям Бівер запропонував свою систему показників для оцінки банкрутства, яка базується на основі досліджень трендів показників для діагностики банкрутства. З метою своєчасного виявлення тенденцій формування незадовільної структури балансу у прибутково працюючого суб'єкта підприємницької діяльності, вжиття випереджувальних заходів, спрямованих на запобігання банкрутства нами пропонується провести систематичний аналіз фінансового стану підприємства на основі показників Бівера, з приведенням значень усіх вказаних показників даної закордонної моделі до вітчизняного їх трактування.

Проте, для практичного застосування в Україні усі ці моделі, розроблено іноземними фахівцями, є не завжди коректними, оскільки вони не враховують галузевих особливостей розвитку підприємств та притаманних їм форм організації бізнесу.

У. Бівер запропонував п’ятифакторну модель для оцінки фінансового стану підприємства з метою діагностики банкрутства, яка включає наступні показники:

- рентабельність активів;

- питома вага залучених коштів у пасивах;

- коефіцієнт поточної ліквідності;

- питома вага чистого оборотного капіталу в активах;

- коефіцієнт Бівера (чистий прибуток+амортизація)/залучений капітал

Вагові коефіцієнти для індикаторів в моделі У. Бівера не передбачені і підсумковий показник вірогідності банкрутства не розрахувався. Отримані значення даних показників порівнюються з їхніми нормативними значеннями.


Таблиця 8

показник

Нормативне значення

2008

2009

рентабельність активів

збільшення

вырезано

вырезано

питома вага залучених коштів у пасивах

<=50%

вырезано

вырезано

коефіцієнт поточної ліквідності

Збільшення, критичне значення 1

вырезано

вырезано

питома вага чистого оборотного капіталу в активах

Збільшення

вырезано

вырезано

коефіцієнт Бівера
вырезано

вырезано


Таким чином, за розрахованими показниками у 2008р. настання банкрутства ймовірне за 5 років, але у 2009р. фінансове становище підприємства погіршилось настання банкрутства стало ймовірним на 2,5 – 2 роки.


Модель Романа Ліса

У 1972 р. Р. Ліс отримав наступну формулу:

,

де Х1 – відношення обігового капіталу до суми активів;

Х2 – відношення операційного прибутку до суми пасивів;

Х3 – відношення нерозподіленого прибутку до суми пасивів;

Х4 – відношення власного капіталу до позикового

Розрахунок показано у таблиці 9

Таблиця 9

показник

вырезано

вырезано

Х1

вырезано

вырезано

Х2

вырезано

вырезано

Х3

вырезано

вырезано

Х4

вырезано

вырезано

Z

вырезано

вырезано

Граничне значення тут складає 0,037. Таким чином, у 2008р. Ймовірність настання банкрутства невелика. У 2009р. Значення показника критичне.

На основі розглянутих вітчизняних та закордонних методик прогнозування банкрутства можливе створення загальної моделі діагностики банкрутства, що дасть змогу кожному підприємству провести без особливих труднощів ідентифікацію факторів негативного впливу різноманітних внутрішніх та зовнішніх факторів на фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання.

Третій етап – прогнозування наслідків виникнення ситуації банкрутства на підприємстві. Для партнерів підприємства-банкрута відбувається розрив господарських зв'язків, спостерігається різке погіршення фінансового стану як підприємства, що перебуває в фінансовій кризі, так і підприємства ділового партнера боржника, що викликане невиконанням банкрутом своїх зобов'язань.

вырезано
^

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


Для проведення діагностики потрібна об'єктивна і повна інформація, джерелами якої в даний час є: бухгалтерський облік і звітність; статистичний облік і звітність; управлінський облік і звітність.

Одним з найважливіших завдань стратегічного контролінгу є діагностика ефективності стратегії підприємства: наскільки правильно обрана стратегія, наскільки вона відбиває цільові настанови підприємства, чи відповідає вона умовам зовнішнього і внутрішнього середовища.

Діагностика фінансово-господарського положення в рамках стратегічного контролінгу містить в собі насамперед аналіз стратегічної позиції підприємства на ринку. Для цього застосовують спеціальні методи, найбільш розповсюдженими з яких є SWOT-аналіз, матриця БКГ, матриця Мак-Кінсі, конкурентний аналіз.

Провівши SWOT-аналіз ВАТ «Дніпроспецсталь» можна сказати, що ризик втратити фінансову стійкість, виникнення ситуації банкрутства є ймовірним для підприємства, адже світова фінансова криза має значний вплив на фінансовий стан підприємств України всіх галузей.

Тож аналіз фінансового стану ВАТ «Дніпроспецсталь» показав, що фінансова криза вплинула і на нього. В першу чергу слід відмітити, що частка обігових коштів у виробничій сфера зменшується, що має негативний вплив на розвиток виробництва особливо в умовах інфляції. Про що також свідчить зменшення чистки мобільних фондів у валюті балансу. Хоча частка основних засобів у активах підприємства має тенденцію до зростання, коефіцієнт зносу основних засобів стрімко збільшується. Це говорить про зменшення потенційної можливості перетворення активів у ліквідні кошти. Також слід відмітити, що знижується ліквідність балансу підприємства і зростає дефіцит оборотних коштів для погашення боргів протягом року. Крім того підприємство не має достатньо ліквідних активів для погашення термінових боргів, а також не може ліквідувати короткострокову заборгованість, підприємство протягом року за рахунок дебіторів може розрахуватись з кредиторами лише на 81%. Тобто підприємство є неліквідним.

вырезано

Необхідно зазначити, що діагностиці банкрутства найбільш повно відповідає використання експертних систем і систем підтримки прийняття рішень, тобто, комплексна оцінка загрози банкрутства може бути змодельована за допомогою електронних таблиць Ехсеl, та СУБД Microsoft Access. А також, розроблений алгоритм може слугувати ресурсом для розвитку методичної бази прогнозування банкрутства підприємства.


^
Список літератури


  1. Талан Л. Загальні питання банкрутства /Л. Талан. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2005. – № 11. – С. 6–10.;

  2. Бойчик І.М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.М. Бойчик. – 2-ге вид.,доп. і переробл. – К. : Атіка, 2006. – 528 с.;

  3. Контролінг: Навч. посібник (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050.201 "Менеджмент організацій")/ Є.М. Кайлюк. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 223с.;

  4. Цигилик І. І. Контролінг: Навчальний посібник у схемах і таблицях/ І. І. Цигилик М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки Галицька академія . -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -74 с.;

  5. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_2/291_Czernyczko_15_2.pdf

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації