Поиск по базе сайта:
Договір добровільного страхування наземного транспорту № icon

Договір добровільного страхування наземного транспорту №
Скачати 315.79 Kb.
НазваДоговір добровільного страхування наземного транспорту №
Дата конвертації03.06.2013
Розмір315.79 Kb.
ТипДокументи

Договір добровільного страхування наземного транспорту № ___________
м. _______ «__» ________ 200_ р.


ВАТ “Страхова компанія “Універсальна” (надалі – «Страховик») в особі _____________., що діє на підставі Доручення ____________________., з однієї сторони, та

СТРАХУВАЛЬНИК:


(П.І.Б., дата народження - для фізичної особи/ назва, П.І.Б керівника, реквізити – для юридичної особи)^ ЩО ДІЄ НА ПІДСТАВІ:
АДРЕСА:
що надалі у цьому договорі (надалі – «Договір») іменуються разом як «Сторони» та кожен окремо як «Сторона» та ________________________, (надалі – „Вигодонабувач”), в особі __________________________, що діє на підставі Статуту, а також довіреності, посвідченої приватним  нотаріусом _______________________, домовились та погодились щодо нижченаведеного:

Страховик, відповідно до Закону України „Про страхування”, “Правил страхування наземного транспорту (крім залізничного)” від 29.03.2007р.(надалі Правила) та на підставі Заяви Страхувальника, що є невід‘ємною частиною Договору, здійснює страхування транспортних засобів та зобов’язується здійснити виплату страхового відшкодування у разі настання страхового випадку, а Страхувальник зобов‘язується сплатити страховий платіж на умовах, визначених Договором.

Страхові суми, тарифи, страхові платежі та додаткові опції страхового забезпечення зазначаюся у Додатках до цього Договору, що оформляються щорічно на кожен період страхування окремо.


^ ОСНОВНА ЧАСТИНА


  1. ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ


1.1. Об‘єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов‘язані з володінням, користуванням та розпорядженням застрахованим транспортним засобом та обладнанням на ньому;

1.2. Застрахований транспортний засіб на момент укладення Договору є предметом застави за Договором застави ____________________________ від «__» __________ 2008р., укладеного в забезпечення зобов‘язань Страхувальника за Договором про надання кредиту ___________________________ від «__» _______ 2008р. (надалі – Кредитний договір).

1.3. Вигодонабувач є єдиним вигодонабувачем за Договором згідно з умовами Договору.


  1. ^ СТРАХОВІ СУМИ І ПЛАТЕЖІ


2.1. Страхова сума – максимальна грошова сума, в межах якої Страховик несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань стосовно застрахованого транспортного засобу за Договором. У разі зменшення страхової суми після виплати страхового відшкодування, за умови що Договір не припиняє своєї дії через повне виконання Страховиком своїх обов’язків, Страхувальник зобов‘язується дострахувати об‘єкт страхування до повної страхової суми.

Дострахування здійснюється позачергово протягом 30 днів після виплати страхового відшкодування.

2.2. Страхова сума по застрахованому транспортному засобу дорівнює його дійсній вартості на момент укладання Договору та на початок кожного наступного періоду страхування. Дійсна вартість для цілей страхування – це вартість відтворення (вартість заміщення) або ринкова вартість транспортного засобу. Щорічне страхування на відповідний наступний період здійснюється Страхувальником на повну вартість транспортного засобу, що страхується за цим Договором.

2.3. Розмір страхової суми по застрахованому транспортному засобу визначається щорічно на кожен період страхування окремо та зазначається в Додатках до Договору.

2.4. Розмір страхових платежів по застрахованому транспортному засобу визначається щорічно та зазначається в Додатках до цього Договору.

2.5. Страхові платежі за цим Договором вносяться Страхувальником щорічно, не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів до закінчення відповідного періоду страхування як зазначено нижче:№ періоду страхування (рік)

Період страхування

Дата внесення чергових страхових платежів

Початок

Кінець

1


2


3


4


5


6

    1. Страховий платіж за перший період страхування становить:
2.7. Кожна наступна щорічна сума страхового платежу визначається Страховиком в односторонньому порядку, виходячи з діючих тарифів Страховика та враховуючи нормативний знос транспортного засобу, розрахований згідно діючої Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 листопада 2003 року № 142/5/2093.

2.8. Про суму щорічного страхового платежу Страховик повідомляє Страхувальника та Вигодонабувача за 1 (один) місяць до початку відповідного наступного періоду страхування шляхом передачі оригіналу рахунку-фактури за адресою знаходження Страхувальника.

2.9. У випадку, якщо Страхувальник не внесе черговий щорічний страховий платіж в обумовлені цим Договором розмір та строк, Страховик має право на договірне списання коштів з рахунку Страхувальника №________________________ відкритий в Закритого акціонерного товариства «ОТП Банк» в м. Львів, МФО 385402. Страховик для здійснення договірного списання оформляє відповідну платіжну вимогу.


^ 3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


3.1. Cтрок дії Договору становить 7 років.

3.2. Строк дії Договору, зазначений в п. 3.1., не може бути меншим від строку дії кредитних угод, які Страхувальник уклав з Вигодонабувачем, у зв’язку з якими укладено цей Договір.

3.3. Договір діє з моменту сплати страхового платежу (першої частини) за перший період страхування до 24 години «20» лютого 2014 р.

Датою сплати страхового платежу визнається дата надходження коштів на поточний рахунок або в касу Страховика.


  1. ^ ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.Територія дії Договору

Україна*

Європа**

Під певними територіями розуміються:

*«Україна» - територія України;

* «Європа» - країни члени системи автострахування «Зелена картка», Литва, Білорусія, Молдова, Європейська частина Росії (крім території республік Північного Кавказу, держав Кавказького регіону (Грузії, Вірменії, Азербайджану)).

^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


1. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

Страховими випадками за Договором визнаються пошкодження, втрата або знищення транспортного засобу (далі - ТЗ) та (або) додаткового обладнання внаслідок подій, які вказані Додатках до Договору, де:

А.1. ДТП - дорожньо-транспортна пригода за участю ТЗ;

А.2. Стихійне лихо - пряма дія: бурі, урагану, зливи, граду, смерчу, цунамі, селі, землетрусу, обвалу, зсуву ґрунту, повені;

А.3. Вибух, пожежа - вибух, пожежа, в т.ч. зумовлена замиканням електропроводки, попаданням блискавки;

А.4. Попадання предметів - падіння або попадання сторонніх предметів (у т.ч. каміння, снігу, льоду, дерев) на поверхню ТЗ;

^ А.5. Протиправні дії третіх осіб - протиправні дії третіх осіб щодо ТЗ.

Б. Протиправне позбавлення ТЗ - протиправне позбавлення Страхувальника ТЗ та (або) додаткового обладнання, в т.ч. внаслідок крадіжки, грабежу, розбою.


^ 2. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

2.1. Не визнаються страховими випадками і відповідно не підлягають страховому відшкодуванню збитки по подіях, які відбулися внаслідок вчинення Страхувальником, його представником, або водієм, або внаслідок вчинення за їх вказівкою чи з їх вини іншими особами наступних дій:

2.1.1. вчинення самогубства чи замаху на самогубство, за допомогою чи з використанням ТЗ;

2.1.2. керування застрахованим ТЗ у стані алкогольного сп’яніння або перебуваючи під впливом наркотичних чи токсичних речовин, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;

2.1.3. керування ТЗ при відсутності (вилученні) посвідчення (дозволу) на право управління ТЗ відповідної категорії;

2.1.4. використання ТЗ та (або) додаткового обладнання не за цільовим призначенням, в технічному стані, що не відповідає вимогам Правил дорожнього руху та (або) з порушенням правил технічної експлуатації ТЗ;

2.1.5. перевезення ТЗ речовин та предметів з порушенням відповідних нормативних документів та чинного законодавства України, правил зберігання та перевезення речовин та (або) предметів (в т.ч. небезпечних);

2.1.6. проведення технічного обслуговування ТЗ і (або) додаткового обладнання з порушенням вимог, що стосуються безпеки, правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації стосовно експлуатації ТЗ та (або) додаткового обладнання;

2.1.7. використання ТЗ для навчальної, спортивної їзди, участі в змаганнях або для здійснення будь-яких спеціальних програм випробувань якостей ТЗ і (або) додаткового обладнання;

2.1.8. передачі ТЗ та (або) додаткового обладнання для керування особі іншій, ніж та, яка визначена у Заяві на страхування, без письмового погодження із Страховиком;

2.1.9. передачі ключів запалення, ключів механічних систем захисту, брелоків електронних систем захисту (іммобілайзер) третім особам, не зазначеним у Заяві на страхування, з будь-якою метою.

2.2. Крім цього, страховому відшкодуванню не підлягають збитки, які настали внаслідок:

2.2.1. гниття, корозії чи інших процесів, які відбуваються з складовими частинами транспортного засобу або частинами додаткового обладнання, викликаючи їх деформацію, яка не пов’язана з прямим впливом людини чи предмета і зумовлені природними властивостями матеріалів, що були використані при виготовленні ТЗ або додаткового обладнання;

2.2.2. короткого замикання електроустаткування ТЗ, якщо при цьому ТЗ чи додаткове обладнання не одержали інших пошкоджень, крім пошкодження електроустаткування;

2.2.3. дії гризунів чи комах на ТЗ і (або) додаткове обладнання;

2.2.4. перевезення ТЗ морським, залізничним або іншим видом транспорту;

2.2.5. бойових або воєнних дій, громадських заворушень, страйків або надзвичайного стану, а також використання ТЗ органами МВС, СБУ, військовою або громадською владою, в т.ч. в блокадах доріг, переслідуванні тощо;

2.2.6. дії ядерного вибуху чи іонізуючої радіації;

2.2.7. пошкодження або викрадення шин та дисків коліс, якщо при цьому ТЗ не зазнав інших пошкоджень;

2.2.8. збитки, нанесені транспортному засобу, нелегально ввезеному до митного простору України;

2.3. Не відшкодовується частина збитків, якщо вони збільшились внаслідок переоснащення ТЗ обладнанням, яке не передбачене заводом – виробником.


3. ФРАНШИЗА

3.1. По кожному страховому випадку встановлюється безумовна франшиза - частина збитку, що не відшкодовується Страховиком.

3.2. У випадку визнання Страхувальника чи Вигодонабувача або їх представників, або осіб, які діяли за вказівкою зазначених вище осіб, не винними у настанні страхового випадку А.1 та при наданні Страхувальником доказів, що відповідно до чинного законодавства підтверджують вину особи, відповідальної за заподіяний збиток, франшиза зменшується наполовину.

3.3. Франшиза для страхових випадків А1-А5 встановлюється в розмірі 0,25% від страхової суми.

3.4. Франшиза по ризику «протиправне позбавлення ТЗ» та конструктивній загибелі ТЗ (п.8.7.1.) цього Договору встановлюється в розмірі:

- 5% для транспортних засобів вартістю до екв. * 40 000 дол.США;

- 10% для транспортних засобів вартістю понад екв. * 40 000 дол.США.

* еквівалент по курсу НБУ на день укладення договору страхування.


^ 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Страховик зобов’язаний:

4.1.1. ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування;

4.1.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування;

4.1.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у строк, передбачений п.7.4. цього Договору;

4.1.4. тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.1.5. протягом 1 (одного) робочого дня з моменту виявлення порушення умов Договору Страхувальником, але , в кінцевому випадку, не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати припинення дії Договору з будь-яких причин, повідомити Вигодонабувача про такий випадок невиконання або неналежного виконання Страхувальником своїх зобов’язань за Договором, включаючи але не обмежуючись цим, несплату страхових платежів у належні терміни, що впливає на дійсність Договору.

^ 4.2. Страхувальник зобов’язаний:

4.2.1. своєчасно вносити страхові платежі;

4.2.2. при укладанні Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику (відомості, вказані в заяві), і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику протягом 24 годин з наступним письмовим повідомленням у триденний термін, зокрема:

а) про повний комплект ключів від ТЗ, про втрату ключів, карток активних і пасивних активаторів всіх електронних та електронно - механічних засобів (пристроїв) проти викрадення, ключів від механічних пристроїв проти викрадення та пультів управління охоронною сигналізацією, що застосовуються на застрахованому ТЗ, які повинні бути належним чином сертифіковані, знаходитись у справному стані;

б) щодо документів - реєстраційних, на продаж, на дарування; передача транспортного засобу в оренду або в заставу; видача доручень на право керування і використання ТЗ іншим особам, не вказаними у Заяві на страхування; зняття з обліку або перереєстрація в ДАІ;

в) зміну умов зберігання ТЗ, заміну кузова, двигуна, шасі, встановлення додаткового устаткування тощо.

4.2.3. повідомляти Страховика та Вигодонабувача про інші договори страхування, укладені щодо об’єкту страхування у терміни, зазначені в п. 4.2.2;

4.2.4. Застосовувати (включати) протиугінні системи захисту при будь-якому, навіть короткотерміновому паркуванні транспортного засобу. Не залишати застрахований транспортний засіб, якщо протиугінна система не включена. Якщо протиугінна система вийшла з ладу – негайно вжити заходів щодо усунення несправностей або заміни такої системи;

4.2.5. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

4.2.6. при укладaнні Договору надати Страховику або його представнику ТЗ для огляду, що засвідчується відповідним актом;

4.2.7. довести до відома осіб, допущених до керування ТЗ, вимоги цього Договору та нести відповідальність по цьому Договору за їх вчинки, як за свої власні.

4.2.8. не здійснювати будь-яких дій, пов’язаних із заміною та/або припиненням прав Вигодонабувача, та призначати інших вигодонабувачів за Договором, якщо інше не буде письмово погоджено між Страховиком, Страхувальником та Вигодонабувачом.

4.2.9. передати представнику Страховика пошкоджені, внаслідок страхового випадку деталі ТЗ, заміну яких відшкодовано.

4.2.10. повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений п.5.1.1 цього Договору.

^ 4.3. Страховик має право:

4.3.1. запитувати у Страхувальника відомості, щодо об’єкта страхування, перевіряти виконання Страхувальником своїх обов’язків згідно умов Договору, а також перевіряти отриману інформацію;

4.3.2. самостійно з’ясовувати причини та обставини настання страхового випадку;

4.3.3. відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадку невиконання або неналежного виконання Страхувальником зобов’язань за цим Договору зазначених в п.4.2., з причин вказаних в п.9. цього Договору , а також у випадках, передбачених чинним законодавством України;

4.3.4. ініціювати внесення змін та доповнень до умов Договору.

^ 4.4. Страхувальник має право :

4.4.1. отримати від Страховика будь-яку інформацію, що стосується умов Договору;

4.4.2. отримати страхове відшкодування у розмірі та в порядку, передбаченими умовами Договору;

4.4.3. Ініціювати дострокове припинення дії Договору. У випадку, якщо дострокове припинення дії цього Договору ініційовано в період дії Кредитного договору, вказаного в п.1.2. Основної частини Договору, то Страхувальник зобов’язаний погодити це з Вигодонабувачем. Ознакою погодження припинення дії Договору виступає письмова згода Вигодонабувача.

4.4.4. ініціювати внесення змін та доповнень до умов Договору, узгодивши це з Вигодонабувачем.

Страховик та Страхувальник мають інші права, передбачені чинним законодавством України.

^ 4.5. Вигодонабувач має право:

4.5.1. з метою отримання страхового відшкодування, за своєю власною ініціативою вчиняти будь-які дії, які повинен чи має право вчиняти Страхувальник. При цьому, вчинення таких дій Вигодонабувачем буде породжувати такі ж самі правові наслідки, якби такі дії були вчинені Страхувальником.


^ 5. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ ПОДІЇ, ЩО МАЄ ОЗНАКИ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

5.1. У разі настання події, що має ознаки страхового випадку (далі події) із ТЗ або додатковим обладнанням Страхувальник зобов’язаний:

5.1.1. негайно, але не пізніше 48 годин (не враховуючи вихідні та святкові дні) з моменту, як тільки йому стане відомо про настання події, будь-яким способом, повідомити Страховика про настання події з подальшим письмовим підтвердженням.

Вказане повідомлення повинно містити повну інформацію про обставини настання події, відому Страхувальнику (дата, час і місце настання події, характер пошкоджень);

5.1.2. негайно вжити усіх можливих заходів для порятунку і збереження застрахованого ТЗ, попередження та зменшення збитків, усунення чинників, які сприяють збільшенню розміру збитків. Вживаючи вказані заходи, Страхувальник зобов’язаний дотримуватись вказівок Страховика, якщо такі вказівки були йому надані;

5.1.3. негайно сповістити відповідні державні органи (МВС, ДАI, медичні заклади), а на території інших держав відповідні офіційні органи цих держав та здійснити усі інші необхідні процедури, передбачені чинними Правилами дорожнього руху;

5.1.4. в пошкодженому ТЗ не робити ніяких змін, що не обгрунтовуються необхідністю забезпечення безпеки руху, зменшення розміру збитку або допомоги потерпілим, i не віддавати його в ремонт без попереднього огляду представником Страховика, за виключенням випадку, коли Страховик не проведе огляду протягом 7 днів від дня одержання повідомлення про страховий випадок або 14 днів, якщо Страховиком було визначено за доцільне провести експертну оцінку збитку;

5.1.5. узгодити із Страховиком або його представником порядок дій щодо врегулювання збитку, вибору підприємства, яке буде здійснювати ремонт (в т.ч. вартість нормо-години, терміни початку та закінчення ремонту та інше);

5.1.6. надати представнику Страховика пошкоджений ТЗ (до ремонту) або його залишки, а також пошкоджені деталі та частини для проведення обов’язкового огляду. В процесі огляду (не зважаючи на розмір завданої шкоди) проводиться обов’язкове фотографування ТЗ та складається акт огляду;

5.1.7. в разі протиправного позбавлення Страхувальника ТЗ - протягом 3-х днів (у випадку прибуття до Страхувальника представника Страховика - негайно) вчинити наступні дії: надати Страховику пояснення, які стосуються протиправного позбавлення та копію заяви, що подана до правоохоронних органів за фактом протиправного позбавлення; передати Страховику технічний паспорт (свідоцтво про реєстрацію) та повний комплект ключів від ТЗ, повний комплект карток активних і пасивних активаторів всіх електронних та електронно - механічних засобів (пристроїв) проти викрадення, усіх ключів від механічних пристроїв проти викрадення та пультів управління охоронною сигналізацією, що застосовуються на застрахованому ТЗ, в іншому випадку Страховик може відмовити у виплаті або зменшити її розмір.

5.1.8. надати Страховику документи, необхідні для доказу факту настання страхового випадку та визначення розміру збитку, вжити усіх необхідних заходів для реалізації Страховиком права вимоги до осіб, винних у заподіянні збитку;

5.1.9. Страхувальник має право самостійно оплачувати відновлювальний ремонт на станції технічного обслуговування чи іншому спеціалізованому підприємстві та купувати необхідні для ремонту запчастини та матеріали (в т.ч. за кордоном) тільки після попередньої письмової згоди Страховика, в іншому разі Страховик може відмовити у виплаті або зменшити її розмір.

5.1.10. в разі зіткнення з іншим ТЗ Страхувальник повинен записати дані такого ТЗ (марку, державний номер тощо), особи, що керує цим транспортним засобом, а також з’ясувати наявність договору страхування цивільно-правової відповідальності та записати номер полісу, назву i адресу, номер телефону Страховика іншої сторони.


^ 6. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ФАКТ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

6.1. Основними документами є:

6.1.1. офіційні висновки компетентних органів, які відповідно до законодавства, уповноважені засвідчувати наявність обставин, що відповідно до Договору, можуть бути визнані страховим випадком.

6.1.1.1 довідка ДАI або відповідного органу країни, де стався випадок, про обставини ДТП з зазначенням:

а) прізвища, ім’я та по-батькові власника (користувача) застрахованого ТЗ;

б) марки, моделі, номерного знаку ТЗ, номеру кузова (шасі);

в) дані про інших учасників ДТП та їхні ТЗ;

г) перелік порушень Правил дорожнього руху учасниками ДТП;

д) стану алкогольного та (або) наркотичного сп’яніння учасників ДТП;

д) перелік пошкоджень, завданих ТЗ.

Довідка надається тільки у формі оригінального примірника.

У випадку не прибуття представника ДАІ за викликом на місце пошкодження ТЗ або ДТП – надати відомості про дату, час здійснення виклику ДАІ та всю інформацію і реквізити відділення ДАІ, до якого звертались за викликом; вказані відомості повинні бути підтверджені довідкою відповідного підрозділу ДАІ з зазначенням причин неприбуття.

Довідка ДАІ може не надаватися при пошкодженні скляних поверхонь транспортного засобу внаслідок попадання предметів, у випадку, коли розмір страхового відшкодування не буде перевищувати 2000 гривень;

6.1.1.2 довідка з органів МВС та копія постанови про порушення кримінальної справи (відповідно до вимог чинного законодавства);

6.1.1.3 довідка з пожежної, метеорологічної, сейсмічної служби (при настанні пожежі, стихійного лиха, відповідно);

6.1.1.4 довідка з бази даних МВСУ «Угон» про внесення даних ТЗ в дану базу.

6.1.2. документ, який підтверджує суму витрат, які відповідно до Договору можуть бути включені Страховиком у суму страхового відшкодування;

6.1.3. оригінали деталізованих рахунків станцій технічного обслуговування (СТО);

6.1.4. у випадку самостійної оплати відновлювального ремонту - оригінали платіжних документів, накладні, акти виконаних робіт, за умови виконання п.5.1.9 цього Договору;

6.1.5. фотокартки пошкодженого ТЗ;

6.1.6. висновок про розмір збитку, утилізаційну вартість, дійсну ринкову вартість ТЗ на момент ДТП (визначається на підставі автотоварознавчої експертизи або дослідження спеціаліста автотоварознавця, або за письмовою згодою Страховика та Страхувальника).

6.2. З врахуванням обставин страхового випадку, Страховик має право вимагати додаткові документи, що підтверджують факт настання страхового випадку, обставини його настання, розмір збитку та виконання Страхувальником умов Договору


^ 7. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

Виплата страхового відшкодування проводиться тільки після встановлення факту настання страхового випадку, підтвердження цього факту компетентними органами і визначення розмірів збитків, підтверджених відповідними документами.

7.1. Страховик розглядає питання про можливість виплати страхового відшкодування після отримання наступних документів:

7.1.1. письмової заяви Страхувальника або Вигодонабувача або особи, ними уповноваженої, яка викладена у довільній формі та в якій сформульовано обґрунтовану вимогу до Страховика виплатити страхове відшкодування;

7.1.2. документа, який відповідно до законодавства, підтверджує повноваження представників Страхувальника або Вигодонабувача на представництво та/або отримання страхового відшкодування;

7.1.3. договору страхування;

7.1.4. документа, що підтверджує майновий інтерес Страхувальника або Вигодонабувача в отриманні страхового відшкодування у зв’язку із заподіянням їм внаслідок страхового випадку збитків, а також документів, що підтверджують повноваження правонаступників чи опікунів;

7.1.5. документів, які зазначені у відповідному пункті розділу 6 Договору;

7.1.6. копії судового рішення або постанови слідчого, у випадках, коли порушено кримінальну справу проти Страхувальника або уповноваженої ним особи за обставинами страхового випадку.

7.2. Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, повинні бути надані Страховику у формі: оригінальних примірників або нотаріально завірених копій, або простих копій за умови надання Страховику можливості звірки цих копій з оригінальними примірниками документів.

7.3. Після отримання Страховиком від Страхувальника (Вигодонабувача) та відповідних інших установ, підприємств, організацій всіх необхідних документів Страховик протягом 10-ти робочих днів з дня отримання останнього необхідного документа приймає рішення про виплату та складає страховий акт. Про відмову у виплаті або прийняття рішення про відстрочку виплати Страхувальник (Вигодонабувач) повідомляється письмово, з викладенням мотивації прийнятого рішення в трьохденний термін. У разі надсилання повідомлення поштою, час поштового обігу не враховується.

7.4. Страховик зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

7.5. Страхове відшкодування виплачується в межах страхової суми, та не може перевищувати розміру заподіяної страховим випадком прямої дійсної шкоди, що нанесена власнику застрахованого ТЗ, та дійсної ринкової вартості застрахованого ТЗ на дату настання страхового випадку за вирахуванням передбаченої договором франшизи.

7.6. Днем виплати страхового відшкодування вважається дата списання коштів з поточного рахунка Страховика або виплати їх готівкою.

7.7.Страхове відшкодування, що має бути сплачене за Договором, сплачується вигодонабувачу в рахунок погашення існуючої заборгованості Страхувальника за кредитним договором, якщо інше не було письмово погоджено між Страховиком, Страхувальником та Вигодонабувачем. При цьому, Страхувальник не звільняється від виконання зобов’язань за Кредитним договором в строки, передбачені зазначеним Кредитним договором.

7.8. У разі письмової згоди Страховика на ремонт, самостійно оплачуваний Страхувальником, сплата страхового відшкодування проводиться на підставі акта про виконані роботи спеціалізованого авторемонтного підприємства.

7.9. У випадку протиправного позбавлення Страхувальника ТЗ виплати страхового відшкодування проводяться тільки за умови надання з іншими документами довідки про порушення кримінальної справи (за підписом начальника слідчого відділу з прикладенням печатки відповідного відділу МВС) та виконання всіх вимог згідно п.5.1.7.

Страховик сплачує страхове відшкодування в два етапи :

- 40% суми розрахованого страхового відшкодування згідно страхового акту за фактом протиправного позбавлення Страхувальника ТЗ протягом п‘яти робочих днів з дня прийняття рішення про виплату страхового відшкодування;

- 60% суми страхового відшкодування після отримання Страховиком копії документа, який підтверджує закінчення попереднього слідства (складання обвинувального висновку або закриття кримінальної справи) по зазначеній кримінальній справі, чи закінчення шестимісячного терміну з дня порушення цієї кримінальної справи протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення та після забезпечення права вимоги згідно п.5.1.8 Договору Страховику шляхом:

а) передачі права власності на ТЗ Страховику;

б) після повернення Страховику отриманого страхового відшкодування у випадку, коли ТЗ було знайдено (за вирахуванням страхового відшкодування за наявні пошкодження ТЗ), - страхове відшкодування повинно бути повернуто Страховику не пізніше одного місяця від дати, коли ТЗ було знайдено.

7.10. У випадку, якщо попередньо розрахована сума страхового відшкодування перевищуватиме 25% страхової суми, встановленої у цьому Договорі, Страховик на власний розсуд може прийняти рішення про здійснення авансової виплати страхового відшкодування в розмірі не більше 75% попередньо розрахованої суми страхового відшкодування, проте не більше 50% страхової суми, після надання йому Страхувальником (Вигодонабувачем) заяви та документів, необхідних для підтвердження факту настання страхового випадку.

7.11. Якщо сплата страхового платежу здійснюється частинами, то Страховик має право вимагати сплати несплаченої частини страхового платежу до виплати страхового відшкодування або вирахувати суму несплаченого страхового платежу з суми страхового відшкодування.

7.12. Якщо страховий випадок настав внаслідок попадання предметів і немає офіційного підтвердження цього, Страховик проводить виплату страхового відшкодування згідно чинного податкового законодавства.

7.13. Якщо страховий випадок стався внаслідок наїзду на перешкоду і немає офіційного підтвердження цього, а розмір збитку не перевищує 2000 гривень Страховик проводить виплату страхового відшкодування згідно чинного податкового законодавства.


^ 8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

8.1. Розмір збитку визначається відповідно до чинної на момент настання страхового випадку “Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів”, затвердженої Міністерством юстиції України. Визначення розміру страхового відшкодування проводиться Страховиком на підставі:

8.1.1. виставлених рахунків на оплату відновлювального ремонту пошкодженого ТЗ;

8.1.2. квитанцій (інших розрахункових документів), накладних та (або) актів виконаних робіт), які підтверджують витрати, понесені Страхувальником на проведення відновлювального ремонту;

8.1.3. актів оцінки незалежного експерта та (або) спеціалізованого підприємства по ремонту ТЗ та (або) калькуляції ремонту складеної Страховиком;

8.2 Зазначені документи повинні містити повний перелік робіт, запчастин та матеріалів, необхідних для ремонту, та їх вартість.

8.3. Відшкодовується вартість деталей і вузлів, що потребують заміни, вартість робіт по заміні та ремонту пошкоджених деталей і вузлів, вартість витратних матеріалів;

8.4. Відшкодовується вартість тільки тих вузлів та деталей, пошкодження яких викликано страховим випадком;

8.5. Не підлягає відшкодуванню вартість технічного обслуговування і гарантійного ремонту.

8.6. Якщо страхова сума, що вказана в Договорі, виявиться вищою, ніж ринкова вартість ТЗ на момент укладання Договору, то межею відповідальності Страховика буде ринкова вартість ТЗ на момент укладання Договору.

8.7. В залежності від характеру страхового випадку, розмір страхового відшкодування обчислюється з врахуванням наступного:

8.7.1. при знищенні (конструктивній загибелі - коли вартість відновлювального ремонту за вирахуванням зносу, становить не менше 80% ринкової вартості) ТЗ і (або) додаткового обладнання, - в межах страхової суми, за вирахуванням франшизи та ринкової вартості залишків, придатних для подальшого використання, на момент настання страхового випадку. В цьому випадку залишки ТЗ залишаються Страхувальнику.

У випадку, коли Страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування в межах ринкової вартості ТЗ на момент страхового випадку за вирахуванням франшизи, Страхувальник зобов’язаний передати представнику Страховика залишки ТЗ.

8.7.2. при пошкодженні ТЗ чи додаткового обладнання - в межах страхової суми в розмірі вартості відновлювального ремонту за вирахуванням франшизи та експлуатаційного зносу, розрахованого згідно діючої Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів.

8.8. У випадку, коли в процесі відновлювального ремонту виявлені приховані пошкодження, але відповідно до п.5.1.6. даного Договору акт огляду не складався, по таким прихованим пошкодженням відшкодування не виплачується.

8.9. Якщо Договір укладено на умовах виплати страхового відшкодування “без врахування зносу” (В.1) і це зазначено в Основній частині Договору, то при визначенні розміру збитку вартість запчастин, необхідних для проведення ремонтних робіт, приймається в повному обсязі, в іншому випадку – за мінусом зменшення вартості запчастин на розмір зносу.

Витрати на оплату запчастин та витратних матеріалів, а також на оплату самих робіт не можуть перевищувати відповідні середньо-ринкові ціни придбання вказаних запчастин чи матеріалів та виконання робіт, які склалися на дату подання усіх необхідних документів Страховику в регіоні постійного перебування Страхувальника, місті настання страхового випадку або реєстрації ТЗ; перевищення може бути відшкодовано за рішенням Страховика;

8.10. Якщо в Основній частині Договору зазначена, як застрахована, опція „Страхування без врахування франшизи на скляні поверхні ТЗ” (В.2), то у разі пошкодження переднього лобового скла, заднього скла, бокового скла, скла дверей і (або) багажного відсіку, страхове відшкодування за них проводиться в повному обсязі. Протягом терміну дії цього Договору Страховик здійснює не більше двох виплат по таких страхових випадках без врахування франшизи.

Дія опції В.2 не поширюється на поверхні, що прямо не зазначені в цьому пункті. У разі, якщо внаслідок одного страхового випадку поряд із пошкодженням зазначених скляних поверхонь ТЗ зазнав і інших пошкоджень, при виплаті страхового відшкодування вираховується франшиза.

8.11. Якщо в Основній частині Договору зазначена, як застрахована, опція “Страхування з відшкодуванням витрат на евакуацію ТЗ” (В.3), при настанні страхового випадку, в результаті якого ТЗ отримав пошкодження при яких його експлуатація (самостійний рух) технічно неможлива, додатково відшкодовуються витрати на оплату евакуації ТЗ з місця ДТП до найближчої станції технічного обслуговування, але не далі місця постійного проживання (знаходження) Страхувальника, з обмеженням не більше 500,00 гривень для легкових автомобілів та 1000,00 гривень для інших ТЗ.

8.12. У суму страхового відшкодування не включаються Страховиком наступні витрати:

8.12.1. на заміну комплектних агрегатів та (або) вузлів через відсутність на ремонтних підприємствах необхідних запчастин для ремонту окремих пошкоджених деталей;

8.12.2. на відшкодування втрати товарної вартості ТЗ, якщо це не зазначено в Основній частині Договору;

8.12.3. на фарбування всього ТЗ і (або) додаткового обладнання, якщо фарбування потребують тільки пошкоджені, внаслідок настання страхового випадку їх частини;

8.12.4. на ліквідацію дефектів (пошкоджень) ТЗ і (або) додаткового обладнання, які виникли до моменту укладення Договору.

8.13 Якщо пошкодження ТЗ зафіксоване в акті огляду після настання страхового випадку, автомобіль повинен бути пред‘явлений для огляду Страховику (його представнику), що засвідчується підписанням відповідного акту огляду:

8.13.1. після виплати страхового відшкодування та ремонту ТЗ;

8.13.2. після ремонту за рахунок Страхувальника при відмові у виплаті або коли розмір збитку менший або рівний розміру франшизи.

В іншому разі, претензії Страхувальника при настанні страхового випадку в майбутньому щодо пошкоджень тих же частин ТЗ (додаткового обладнання) не приймаються.

8.14. Якщо ТЗ та додаткове обладнання застраховані у кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожен Страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним договором страхування.

8.15. Після виплати Страховиком страхового відшкодування Договір зберігає силу до закінчення терміну своєї дії у розмірі різниці між страховою сумою, встановленої для ТЗ, і сумою здійсненого страхового відшкодування.


^ 9. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

9.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування або зменшення його розміру є:

9.1.1. навмисні дії або злочинна недбалість Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір, що спричинили настання страхового випадку;

9.1.2. вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено Договір, злочину, що призвів до страхового випадку;

9.1.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

9.1.4. отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні. Якщо шкоду відшкодовано частково, виплата страхового відшкодування проводиться за вирахуванням суми, отриманої як компенсація заподіяної шкоди;

9.1.5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку;

9.1.6. невиконання Страхувальником будь-яких обов’язків за Договором без поважних на це причин;

9.1.7. створення Страховику перешкод у визначенні обставин страхового випадку, характеру та розміру збитків.

9.1.8. передача права управління застрахованим транспортним засобом особам , не вказаним в цьому Договорі.

9.1.9. передачі транспортного засобу в оренду та/або прокат без письмового погодження із Страховиком;

9.1.10. залишення застрахованого транспортного засобу без нагляду у випадку, коли протиугонна система, встановлена на цьому транспортному засобі, яка передбачена при укладенні цього договору страхування , не була включена або була несправна.


^ 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

10.1. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Страховика, Страхувальника та Вигодонабувача, у разі:

10.1.1 закінчення строку дії;

10.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

10.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки. При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо черговий страховий платіж не буде сплачений у строк, не пізніше двадцяти календарних днів до закінчення відповідного періоду страхування відповідно до письмової вимоги, надісланої Страховиком;

10.1.4. несплати Страхувальником першого страхового платежу.

10.1.5. прийняття судового рішення про визнання договору недійсним;

10.1.6. у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Дія Договору може бути достроково припинена на вимогу Страхувальника або Страховика. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка Сторона зобов’язана повідомити іншу та Вигодонабувача не пізніше як за 30 календарних днів до передбачуваної дати припинення дії Договору.

10.3 Після повного погашення заборгованості Страхувальника перед Вигодонабувачем за кредитною угодою та за наявності згоди Вигодонабувача, Договір може бути достроково припинено за згодою Сторін.

10.4. У разі дострокового припинення дії Договору, за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи в розмірі 40% від страхового платежу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

10.5. У разі дострокового припинення Договору на вимогу Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням витрат на ведення справи в розмірі 40% від страхового платежу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за Договором.

10.6. Внесення змін та доповнень, а також дострокове припинення дії Договору можливе лише за взаємною письмовою згодою Страховика, Страхувальника та Вигодонабувача.

10.7. Всі зміни та доповнення до даного Договору оформлюються в письмовому вигляді в трьох примірниках, кожний з яких підписується Страховиком, Страхувальником та Вигодонабувачом і розглядається як невід’ємна частина даного Договору.


^ 11. ПЕРЕХІД ДО СТРАХОВИКА ПРАВ СТРАХУВАЛЬНИКА ЩОДО ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА ЗАПОДІЯНІ ЗБИТКИ

11.1. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування за цим Договором, в межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.


^ 12.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

12.1.1.При порушенні термінів здійснення виплати страхового відшкодування Страховик зобов’язаний сплатити Страхувальнику пеню в розмірі 0,05 % від суми, що підлягає виплаті, за кожен день прострочення.

12.2. Спори, що можуть виникнути у зв‘язку з виконанням Договору, вирішуються між Сторонами шляхом переговорів, а при неможливості досягнення згоди - згідно чинного законодавства України.

12.3. Страховик, Страхувальник та Вигодонабувач заявляють та гарантують, що їхні представники, які підписали Договір, належним чином уповноважені, та документи, що підтверджують повноваження, належним чином видані, та, на момент підписання Договору, не були змінені та відкликані.

^ 13. ІНШІ УМОВИ

13.1. По цьому Договору ризик «Протиправне позбавлення ТЗ» застрахований на умовах «протиправне позбавлення транспортного засобу в будь-якому місці» в період з 00 годин до 24 години.

13.2. Дія цього Договору страхування поширюється на всіх осіб, вказаних Страхувальником в Заяві на страхування, які управляють транспортним засобом на законних підставах.

13.3. Страхування додаткового обладнання транспортного засобу, якщо таке є, здійснюється аналогічно до умов страхування ТЗ.

13.4. Цей Договір укладено в 3-х примірниках, по одному для Страховика, Страхувальника та Вигодонабувача. Всі примірники мають однакову юридичну силу.
^ 14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації