Поиск по базе сайта:
Ukrainian food journal шановні колеги! Редакційна колегія наукового періодичного видання «Ukrainian Food Journal» icon

Ukrainian food journal шановні колеги! Редакційна колегія наукового періодичного видання «Ukrainian Food Journal»
Скачати 88.13 Kb.
НазваUkrainian food journal шановні колеги! Редакційна колегія наукового періодичного видання «Ukrainian Food Journal»
Дата конвертації13.02.2013
Розмір88.13 Kb.
ТипВимоги до оформлення


UKRAINIAN FOOD JOURNAL


Шановні колеги!

 

Редакційна колегія наукового періодичного видання «Ukrainian Food Journal» запрошує Вас до публікації наукових робіт.

Перевага в публікації надається студентам, аспірантам та молодим вченим.

Рукописи статей рецензуються провідними вченими та спеціалістами відповідних галузей.

 

Вимоги до оформлення статей

 

Мова статті – англійська, українська або російська.

Обсяг статті — до 10 сторінок формату А4.

Стаття виконується в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 (більш нові версії не допускаються).

Для всіх (!) елементів статті:  шрифт – ^ Times New Roman, кегль – 14,  інтервал – 1. Таблиці, рисунки та інші елементи теж виконуються тільки шрифтом 14, не 10, не 12, а 14! Будь ласка, не використовуйте в статті інші розміри шрифтів, крім 14. Статті, в яких не виконано цю вимогу, редакція не розглядає.

Абзац – 1 см.

Всі поля сторінки – по 2 см.

 

Структура статті:

 

1. УДК.  

2. Назва статті.

3. Автори статті.

4. Установа, в якій виконана робота.

5. Анотація (15-20  рядків). Анотації мають містити коротку інформацію про мету, об’єкт та методику досліджень, основні результати та рекомендації щодо їх застосування.

6. Ключові слова.

 

Пункти 2-6 виконати англійською, українською та російською мовами.

Будь ласка, виконуйте переклади якісно. Не використовуйте електронні перекладачі.

 

7. Основний текст статті.  Має включати такі обов’язкові розділи:

         Вступ

         Методи досліджень

         Результати та обговорення

         Висновки

         Література.

При необхідності можна додавати інші розділи та розбивати їх на підрозділи.

 

8. Авторська довідка (Ім’я та по батькові, прізвище авторів,  вчений ступінь та звання, місце роботи, електронна адреса або телефон).

 

9. Контактні дані відповідального автора, до якого за необхідності буде звертатись редакція журналу (телефон та електронна адреса).

 

Рисунки виконуються якісно. Розмір тексту на рисунках повинен бути співрозмірним (!) основному тексту статті.

Фон графіків, діаграм – лише білий (не сірий, не кольоровий, а білий). Колір елементів рисунку (лінії, сітка, текст) – чорний (не сірий, не кольоровий, а чорний).

Рисунки, а також файли формату EXCEL з графіками додатково подаються в окремих файлах.

^ Фотографії та кольорові зображення (наприклад, поля напружень або швидкостей) використовуються лише в тому випадку, якщо вони мають значну наукову цінність. Увага! Фотографії експериментальних установок наукової цінності не мають. Експериментальну установку необхідно представляти у вигляді схеми, на якій зрозуміло конструкцію та принцип дії.

Формули виконуються в редакторі формул. Будь ласка, при можливості, встановіть в формулах розмір звичайного символу 10 пт, і, відповідно виберіть розміри шрифту інших елементів формули (меню "Размер"-"Определить"-"Обычный").

Скорочені назви фізичних величин в тексті та на графіках позначаються латинськими літерами відповідно до системи СІ. 

В списку літератури повинні переважати статті та монографії, які  опубліковані після 2000 року. Бажано включати закордонні джерела - так доводиться актуальність теми в сучасному світі, а не лише в колишньому ссср.

  

^ Просимо уважно слідкувати за виконанням всіх вимог до оформлення статті та не ігнорувати вимоги.

Найпоширеніші помилки – виконання статті в Word 2007, застосування шрифту з іншим кеглем (для всіх елементів статті дозволяється лише 14), дрібний текст на графіках, колір елементів графіків – сірий або кольоровий (дозволяється лише чорний), фон графіків – сірий (дозволяється лише білий), переклад анотації на англійську мову виконано неякісно.

 

 

Стаття надсилається за електронною адресою: ufj_nuft@meta.ua

^ Співробітникам НУХТ - прохання також передати в редакцію

роздрукований варіант статті.


Будь ласка, виконуйте статтю згідно прикладу (дивитись нижче)


Приклад оформлення статті


УДК 664.1.048.5


Efficient by initial syrups vacuum pan for boiling restorative sugar solution


Andriy Kotcubanskiy, Valeriy Mironchuk


National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine


The article analyzes the influence of the initial syrup on qualitative characteristics of the, restorative sugar solution by the example of two designs of vacuum devices: BMA-600 and ВАМЦ-600. The study of the effect and find a rational of the initial syrup using the developed simulation model of the vacuum apparatus. The performed experiments have shown that the magnitude of the initial syrup should be 30-33%. The increase of the initial syrup does not allow to obtain high-quality restorative sugar solution due to the limited amount of vacuum apparatus and a decrease below 30% does not satisfy the conditions of flow of restorative sugar solution.

Keywords: vacuum pan, restorative sugar solution, crystallization, initial syrup.


^ Визначення ефективної величини початкового сиропу вакуум-апаратів для уварювання цукрового утфелю


Андрій Коцюбанський,Валерій Мирончук


Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна


Проаналізовано вплив початкового сиропу на якісні характеристики утфелю на прикладі двох конструкцій вакуум-апаратів ВМА-600 та ВАМЦ-600. Проведено дослідження впливу та знаходження раціональної величини початкового сиропу з застосуванням розробленої імітаційної моделі роботи вакуум-апарату. Проведені обчислювальні експерименти показали, що величина початкового сиропу повинна становити 30-33%. Збільшення величини початкового сиропу не дозволяє отримати якісний утфель внаслідок обмеженого об’єму вакуум-апарату і змушує здійснювати доварювання утфелю, а зменшення нижче 30% не задовольняє з умов текучості утфелю.

^ Ключові слова: вакуум-апарат, утфель, кристалізація, початковий сироп.


Определение эффективной величины начального сиропа вакуум-аппаратов для уваривания сахарного утфеля


Андрей Коцюбанский, Валерий Мирончук


^ Национальный университет пищевых технологий, г. Киев, Украина


Проанализировано влияние начального сиропа на качественные характеристики утфеля на примере двух конструкций вакуум-аппаратов ВМА-600 и ВАМЦ-600. Проведено исследование влияния и нахождение рациональной величины начального сиропа с применением разработанной имитационной модели работы вакуум аппарата. Проведенные вычислительные эксперименты показали, что величина начального сиропа должна составлять 30-33%. Увеличение величины начального сиропа не позволяет получить качественный утфель вследствие ограниченного объема вакуум-аппарата, а уменьшение ниже 30% не удовлетворяет условиям текучести утфеля.

^ Ключевые слова: вакуум-аппарат, утфель, кристаллизация, начальный сироп.


Вступ


В конструкціях вакуум-апаратів цукротехніки прагнуть створити сприятливі гідродинамічні умови, що забезпечують високу швидкість циркуляції та максимально можливе отримання кристалічного цукру з крупними і рівномірними кристалами [1]. Одним із головних факторів, що визначає вплив конструктивних особливостей вакуум-апаратів на кінцеві характеристики утфелю і кристалічного цукру є об’єм початкового сиропу. Під початковим сиропом розуміють кількість (об’єм) сиропу на момент введення у вакуум-апарат затравки для примусової генерації кристалів цукру. В сучасних конструкціях вакуум-апаратів величина початкового сиропу відрізняється і складає від 53% (вакуум апарат ВМА-600) до 25,6% (вакуум апарат ВАМЦ-600) [1]…….
а) б)

Рис. 1. Схеми конструкцій вакуум-апаратів: а) ВМА-600;

б) ВАМЦ-600.


Отже, проведений аналіз свідчить про те, що початковий сироп істотно впливає на кінцеві характеристики утфелю.

Звідси постає завдання проведення відповідних досліджень по визначенню величини раціонального початкового сиропу для забезпечення необхідної якості кінцевого утфелю…….


^ Методи досліджень


Для дослідження впливу та знаходження раціональної величини початкового сиропу застосована розроблена нами «Імітаційна модель роботи вакуум апарату періодичної дії». Загальний алгоритм імітаційної моделі роботи вакуум-апарату [2] умовно поділено на чотири основні частини, що відповідають чотирьом основним періодам процесу варки у вакуум-апараті: І - згущення вихідного сиропу; ІІ – генерація кристалів; ІІІ - ріст кристалів при живлені цукровим розчином; ІV – остаточне згущення. Відповідно до загального алгоритму на основі мови програмування Visual Basic 6.0 була складена комп’ютерна програма [3, 4] «Імітаційна модель роботи вакуум апарату періодичної дії» За допомогою імітаційної моделі роботи вакуум-апарату були проведені обчислювальні експерименти впливу початкового сиропу на процес варки утфелю. В якості вихідного цукрового розчину взято розчин стандартної якості для варки утфелю першого продукту, з вмістом сухих речовин 65% та чистотою 91,8%.........


^ Результати та обговорення


Основним призначенням процесу кристалізації є отримання кристалічнго цукру стандартної якості. Залежність виходу кристалічного цукру від початкового сиропу в графічному вигляді зображено на (рис. 2). З цього графіку випливає, що чим менший початковий набір тим більший вихід цукру. Але з умов текучості утфелю вміст кристалічного цукру в звареному утфелі першої кристалізації становить 57-60%. Із графіка (рис. 2) видно, що вмісту 57-60% кристалічного цукру відповідає величина початкового сиропу в межах 30-33%.


Рис. 2. Вплив величини початкового сиропу вакуум-апарату на кінцевий вміст кристалічного цукру.

Рис. 3. Вплив величини початкового сиропу вакуум-апарату на чистоту міжкристального розчину.


Як відомо, чим нижча кінцева чистота міжкристального цукрового розчину тим більш повне його виснаження. Проаналізувавши данні на (рис.3) можна рекомендувати по можливості мінімізувати величину початкового сиропу……


Експериментальні данні зміни вмісту сухих речовин в утфелі (рис. 6) та зміни вмісту сухих речовин в міжкристальному розчині (рис. 7) під час кристалізації свідчать про те, що з збільшенням вмісту сухих речовин в міжкристальному розчині погіршуються умови протікання процесу кристалізації, за рахунок збільшення в’язкості цукрового розчину, погіршення умов теплопередачі та підвищення середньої температури розчину (рис. 8), що в свою чергу призводить до збільшення розчинності цукрози та збільшенню її термічного розкладу.

^ Рис. 6. Зміна значення вмісту СР в утфелі під час процесу кристалізації в залежності від величини початкового сиропу.


Висновки


На основі проведених досліджень за допомогою розробленної нами імітаційної моделі роботи вакуум-апарату встановлено, що величина початкового сиропу не повинна перевищувати 33%. Збільшення величини початкового сиропу не дозволяє отримати якісний утфель в наслідок обмеженого об’єму вакуум-апарату і змушує здійснювати доварювання. Зменшення величини початкового сиропу нижче 30% не ефективно з умов забезпечення текучості утфелю та інтенсивного тепломасообміну в кінці вару.


Література


  1. Современные технологии и оборудование сахарного производства // Под ред. В.О. Штангеева. – К.: Цукор України, 2004. – 320 с.

  2. Коцюбанький А.М., Мирончук В.Г. Алгоритм імітаційної моделі роботи вакуум-апарату для уварювання цукрових утфелів // Обладнання та технології харчових виробництв: Тематичний зб. наук. пр. – Донецьк: ДДУЕТ ім. Туган-Барановського, 2006, вип. 14. – С. – 132-137.

  3. Yadi Pan, Fengqi Si, Zhigao Xu, Carlos E. Romero. An integrated theoretical fouling model for convective heating surfaces in coal-fired boilers / Powder Technology, Volume 210, Issue 2, 25 June 2011, Pages 150-156

  4. Kadem, A. Lachemet, R. Younsi, D. Kocaefe. 3d-Transient modeling of heat and mass transfer during heat treatment of wood / International Communications in Heat and Mass Transfer, Volume 38, Issue 6, July 2011, Pages 717-722 S.

  5. Jinwu Kang, Yiming Rong. Modeling and simulation of load heating in heat treatment furnaces /Journal of Materials Processing Technology, Volume 174, Issues 1–3, 25 May 2006, Pages 109-114

  6. Laura Otero, Pedro D. Sanz. Modelling heat transfer in high pressure food processing: a review / Innovative Food Science & Emerging Technologies, Volume 4, Issue 2, June 2003, Pages 121-134

  7. Laura Otero, Pedro D. Sanz. Modelling heat transfer in high pressure food processing / Innovative Food Science & Emerging Technologies, Volume 4, Issue 2, June 2003, Pages 121-134

  8. Michael C. Georgiadis, Sandro Macchiett Dynamic modelling and simulation of plate heat exchangers under milk fouling /Chemical Engineering Science, Volume 55, Issue 9, May 2000, Pages 1605-1619Авторська довідка

Коцюбанський Андрій Миколайович; асистент кафедра інженерної і комп’ютерної графіки, Національний університет харчових технологій, e-mail: ххххх@ххх.ххх

Мирончук Валерій Григорович, д.т.н., професор, зівідувач кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування, Національний університет харчових технологій, e-mail: ххххххх@ххх.ххх


Відповідальний автор:

Коцюбанський Андрій. тел. ххх-ххх-хх-хх, mail: ххххх@хххх.хххСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації