Поиск по базе сайта:
1 Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 040106 «Екологія, охорона icon

1 Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 040106 «Екологія, охорона
Скачати 151.41 Kb.
Назва1 Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 040106 «Екологія, охорона
Дата конвертації18.01.2013
Розмір151.41 Kb.
ТипПрограма

1.1.Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Назва розділу, теми

Зміст

Загальна екологія

Екологічні фактори


 • Поняття про екологічні фактори та їх спрямованість. Класифікації екологічних факторів.

 • Гомотипні реакції: груповий ефект; масовий ефект, внутрішньовидова конкуренція.

 • Гетеротипні реакції: нейтралізм, міжвидова конкуренція, мутуалізм, симбіоз, синойкія, коменсалізм, квартиранство, кооперація, аменсалізм, хижацтво, паразитизм.

 • Принцип конкурентного витіснення Гаузе.

 • Екологічна ніша.

Екологія популяцій


 • Історія популяційних досліджень.

 • Структура популяції

 • Динаміка популяції

 • Продуктивність та енергетика популяцій

Екосистемна екологія

 • Структура біогеоценозу та екосистем

 • Динаміка, енергетика і продуктивність екосистем

 • Біогеохімічні кругообіги та цикли

Глобальна екологія

 • Еволюція біосфери

 • Будова та динаміка біосфери

 • Геохімічні цикли в біосфері

Поняття про біоценоз


 • Біоценоз як природна система. Визначення біоценозу.

 • Структура біоценозу

 • Динаміка біоценозів

Технологічні галузі екології

 • Промислова (інженерна) екологія і її напрями.

 • Сільськогосподарська екологія (агроекологія) і її напрями.

 • Лісівнича екологія.

 • Гідроекологія.

 • Урбоекологія. Будівельна екологія. Транспортна екологія.

 • Космічна екологія.

 • Радіоекологія.

Заповідна справа

Криза біорізноманіття і шляхи її подолання


 • Екологічна рівновага.

 • Кризові ознаки видового та екосистемного різноманіття.

 • Подолання кризи біорізноманіття.

 • Природоохоронні конвенції та угоди.

 • Червона книга МСОП. Європейський червоний список. Червона книга України. Зелена книга України.

Класифікація природно-заповідного фонду України

 • Національна класифікація природно-заповідного фонд України.

 • Поняття про категорії природно-заповідного фонду.

 • Характеристика природних категорій ПЗФ. Штучні території та об'єкти ПЗФ.

Створення територій та екомережі природно-заповідного фонду України

 • Етапи створення територій природно-заповідного фонду України.

 • Екомережа: види, значення, будова.

 • Проектування екологічної мережі. Ресурси Всеєвропейської, національної та регіональної екологічної мережі.

Функціональне зонування природоохоронних територій


 • Функціональне зонування природоохоронних територій.

 • Характеристика функціональних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

 • Функціональне зонування біосферних заповідників, природних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, зоологічних парків.

Режими збереження та відновлення екосистем природоохоронних територій

 • Поняття про режими збереження та їх види.

 • Характеристика режимів збереження різних категорій природно-заповідного фонду.

 • Реалізація режимів збереження.

 • Відновлення природоохоронних екосистем і їх компонентів.

Метеорологія та кліматологія

Природа туманів, хмар та опадів


 • Природа туманів, хмар та опадів.

 • Вода та гідросфера. Про процеси утворення крапель та кристалів води і пари в атмосфері Землі.

 • Хмари і тумани. Опади. Штучний вплив на тумани, хмари та опади.

Основи глобальних атмосферних процесів

 • Поле атмосферного тиску.

 • Вітер та його поле.

 • Поняття про глобальні атмосферні процеси, основний метод їх вивчення.

Повітряні маси та атмосферні фронти


 • Повітряні маси та атмосферні фронти.

 • Умови формування і трансформації повітряних мас.

 • Характеристика атмосферних фронтів. Висотні фронтальні зони й струминні течії.

Циклони та антициклони, смерчі та тропічні циклони

 • Властивості циклону на різних стадіях розвитку.

 • Умови виникнення та стадії розвитку циклонів.

 • Умови виникнення та стадії розвитку поза тропічних антициклонів.

Загальна циркуляція атмосфери


 • Визначення й основні чинники, які впливають на загальну циркуляцію атмосфери.

 • Циркуляція повітря та синоптичні об’єкти в тропічній зоні.

 • Типи і форми атмосферної циркуляції.

Основні поняття реабілітації забруднених територій

 • Завдання предмету реабілітації забруднених територій.

 • Загальна характеристика забруднень навколишнього середовища.

 • Етапи екологічної реабілітації територій.

Реабілітація забруднених земель


 • Ліквідація хімічного ураження територій.

 • Дезактивація територій.

 • Технічні методи очищення забрудненого середовища.

 • Досвід реабілітації забруднених територій.

 • Економічні та соціальні аспекти.

Реабілітація поверхневих вод


 • Забруднення водного середовища: джерела, наслідки, способи ліквідації.

 • Відновлення евтрофікованих водойм.

 • Засоби реабілітації підземних вод.

 • Досвід реабілітації водних об'єктів.

Ліквідація розливів нафти


 • Ліквідація наслідків розливів нафти.

 • Технології очищення водних середовищ від нафтопродуктів.

Біологія

Основи систематики, прокаріоти, гриби, нижчі рослини

 • Будова та функціонування клітини

 • Систематика та система органічного світу

 • Прокаріоти, неклітинні форми життя

 • Актиноміцети, гриби

 • Нижчі та вищі рослини

 • Рослинні тканини та органи

Основи зоології

 • Зоологія безхребетних

 • Тип Членистоногі

 • Тип Хордові

 • Клас Ссавці

 • Розвиток життя на Землі

Людина та її здоров’я

 • Загальний огляд організму людини

 • Кров і кровообіг

 • Живлення і травлення

 • Епідеміологія, санітарія та гігієна

Основи загальної біології

 • Розмноження і індивідуальний розвиток організмів

 • Основи генетики і селекції

 • Походження і розвиток життя

 • Біосфера і людина. Основи екології

Геологія с основами геоморфології

Геологічні процеси

 • Поняття про ендогенні та екзогенні процеси.

 • Процеси внутрішньої динаміки.

 • Тектонічні рухи Земної кори.

 • Поняття про тектоносферу Землі.

 • Характеристика магматизму.

Екзогенні екологічні процеси.

 • Поняття про вивітрювання.

 • Стійкість мінералів до процесів вивітрювання.

 • Стадійність і зональність процесів вивітрювання.

 • Кори вивітрювання.

 • Схеми і процеси на схилах. Види і морфологія схилів. Характеристика типів схилів.

 • Зсувні, обвальні та осипні процеси на схилах. Ерозія. Процеси пов’язані з площинними і русловими потоками.

Геологічна діяльність головних екзогенних факторів.

 • Геологічна робота вітру.

 • Геологічна робота рік, підземних вод і льодовиків.

 • Геологічна робота моря.

Рельєф і рельєфоутворюючі процеси

 • Загальні відомості про рельєф. Рельєф України.

 • Фактори формування рельєфу земної поверхні.

 • Рельєф як результат взаємодії ендогенних та екзогенних процесів.

 • Значення денудації та акумуляції для формування рельєфу.

 • Класифікація рельєфоутворюючих процесів. Рельєф як компонент ландшафтів земної поверхні.

Речовинний склад Землі.

 • Головні мінерали гірських порід.

 • Поняття про гірські породи і руди.

 • Характеристика магматичних гірських порід.

 • Метаморфізм і головні метаморфічні породи.

 • Характеристика осадових гірських порід.

 • Характеристика лісів. Поширення лесів та їх походження.

 • Структура лісових порід.

 • Генезис і поширення ґрунтоутворюючих порід.

Інженерно-геологічні та гідрологічні аспекти геологічного середовища.

 • Сельові прояви.

 • Просадочні явища в лісових породах.

 • Кареб, зсуви та сейсмічні явища.

 • Глибинні розломи та рифи.

 • Форми залягання магматичних та метаморфічних порід.

Гідрологія

Властивості води та процеси в морях, озерах та водосховищах

 • Мінералізація води, її температура та густина.

 • Хвиле утворення та течія рідини. Коливання рівня.

 • Льодовий режим.

Річковий стік та гідрологічні розрахунки

 • Основні характеристики стоку.

 • Вплив кліматичних факторів на стік.

 • Методи дослідження та розрахунку стоку.

 • Забезпеченість гідрологічних характеристик.

 • Гідрологічні розрахунки. Особливості розрахунку максимального та мінімального стоку.

Річкові наноси та твердий стік

 • Загальне уявлення про наноси.

 • Завислі речовини. Донні наноси.

 • Руслові процеси.

 • Переформування берегів водосховищ. Замулювання водосховищ.

Гідрометрія

 • Вимірювання рівня води та швидкості її течії. Визначення витрати води.

 • Визначення температури, густини, прозорості та колірності води.

Комплексне використання водних ресурсів

 • Використання водних ресурсів в народному господарстві.

 • Водопостачання та водовідведення.

 • Гідроенергетика.

 • Сільськогосподарська водна меліорація.

 • Рибне господарство.

 • Водогосподарські баланси.

Регулювання річкового стоку

 • Задачі регулювання стоку. Види регулювання стоку.

 • Характерні об'єми та рівні водосховища.

 • Втрати води з водосховища.

 • Задачі водогосподарських розрахунків.

 • Основні методи розрахунку сезонного та багаторічного регулювання стоку.

Аналітична хімія і методи аналізу

параметрів навколишнього середовища

Теоретичні основи аналітичної хімії

 • Класифікація розчинів та їх концентрація.

 • Способи вираження концентрації розчинів.

 • Розрахунок концентрації розчинів.

Хімічні методи аналізу.


 • Якісний аналіз.

 • Кількісний аналіз. Основи гравіметрії. Об'ємний аналіз.

Фізичні методи аналізу.

 • Мас-спектрометрія. Активаційний аналіз.

 • Спектральний аналіз.

 • Метод ядерного магнітного резонансу.

 • Люмінісцентний аналіз.

 • Радіометричний аналіз.

Фізико-хімічні методи аналізу.

 • Електрохімічні методи.

 • Спектрофотометричний аналіз.

 • Хроматографічний аналіз.

 • Фотохімічний аналіз.

 • Калориметрія.

Біологічні методи аналізу.

 • Біоіндикація.

 • Біотестування.

Теоретичні основи експерименту в аналітичній хімії параметрів навколишнього середовища.

 • Основні операції та прийоми лабораторних досліджень: температурний режим; осушення і осушувачі; фільтрування; прожарювання.

 • Методи поділу і очищення: перекристалізація; сублімація; екстракція; перегонка.

Грунти. Методи аналізу параметрів грунтового середовища.

 • Особливості пробо відбору грунту, рослин, біосубстратів інших видів для аналізу.

 • Методи аналізу параметрів грунту

Вода та атмосферні опади як об'єкт аналізу.

 • Особливості пробо відбору стічних вод для аналізу.

 • Методи аналізу стічних вод.

Атомосферне повітря. Аналітичний контроль параметрів атмосферного повітря.

 • Особливості пробо відбору повітря для аналізу.

 • Методи визначення забруднення повітря.

Моніторинг довкілля

Навколишнє середовище та його компоненти


 • Навколишнє середовище та його складові. Природне та антропогенне середовище.

 • Живі та неживі компоненти природного середовища.

 • Будова атмосфери, гідросфери, літосфери.

 • Класифікація природних ресурсів.

Стан навколишнього природного середовища в Україні


 • Екологічна ситуація в Україні.

 • Причини розвитку екологічної кризи в Україні: економіка та промисловість, екологічна свідомість, гострі регіональні кризи, відходи, урбанізація.

 • Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров’я людей.

Сутність, об’єкт, предмет, функції моніторингу довкілля


 • Предмет моніторингу навколишнього середовища, його роль і місце в системі управління природоохоронною діяльністю.

 • Мета, завдання та функції моніторингу довкілля.

 • Основні принципи моніторингу НС.

 • Об’єкти і суб’єкти моніторингу довкілля. Блок-схема системи моніторингу.

Становлення і розвиток моніторингу довкілля


 • Історія виникнення і розвитку дисципліни та її зв’язок з іншими науками.

 • Класифікація систем моніторингу за І.П. Герасимовим.

 • Класифікація систем моніторингу за М.А. Голубцем.

 • Історія розвитку моніторингу довкілля України.

Моніторинг як система спостережень за впливом на довкілля антропогенних факторів


 • Антропогенні фактори та їх групи.

 • Напрямки спостережень у межах моніторингу за основними антропогенними факторами.

 • Основні процеси порушення природного середовища людиною.

 • Види використання природних ресурсів.

 • Процеси порушення якості компонентів природного середовища.

 • Прямий та непрямий вплив на біоту.

Принципи класифікації систем моніторингу


 • Принципи класифікації систем моніторингу навколишнього середовища.

 • Види моніторингу навколишнього середовища.

 • Рівні моніторингу навколишнього середовища.

Екологічний та фоновий моніторинг


 • Екологічний моніторинг, його рівні та завдання.

 • Фоновий моніторинг, його роль в оцінюванні і прогнозуванні глобального стану біосфери.

Кліматичний моніторинг


 • Теоретичні основи кліматичного моніторингу.

 • Методи і засоби кліматичного моніторингу.

 • Моніторинг метеорологічних умов навколишнього середовища.

 • Моніторинг кліматичних умов навколишнього середовища. Моніторинг погоди.

Глобальний моніторинг


 • Поняття, зміст і завдання глобального моніторингу НС.

 • Міжнародні організації, які займаються моніторингом НС, їх цілі і завдання.

 • Аерокосмічний моніторинг навколишнього середовища.

Громадський та виробничий моніторинг


 • Теоретичні основи громадського моніторингу НС.

 • Методологія громадського моніторингу НС.

 • Поняття, організація та порядок здійснення виробничого моніторингу.

 • Моніторинг джерел антропогенного впливу на НС.

Державний моніторинг НС


 • Поняття і зміст державного моніторингу НС.

 • Мета, завдання і принципи моніторингу НС України.

 • Державні організації України, які займаються моніторингом НС, їх цілі і завдання.

 • Нормативно-правова база створення і функціонування державного моніторингу НС.

 • Структура і рівні державного моніторингу НС України.

 • Організація роботи та порядок функціонування державного моніторингу НС.

 • Науково-методичне, метрологічне, матеріально-технічне і фінансове забезпечення системи моніторингу НС України.

Грунтознавство


Фізичні властивості грунту.

 • Фізико-механічні властивості грунту.

 • Поняття про структурність і структуру грунту.

 • Умови утворення структури грунту.

 • Значення структури грунту.

Водні властивості та водний режим грунту.


 • Форми і стан води в грунті.

 • Водний баланс грунту.

 • Водний режим грунту, його регулювання.

Повітряні властивості та повітряний режим грунту.

 • Значення і склад грунтового повітря.

 • Повітряні властивості грунту.

 • Повітряний ким і його регулювання.

Родючість грунту.

 • Поняття про родючість грунту та її категорії.

 • Оцінка родючості грунту.

 • Моделювання родючості грунту.

Радіоактивність грунту. Визначення поняття грунту.

 • Генетико-морфологічна будова і властивості дерново-підзолистих грунтів Українського Полісся.

 • Генетико-морфологічна будова і властивості дернових, глейових, болотних грунтів зони.

 • Суть використання й охорони грунтів Українського Полісся.

Грунти України

 • Грунти Українського Полісся

 • Грунти Лісостепу України.

 • Грунти Степової зони України.

 • Грунти Українських Карпат.

 • Грунти Гірського Криму.

Ерозія грунтів.


 • Поняття про ерозію грунту та її види.

 • Чинники та умови виникнення і розвитку ерозійних процесів.

 • Заходи боротьби з ерозією.

Охорона та моніторинг грунтів.

 • Суть і завдання охорони грунтів.

 • Охорона грунтів від ерозії, переущільнення, забруднення.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації