Поиск по базе сайта:
Секція Проблеми теорії та практики державного управління icon

Секція Проблеми теорії та практики державного управління
Скачати 68.42 Kb.
НазваСекція Проблеми теорії та практики державного управління
Дата конвертації17.11.2012
Розмір68.42 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!


Інформуємо Вас, що в м. Харкові 25-26 жовт-ня 2012 р. відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція „Державне управління та державна служба”, яка буде проходити на базі Харківського національного економічного університету.

Мета конференції: обмін результатами наукових досліджень і практичним досвідом у сфері державного управління та державної служби в умовах постіндустріальної економіки; розробка рекомендацій щодо вдосконалення діяльності інститутів державної влади в сучасних умовах.

На конференції передбачається розглянути ці проблеми в таких секціях:


^ Секція 1. Проблеми теорії та практики державного управління

Керівник секції: к.е.н., доц. Гордієнко Лариса Юріївна

Секретар секції: Соболев Вадим Григорович

Напрямки роботи секції:

- теорія та історія державного управління;

- те­о­ре­ти­ко-­ме­то­до­ло­гі­ч­ні за­са­ди під­ви­щен­ня ефе­к­ти­в­но­с­ті ді­я­ль­но­с­ті ор­га­нів дер­жа­в­ної вла­ди та ор­га­нів мі­с­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня;

- за­са­ди удо­ско­на­лен­ня ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­них про­це­сів в ор­га­нах дер­жа­в­ної вла­ди та мі­с­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня;

- ін­фо­р­ма­цій­но-­ко­му­ні­ка­цій­не за­без­пе­чен­ня дер­жа­в­но-­уп­ра­в­лін­сь­ких рі­шень;

- стратегічне управ­лін­ня транс­фо­р­ма­цій­ни­ми про­це­са­ми в ба­га­то­рі­в­не­вих со­ці­а­ль­но-­еко­но­мі­ч­них си­с­те­мах;

- впровадження міжнародних стандартів якості в діяльності органів державної влади та ор­га­нів місцевого самоврядування;

- електронне врядування та перспективи розвитку громадянського суспільства.


^ Секція 2. Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування


Керівник секції: к.е.н., доц. Кабанець Анатолій Григорович

^ Секретар секції: Чаплигіна Юлія Сергіївна

Напрямки роботи секції:

- теоретичні засади державної служби в органах місцевого самоврядування;

- реформування та розвиток державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

- засади удосконалення системи функціонального управління державною службою та службою в органах місцевого самоврядування;

- впровадження новітніх технологій в професійній підготовці кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування ;

- системи оплати праці державних службовців та посадови осіб місцевого самоврядування;

- системи планування та оцінювання результатів діяльності державних службовців та посадови осіб місцевого самоврядування;

- системи призначення на посади, просування по службі та ротації кадрів.

^ Секція 3: Державне регулювання соціально-економічних процесів

Керівник секції: к.е.н., доц. Аведян Людмила Йосипівна

Секретар секції: Дубова Світлана Олександрівна

Напрямки роботи секції:

- те­о­ре­ти­ч­ні ос­но­ви дер­жа­в­но­го ре­гу­лю­ван­ня еко­но­мі­ки та ме­ха­нізм ре­а­лі­за­ції со­ці­а­ль­но-­еко­но­мі­ч­ної по­лі­ти­ки дер­жа­ви;

- дер­жа­в­не ре­гу­лю­ван­ня під­при­єм­ни­ц­т­ва та сфер го­с­по­дар­сь­кої і со­ці­а­ль­ної ді­я­ль­но­с­ті;

- дер­жа­в­не ре­гу­лю­ван­ня еко­но­мі­ки ре­гі­о­нів;

- дер­жа­в­не ре­гу­лю­ван­ня зо­в­ні­ш­ньо­еко­но­мі­ч­ної ді­я­ль­но­с­ті;

- при­ро­д­не се­ре­до­ви­ще як об’­єкт дер­жа­в­но­го еко­но­мі­ч­но­го ре­гу­лю­ван­ня.


^ Секція 4: Кадрова політика в системі органів державної влади та місцевого самоврядування

Керівник секції: к.е.н. доц. Шумська Ганна Миколаївна

^ Секретар секції: Криворучко Альона Сергіївна

Напрямки роботи секції:

- кадрове забезпечення державного управління;

- кадрове та інформаційно-аналітичне забезпечення державно-управлінських рішень;

- теоретико-методичні засади формування організаційного забезпечення продуктивної зайнятості персоналу;

- особливості підбору кадрів в органи державної служби та місцевого самоврядування;

- кадрова складова готовності організації до трансформаційних змін;

- механізм кадрового забезпечення органів виконавчої влади;

- технології управління персоналом державних організацій та установ;

- технологія оцінювання державних службовців і система управління якістю: інтеграційні процеси;

- кар’єрне зростання як передумова створення сприятливого соціально-психологічного клімату в органах державної влади та місцевого самоврядування;

- соціально-психологічні аспекти індивідуальної кар’єри особистості;

- компетентнісний підхід як концептуальна основа формування сучасного типу державного службовця;

- особистісно-орієнтоване навчання й розвиток державних службовців як засіб забезпечення їх професіоналізму;

На конференцію запрошуються науковці, викладачі вузів, державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Конференція відбудеться 25-26 жовтня 2012 р. Початок роботи о 10.00, закінчення – о 16.00.

^ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Шрифт: Аrіаl 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,2 , поля – 20 мм з усіх боків сторінки.

Обсяг: 2-3 повні сторінки, включаючи список літератури.

Оформлення: праворуч у верхньому куті сторінки слід указати П.І.Б., науковий ступінь і вчене звання автора, місце роботи; ліворуч на наступному рядку – індекс УДК;

нижче посередині сторінки - назву доповіді (усі літери великі, жирний шрифт, Агіаl, 14);

нижче через один рядок - анотації.

Анотації: до тексту тез повинні бути додані анотації до 5 рядків російською, українською (тільки для авторів з України) і англійською мовою з обов'язковим перекладом прізвища й назви доповіді та ключових слів.

Тези подаються у електронному (cafpubladm@ukr.net з приміткою конференція) та друкованому вигляді (друкується на одному боці білого паперу формату А4 (210х297 мм). Номер сторінки вказується в правому нижньому куті кожної сторінки оригіналу.

Для учасників з України зміст тез доповіді обов'язково повинен відповідати вимогам ВАК України (лист ВАК від 15.01.2003).

Оргкомітет залишає за собою право рецензу-вання і відбору тез. Тези, що за змістом та оформленням не відповідають тематиці конференції і зазначеним вимогам, прийматися не будуть.

Кінцевий термін подання заявок на участь у конференції та тез доповідей до оргкомітету – 10 вересня 2012 р.

Доповіді учасників конференції будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції за рахунок авторів.


^ Голова оргкомітету:

Пономаренко В. С. – д.е.н., професор, ректор Харківського національного економічного університету (ХНЕУ).

Заступник голови оргкомітету:

Лукашев С. В. – к.е.н., професор, заступник керівника (проректор з навчально-педагогічної роботи), координатор підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба”, ХНЕУ;

Гайко Л. О. – заступник начальника Управління – начальник відділу реалізації державної політики у сфері державної служби та місцевого самоврядування Управління державної служби Головдержслужби України в Харківській області, ХНЕУ.

^ Члени оргкомітету:

Гавкалова Н. Л. – зав. кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки, д.е.н., професор, ХНЕУ;

Амосов О. Ю. – перший заступник директора ХарРІ НАДУ при Президентові України, д. е. н., проф.;

Вацьковськи К. С. – д.е.н., професор Варшавської Політехніки;

Гордієнко Л. Ю. – к.е.н., доцент кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки, ХНЕУ;

Кабанець А. Г. – к.е.н., доцент кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки, ХНЕУ;

Аведян Л. Й. – к.е.н., доцент кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки, ХНЕУ;

Шумська Г. М. – к.е.н., доцент кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки, ХНЕУ.

^ Відповідальний секретар:

Чистякова А. В. – викладач кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки, ХНЕУ.

Довідки за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна 9-а, Харківський національний економічний університет, кафедра публічного адміністрування та регіональної економіки, к. 52, (2 корпус, 4 поверх);

тел.: (057)7021834, (внутрішній 4-34);

e-mail: cafpubladm@ukr.net


ЗАЯВКА


на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Державне управління та державна служба»


Прізвище ________________________________

Ім’я _____________________________________

По батькові ______________________________

Науковий ступінь__________________________

Вчене звання______________________________

Місце роботи_____________________________

Посада___________________________________

e-mail ___________________________________

Контактний телефон_______________________

Назва доповіді ____________________________

Номер секції_____

Форма участі (потрібне підкреслити):

- виступити з доповіддю (до 10 хв.);

- взяти участь як слухач.

Необхідне мультимедійне обладнання:

- так;

- ні;

Дата______________


Підпис____________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Всеукраїнська науково-практична конференція

«Державне управління та державна служба»

25-26 жовтня 2012 року


Харків – 2012
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації