Поиск по базе сайта:
Про компетентності необхідні учням та вчителям музичного мистецтва icon

Про компетентності необхідні учням та вчителям музичного мистецтва
НазваПро компетентності необхідні учням та вчителям музичного мистецтва
Дата конвертації14.11.2012
Розмір84.5 Kb.
ТипДокументи
1. /Dverij_-_Muzychne_vyxovannja/Muzychno-dydaktychni_ihry.doc
2. /Dverij_-_Muzychne_vyxovannja/Pedahohichni_texnolohiji.doc
3. /Dverij_-_Muzychne_vyxovannja/Pro_kompetentnosti.doc
4. /Dverij_-_Muzychne_vyxovannja/Pro_opanuvannja_kompetentnostjamy.doc
Музично-дидактичні ігри розвиток чуття метру та ритму
Педагогічні технології на уроках музичного мистецтва
Про компетентності необхідні учням та вчителям музичного мистецтва
Як полегшити учням опанування мінімально необхідними компетентностями з предмету Музичне мистецтво?

Про компетентності необхідні учням та вчителям музичного мистецтва

[Розділи 1, 2 – є скороченим і адаптованим Р.Д. викладом статті Пометун О.І.

Пропозиції щодо визначення понять в українському педагогічному контексті”].

1. Визначення термінологічних понять

Компетентністний підхід до навчання

Компетентністний підхід до навчання – це спрямованість процесу навчання на фор-мування в учнів життєвих (ключових) компетентностей.

Нам (вчителям, батькам) потрібно визначити необхідну і достатню кількість пов’яза-них між собою знань, умінь, навичок і способів діяльності (в т.ч. з музики), які б забезпечу-вали цілісну компетентністну освіту. Її результатом буде оволодіння життєвонеобхідними для учня (громадянина) ключовими компетентностями.

Компетентністний підхід до навчання потребує трансформації змісту освіти у “живе знання”, яке б дійсно стало надбанням учня.

Реалізувати та перевірити рівень оволодіння компетентністним підходом можна тіль-ки в процесі виконання учнем певного комплексу дій.

Предметні компетенції

Предметна компетенція – це здатність учня застосувати отримані у школі та позашкі-льних закладах освіти знання, уміння, навички (із даного навчального предмета) у відповід-ній життєвій ситуації. На відміну від традиційного “знання знань”, точніше, “навченої безпо-радності” – предметна компетенція – це здатність діяти на основі засвоєних знань, умінь, на-вичок.

Нижня межа сформованості предметної компетенції – це рівень діяльності, достатній для отримання результату успішного, але мінімального.

Верхньої межі сформованості предметної компетенції – практично не існує (принаймі в музиці). Бо вона залежить від природнього обдарування та вкладеної праці (“Бог дає не мі-ряючи...”, “Без труда – нема плода”, “Аби вмів робити, – навчишся як жити ”).

Компетенції предметні складають основу для формування життєвонеобхідних людині ключових, життєвих компетентностей.

Життєві (ключові) компетентності

Життєва компетентність – це здатність здійснювати складні культуродоцільні, полі-функційні види діяльності.

Дана категорія виникла як наслідок глобалізації, нових економічних відносин у світі. Пов’язується із нині конче необхідним кожній людині умінням швидко адаптуватися до мін-ливих умов існування (в т.ч. враховуючи економічні, соціальні, культурні, політичні реалії).

Кожна життєва компетентність передбачає оволодіння людиною сукупністю освітніх компонент творчо-діяльнісного характеру певного спрямування, необхідних для повноцін-ної діяльності в даній галузі суспільного життя. (Наприклад, керування дитячим виконавсь-ким колективом – це не тільки проведення репетицій, але й організація концертів, поїздок, відпочинку дітей тощо).

2. Основні ознаки життєвих компетентностей, їх види та зміст

Поліфункційність – дозволяють вирішувати різноманітні проблеми повсякденного, профе-сійного та соціального життя.

Можуть застосовуватися у школі, в сім’ї, в політичній сфері тощо.

Полікомпонентністьвони надпредметні, міждисциплінарні, міжгалузеві.

Передбачають наявність у людини інтелектуальних умінь (визначення власної позиції, само-оцінки, критичного й абстрактного мислення, “здорового глузду”).

Передбачають також наявність креативності [здатності до творчості] та евристичності [здатності до відкриттів, винахідництва (від Архімедового  – я знайшов! )].

з/п

Види життєвих

компетентностей
Зміст

1

Загальнокультурна


Здатність усно та письмово спіл-куватися; здатність гідно поводи-ти себе у різноманітних життєвих ситуаціях.

Володіння навиками письма, читання, рахування.

Володіння іноземними мовами.

Використання вільного часу для вдосконалення своєї мовленнєвої культури, духовного та інтеле-ктуального саморозвитку.

2

Багатокультурна


Здатність жити у сучасному бага-токультурному суспільстві та сві-ті; долати міжкультурні конфлік-ти, непорозуміння, стереотипи.

Сприйняття різноманітності світу та людської ци-вілізації як необхідність.

Усвідомлення відмінностей між націями.

Повага до інших мов, релігій, культур.

Толерантна поведінка: недопущення проявів ксе-нофобії, шовінізму, расизму.

Уміння трансформовувати конфлікти.

3

Комунікативна


Здатність вступати в комунікацію та досягати власних цілей.


Уміння ефективно комунікувати: визначивши ме-ту, організовувати спілкування; бути зрозумілим для інших.

Уміння переконливо відстоювати свою позицію в різних комунікативних ситуаціях.

4

Інформаційна


Здатність використовувати інфор-маційні технології.

Інформаційна грамотність.

Розуміння сутності інформаційних технологій, їх сильних та слабких сторін.

5

Пізнавально-інтелектуальна


Здатність учитися протягом усьо-го життя.

Засвоєння способів автодидактики, самостійного пошуку та здобуття знань із різних джерел ін-формації.

6

Соціальна і політична


Здатність жити в соціумі, діяти з урахуванням інтересів інших лю-дей.

Потреба брати свідому й активну участь у функ-ціонуванні демократичних інститутів суспільства.

Уміння виконувати різні соціальні ролі (грома-дянина, виборця, члена колективу тощо).

Здатність брати участь у колективному прийнятті рішень та брати відповідальність на себе за їх здійснення.

Уміння співпрацювати із партнерами, йти на ком-проміс.

Уміння реалізовувати та захищати власні права, поважаючи права та свободи інших людей.

7

Трудова, підприємницька


Здатність свідомо обирати сферу професійної діяльності та реалізо-вувати свої задуми.

Уміння аналізувати ситуацію на ринку праці.

Дар тверезо оцінювати свої здібності та профе-сійні можливості.

Знання та навики організації трудової, професій-ної, підприємницької діяльності.

8

Побутова


Здатність збудувати міцну сім’ю, налагодити свій побут, бути здо-ровим.

Забезпечення самообслуговування.

Збереження та зміцнення здоров’я.

Уміння та навички розбудови сімейного життя. Організація здорового побуту.3. Приклади життєвих (ключових) компетентностей, необхідних учителеві музики

1. Загальнокультурна. Професійне володіння латинською, італійською, німецькою, англійсь-кою музичною термінологією.

[Здатність підвищувати рівень своєї кваліфікації на курсах Ресурсного центру Цент-ральноєвропейського університету] 1

2. Багатокультурна. Спроможність ознайомлювати учнів із музикою різних культурних регі-онів світу, із творчістю видатних зарубіжних композиторів.

3. Комунікативна. Здатність вести полеміку з учнями2. Здатність перевести “конфлікт музич-них інтересів” у прийнятну форму (наприклад, додатково послухавши класичний твір в ест-радній інтерпретації).

4. Інформаційна. Уміння використовувати інформаційні технології для якіснішого проведен-ня музичних занять з учнями.

5. Пізнавально-інтелектуальна. Здатність самостійно вдосконалювати свої виконавські нави-чки, оновлювати репертуар.

6. Соціальна і політична. Уміння підпорядковуватися волі інших (самому побути в ролі орке-странта, хориста [приклад із Ф.Шаляпіним]), а не тільки постійно виконувати роль керівника колективу, педагога-наставника.

7. Трудова, підприємницька. Уміння фахово провести репетицію хору, оркестру, вокально-інструментального ансамблю, підібрати репертуар для концерту, написати сценарій;

Уміння організовувати “обмінні концерти” та поїздки на фестивалі, конкурси тощо.

Здатність правильно, неупереджено оцінювати творчі здобутки: і свої, свого колекти-ву й інших (наприклад, як член журі).

8. Побутова. Уміння застосовувати у житті перлинки folklor‘у (народної мудрості, народних знань) для власної втіхи та для виховання й розвитку наших дітей [забавлянки, колисанки, дразнилки, лічилки, заклички, потішки, трудові пісні тощо].3


1 Curriculum Resource Center Central European University оплачує всі витрати на проїзд та проживання в Будапешті. Мова спілкування в CRC СEU – англійська.

2 – хоч De gustibus et coloribus non est disputandum / Про смаки й кольори не сперечаються /.

3 У народних піснях, легендах, казках – можна знайти відповідь на більшість проблем, які ставить перед нами життя – у тому числі морально-етичних, екологічних.

4. Питання для самоконтролю

Провести класифікацію 20 мовних виразів на їх відповідність предметним компетенціям, життєвих компетентностям, особистістним властивостям (характеристикам) учителя.

 1. Здатність до експромту, імпровізації.

 2. Здатність підтримати спів на родинній забаві, у церкві, на державних святкуваннях.

 3. Уміння відрізняти музику цілющу від музики отруйної.

 4. Усвідомлення цілком можливого зомбування дітей засобами ІТ.

 5. Уміння розшифровувати фонозаписи з метою їх наступного використання в роботі.

 6. Володіння засобами композиції.

 7. Володіння ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу.

 8. Здатність забезпечувати високу результативність і якість своєї праці.

 9. Уміння організовувати дозвілля учнів (вечори відпочинку, дискотеки, диспути, музичні брейкринги, фольклорні забави тощо).

 10. Пізнавальна активність.

 11. Природня здібність до розробки програм, посібників, методичних рекомендацій. Дар створювати власні методичні прийоми, методи, системи викладання.

 12. Ерудованість, обізнаність із надбаннями національної та світової культури.

 13. Уміння впроваджувати у практику школи здобутки вітчизняного та світового педагогічного досвіду.

 14. Досконале знання програм, підручників та посібників з музики.

 15. Уміння захопити учнів прагненням до самореалізації, до самонавчання; знання змісту, форм та методів самовдосконалення.

 16. Володіння методологією наукових досліджень; природня схильність до наукових дослі-джень, вправність у проведенні експериментальної роботи.

 17. Здатність організувати авторську школу; очолити творчу групу, школу молодого вчителя.

 18. Уміння узагальнити власний досвід роботи.

 19. Наявність бездоганної культури мовлення.

 20. Цілеспрямованість, пунктуальність, оптимізм, динамізм, одухотвореність, щирість, відпо-відальність, безкорисливість, глибинність, ентузіазм, енергійність, духовна безстраш-ність, радісність, доброзичливість, впевненість, внутрішня та зовнішня гармонійність.Дверій Роман Євстахович ; http://dverij.lviv.name e-mail: dverij@bigmir.net ; тел.моб.: 0-66-21-40-510
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації