Поиск по базе сайта:
Закон України «Про освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Основи законодавства України про культуру Положення про школу естетичного виховання Зразки документації Типові навчальні плани icon

Закон України «Про освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Основи законодавства України про культуру Положення про школу естетичного виховання Зразки документації Типові навчальні плани
НазваЗакон України «Про освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Основи законодавства України про культуру Положення про школу естетичного виховання Зразки документації Типові навчальні плани
Сторінка1/6
Дата конвертації16.11.2012
Розмір0.84 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАННЯ КЕРІВНИКАМИ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

Згідно з Наказом Міністерства культури і туризму України від 06.08.2009 р. № 628/0/16-09 з вересня 2009/2010 навчального року початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання) проходять державну атестацію відповідно до нової редакції «Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) системи Міністерства культури і туризму України». Зокрема, у Пояснювальній записці до Орієнтовних критеріїв визначено, що одночасно з атестацією початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) проводиться атестація їх керівників (директора, заступників директора з основних напрямів діяльності). Для оцінювання знання керівниками нормативних документів у межах, необхідних для виконання посадових обов’язків, у Розділі 4 Рівень управлінської діяльності передбачено письмове опитування. Для перевірки знань голова експертної комісії використовує питання, перелік яких затверджено Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв України.

Питання згруповані таким чином:

 1. Закон України «Про освіту»

 2. Закон України «Про позашкільну освіту»

 3. Основи законодавства України про культуру

 4. Положення про школу естетичного виховання

 5. Зразки документації

 6. Типові навчальні плани

 7. Атестація педагогічних працівників

 8. Державна атестація

 9. Обов’язковий профілактичний медичний огляд

 10. Платні послуги

 11. Питання оплати праці

 12. Трудове законодавство


Для проведення письмового опитування керівника та його заступників з основних напрямів роботи голова експертної комісії добирає не менше 120 питань. Незалежно від складності питання та обсягу відповіді голова експертної комісії при оцінюванні має дотримуватися єдиного коефіцієнта, а саме: за кожну правильну відповідь з 120 питань застосовується коефіцієнт оцінювання 0,05 бала (максимальна кількість балів 6). З набраних кожним з керівників балів вираховується середня арифметична оцінка, яка використовується як складова при оцінюванні в цілому показників пункту 4.1. Наявність та відповідність нормативним актам статуту, колективного договору, правил ВТР, посадових інструкцій оцінюється від 0 до 6 балів. Оцінювання показників пункту 4.1. „Використання керівниками у роботі нормативних документів” в цілому вираховується як сума балів за знання керівниками нормативних документів та балів за якість підготовки документів закладу.

На кожне з питань, зазначених у Переліку, розробниками надана правильна відповідь. 120 питань для письмового опитування визначаються головою експертної комісії і надаються у друкованому вигляді без відповідей керівнику та його заступникам з основних напрямів роботи на початок атестаційної експертизи. Підготовка відповідей на питання здійснюється керівниками самостійно протягом часу роботи експертної комісії у закладі. Відповіді надаються у письмовому вигляді (без застосування оргтехніки) голові експертної комісії не пізніше останнього дня роботи. Під час підготовки відповідей керівники мають право користуватися допоміжним матеріалом та нормативними актами. Підготовка відповідей у такий спосіб допоможе керівникам покращити свої знання та підвищити кваліфікацію.

Відповіді на питання з оцінкою за знання керівниками нормативних документів додаються до матеріалів атестаційної експертизи закладу.


^ 1. Закон України «Про освіту»

 1. Ким визначається державна політика в галузі освіти?

Державна політика в галузі освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України

 1. Якими органами здійснюється державна політика в галузі культури?

Державна політика в галузі освіти здійснюється органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 1. Сформулюйте основні принципи освіти в Україні.

Основними принципами освіти в Україні є:

доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;

незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

єдність і наступність системи освіти;

безперервність і різноманітність освіти;

поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

 1. Чи допускається залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу?

Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускається.

 1. Який орган є центральним органом державної виконавчої влади, що здійснює керівництво у сфері освіти?

Міністерство освіти України є центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти.

 1. Чи обов’язкові для виконання акти Міністерства освіти, прийняті в межах його повноважень?

Акти Міністерства освіти України, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, закладів освіти незалежно від форм власності.

 1. Чи обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади акти міністерств, прийняті у межах їх компетенції?

Акти міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти, прийняті у межах їх компетенції, є обов'язковими для місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, закладів освіти відповідного профілю незалежно від форм власності.

 1. Хто і на підставі чого визначає обсяги бюджетного фінансування закладів, що є комунальною власністю?

Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:

встановлюють, не нижче визначених Міністерством освіти України мінімальних нормативів, обсяги бюджетного фінансування закладів освіти, що є комунальною власністю, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання

 1. Що встановлюють державні стандарти освіти?

Державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні.

 1. Хто і яким шляхом визначає відповідність освітніх послуг державним стандартам і вимогам?

Відповідність освітніх послуг державним стандартам і вимогам визначається засновником закладу освіти, міністерствами, яким підпорядковані заклади освіти, місцевими органами управління освітою шляхом атестації

 1. Органи управління яких рівнів визначають відповідність освітніх послуг, які надаються закладами освіти за результатами державної атестації?

За результатами атестації позашкільних навчальних закладів Міністерство культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, місцеві органи управління культурою у межах своїх повноважень:

визначають відповідність освітніх послуг, які надаються закладами освіти

 1. Який статус мають заклади освіти, засновані на загальнодержавній або комунальній власності?

Заклади освіти, засновані на загальнодержавній або комунальній власності, мають статус державного закладу освіти.

 1. Ким встановлюється порядок створення, реорганізації та ліквідації закладів освіти?

Порядок створення, реорганізації та ліквідації закладів освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 1. Ким, і за яких умов призначаються на посади керівники позашкільних навчальних закладів?

Керівники закладів, що є комунальною власністю, призначаються Міністерством культури і туризму Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, міськими, районними органами управління за попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 1. Ким забезпечується та здійснюється організація безкоштовного медичного обслуговування працівників позашкільних навчальних закладів?

Організація безкоштовного медичного обслуговування в системі освіти забезпечується місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється закладами Міністерства охорони здоров'я України, відомчими закладами охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства.

 1. Ким затверджуються зразки документів про позашкільну освіту?

Зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 1. За якими освітньо-кваліфікаційними рівнями здійснюють підготовку вищі навчальні заклади?

Вищі заклади освіти здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші вищі заклади освіти першого рівня акредитації;

бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі заклади освіти другого рівня акредитації;

спеціаліст, магістр - забезпечують вищі заклади освіти третього і четвертого рівнів акредитації.

 1. Які гарантії надаються державою педагогічним працівникам статтею 57 Закону України «Про освіту»?

Держава забезпечує педагогічним працівникам:

належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;

правовий, соціальний, професійний захист;

компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці;

призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;

встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені і вчені звання;

виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;

надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;

виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки…

 1. За рахунок чого здійснюється фінансування державних шкіл естетичного виховання?

Фінансування державних закладів освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також додаткових джерел фінансування.

 1. Чи оподатковуються кошти шкіл естетичного виховання?

Кошти закладів і установ освіти, які повністю або частково фінансуються з бюджету, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої їх статутними документами, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

 1. Які види надходжень є додатковим джерелом фінансування?

Додатковими джерелами фінансування є:

кошти, одержані за навчання…;

плата за надання додаткових освітніх послуг;

доходи від реалізації продукції…, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

дотації з місцевих бюджетів;

кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

інші кошти.

 1. Чи оподатковуються кошти шкіл естетичного виховання?

Кошти закладів і установ освіти, які повністю або частково фінансуються з бюджету, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої їх статутними документами, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

 1. Чи можуть вилучатися у закладу бюджетні асигнування та позабюджетні кошти?

Бюджетні асигнування на освіту та позабюджетні кошти не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

^ 2. Закон України «Про позашкільну освіту»

 1. Дайте визначення позашкільної освіти.

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом «Про позашкільну освіту», і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

 1. На яких принципах здійснюється державна політика у сфері позашкільної освіти?

Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється на принципах:

доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

фінансування державних та комунальних позашкільних навчальних закладів відповідно до їх структури…

 1. На що спрямована державна політика у сфері позашкільної освіти?

Державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на:

збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду.

 1. Які органи здійснюють державне управління позашкільною освітою?

Державне управління позашкільною освітою здійснюють:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти;

інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;

органи місцевого самоврядування.

 1. Яка основна форма державного контролю за діяльністю позашкільних навчальних закладів? З якою періодичністю здійснюється цей контроль?

Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться не рідше одного разу в 10 років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.

 1. Які повноваження та зобов’язання органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування визначені у Законі України «Про позашкільну освіту»? Перелічите основні з них.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:

затверджують обсяги фінансування комунальних позашкільних навчальних закладів не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;

забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, розвиток їх мережі, ефективне використання закріплених за ними земельних ділянок;

можуть вводити додаткові педагогічні ставки, визначати контингент вихованців, учнів і слухачів у позашкільних навчальних закладах;

забезпечують соціальний захист вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників позашкільних навчальних закладів;

організовують в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

координують діяльність педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, громадських організацій, підприємств та сім'ї щодо одержання вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

здійснюють контроль за діяльністю педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, узагальнюють та поширюють досвід їх роботи;

проводять державну атестацію позашкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності

 1. Що є органом громадського самоврядування позашкільного навчального закладу?

Органом громадського самоврядування позашкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу позашкільного навчального закладу.

 1. З якого часу школа естетичного виховання визнається юридичною особою?

Позашкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту.

 1. На підставі чого розробляється статут закладу, ким затверджується та реєструється?

Позашкільний навчальний заклад на основі Положення про позашкільні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується власником (засновником) та реєструється місцевим органом виконавчої влади у порядку, встановленому законодавством України.

 1. За якими навчальними планами і програмами здійснюється навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах?

Навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються … іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.

 1. За яких умов заклад може працювати за іншими навчальними планами і програмами?

Позашкільні навчальні заклади можуть планувати роботу відділів, відділень за іншими навчальними планами і програмами за умови затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої влади.

 1. За яких умов може бути запроваджено у закладі експериментальні навчальні плани та програми?

Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій можливе лише за спільним рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти (інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади) та Академії педагогічних наук України.

 1. Яка тривалість уроків визначена Законом «Про позашкільну освіту» для учнів різних вікових категорій?

Тривалість занять у позашкільному навчальному закладі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

інших - 45 хвилин.

 1. Яким документом визначається порядок наповнюваності груп в школах естетичного виховання?

Порядок наповнюваності груп в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) визначається Типовими навчальними планами, затвердженими центральним органом виконавчої влади в галузі культури.

 1. Хто може обіймати посаду керівника позашкільного навчального закладу? Якім вимогам ця особа має відповідати?

Посаду керівника позашкільного навчального закладу може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.

 1. Яка норма годин на одну тарифну ставку встановлена педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів?

Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів становить 18 навчальних годин на тиждень.

 1. Які основні складові враховуються при обчисленні заробітної плати педагогічних працівників шкіл естетичного виховання?

Оплата праці педагогічних працівників установ і закладів освіти провадиться виходячи із встановлених ставок заробітної пла­ти (посадових окладів) з врахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок.


 1. Яким відсотком від тарифної ставки визначено оплату праці завідувачів відділами, відділеннями?

Оплата за завідування відділами, відділеннями 15 відсотків від тарифної ставки згідно з постановою КМ України від 20.04.2007 №643

 1. Ким здійснюється і ким затверджується розподіл педагогічного навантаження у закладі?

Розподіл педагогічного навантаження у позашкільному навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління.

 1. За яких умов можливий перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.
  1   2   3   4   5   6
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації