Поиск по базе сайта:
Вимоги до оформлення статей, які подаються у фаховий збірник наукових праць \"пожежна безпека\" icon

Вимоги до оформлення статей, які подаються у фаховий збірник наукових праць "пожежна безпека"
Скачати 28.85 Kb.
НазваВимоги до оформлення статей, які подаються у фаховий збірник наукових праць "пожежна безпека"
Дата конвертації18.01.2013
Розмір28.85 Kb.
ТипВимоги до оформлення

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ У ФАХОВИЙ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА"

Тематична спрямованість збірника наукових праць "Пожежна безпека": висвітлення проблемних питань і результатів фундаментальних прикладних наукових досліджень в сфері пожежної безпеки, впливу небезпечних факторів пожеж на життєдіяльність та здоров'я людей, національне багатство та навколишнє природне середовище.

Статті необхідно подавати українською, російською, польською чи англійською мовою.

При оформленні статей необхідно дотримуватись вимог щодо фахових видань України.

Матеріал статей має містити теоретичні та експериментальні результати наукових досліджень, а також завершені результати дисертаційних досліджень. Для числових даних, за винятком загальновідомих величин, слід робити посилання на першоджерело.

Статті мають бути відредаговані та підписані автором. Обсяг статті від 5-10 сторінок друкованого тексту, включаючи ілюстрації, таблиці та бібліографію.

Текст статті має бути надрукованим на аркушах форматом А4 (210 х 297 мм);

- 12 кеглем, шрифтом Times New Roman Cyr;

- через 1,5 інтервала;

- з абзацом - 1,0 см;

- з полями: лівим - 2,5 см, правим - 1,5 см, верхнім і нижнім - 2,0 см;

- без нумерації сторінок;

Матеріал статті викладається в такій послідовності:

^ УДК (Універсальний десятковий класифікатор)

Ініціали та прізвища авторів, наук.ступінь, вч.звання (В дужках– місце праці авторів)

назва статті (великі літери, жирний шрифт, по центру)

Через рядок

Анотація мовою статті (обсяг не менше 500 друкованих знаків), яка вміщує характеристику основної теми, проблеми об'єкта, мету роботи та її результати, а також дані про наукову новизну матеріалів, представлених у статті (друкується по центру, через 1 інтервал, кегль шрифту 10)

Через рядок

ключові слова мовою статті (від 3-10 слів )

Через 2 рядки

Текст статті повинен містити: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій з даної теми, на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означення стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Основний текст статті; рисунки мають бути чіткими (максимальні розміри 12х12 см); формули набраними у редакторі формул; скорочення та умовні позначення фізичних величин відповідати чинним міжнародним стандартам. Буквені позначення, що містяться у формулах, мають бути розшифровані з зазначенням одиниць вимірювання; нумерація формул наскрізна (номер вказується в круглих дужках біля правої границі тексту). Формули, таблиці та рисунки відокремлюються від тексту пропуском рядка.

Підписи під рисунками та заголовки таблиць виконуються курсивом

Через 1рядок після тексту

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. При посиланні в тексті на роботи інших авторів у квадратних дужках вказують номер позиції списку літератури, яка подається в кінці статті.

2. Список літератури оформляється згідно з вимогами і правилами складання бібліографічного опису документа.

Після списку літератури подають трьома мовами (українською, російською та англійською) ініціали та прізвища авторів, назву (^ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ), анотацію статті та ключові слова.

До статті необхідно додати експертний висновок та рецензію (витяг з протоку кафедри про можливість публікації статті ­– для працівників університету).

До редакції надсилається один роздрукований примірник статті та її електронний варіант.

Для передачі електронної версії статті можна скористатися адресою:

pb_zbirnyk@i.ua; pb_zbirnyk@ubgd.lviv.ua .

Рішення про публікацію рукопису статті приймається редакційною колегією Збірника. Рукопис статті авторам не повертається.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації