Поиск по базе сайта:
Методичні рекомендації щодо навчання фізики та астрономії у 2012-2013 н р. Методист Казмірчук В. Р. Радивилів 2012 icon

Методичні рекомендації щодо навчання фізики та астрономії у 2012-2013 н р. Методист Казмірчук В. Р. Радивилів 2012
Скачати 185.52 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо навчання фізики та астрономії у 2012-2013 н р. Методист Казмірчук В. Р. Радивилів 2012
Дата конвертації15.12.2012
Розмір185.52 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Відділ освіти Радивилівської районної державної адміністрації

Навчально-методичний центр


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

у 2012-2013 н.р.


Методист Казмірчук В.Р.


Радивилів – 2012


Нова структура фізичної освіти передбачає вивчення в 7-9-х класах основної школи закінченого курсу фізики, що включає всі елементи базових знань про явища природи, розкриває суть фундаментальних наукових фактів, гіпотез, понять і законів фізики, їхній історичний розвиток.

У старшій школі загальноосвітня підготовка буде здійснюватися на засадах профільного навчання, де зміст фізичної освіти та вимоги до його засвоєння будуватимуться за трьома рівнями – рівень стандарту, академічний і профільний, що відображається у відповідних навчальних програмах.

Згідно наказу МОН № 297 від 17.05. 2005 р. календарне планування навчального матеріалу вчителі мають право здійснювати безпосередньо у текстах робочих навчальних програм, розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму.

У спецвипуску „Фізика для фізиків” № 3 наведено планування навчального матеріалу для 7-9-х класів та 10-11-х класів за рівнем стандарту, академічним та профільним рівнем.

За рахунок варіативної складової навчального плану кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена та використовуватись як на подовження часу опанування змістом обраної програми, так і на вивчення певних спецкурсів та факультативів відповідно до обраного профілю. У першому випадку вчитель має право самостійно змінювати послідовність вивчення окремих питань посеред теми, перерозподіляти години на вивчення окремих тем у межах річної кількості годин. У другому випадку вчитель повинен орієнтуватися на „Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії”, Харків: Видавнича група „Основа”. Тематика запропонованих у збірнику програм наведена у журналі „Фізика для фізиків” № 3 2010 р, а з самими програмами можна ознайомитися на сайті кабінету фізики РОІППО у розділі „Навчальні програми”. Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять і курсів за вибором у міських загальноосвітніх навчальних закладах становить 8, у сільських – 4 учні.

Згідно додатку 13 до наказу Міністерства освіти науки України від від 27.08. 2010 № 834 „Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня” дозволяється створення в однокомплектних навчальних закладах профільних груп, де відводиться 2 год на вивчення фізики всім класом (рівень стандарту) і 4 год у профільній групі (2+4=6 год, профільний рівень). Досвід показав, що така форма роботи себе не оправдовує. Неможливо спланувати навчальний матеріал так, щоб для учнів профільної групи було доповнення, більш поглиблене вивчення навчального матеріалу, який вивчався усім класом. Тому в тих закладах, які створюють профільні групи, рекомендуємо вивчати фізику окремо в групі суспільно-гуманітарного напрямку (2 год, рівень стандарту) і окремо в групі фізико-математичного напрямку (4-5 год, залежно від допустимого фінансування). Планування навчального матеріалу здійснювати за програмою академічного рівня, збільшивши кількість годин на розв’язування задач, більш грунтовного опанування окремих тем, або за програмою профільного рівня, зменшивши час на вивчення матеріалу, який пропонується лише для цього рівня.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 18.02.08 № 99 „Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів” класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів створюються в загальноосвітніх навчальних закладах за наявності відповідного навчально-методичного забезпечення, з урахуванням нахилів, здібностей і побажань дітей та згоди їхніх батьків або осіб, що їх замінюють. Рішення про формування класів з поглибленим вивченням одного чи кількох навчальних предметів приймається педагогічною радою за рекомендацією ради навчального закладу і затверджується наказом керівника закладу.

Для таких класів у 2008 році створено навчальну програму з фізики, що передбачає вивчення предмета у 8-9 класах по 4 години на тиждень. З програмою можна ознайомитися на сайті кабінету фізики РОІППО у розділі „Навчальні програми”

Відповідно до наказу Міністерства освіти науки України від від 27.08. 2010 № 834 „Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню” навчальний предмет „Астрономія” входить до інваріантної складової навчальних планів у 11-ому класі. У рівні стандарту та академічному рівні на вивчення астрономії відводиться 0,5 тижневих годин, у профільному рівні (фізичному) – 1 година. У всіх інших профілях природничого напрямку (фізико-математичний, біолого-фізичний, тощо) відводиться 0,5 тижневих годин. Календарне планування з астрономії наводиться у спецвипуску „Фізика для фізиків” № 3 р. З огляду на те, що в Україні проводиться олімпіада з астрономії, рекомендуємо цей курс вивчати у І-му семестрі.

Програма рівня стандарту, академічного рівня передбачає виконання однієї практичної роботи. Учитель може довільно обирати тему цієї роботи з трьох, запропонованих програмою. Разом із тим, практика показує, що доцільно провести комбіноване практичне заняття, на якому показати будову карти зоряного неба (зокрема особливості відображення на ній небесних світил, використання небесних координат) та прийоми роботи з такою картою. У другій частині практичного заняття бажано продемонструвати учням вигляд зоряного неба в ділянці північного полюса світу (сузір’я Малої та Великої Ведмедиць, Полярна зоря тощо), а також у різні пори року. Готуючись до проведення такого комбінованого практичного заняття доцільно використовувати програмно-педагогічний засіб „Бібліотека електронних наочностей з астрономії. 11 клас”.

Звертаємо увагу, що оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371 „Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти”.

Основними видами оцінювання є поточне, тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація.

Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми (частини теми) відповідно до вимог навчальних програм упродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів.

Під час тематичного оцінювання з фізики мають бути враховані результати навчальних досягнень учнів із трьох напрямів: із знання теорії, вмінь розв’язувати задачі та виконувати лабораторні роботи. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається, хоча логічним буде проведення контрольної роботи, короткочасної самостійної роботи, усного заліку тощо по закінченні вивчення теми чи її частини. Матеріал для даних видів робіт доцільно брати із „Завдань для тематичного контролю. Фізика. 7 клас, 8 клас, 9 клас,10 клас”, авторів Левшенюка Я.Ф. та ін, схваленого для використання у навчально-виховному процесі.

Перед початком вивчення чергової теми вчитель повинен ознайомити учнів з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання. До обов’язкових видів робіт можуть належати: лабораторні роботи, роботи фізичного практикуму, залік, конференція, самостійна та контрольна роботи тощо.

Відповідно до Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з написом „Тематична” без зазначення дати.

Орієнтована мінімальна кількість тематичних оцінювань наведена в календарному плануванні (див. спецвипуск „Фізика для фізиків”, № 3).

За результатами тематичного оцінювання виставляється семестрова оцінка у відповідні колонки „І (ІІ) семестр”, а річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових оцінок. При виставленні семестрової та річної оцінки слід ураховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета, важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо). Учні мають право на підвищення лише семестрової оцінки. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з написом „Скоригована” поруч із колонкою „І (ІІ) семестр”. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. Семестрові та річні роботи, як окремі підсумкові роботи, не проводяться

Річна оцінка коригуванню не підлягає і виставляється до журналу в колонку з надписом „Річна” без зазначення дати не раніше ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ-й семестр, на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Наприклад:04

/

09


07

/

09


Поточні


27

/

09

Тематична


28

/

09І семестр

СкоригованаІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА
8

8 7 8 8

8

889
9н

8 7 8 8

7

778
8

9
9

8 9 9 9

8

998
87

9 7 8 8

н

887

8

8н

7 9 8 8

н/9

999
97

7 8 7 8

н/7

77

8
6

7

7

8
н

н н н н

н

н/ан/а

6
6
6н

н н н н

н

н/ан/ан/а
н/аДата

Тема уроку

Завдання додому

04/09

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Електричне поле. Напруженість електричного поля.
07/09

Інструктаж з БЖД. Л.Р.1 „Дослідження взаємодії електризованих тіл”
27/09

Підсумковий урок (контрольна робота)


Для учнів, які не мають річної оцінки (не атестовані) з будь-яких причин, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника навчального закладу річне оцінювання проводиться в серпні-вересні.

Із метою недопущення перевантаження учнів та раціонального використання часу інші контрольні роботи (заміри, діагностичні роботи тощо), що організовуються керівництвом навчального закладу, мають проводитися під час запланованих вчителем письмових робіт і містити завдання лише з теми, яка вивчається. У таких випадках учитель позбавляється необхідності проводити повторні письмові роботи. Річні контрольні роботи за весь курс навчання у даному класі дирекція навчального закладу має право проводити, якщо наказом передбачено повторення навчального матеріалу в кінці ІІ-го семестру.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом „ДПА” після колонки з написом „Річна” без зазначення дати.

До додатка до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставляються річні оцінки та результати державної підсумкової атестації.

Звертаємо увагу, що відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН від 06.02.2008 р. № 1/9-61) наприкінці року оцінюванню підлягає й проведення навчальної практики. Директор закладу освіти своїм наказом затверджує чіткий графік проведення навчальної практики, кількість годин, які відводяться на той чи інший предмет, відповідальних осіб та особливості її оцінювання. Зміст і дата проведення занять навчальної практики обліковуються в класних журналах на окремих, спеціально відведених сторінках. Оцінка за навчальну практику виставляється в класному журналі, а також виокремлюється відповідним рядком у табелі успішності учня.

Основою для формування методологічних знань в учнів повинна стати експериментальна частина курсу фізики, направлена як на формування навиків роботи з фізичними приладами, так і на вміння фіксувати та описувати результати досліджень, робити висновки на підставі встановлення причинно-наслідкових зв’язків. Демонстраційний експеримент, наведений у програмі, є обов’язковим для виконання вчителем. Опис дослідів, які вчитель повинен демонструвати в 7-9 класах у І-му семестрі наведено в журналі „Фізика для фізиків” № 2 2010 р., в ІІ-му семестрі – у журналі „Фізика для фізиків” № 4 2010.

У новій програмі привернуто більшу увагу на формування практичних навичок школярів, запропоновано значно більшу кількість лабораторних робіт.

Залежно від змісту діяльності учнів ці лабораторні роботи можуть проводитися в різних формах:

- короткочасна лабораторна робота (наприклад: „Вимiрювання часу (метроном, секундомiр, годинник)”, „Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору”, „Вимірювання частоти обертання тіл” тощо);

- фронтальна лабораторна робота;

- пошуково-конструкторська лабораторна робота (наприклад: „Складання найпростішого оптичного приладу”, „Конструювання динамометра”), виконання якої може здійснюватися як на уроці під керівництвом учителя, так і в домашніх умовах;

- пошуково-дослідницькі завдання для домашнього виконання (наприклад: „Дослідження явища дифузії в рідинах і газах” тощо).

Учитель може замінювати тематику окремих робіт на рівноцінні з огляду на стан матеріальної бази фізичного кабінету, об’єднувати деякі лабораторні роботи, що повинно бути відображено у календарних планах.

Розвитку пізнавального інтересу, творчих та інтелектуальних здібностей учнів сприяють домашні завдання до лабораторних робіт, які спрямовані на спостереження певного явища, постановку дослідження на обладнанні, пристроях побутового призначення, конструювання пристроїв для отримання підтвердження певних теоретичних обґрунтувань.

З огляду на те, що деякі лабораторні роботи з навчальної програми з фізики спрямовані на спостереження фізичних явищ і процесів, ознайомлення учнів із будовою пристроїв і у деякій мірі носять репродуктивний характер, то за вибором учителя вони можуть не оцінюватися. Наприклад, залежно від постановки роботи можуть не оцінюватися такі лабораторні роботи:

7-й клас: „Фiзичний кабiнет та його обладнання. Пра­вила безпеки у фiзичному кабiнетi”, „Дослідження явища дифузії в рідинах і газах”, „Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору”, „Складання найпростішого оптичного приладу”.

8-й клас: „Вимірювання частоти обертання тіл”, „Вивчення характеристик звуку”, „Конструювання динамометра”, „Вимірювання сил за допомогою динамометра”, „Вимірювання ваги тіл”, „Вимірювання температури за допомогою різних термометрів”, „Визначення ККД нагрівника”.

9-й клас: „Дослідження взаємодії заряджених тіл”, „Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії ”, „Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань”.

Рівень стандарту:

10-й клас: „Вимірювання сил”

11-й клас: „Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом”, „Спостереження інтерференції та дифракції світла”.

У програмі 10-11-х класів академічного та профільного рівнів у дужки взяті питання, які вчитель може винести на оглядове або самостійне опрацювання. Також сюди відносяться і окремі лабораторні роботи. Дані роботи рекомендуємо винести на самостійне виконання або виконати учителем демонстраційно, а учням описати спостережувані явища чи зробити відповідні розрахунки. Ці роботи можна не оцінювати.

Академічний рівень:

10-й клас: „Дослідження руху тіла по колу”, „Вимірювання сил”, „Вимірювання коефіцієнта тертя”, „Дослідження пружного удару двох тіл” (У зошитах для лабораторних робіт вона замінена на роботу „Вивчення закону збереження механічної енергії”)

11-й клас: „Дослідження взаємодії електризованих тіл”, „Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом”, „Дослідження магнітних властивостей речовини” (У зошитах для лабораторних робіт вона замінена на роботу „Спостереження дії магнітного поля на струм”).

Можна також не оцінювати роботи: „Спостереження інтерференції світла”, „Спостереження дифракції світла”.


Профільний рівень:

Роботи, які вказані для академічного рівня, а також:

10-й клас: „Вимірювання середньої швидкості руху тіла”, „Оцінювання розмірів молекул”, „Калориметричний метод вимірювання”.

11-й клас. „Дослідження термісторів”, „Вивчення транзисторів та інтегрованих напівпровідникових приладів(схем)”, „Вивчення будови електровимірювальних приладів магнітоелектричної системи”, „Вивчення будови електродвигуна постійного струму”.

Наведений перелік робіт фізичного практикуму тривалістю 1 або 2 год. є орієнтовним, і може бути змінений вчителем на власний розсуд у межах годин, зазначених програмою. У школах, де відсутнє складне необхідне обладнання для проведення лабораторного практикуму, передбаченого програмою, дозволяється проведення робіт із доступним обладнанням.

Під час проведення лабораторних робіт та робіт фізпрактикуму в 10-11-х класах особливу увагу слід звернути на обчислення похибок вимірювань (див. журнал „Фізика для фізиків” № 3 2010 р.)

У класах фізико-математичного профілю лабораторні роботи можуть виконуватися у вигляді практикуму, а роботи практикуму фронтально. Поділ лабораторних робіт на фронтальні та лабораторні має умовний характер.

Вимоги до перевірки зошитів регламентуються листами Міністерства освіти і науки України „Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів із природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах від 27.12.2000 р. № 1/9 – 529. Потрібно звернути увагу на такі моменти:

· у семестрі має бути не менше однієї письмової (контрольної) роботи з фізики.

· кожен учень повинен мати не менше 2-х зошитів (для класних і домашніх робіт; лабораторних робіт ( практикуму));

· контрольні (письмові) роботи можуть виконуватися як в окремому зошиті, так і на окремих аркушах;

· зошити (аркуші) для письмових і лабораторних робіт мають зберігатися у кабінеті фізики, а в разі відсутності такого – в учителя протягом усього навчального року.

· бал за ведення робочих зошитів у журнал не виставляється.

Перелік рекомендованої літератури в навчально-виховному процесі буде надруковано в „Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України”. Поряд з підручниками, що наведені в переліку в навчальних закладах, дозволяється використовувати підручники та посібники, видані за попередні роки та рекомендовані Міністерством освіти України.

Кабінет фізики навчального закладу повинен відповідати вимогам Положення про навчальні кабінети (див. спецвипуск „Фізика для фізиків”, № 1). Нагадуємо, що в перелік основних документів кабінету входять:

- Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті фізики;

- Паспорт кабінету фізики;

- Інвентарна книга;

- Матеріальна книга;

- Журнал проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності;

- Інструкція з безпеки для кабінету фізики.


Звертаємо увагу, на обов’язкове виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 „Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 року за № 806/12680. Крім того надіслані інструктивно-методичні матеріали „БЕЗПЕЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У КАБІНЕТАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ». Лист МОН молодьспорту України № 1/9-72 від 01.02.2012 р.

Згідно наказів та матеріалів проводяться такі інструктажі:

- первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності на початку занять у кабінеті (на першому уроці кожного навчального року). Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності, який зберігається в кабінеті (питання, з якими вчитель повинен познайомити учнів рекомендуємо взяти з курсу БЖД, який викладається у школі, і погодити з вчителем, який веде даний предмет);

- первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності перед початком кожної лабораторної роботи, роботи фізпрактикуму, який реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку. (Примірні інструкції для проведення даного інструктажу наводяться в спецвипуску № 1 „Фізика для фізиків”. Вчитель при проведенні даного інструктажу наголошує учням на ті питання інструкції, які стосуються даної лабораторної роботи чи роботи фізпрактикуму);

- позаплановий інструктаж із безпеки життєдіяльності у разі порушення учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж, у разі нещасних випадків за межами закладу освіти під час проведення екскурсій. Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів, що зберігається в кожному кабінеті;

- цільовий інструктаж із безпеки життєдіяльності з учнями у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, екскурсії). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.

Під час проведення первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності на початку занять у кабінеті учнів потрібно ознайомити з інструкцією з безпеки для кабінету фізики, яка розміщена на стенді, затверджена директором школи і повинна оновлюватись не рідше як один раз на 5 років.

Більш детально з організацією навчання і перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності можна ознайомитися у спецвипуску № 1 „Фізика для фізиків”, журналі „Фізика для фізиків” № 4, 2006 р.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації