Поиск по базе сайта:
Договір № про відкриття рахунку у цінних паперах icon

Договір № про відкриття рахунку у цінних паперах
Скачати 159.27 Kb.
НазваДоговір № про відкриття рахунку у цінних паперах
Дата конвертації29.01.2013
Розмір159.27 Kb.
ТипДокументи

Договір №________

про відкриття рахунку у цінних паперах


м.Львів «____» __________ 2012 року


Громадянин України______________________________________________________ (далі - Депонент), паспорт серії ______ № ___________, виданий (ким, коли)__________________________________ _____________________________________________, зареєстрований(а) за адресою: ________________________________________________________________________________________, з одного боку, та ТзОВ «Балтік Фінанс Груп» (надалі - Зберігач), що здійснює діяльність на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ №533838 від 15.04.2010р., в особі Директора Брунця Тараса Григоровича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1.Депонент доручає, а Зберігач зобов'язується надавати Депоненту послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Депоненту цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами на викладених нижче умовах відповідно до законодавчих та підзаконних нормативних актів, що регулюють предмет договору, Внутрішнього положення Зберігача та на підставі розпоряджень Депонента.

^ 2. Обов'язки сторін.

2.1.Зберігач зобов'язаний:

а) відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом документів, яких вимагає чинне законодавство України;

б) здійснювати зберігання та облік цінних паперів Депонента, що зберігаються у Зберігача;

в) здійснювати ведення рахунку у цінних паперах шляхом виконання операцій згідно з порядком, у термін, обумовлений внутрішніми документами Зберігача, якщо порядок виконання операцій не суперечить чинному законодавству України;

г) один раз на місяць без запиту та без стягнення плати надавати Депоненту виписку про обіг на рахунку у цінних паперах Депонента за останній місяць;

д) за запитом Депонента - готувати та передавати йому:

- виписку про стан рахунку у цінних паперах;

- виписку за операціями за рахунком у цінних паперах Депонента за вказаний Депонентом період – у термін 3 (трьох) робочих днів;

- інформаційні довідки:

- про Зберігача – у термін 3 (трьох) робочих днів;

- про Депозитарій або Емітента, цінні папери якого обліковуються на рахунку у цінних паперах Депонента (що потребує запит у Депозитарію або Емітента) тощо – у термін 3 (трьох) робочих днів після отримання інформації від Депозитарію або Емітента.

е) у випадку отримання від Депозитарію, реєстроутримувача або Емітента інформації стосовно цінних паперів, які обліковуються на рахунку Депонента у цінних паперах, - передавати відповідну інформацію Депоненту у термін не пізніш ніж 5 (п’ять) робочих днів;

є) на підставі документів, визначених Положенням про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів, Положенням про депозитарну діяльність та цим Договором, - реєструватись як номінальний утримувач у реєстрі власників іменних цінних паперів та виконувати зазначені функції відповідно до внутрішніх документів Зберігача та чинного законодавства України;

ж) не здійснювати операцій з цінними паперами Депонента у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Зберігачем, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України;

з) не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформації щодо самого Депонента без відповідних розпоряджень Депонента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України;

и) у термін 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання доходів по цінних паперах Депонента у грошових коштах - зарахувати зазначені доходи на розрахунковий рахунок Депонента. Ці доходи не є доходами Зберігача;

і) ознайомити Депонента (надати Депоненту текст) з витягами із внутрішніх документів Зберігача, які регламентують взаємини Депонента та Зберігача стосовно прав Депонента, порядку виконання розпоряджень, отримання виписок, звітів та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів Зберігача, які стосуються взаємин Депонента та Зберігача і порядку виконання його розпоряджень;

ї) протягом 3 робочих днів з дати початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 № 480, повідомити Депонента із зворотнім письмовим повідомленням про отримання щодо необхідності закриття рахунку у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури. Повідомлення повинно містити попередження, що у разі не закриття Депонентом рахунку в установлений строк належні йому цінні папери будуть переведені для обліку та зберігання до уповноваженого на зберігання або зберігача-правонаступника (із зазначенням його реквізитів: повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону). Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть заблоковані»;

й) не використовувати інформацію про Депонента та його операції з цінними паперами для вчинення дій, які завдають чи можуть завдати матеріальну чи моральну шкоду правам і законним інтересам Депонента.

^ 2.2.Зберігач має право:

а) надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків;

б) надавати інші послуги, пов'язані з переміщенням цінних паперів, якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства України можуть надаватися Зберігачем Депоненту;

в) передати Депозитарію повноваження, які надані Депонентом Зберігачу щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача як номінального утримувача, у випадках, передбачених чинним законодавством України;

г) вимагати від Депонента документи, необхідні для виконання Зберігачем своїх обов’язків;

д) відмовити у знерухомленні документарних цінних паперів на пред’явника у випадку визнання їх такими, що не відповідають вимогам законодавства України стосовно до сертифікатів цінних паперів та/або їх сертифікатів. Зберігач зобов’язаний повідомити про це відповідні правоохоронні органи;

е) вносити зміни до внутрішніх документів Зберігача;

є) вносити зміни до тарифів на депозитарні послуги, повідомивши про це Депонента за 10 робочих днів. Якщо протягом 10 робочих днів з моменту отримання повідомлення Депонент не звернеться з ініціативою розірвання договору, зміни вважаються прийнятими;

ж) проводити (в тому числі призупиняти) операції за рахунком у цінних паперах без надання розпоряджень Депонента у випадках, передбачених чинним законодавством;

з) у випадку початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 № 480, виконувати тільки ті розпорядження Депонента щодо його цінних паперів, виконання яких не заборонено цим Положенням»;

и) закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку у цінних паперах у разі припинення здійснення ним діяльності зберігача цінних паперів і невиконання Депонентом вимог підпункту "є" пункту 2.3 цього договору.

^ 2.3.Депонент зобов'язаний:

а) дотримуватись вимог внутрішніх документів Зберігача, що стосуються взаємин Депонента і Зберігача;

б) оплачувати послуги Зберігача згідно з тарифами, умовами та строками, передбаченими цим Договором та тарифами Зберігача;

в) подавати до Зберігача ту інформацію (та/або документи), що передбачена законодавством як обов'язкова для подання або потрібна йому для виконання дій згідно з умовами цього Договору;

г) У термін до 5 (п’яти) робочих днів з моменту внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що необхідні для відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, подавати інформацію про ці зміни Зберігачу;

д) надавати повноваження по власних іменних цінних паперах Зберігачу щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача як номінального утримувача;

е) в строк за 5 робочих днів до моменту припинення дії цього Договору, зняти залишки цінних паперів із свого рахунку у цінних паперах шляхом надання відповідного розпорядження Зберігачу. У разі невиконання цього зобов’язання Депонентом Зберігач припиняє всі операції по рахунку Депонента за винятком операцій, безпосередньо пов’язаних і зняттям цінних паперів. До моменту зняття залишків Депонент сплачує Зберігачу плату згідно за тарифами Зберігача;

є) протягом 60 календарних днів з дати початку процедури припинення Зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 № 480, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах»;.

^ 2.4.Депонент має право:

а) призначити керуючого або керуючих рахунком у цінних паперах;

б) призначити розпорядника рахунку у цінних паперах;

в) отримувати від Зберігача повну інформацію щодо цінних паперів, які належать Депоненту;

г) у випадку початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 № 480, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено цим Положенням.

^ 3. Вартість робіт та послуг і розрахунки

3.1.Депонент оплачує послуги Зберігача згідно з цим Договором та відповідно до затверджених тарифів Зберігача, які є невід'ємною частиною цього Договору. Тарифи Зберігача не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

3.2.Депонент оплачує послуги, які надаються Зберігачем на підставі рахунків і актів виконаних робіт.

3.3.Плата вноситься Депонентом до 15 (п’ятнадцятого) числа звітного місяця.

3.4.У разі припинення здійснення Зберігачем професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів Депонент за проведення операцій на його рахунку в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Зберігачу вартість послуг депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

^ 4. Взаємні обов'язки сторін

4.1.Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

4.2.Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом листування.

4.3.Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента шляхом звірки зразків підписів на наданих картках зразків підписів та відбитків печаток.

^ 5. Виконання умов договору

5.1.Вид, кількість, форма випуску, спосіб зберігання цінних паперів та інші умови ведення рахунку у цінних паперах Депонента визначається розпорядженнями Депонента, договорами-доручення або додатками до цього Договору.

5.2.Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою.

5.3.Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін.

^ 6. Відповідальність сторін

6.1.У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

6.2.Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.3.Сторона, яка порушила Договір (крім випадку порушення п.2.1 "б") під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання унеможливив вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони достатніх коштів.

6.4.Сторона, що не своєчасно виконала умови цього Договору, відшкодовує іншій Стороні пеню у розмірі 0,5% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

6.5.Прострочення платежу більш як на 30 (тридцять) календарних днів вважається відмовою від виконання умов Договору, і тягне за собою припинення операцій за рахунком. В зв'язку з чим Сторона, що не виконала умови цього Договору, крім пені, повинна сплатити іншій Стороні штраф у розмірі 20% від суми заборгованості.

6.6.Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків за цим Договором.

6.7.Сторони зобов’язуються зберігати в таємниці, не передавати третім особам та не використовувати недобросовісно інформацію, що надійшла до їх відома в процесі виконання цього Договору, несанкціоноване поширення якої може завдати шкоди будь-якій із Сторін.

6.8.Сторони зобов’язуються надавати одна одній всебічне сприяння для захисту своїх інтересів проти недобросовісних дій з боку третіх осіб.

6.9.Зберігач не несе відповідальність за те, що цінні папери та/або сертифікати, які депонуються Депонентом, були випущені з порушенням чинного законодавства.


^ 7. Термін дії договору.

7.1.Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та діє протягом двох років з моменту підписання.

7.2.Договір вважається пролонгованим на кожний наступний термін, якщо за 10 (десять) днів до закінчення терміну дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

^ 8. Умови припинення договору та закриття рахунків.

8.1. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Депонента цінних паперів та відсутності заборгованості по оплаті з наступним закриттям рахунку в цінних паперах Депонента в разі: надання іншій стороні письмового повідомлення про розірвання цього Договору.

8.2. Розірвання Договору настає не раніше ніж через 3 (три) дні після дати отримання Стороною зазначеного письмового повідомлення.

8.3. У разі розірвання цього Договору Сторони мають право на відшкодування всіх витрат за цим Договором.

^ 9. Порядок вирішення спорів.

9.1. Усі спори, що виникатимуть у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або у порядку, встановленому чинним законодавством України.

^ 10. Заключні положення.

10.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному - Депонентові та Зберігачу.

10.2.Всі доповнення, додатки, додаткові угоди до дійсного Договору є невід’ємною частиною останнього.

10.3. Зміни і доповнення до даного договору вносяться за взаємною згодою сторін, і повинні бути оформлені в письмовій формі.

10.4. Надання Депоненту Зберігачем додаткових послуг оформляється шляхом укладення додаткової угоди до даного Договору.

10.5.Зберігач є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах за ставкою, передбаченою Податковим Кодексом України

11. Згода-Повідомлення

11.1. Даним договором _____________________________________, як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним ТОВ «Балтік Фінанс Груп» власних персональних даних до системи депозитарного обліку ТОВ «Балтік Фінанс Груп».

Підписуючи даний договір ________________________________________________, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ТОВ «Балтік Фінанс Груп», як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

11.2. Метою обробки добровільно наданих ___________________________________________ персональних даних є, відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить ________________________________________, складання облікового реєстру власників цінних паперів у випадках, визначених Положенням про депозитарну діяльність, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 року № 999 та отримання доходів за цінними паперами, проведення ідентифікації, вивчення клієнтів суб'єктом первинного фінансового моніторингу та здійснення фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

11.3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку ТОВ «Балтік Фінанс Груп» можуть бути включені наступні персональні дані:

- ПІБ;

- дата народження;

- місце проживання (перебування);

- інформація щодо резидентства;

- ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер);

- серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

- реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

- контактній телефон;

- інші дані.

11.4. У зв’язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» ______________________________________--- має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

11.5. _______________________________________ дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить ________________________________________ та у порядку і випадках, визначених Положенням про депозитарну діяльність, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 року № 999 та Положенням про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2006 року № 4, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

11.6. __________________________________________ дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про депозитарну діяльність, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 року № 999 та Положенням про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2010 року № 1155.

11.7. Доступ до персональних даних __________________________________, що включені до системи депозитарного обліку ТОВ «Балтік Фінанс Груп» третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

11.8. ______________________________________ не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунку у цінних паперах, який належить ____________________________________________ та у порядку і випадках, визначених Положенням про депозитарну діяльність, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 року № 999 та Положенням про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2006 року № 4.»

Місцезнаходження та банківські реквізити:


Зберігач

Депонент

^ ТзОВ «Балтік Фінанс Груп»

код за ЄДРПОУ 36797165

79012, м.Львів, вул.Сахарова, 42,

п/р №265023011136 в АТ «ЄВРОГАЗБАНК» Львівське відділення №2, МФО 380430

тел.: (0322)294-88-08

(ПІБ) _______________________________

Ідентифікаційний код: ________________

Паспортні дані________________________

Адреса___________________________________

____________________________________

Телефон ________________________,


Директор


______________________ Брунець Т.Г.____________________ __________

(підпис) (підпис) (ПІБ)

М.П.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації