Поиск по базе сайта:
Лекція з інформатики 11-а тема. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі скбд icon

Лекція з інформатики 11-а тема. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі скбд
Скачати 189.27 Kb.
НазваЛекція з інформатики 11-а тема. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі скбд
Дата конвертації01.01.2013
Розмір189.27 Kb.
ТипЛекція

Лекція з інформатики

11-А

Тема. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі СКБД. Відображення моделі «сутність-зв'язок» на БД. Властивості полів, типи даних. Ведення даних у таблиці. Форми. Сортування, фільтрація і пошук даних.


Модель «сутність-зв’язок» у БД

СКБД Access дає змогу створювати об’єкти бази даних, у яких міститиметься інформація з різних таблиць. Для цього необхід­но встановити зв’язок між таблицями. Під час створення зв’язку будуть об’єднані (зв’язані) записи в цих таблицях. При цьому ко­ристуються умовними термінами, говорять про базову та залежну таблиці. В обох таблицях повинні бути поля, які мають однакові значення.Тоді зв’язком між таблицями буде ця пара полів (одне — в базовій таблиці, друге — в залежній). Зв’язані поля можуть мати різні імена, але тип значень цих полів обов’язково має збігатися.

Учитель пояснює тему, використовуючи можливості локальної мережі кабінету або проектор (за наявності).

Проектування баз даних складається з концептуального, логіч­ного і фізичного етапів. Кожний етап використовує свою модель даних.

Існує кілька методів побудови концептуальної моделі бази да­них. Один із найбільш поширених методів ґрунтується на моделі, що заснована на подані предметної області у вигляді двох типів об’­єктів — сутностей і зв’язків.

Сутність — це об’єкт предметної області, що є множиною еле­ментів. Приклади сутностей — учні, предмети, гуртки. Кожний елемент сутності — це конкретний екземпляр. Сутності подають­ся в базі даних як таблиці. Ім’я сутності — це назва таблиці, характеристики — назви стовпців таблиці, а екземпляри — рядки таблиці.
Існує поняття ступеня зв’язку між сутностями, що належать до зв’язку.

Ступінь зв’язку визначає, яка кількість екземплярів однієї сут­ності може бути пов’язана з екземплярами іншої сутності, що на­лежать до цього зв’язку.

На етапі логічного проектування сутності і зв’язки перетворю­ються на логічну модель даних, побудовану за законами логіки. Як ми вже згадували на першому уроці, існує кілька логічних моделей даних. Серед них виділяють реляційну, ієрархічну і мережну. Найширше тепер використовується реляційна модель. Англійською «relation» — відношення, звідси і назва моделі.

Відношення подається у вигляді таблиці, що складається з ряд­ків і стовпців. Кожний стовпець відношення називають полем, а кожний рядок — записом. Назви полів — атрибути. На відмі­ну від звичайної таблиці основна властивість відношення полягає в тому, що в ньому не повинно бути однакових записів. Це пов’язано з тим, що відношення відображає назву певної множини об’єктів, а кожний запис подає елемент цієї множини. Звісно, елементи мно­жини мають бути різними.

Атрибути (групи атрибутів) забезпечують унікальність (непо­вторність) кожного рядка, що називається ключем відношення. Ключів у відношенні може бути кілька.

Існує кілька методів побудови концептуальної моделі бази даних. Один із найрозповсюдженіших методів ґрунтується на ER-моделі. Ця модель заснована на представленні предметної області у вигляді двох типів об'єктів — сутностей і зв'язків.

Сутність — це об'єкт предметної області, що є множиною еле­ментів. Приклади сутностей — учні, предмети, гуртки. Кожний елемент сутності — це конкретний екземпляр, наприклад учень Сидоров чи предмет «математика». Як правило, сутності виражають­ся іменниками. Сутності подаються в базі даних як таблиці. Ім'я сут­ності — це назва таблиці, характеристики — назви стовпців таблиці, а екземпляри — рядки таблиці. В табл. показано, як розуміти основні терміни сутності.

Сутність УЧЕНЬ – ім’я сутності

Хар. сутності

Прізвище

Ім’я

По батькові

Дата народж.

Домашня адреса

Сидоров

Петро

Васильович

01.02.1985

Квіткова, 33

Іванова

…….

………….

………………..

…………….

Екземпляр 1

Екземпляр 2

Ми звикли, що в таблицю можна поміщати будь-яку інформацію. Проте таблиці-сутності відрізняються від звичайних таблиць тим, що в них не може бути двох однакових рядків.

Наприклад, нехай сутність УЧЕНЬ має характеристики ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ, ДОМАШНЯ АДРЕСА. Записуватимемо це в такому вигляді:

УЧЕНЬ (ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ, ДОМАШНЯ АДРЕСА). Приклади екземплярів цієї сутності — (Сидоров, Петро, Васильович, 01.02.1985, вУл. Квіткова 33), (Іванова, Ольга, Борисівна 12.05.1986, просп. Перемоги, 231, кв. 3).

Зв'язки відображають важливі для проектованої бази даних від­носини між сутностями. Це зв'язки — НАВЧАЄТЬСЯ (учень у класі), ВИКЛАДАЄ (вчитель предмет для класу в кабінеті) тощо. Як правило, зв'язки виражаються дієсло­вами.

Зв'язок між сутностями можна зобразити у вигляді ліній між конкретними екземплярами. Нижче ілюструється зв'язок ВІДВІДУЄ між сутностями УЧЕНЬ і ГУРТОК. Якщо сутність можна подати у вигляді таблиці, то для подання зв'язків потрібно створити додаткові таблиці, в які поміщають інформацію про пов'язувані дані.

^ УЧЕНЬ ГУРТОК

Сидоров ------------------------- Футбол

Петров Обр.мистецтва

Іванова Художнього водіння

Кравець ---------------------------- Відвертої розмови

Об'єкти СКБД Access

Таблиця — організація збереження даних у вигляді двовимір­ного масиву. Вона є основним об’єктом БД. Решта — похідні від таблиці.

Форма — допомагає створювати інтерфейс користувача, її ви­користовують для введення, редагування або відображення даних.

Запити — об’єкти для вибору та фільтрування даних таблиці за визначеними критеріями.

Звіт — формування документа.

Макроси — опис дій у вигляді послідовності команд та їх авто­матичного виконання.

Модулі — програми мовою Visual Basic, які розробляє користу­вач для реалізації нестандартних процедур.

Етапи роботи з базою даних

Під час роботи з базою даних можна виділити ряд основних етапів.

Побудова моделі даних предметної області, внаслідок чого на підставі основних документів предметної області розробляється інформаційно-логічна модель даних.

Визначення структури бази даних, коли на основі розробленої інформаційної моделі проводиться проектування структури таблиць відповідно до реквізитів різних документів, тобто визначається склад полів,таблиць, у тому числі ключових. Для кожної з таблиць визначаються кількість атрибутів, типи даних і зв'язку, а для
кожного атрибута — унікальний ідентифікатор (ім'я атрибута), тип і формат даних.

Конструювання таблиць, внаслідок чого спроектовані таблиці реалізуються за допомогою різних засобів СУБД.

Створення схеми зв'язків між таблицями на основі роз-робленої на першому етапі інформаційно-логічної схеми бази даних.

Введення даних у таблиці, оскільки під час введення може виникнути необхідність модифікувати таблицю (змінити склад атрибутів, тип полів, формат даних тощо).

Ведення бази даних, що передбачає проведення операцій для підтримки бази даних в актуальному стані, тобто виконання таких дій:

♦ доповнення бази даних новими таблицями у зв'язку з появою нових документів предметної області;

♦ вилучення таблиць у разі їх непотрібності (ця дія має проводитися з особливою обережністю через наявність зв'язків між документами);

♦ зміну записів, тобто коректування даних у разі необхідності.

У процесі ведення бази даних можливим є сортування даних за заданим ключем (ключами) або фільтрація даних через наявність у СУБД спеціального засобу селекції за запитом. Критерій відбору задає користувач, а система перебирає всі записи і відбирає ті з них, які відповідають запиту.

Для надання початковою базою даних необхідної форми СУБД дають користувачеві можливість розробляти звіт, тобто йому надаються засоби для вирішення таких завдань:

  • розміщення та оформлення взятих із бази даних відомостей;

  • підрахунок сум, відсотків та ін.;

  • оформлення ділової графіки і т. д.


Створення таблиць

Таблиці — це об’єкти, у яких безпосередньо зберігаються дані.

Створити таблицю можна, вибравши у вікні БД вкладку Табли­ця і використавши Конструктор або Майстер. Але є й інші спосо­би (див. табл.).

Спосіб

Опис

Режим таблиці

Виводить бланк (форму) абстрактної таблиці, яка потім може набувати конкретної форми та змісту

Конструктор

У режимі конструктора можна безпосередньо зазначити параметри всіх елементів структу­ри таблиці

Імпорт таблиць

Імпорт даних у таблицю з інших файлів

Для заповнення таблиці необхідно перейти в режим заповнення таблиці, відкривши її.

Заповнення таблиць

Таблиці складаються з полів та записів. Полями називають стовпці, а записами — рядки. Внести запис до таблиці означає запо­внити даними рядок. Щоб створити таблицю, необхідно визначити її поля, типи даних цих полів, а іноді деякі додаткові властивості цих полів. Не всі дані займають у комп’ютері однаковий об’єм. Для їх компактного зберігання необхідно чітко визначити їх тип.

Типи даних

У таблицях Access можна вказати типи даних.

ФОРМАТ

^ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ

Текст

Короткі алфавітно-цифрові значення, наприклад прізвище або адреса.

Число

Числові значення, наприклад відстань. Зверніть увагу, що для грошових одиниць існує окремий тип даних.

^ Грошова одиниця

Грошові значення.

Так/Ні

Значення "Так" і "Ні" та поля, які містять лише одне із двох значень.

Дата й час

Значення дати й часу для років із 100 до 9999.

^ Форматований текст

Текст або поєднання тексту та чисел, яке можна відформатувати за допомогою елементів керування кольорами та шрифтом.

^ Обчислюване поле

Результати обчислення. В обчисленні повинні використовуватись інші поля тієї самої таблиці. Для створення обчислення використовується побудовник виразів.

Вкладення

Вкладені у записи бази даних зображення, файли електронних таблиць, документи, діаграми та інші типи підтримуваних файлів, подібно до вкладень у повідомленнях електронної пошти.

Гіперпосилання

Текст або поєднання тексту й чисел, яке зберігається у вигляді тексту та використовується як адреса гіперпосилання.

Примітка

Довгі фрагменти тексту. Поле типу "Примітка" часто використовується для зберігання докладного опису продукту.

Підстановка

Список значень, які отримуються з таблиці або запиту, чи набір значень, указаних під час створення поля. Поле підстановки можна створити за допомогою майстра підстановок. Тип даних у полі підстановок текстовий або числовий, залежно від того, які параметри було вибрано в майстрі.
Введення та редагування

Введення та редагування даних відбувається шляхом переми­кання між режимами Подання таблиці та Конструктор.

Незважаючи на те, що для введення даних, особливо в бази да­них Access із кількома користувачами, найкраще використовувати форми, дані можна безпосередньо вводити й редагувати в таблиці.

Тип даних, які користувач може вводити в таблицю, залежить від наведених нижче аспектів.

За умовчанням поля в таблиці містять певний тип даних, на­приклад текст або числа. Слід вводити той тип даних, якого набу­ває відповідне поле. Інакше відображається повідомлення про по­милку.

Якщо до поля застосовано маску введення, формат, який скла­дається з літеральних символів (таких як дужки, крапки або дефі­си) і спеціальних символів маски, що вказують, на яких позиціях, у якій кількості та якого типу дані можна вводити, може виникну­ти необхідність уводити дані в певному форматі.

За винятком вкладень і багатозначних списків, у більшість по­лів можна вводити лише один тип даних. Якщо невідомо, чи може поле містити вкладення, перегляньте його властивості. Якщо поле — багатозначний список, Access відображає прапорець поруч із кож­ним елементом списку.

Перегляд параметрів властивостей полів

В області переходів клацніть правою кнопкою миші на таблицю та виберіть у контекстному меню пункт Конструктор.

На вкладці Конструктор у групі Відобразити або приховати виберіть пункт Вікно властивостей, щоб переглянути властивості кожного поля.

Настроювання властивостей поля впливають на введення даних і параметри редагування.

Щоб увести дані в таблицю, в області переходів двічі клацніть потрібну таблицю.

За умовчанням таблиця відкриється у вікні табличного подан­ня даних.

Клацніть потрібне поле та введіть дані.

Для переміщення до наступного поля в тому самому рядку на­тисніть клавішу Tab, скористайтеся клавішами зі стрілками впра­во або вліво або клацніть комірку в наступному полі.

У разі натискання клавіші Tab в Access за умовчанням ви­користано регіональні параметри Windows, які визначають на­прямок переміщення курсора (вліво або вправо). Якщо в системі використовується мова, яка читається зліва направо, у разі на­тискання клавіші Tab курсор переміщується вправо. У разі вико­ристання мови, яка читається справа наліво, курсор переміщуєть­ся вліво.

Форма — це об’єкт бази даних, який допомагає створювати інтерфейс користувача для застосування бази даних. «Зв’язана» форма — це форма, яка безпосередньо підключена до джерела даних, наприклад таблиці або запиту, і може використову­ватися для введення, редагування або відображення даних із цього джерела даних. Ви також можете створити «вільну» форму, яка не зв’язується безпосередньо з джерелом даних, але містить кнопки, написи або інші елементи керування, потрібні для роботи додатка.

Зв’язані форми нагадують вікна, через які користувачі пере­глядають дані та отримують доступ до бази даних. Ефективна фор­ма прискорює використання бази даних, оскільки користувачам не доводиться шукати потрібні дані. Оформлення форми робить ро­боту з базою даних приємнішою й ефективнішою. Вона також дає змогу уникнути введення неправильних даних.

Створення форми за допомогою засобу Форма

За допомогою засобу Форма можна створити форму одним кла­цанням миші. Під час використання цього засобу всі поля з базо­вого джерела даних розміщуються у формі. Нову форму можна використати одразу або змінити її відповідно до потреб у поданні розмічування чи в режимі конструктора.

Використання засобу Форма для створення нової форми

  • В області переходів виберіть таблицю або запит із даними, які слід відображати у формі.

  • На вкладці Створити у групі Форми натисніть кнопку Форма.

Access створює форму й відображає її в поданні розмічування. У цьому поданні можна змінювати структуру форми, а відображен­ня в ній даних триватиме. Наприклад, так можна настроїти розмір текстових полів, щоб у них вміщувалися всі дані.

Якщо програма Access знаходить одну таблицю зі зв’язком «один до багатьох» із таблицею або запитом, які використовували для створення форми, до форми, створеної на основі зв’язаної та­блиці або запиту, додають дані в табличному вигляді. Наприклад, якщо створюють просту форму на основі таблиці Працівники і між таблицею Працівники та Замовлення визначено зв’язок «один до багатьох», дані в таблиці відображатимуть усі записи в таблиці За­мовлення, зв’язані з поточним записом таблиці Працівники. Дані в табличному вигляді можна видалити з форми, якщо вони не по­трібні. Якщо є кілька таблиць, для яких визначено зв’язок «один до багатьох» із таблицею, яку використовували для створення фор­ми, програма Access не додає дані в табличному вигляді до форми.


^ Сортування, фільтрація і пошук даних

Для пошуку даних у таблиці користуються кнопкою на панелі інструментів для виклику меню в яковому задаються параметри пошуку. Також це меню можна викликати комбінацією клавіш CTRL+F.
Щоб сортувати або фільтрувати дані користуються наступною панеллю.


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації