Поиск по базе сайта:
«Затверджено» бф «Суспільні ресурси та ініціативи» «02» лютого 2009 р. Президент Благодійного Фонду «Суспільні ресурси та ініціативи» Олена Сандул icon

«Затверджено» бф «Суспільні ресурси та ініціативи» «02» лютого 2009 р. Президент Благодійного Фонду «Суспільні ресурси та ініціативи» Олена Сандул
Скачати 152.25 Kb.
Назва«Затверджено» бф «Суспільні ресурси та ініціативи» «02» лютого 2009 р. Президент Благодійного Фонду «Суспільні ресурси та ініціативи» Олена Сандул
Дата конвертації03.03.2013
Розмір152.25 Kb.
ТипПрограма

«Затверджено»

БФ «Суспільні ресурси та ініціативи»

«02» лютого 2009 р.


Президент Благодійного Фонду «Суспільні ресурси та ініціативи»

Олена Сандул

ПРОГРАМА


Благодійного фонду

«СУСПІЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ІНІЦІАТИВИ»

НА 2009-2013 РОКИ


Стислий опис проблем,

на розв'язання яких спрямована Програма


1. Недостатня поінформованість громадян України загалом та Буковини зокрема щодо різних аспектів європейської та євроатлантичної інтеграції; присутність упередженості, страху, негативних стереотипів (“вступ в ЄС – знищення власного продукту”, “Україна – буфер між Росією та НАТО” тощо); маніпулювання свідомістю громадян окремими політичними та громадськими силами.

Курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію є одним із пріоритетних напрямків зовнішньої політики України, а також найбільш ефективною програмою реформ для сучасної України. Наближення та подальша інтеграція до ЄС здатні стабілізувати та зробити незворотнім процеси становлення України як демократичної, правової та соціальної держави. Україна має зберегти свою національну самобутність, знайти власне, гідне її місце у європейських процесах. Водночас інтеграція до Європейського Союзу вимагає від України приведення всіх сфер її життя до європейських норм і стандартів, що неможливо без розбудови громадянського суспільства. При цьому швидкість наближення до ЄС залежить від спроможності й готовності України до здійснення необхідних реформ, які вимагають твердої волі не лише від уряду і парламенту, але й від усього її населення. Однак багато українців до НАТО та ЄС ставляться упереджено, з острахом, успадкованим ще з радянських часів та підігрітим регулярними негативними гаслами певних політичних сил. І щодалі від столиці, тим поінформованість громадян є нижчою, а попит на об`єктивну інформацію вищим. Вирішення задач, пов'язаних з процесами європейської інтеграції, особливо актуальне і важливе в Чернівецькій області, яка є прикордонною та поліетнічною. Впродовж ХХ століття територія області перебувала в складі різних європейських держав. Сьогодні вона є прикордонням НАТО і ЄС. Чернівецька область є членом єврорегіону “Верхній Прут” та Карпатського єврорегіону, має розгалужені партнерські зв'язки із адміністративно-територіальними одиницями Австрії, Молдови, Німеччини, Румунії та Польщі.


2. ^ Недостатня налагодженість транскордонної співпраці

Можливість користування позитивним ефектом розширення Європейського Союзу визначається динамікою розвитку як української економіки в цілому, так і регіонів, їх здатністю адаптуватися до змін на міжнародних ринках. Одним з інструментів успішної політики регіонального розвитку, який останнім часом набуває поширення, є активізація прикордонного та транскордонного співробітництва.

Увага до розвитку прикордонних регіонів пояснюється їхнім інфраструктурним навантаженням у системі міжнародних економічних зв’язків, що охоплює реалізацію контрольних, бар’єрних, контактних і розподільних функцій. У зв’язку з цим тенденції світового господарського розвитку у найбільш конкретизованому вигляді позначаються на специфіці господарювання прикордонних територій, а саме: такі регіони законодавчо забезпечують транскордонний рух товарів в умовах лібералізації торгівлі; прикордонні регіони виконують контактні, а також бар’єрні функції під тиском динамічно зростаючого транскордонного руху населення у формах міжнародної міграції трудових ресурсів, туризму, ділових і освітніх поїздок, що є проявом глобалізації світових міжгосподарських відносин; утворюються регіональні інтеграційні об’єднання у випадку відставання або репресивності прикордонних територій, обумовлених їхнім периферійним положенням; загальносвітовою тенденцією є зміцнення прав і розширення повноважень органів місцевої влади, зокрема у сфері співробітництва з відповідними органами влади суміжних територій зарубіжних країн.

Україна активно включилася у процес створення єврорегіонів на початку 1993 р. і на даний час бере участь у шести з них: Карпатський, Буг, Нижній Дунай, Верхній Прут, Дніпро та Слобожанщина (Чернівецька область бере участь у двох-Карпатський та Верхній Прут).

Основними проблемами транскордонного співробітництва та функціонування Чернівецької області в якості члена єврорегіону “Верхній Прут” та Карпатського єврорегіону є:

1. Низька активність Буковини у використанні можливостей транскордонного співробітництва.

2. Нерозвинутість інфраструктури транскордонного співробітництва.

3. Недостатній рівень залучення до цього процесу установ недержавного громадського і бізнесового секторів.

4. Відсутність гармонізованих між сторонами нормативно-правових актів щодо повноважень органів влади з питань транскордонного співробітництва та існування відмінностей у законодавстві сусідніх держав;

5. Відмінності між Україною та сусідніми державами у розвитку економічної самостійності регіонів, а також законодавстві з питань зовнішньоекономічних зв'язків;

6. Недостатня готовність до переходу місцевих органів влади

7. Недостатність коштів для реалізації проектів транскордонного співробітництва та низький рівень підготовки таких проектів

8. Низький рівень підготовки кадрів у сфері транскордонного співробітництва та відсутність комплексної системи підвищення кваліфікації кадрів у зазначеній сфері.


^ 3. Незалежні засоби масової інформації

Вільні й незалежні ЗМІ є важливим покажчиком зрілості демократії в суспільстві. Право на свободу вираження поглядів й інформації нерозривно пов’язане з правом громадян бути обізнаними та є передумовою прийняття рішень на підставі доброї поінформованості. Можливість вільно висловлювати ідеї й думки заохочує до суспільного діалогу і, таким чином, стимулює розвиток демократичних процесів у суспільстві.

Сьогодні можливість доступу до інформації в Україні, зазвичай, обмежується її відомчою чи корпоративною приналежністю і зумовлена, найчастіше, посадовим становищем, соціальним статусом та товщиною гаманця того, хто надає інформацію, та її споживача. Вільний доступ до територіально віддалених інформаційних ресурсів та інформаційних першоджерел досі сприймається, скоріше, як виключення, аніж як правило. Переважна більшість населення України з тих чи інших причин не має доступу до комп'ютерних інформаційних мереж і отримує інформацію у традиційному вигляді – через друковані видання, радіо, телебачення. Водночас кількість та якість доступних газет, каналів телебачення і радіомовлення для мешканця столиці на порядки переважають обсяги доступних носіїв інформації для жителя периферії. Такий нерівномірний розподіл інформаційних ресурсів, обмежений доступ до інформації одразу ставить населення різних регіонів у нерівні умови для реалізації своїх прав та свобод, перш за все – права на свободу слова.

Через перманентне протистояння різних політичних сил в інформаційному просторі України сьогодні триває справжня громадянська війна. На поширення інформації про найближчі плани центральної та місцевої влади часто діють всілякі негласні заборони і обмеження. А дискредитація політичних супротивників з використанням усіх доступних інформаційних технологій є надзвичайно поширеним явищем.

Є також чимало засобів масової інформації, які періодично викидають на свої сторінки гектари дезінформації, чорного піару, замовних статей, що забруднюють інформаційний простір країни, перешкоджають поширенню правдивої інформації.

Як суспільство має обстоювати чистоту свого інформаційного довкілля, знімати перешкоди для поширення неупередженої об'єктивної інформації – добре відомо з європейського і світового досвіду. Узагальнити, класифікувати та перенести ці знання – головне завдання в розбудові вільного інформаційного простору.


^ 4. Низький рівень підзвітності влади та залучення широких верств населення до активної суспільної діяльності

Однією із необхідних умов функціонування громадянського суспільства є участь громадськості у процесі розробки і реалізації управлінських рішень. Демократія є ефективною, якщо громадяни мають можливість впливати на процес вироблення та реалізації політики. Практика показує, що влада зазвичай дає інформацію на свій розсуд, вибірково, часто невмотивовано відмовляючи у ній громадянам, які звертаються із запитами. По суті відкритий доступ до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування у громадян все ще є незначним. Це створює передумови до неефективності їх роботи, безвідповідальності, сприяє корупції.

Існує реальна потреба створити ефективні механізми спілкування та взаємодії між громадянами та представниками органів влади. Наявний невисокий рівень довіри до більшості суспільних установ, які повинні являтися соціальним гарантом захисту прав громадян. Процес вироблення політики залишається в основному закритим, непрозорим, мало підконтрольним.


Враховуючи зміни, що відбуваються в політичній системі України та в системі державного управління, важливість питання розвитку управління за максимальної відкритості та максимально широкої участі громадян стає все більш актуальною та не повинна викликати сумніву щодо доцільності.


^ 5. Інші проблеми

В умовах інтеграції України в світове співтовариство зростає рівень міграційних процесів, які впливають на її соціально-економічний розвиток. У сучасному світі завдяки процесам глобалізації міграція стає дедалі помітнішим чинником формування кількості та складу населення країн і регіонів. Нині за оцінками Міжнародної організації з міграції, біля 150 млн. мешканців Землі проживають не в тих країнах, де вони народилися. Протягом останніх 35 років кількість мігрантів подвоїлася і продовжує зростати. Мігранти та особливо шукачі притулку і біженці належать до найбільш вразливих та незахищених верств населення, мова йде як про громадян України, які перебувають в такому статусі за кордоном, так і про іноземців, які вимушені шукати притулку в Україні. Саме тому актуальним є висвітлення проблем трудової, нелегальної, вимушеної міграції та торгівлі людьми.

Надзвичайного значення також набуває державне управління етнополітичними процесами. Одним з важливих напрямків державного управління в цій сфері стає регулювання процесів запобігання етнополітичних конфліктів, що виникають внаслідок зіткнення інтересів різних етнічних співтовариств. Найбільш жорсткими і небезпечними вони стають у прикордонних поліетнічних регіонах. Чернівецька область сформована на етнічному пограниччі, де впродовж багатьох століть відбувалися інтенсивні етнічні контакти між автохтонним східнослов’янським та східно романським населенням. Вона має досить складне історичне минуле, пов’язане із її перебуванням у складі різних держав. За даними Державного комітету статистики України на час Всеукраїнського перепису населення 2001р. на території області проживали представники 76 національностей. Виходячи з цієї ситуації, виникає нагальна потреба задіяти найновіші технологічні та комунікативні можливості суспільства для забезпечення гармонізації міжетнічних відносин, розвитку толерантності, задоволення культурних, освітніх, політичних, соціальних, економічних прав і свобод осіб, які належать до національних меншин.


^ Мета та Завдання Програми


Мета Програми полягає у підтримці та ініціації громадських ініціатив щодо розбудови демократичної української держави шляхом здійснення заходів за основними напрямками діяльності Фонду.


Завдання полягають у наступних діях:

 • підвищення обізнаності громадськості Чернівецького регіону щодо різних аспектів європейської та євроатлантичної інтеграції;
 • формування свідомості громадян європейської формації;
 • забезпечення прав та свобод громадян, в т.ч. свободи слова;

 • розробка та впровадження державної політики транскордонного співробітництва;

 • підвищення ефективності використання наявних місцевих ресурсів;

 • активізація співробітництва з європейськими структурами, відповідальними за питання регіонального розвитку;

 • сприяння та подання допомоги у розвитку видавничої справи, незалежних, неупереджених, об’єктивних та справедливих засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури та розбудові вільного інформаційного простору;

 • сприяння практичному здійсненню місцевих програм, що спрямовані на розвиток та підтримку ЗМІ;

 • сприяння розвитку наукової, освітньої та просвітницької діяльності в сфері розбудови інформаційного простору, залучення широких верств населення до активної діяльності у розбудові правової демократичної держави, громадянського суспільства;

 • надання повної, точної, об’єктивної, надійної та відповідної інформації про діяльність органів влади;
 • підвищення відповідальності та прозорості органів влади; посилення механізмів контролю за ними;
 • укріплення співпраці між органами влади та громадянським суспільством;
 • створення інформаційних горизонтальних зв’язків між громадянами та органами влади;
 • започаткування практики публічного діалогу;
 • підвищення рівня обізнаності громадян Чернівецької області (частково Івано-Франківської, Тернопільської областей) щодо питань міграції та способів уникнення проблем, пов’язаних з трудовою та нелегальною міграцією;
 • інформування громадян про заходи, які необхідно вжити, щоб не стати жертвою індустрії торгівлі людьми
 • Формування толерантного ставлення до біженців та шукачів притулку

 • Мінімізація та профілактика ксенофобії по відношенню до іноземних громадянПротягом реалізації Програми передбачається здійснити комплекс заходів за наступними основними складовими:


 1. Інформаційна та інша підтримка розвитку європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів.
  • Програма передбачає організацію роботи, спрямованої на:

  • популяризацію ідей європейської та євроатлантичної інтеграції України на Буковині;

  • сприяння підвищенню рівня обізнаності громадськості Чернівецької області щодо вступу в ЄС та діяльності НАТО;

  • сприяння діяльності неурядових організацій, які діють в сфері співробітництва України з ЄС та НАТО, представників органів влади та ЗМІ, обміну досвідом та інформацією між ними;

  • дослідження та пошук шляхів розв’язання проблем, які постають перед Україною в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

  • всебічне вивчення проблем членства України в ЄС та НАТО з урахуванням досвіду інших держав;

  • організаційну та практичну підтримку заходів, спрямованих на зміцнення громадянського суспільства.
 1. ^ Налагодження міжнародних, в тому числі транскордонних, зв’язків між громадянами та об’єднаннями громадян для обміну досвідом, спеціалістами та напрацюваннями.


Програма скерована на здійснення заходів для:

 • покращення взаємодії з міжрегіональними організаціями та асоціаціями, фондами та інституціями, які відіграють важливу роль у процесі європейської інтеграції та налагодженні співробітництва між регіонами, зокрема Світовим банком, Європейським банком реконструкції і розвитку;

 • сприяння взаємовигідному торговельно-економічному співробітництву, в тому числі навчання написанню та менеджменту транскордонних проектів для отримання технічної та фінансової допомоги;

 • сприяння міжнародній інтеграції України (Чернівецької області зокрема);

 • сприяння ефективному міжнародному обміну досвідом, спеціалістами та напрацюваннями на прикордонних територіях.
 1. Підтримка незалежних ЗМІВиконання Програми здійснюватиметься за наступними напрямками:

 • сприяння та здійснення розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури;

 • залучення ЗМІ до висвітлення, підтримки та сприяння розв'язанню актуальних проблем розвитку суспільства, сприяння розвитку науки, освіти, культури, просвітницької діяльності, популяризації важливої суспільної ролі ЗМІ у розвитку демократичного суспільства, сприянні процесам європейської та євроатлантичної інтеграції України та транскордонного співробітництва;

 • підтримка обмінів досвідом між журналістами з колегами з різних регіонів України та з-за кордону
 1. Сприяння розвитку наукової, освітньої та просвітницької діяльності в сфері розбудови інформаційного простору, залучення широких верств населення до активної діяльності у розбудові правової демократичної держави, громадянського суспільства


Програма залучатиме благодійні кошти на такі дії:

  • активізація роботи неурядових організацій, метою яких є громадський контроль над процедурою прийняття та реалізації управлінських рішень;

  • налагодження співпраці лідерів НУО з органами місцевої влади у вирішенні соціально-економічних проблем;

  • посилення контролю та участі засобів масової інформації у здійсненні місцевої влади;

  • максимальне поінформування громад та підвищення їх здатності долучатися до вирішення локальних проблем і не давати можливості владі дистанціюватись у своїх діях від тих, хто їх обирає;

  • об’єднання зусиль громадських організацій та регіональних засобів масової інформації для ефективного залучення широких верств населення до активної діяльності у розбудові громадянського суспільства.
 1. Інші заходи


Програмою також передбачені превентивні заходи, що стосуватимуться інших суспільно важливих проблем, як наприклад, проблема міграції та мінімізація її негативних наслідків; гармонізація міжетнічних відносин на прикордонні та проблеми реалізації регіональної етнонаціональної політики тощо.


Заходи та події організовуватимуться в різних формах (зустрічі з експертами, лідерами думок, представниками НУО та влади; створення та вихід в ефір радіопрограм; зйомки та покази тематичних телепрограм і фільмів, марафони, семінари, тренінги, конкурси, лекції, дискусії, виставки, круглі столи, конференції, презентації, прес-конференції, акції, прийоми, тощо). Заходи широко висвітлюватимуться регіональними, національними та ЗМІ інших країн.


^ Очікувані результати реалізації Програми:


Програма БФ «СКСПІЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ІНІЦІАТИВИ» є довгостроковою.

Ми плануємо працювати за визначеними напрямками впродовж 5 років і очікуємо досягнення наступних результатів:


 1. Реалізація програми уможливить більш повне і неупереджене висвітлення різних аспектів, проблем, перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції України в цілому, і Буковини, як складової її частини. Будуть порівнюватися та аналізуватися шляхи розвитку країн-сусідів-членів ЄС та України. Відбудеться спростування міфів та стереотипів: вже існуючі штампи і негативні образи почнуть стиратися під впливом адекватної, толерантної інформації. Цей процес неминуче приведе до підвищення довіри до правдивості інформації регіональних ЗМІ, а також до формування відчуття себе громадянином єдиної суверенної України, почуття любові і гордості до Батьківщини.

 2. Програма сприятиме наближенню економічного та соціального рівня розвитку регіону до рівня регіонів держав - членів ЄС; активізує співробітництво між територіальними громадами прикордонних регіонів, посилить взаємодію між учасниками транскордонного співробітництва у галузі третього сектору, підприємницькій діяльності, туристичній сфері; сприятиме підготовці кадрів у сфері транскордонного співробітництва.

 3. Програма сприятиме підвищенню довіри до правдивості інформації регіональних ЗМІ; забезпечить обмін досвідом, підвищення професійного рівня журналістів, їх відкритість до сприйняття альтернативних точок зору під час створення новин, вміння підмічати не тільки гостро-соціальне чи політичне, а й індивідуальне, сприятиме подоланню цілого комплексу існуючих негативних стереотипів і міфологем; дасть можливість втілення якісно нових підходів до інформаційно-аналітичного забезпечення та ефективного використання наявних інтелектуальних журналістський сил.

 4. Програма забезпечить більш якісний рівень двосторонніх відносин між владою та суспільством, які базуються на принципах партнерства.

Програма сприятиме удосконаленню діяльності місцевій владі:

- У можливості виконувати своє основне завдання – ефективне управління, побудоване на обізнаності щодо проблем і потреб громадян;

- У здійсненні управління з врахуванням пропозицій громадян до органів влади;

- У підвищенні рівня відповідальності громадян за свій внесок в розбудову сіл і міст області, завдяки глибокій поінформованості та обізнаності

- У підвищенні довіри до влади з боку громадян.

Програма дасть можливість громадянам:

- забезпечити свої основні потреби, бачити наявність перспектив рішення сьогоденних проблем;

- вносити власні пропозиції та вимоги, висловлювати власну думку, реалізувати громадські ініціативи.

В процесі співпраці враховуватимуться та вирішуватимуться першочергові потреби громади; реалізується принцип сильної громади: «міста керовані людьми та заради людей»; через налагодження механізмів комунікацій сформується довгострокова співпраця, побудована на взаємній довірі.

 1. Програма призведе до зростання рівня обізнаності громадян з питань нормативно-правової бази щодо міграції на Європейському континенті та в Україні зокрема; розповсюдить інформацію про основні проблеми трудової міграції та способи уникнення небезпек, що пов’язані з нею; розкриття сутність індустрії торгівлі людьми, механізмів боротьби з нею та способів уникнення небезпеки стати жертвою цієї індустрії. В межах Програми здійснюватиметься профілактика ксенофобії по відношенню до «чужинців» в українському суспільстві, формуватиметься толерантне ставлення до біженців та шукачів притулку. Реалізація Програми дозволить проінформувати всі верстви населення про проблеми етнонаціональних меншин на прикордонні, та у Чернівецькій області зокрема, сприятиме розвитку міжетнічної толерантності, задоволенню політичних, соціальних, культурних та освітніх потреб національних меншин. Накопичений позитивний досвід активізує розвиток самосвідомості та самовиразу етносів Чернівецької області та їх повноцінної інтеграції в українську політичну націю. Виконання програми значною мірою сприятиме розвитку етнічної культури в Чернівецькій області і в Україні в цілому
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації