Поиск по базе сайта:
Зміст icon

Зміст
НазваЗміст
Сторінка8/12
Дата конвертації12.12.2012
Розмір2.25 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

^ 7.4 Зменшення корисності та вибуття нематеріальних активів


Згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності активів», слід періодично оцінювати спроможність нематеріального активу забезпечувати майбутні економічні вигоди, достатні для відшкодування балансової вартості цього активу. Сумою відшкодування нематеріального активу є вища з двох оцінок: чиста ціна реалізації або теперішня (дисконтована) вартість очікуваних грошових надходжень від використання активу.

При цьому підприємству треба оцінювати принаймні наприкінці кожного звітного періоду суму відшкодування матеріальних активів, які:

- ще не придатні для використання (в процесі розробки, оформлення тощо);

- амортизуються протягом періоду, який перевищує 20 років з дати їхньої придатності для використання.

Величина, на яку балансова вартість нематеріального активу перевищує суму відшкодування, є збитком від зменшення корисності, який підлягає списанню.

Наприклад, підприємство придбало за 500 000 грн. ліцензію на здійснення рибальства. За оцінками підприємства, ця діяльність має принести чисті грошові надходження в сумі 1 800 000 грн. Через 2 роки накопичена амортизація ліцензії становила 100 000 грн. Однак через забруднення значної частини водойми підприємство розраховує отримати в період, який залишився до закінчення строку дії ліцензії, надходження грошей у сумі 350 000 грн. Це означає, що збиток зменшення корисності ліцензії становить 50 000 грн. (500 000 - 100 000 - 350 000).

На суму збитку буде зроблено запис:

Дебет рахунку «Збиток від зменшення корисності нематеріальних активів»

Кредит рахунку «Накопичений збиток від зменшення корисності нематеріальних активів».

У результаті балансова вартість ліцензії на кінець другого року дорівнюватиме:

Ліцензія на рибальство

500 000

Мінус накопичена амортизація та списання

150 000

Чиста балансова вартість

350 000

Якщо в наступні періоди з'ясовується, що сума збитку від зменшення корисності є меншою, ніж була визнана в попередні роки, підприємство має сторнувати відповідну суму збитку.

Припустимо, в нашому прикладі через певний час підприємство визначило, що внаслідок очисних заходів може отримати від рибальства більшу суму, ніж балансова вартість ліцензії. У цьому разі сума раніше списаного збитку (50 000 грн.) має бути сторнована записом:

Дебет рахунку «Накопичений збиток від зменшення корисності нематеріальних активів»

Кредит рахунку «Відшкодування збитку від зменшення корисності нематеріальних активів».

Нематеріальний актив слід списувати з балансу в разі продажу, або якщо від його подальшого використання не очікуються майбутні економічні вигоди.

Фінансовий результат від вибуття (продажу або ліквідації) нематеріального активу визначають як різницю між сумою чистого надходження від продажу (ліквідації) активу та його балансовою вартістю.

Нематеріальний актив, який вибуває з експлуатації та призначений для продажу, відображують в обліку за його балансовою вартістю на дату вибуття з експлуатації. Періодично (принаймні наприкінці кожного звітного року) підприємству слід перевіряти цей актив на зменшення корисності та визнати збиток у разі його наявності.


^ 7.5 Розкриття інформації про нематеріальні активи


У примітках до фінансових звітів наводиться обов'язкова та інша додаткова інформація про нематеріальні активи (рисунок 7.2).
Error: Reference source not found


Рисунок 7.2 - Розкриття інформації про нематеріальні активи


Загальна інформація про нематеріальні активи включає:

 • строк корисного використання нематеріальних активів (або норми амортизації, що застосовуються підприємством);

 • методи амортизації нематеріальних активів, що застосовуються;

 • валову балансову вартість та накопичену амортизацію (разом з накопиченою сумою збитків від зменшення корисності) на початок і на кінець звітного періоду;

 • стаття (або статті) Звіту про прибутки та збитки, до якої включена сума нарахованої амортизації нематеріальних активів;

 • узгодження балансової вартості нематеріальних активів на початок і на кінець звітного періоду.

Інформація має бути наведена в розрізі класів нематеріальних активів з розмежуванням їх на активи, створені підприємством, та інші нематеріальні активи. При цьому не вимагається наводити порівняльну інформацію за попередні звітні періоди. Але слід наводити таку інформацію:

 • причину того, що період експлуатації окремих нематеріальних активів перевищує 20 років (якщо такі нематеріальні активи існують);

 • опис, балансову вартість та залишковий період амортизації нематеріальних активів, які є суттєвими для фінансових звітів;

 • первісну справедливу вартість, балансову вартість та метод оцінки нематеріальних активів, одержаних у вигляді державного гранту та первісно відображених за справедливою вартістю;

 • наявність та балансову вартість нематеріальних активів з обмеженим правом володіння;

 • суму укладених угод на придбання нематеріальних активів.^ РОЗДІЛ 8 ДОХІД


8.1 Мета та сфера застосування


Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи та її розкриття у фінансовій звітності зарубіжних компаній визначаються МСБО 18 "Дохід", який був переглянутий у 1993 р.

Метою цього стандарту є визначення облікового підходу до доходу, який виникає в результаті певних типів операцій та подій.

Дохід визначено як збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження або збільшення корисності активів чи зменшення зобов'язань, що веде до збільшення власного капіталу, крім випадків, пов'язаних із внесками учасників до власного капіталу.

Дохід включає як надходження від основної діяльності підприємства, так і прибуток від інших операцій. Дохід є надходженням, яке виникає в результаті звичайної діяльності підприємства та позначається різними назвами, а саме: реалізація, гонорари, відсотки, дивіденди, роялті тощо.

Визначення доходу включає дохід від основної діяльності та дохід від інших операцій. Власне, дохід від основної діяльності виникає під час звичайної діяльності та має різну назву, в тому числі: продаж, гонорари, відсотки, дивіденди, роялті та орендна плата. Дохід від інших операцій відображає інші статті, які відповідають визначенню доходу, і може виникати або не виникати в ході звичайної діяльності підприємства. Дохід від інших операцій означає збільшення економічних вигод і, таким чином, за своєю суттю не відрізняється від доходу. Між ними існують певні незначні відмінності, які показані в таблиці 8.1.

Дохід від інших операцій включає, наприклад, доходи, отримані в результаті вибуття непоточних активів. Визначення доходу включає також нереалізований прибуток, наприклад, такий, що виникає в результаті переоцінки ринкових цінних паперів, і такий, що є результатом зростання балансової вартості довгострокових активів.

Таблиця 8.1 - Характеристика відмінностей доходу

Ознака

Дохід від основної

діяльності

Дохід від інших

операцій

Зв’язок із звичайною діяльністю

Пов’язаний із звичайною діяльністю підприємства, з операціями іншими, ніж фінансові

Виникає від операцій, що часто є випадковими відносно звичайної діяльності

Спосіб представлення сум

Подається „валовою” сумою

Подається звичайно на основі „нетто”

Елементи структури

Включає тільки валове надходження вигод, зарахованих на власний рахунок підприємства

Включає приріст економічних вигод


Коли дохід від інших операцій визнається в Звіті про прибутки та збитки, він, як правило, відображається окремо, оскільки ця інформація є корисною для прийняття економічних рішень. Часто прибуток відображається без пов'язаних з ним витрат. Оскільки головним питанням в облікові доходу є визначення моменту визнання, МСБО акцентує увагу на таких аспектах:

 • вимірювання доходу;

 • визначення критеріїв визнання доходу;

 • умови задоволення цих критеріїв.

Слід зазначити, що об'єктом МСБО 18 «Дохід» є лише облік доходу, якому надані характеристики в стандарті. В стандарті не розглядаються визначення витрат, які повинні бути записані при визнанні доходу, а також визнання доходу від інших операцій. МСБО 18 «Дохід» охоплює, головним чином, дохід, який є результатом певних операцій та подій звичайної діяльності, за виключенням доходу, який знайшов відображення в інших стандартах на специфічні теми.

Дохід визнається, коли існує ймовірність надходження на підприємство майбутніх економічних вигод і ці вигоди можна достовірно оцінити. МСБО 18 окреслює обставини, за яких зазначені критерії будуть дотримані, а отже, дохід буде визнаний. Він подає також практичні положення щодо застосування цих критеріїв. Даний стандарт має використовуватися в облікові доходу, який виникає в результаті таких операцій і подій:

 • реалізація товарів;

 • надання послуг;

 • використання активів підприємства іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди.

Сфера застосування МСБО 18 «Дохід» наведена в таблиці 8.2.

Норми стандарту МСБО 18 не поширюються на дохід, який виникає від операцій:

 1. орендних договорів. Оренда - це угода, згідно з якою орендодавець передає орендарю за орендну плату право користування активом протягом погодженого терміну. Дохід від орендних операцій має трактуватися згідно з МСБО 17 «Оренда»;

Таблиця 8.2 - Використання МСБО 18 „Дохід”

Види операцій

та події

Суть операції

та події

Примітки

Реалізація товарів

Передача підприємством покупцеві суттєвих ризиків і винагород, пов'язаних із власністю на товар в обмін на компенсації. Компенсація може бути в формі грошей, грошових еквівалентів або іншого майна

Товари включають товари, вироблені підприємством з метою реалізації, і товари, придбані з метою перепродажу, як, наприклад, товари, придбані роздрібним торговцем, або земля та інше майно, які утримуються для перепродажу

Надання послуг

Виконання підприємством завдання, згодженого в контракті, протягом узгодженого періоду часу. Послуги можуть надаватися протягом одного або впродовж кількох періодів

Дохід, який виникає в результаті здійснення контрактів з надання послуг, безпосередньо пов'язаних з будівельними контрактами (наприклад, контракти на послуги менеджерів проекту та архітекторів)

Використання активу іншими підприємствами, що приводить до виникнення доходу у формі:

1) відсотків


2) роялті


3) дивідендів
Плата за використання грошових коштів або їхніх еквівалентів

Плата за використання довгострокових активів підприємства (патентів, торгових знаків та інших)

Розподіл прибутку власникам інвестицій у капітал пропорційно до внесків капіталу певного класу 1. дивідендів, пов'язаних з інвестиціями, що обліковуються за
  методом участі в капіталі.

^ Метод участі в капіталі - метод обліку, згідно з яким інвестиція (частка участі в спільно контрольованому підприємстві) первісно відображається за собівартістю, а потім коригується відповідно до зміни частки інвестора (контролюючого учасника) в чистих активах об'єкту інвестування (спільно контрольованого підприємства) після придбання. Дохід від таких інвестицій має трактуватися згідно з МСБО 28 „Облік інвестицій в асоційовані компанії”;

 1. змін у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань або їх ліквідації.

^ Фінансовий актив – це будь-який актив, що є:

а) грошовими коштами;

б) контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства;

в) контрактним правом обмінювати фінансові інструменти з іншим підприємством за умов, які є потенційно сприятливими;

г) інструментом капіталу іншого підприємства.

^ Фінансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, яке є контрактним зобов'язанням:

а) передавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому підприємству;

б) обмінювати фінансові інструменти з іншим підприємством за умов, які є потенційно несприятливими

^ Фінансовий інструмент - будь-який контракт, який призводить як до фінансового активу одного підприємства, так і фінансового зобов'язання або інструменту капіталу іншого підприємства. Дохід має трактуватись згідно з МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання»;

 1. змін вартості інших поточних активів;

 2. природного приросту поголів'я худоби, продуктів сільського господарства та лісництва;

 3. видобування корисних копалин.

Відповідно до міжнародних стандартів дохід включає тільки валове надходження економічних вигод, які отримані та підлягають отриманню підприємством на його поточний рахунок. Суми, отримані від імені третіх сторін (такі, як податок з продажу, податки на товари та послуги та податок на додану вартість), не є економічними вигодами, що надходять на підприємство, і не ведуть до збільшення власного капіталу. Отже, вони виключаються з доходу.


^ 8.2 Умови визнання та критерії оцінки доходу


Дохід за МСБО 18 оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. У більшості випадків компенсація дається в грошовій формі або у формі грошових коштів, а дохід виражається в тій сумі грошових коштів чи еквівалентів, які були отримані або підлягають отриманню. Проте, в разі відстрочки надходження грошових коштів або їхніх еквівалентів справедлива вартість компенсації може бути нижчою від номінальної суми грошових коштів, яка була чи буде отримана. Наприклад, підприємство може надати безвідсотковий кредит покупцю або прийняти від покупця у вигляді компенсації за реалізацію товарів вексель до отримання, ставка відсотку якого буде нижчою за ринкову. Коли домовленість фактично є фінансовою операцією, справедлива вартість компенсації визначається шляхом дисконтування всіх майбутніх надходжень із використанням умовної ставки відсотку. Умовна ставка відсотку буде найточніше визначена з двох наведених нижче ставок:

 • домінуючої ставки на подібний інструмент емітента з подібною кредитною ставкою;

 • ставки відсотку, яка дисконтує номінальну суму компенсації інструменту до поточної грошової ціни реалізації товарів чи надання послуг.

Різниця між справедливою та номінальною сумою компенсації визначається як дохід від відсотку.

Коли товари або послуги обмінюються чи підлягають обміну на товари або послуги, які є подібними за характером та вартістю, обмін розглядається як операція, яка не генерує дохід. Це часто відбувається з такими товарами, як олія або молоко, коли постачальники обмінюються запасами в різних регіонах для вчасного задоволення попиту в певній місцевості. Коли товари реалізуються або послуги надаються в обмін на неподібні товари чи послуги, обмін розглядається як операція, яка генерує дохід.

Критерії визнання в МСБО 18, як правило, застосовуються окремо до кожної операції. Проте за певних обставин для відображення суті операції необхідно застосувати критерії визнання до окремих компонентів однієї операції, які підлягають визначенню. Наприклад, коли ціна реалізації продукту включає суму за подальші послуги, яка підлягає визначенню, ця сума підлягає відстроченню і визнається як дохід за період, коли надавалися послуги.

І навпаки, критерії визнання застосовуються до двох або більше операцій разом, коли вони пов'язані таким чином, що комерційний ефект не можна зрозуміти без посилання на серію операцій у цілому. Наприклад, підприємство може реалізувати товари й одночасно укласти окремий договір на придбання цих товарів пізніше, таким чином спростовуючи суттєвий результат операції; в такому випадку обидві операції мають розглядатися разом.

Дохід від реалізації товарів має визнаватися в разі задоволення наступних умов (рисунок 8.1).

Error: Reference source not found


Рисунок 8.1 - Умови визнання доходу від реалізації товарів

Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути достовірно оцінений, дохід, пов'язаний із операцією, має визнаватися шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує на дату балансу.

Результат операцій від надання послуг може бути достовірно оцінений у разі задоволення наступних умов (рисунок 8.2).


Error: Reference source not found


Рисунок 8.2 - Умови визнання доходу від надання послуг


Якщо неможливо достовірно оцінити результат операції, яка передбачає надання послуг, дохід має визначатися тільки в тому обсязі, в якому визнані витрати підлягають відшкодуванню.

У звітності та примітках до неї підприємство повинно розкривати:

а) облікову політику, прийняту для визначення доходу, включаючи методи, які застосовуються для визначення етапу завершеності операцій, що передбачають надання послуг;

б) суму кожної суттєвої категорії доходу, визнаного протягом певного періоду, включаючи дохід, отриманий від реалізації товарів, надання послуг, відсотків, роялті, дивідендів тощо;

в) суму доходу, який виникає від обміну товарів або послуг, що включено до кожної суттєвої категорії доходу.


^ РОЗДІЛ 9 ДЕРЖАВНІ ГРАНТИ

9.1 Визначення та форми державної допомоги


Держава може надавати підприємству допомогу з метою заохочення його до здійснення певних заходів, які підприємство не впроваджувало б у разі відсутності такої допомоги. Державна допомога має різні назви: субсидії, гранти, дотації. Порядок подання й розкриття інформації про державну допомогу у фінансовій звітності визначається МСБО 20 „Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу”.

Цей стандарт слід застосовувати в обліку та при розкритті інформації про державні гранти, а також при розкритті інформації про інші форми державної допомоги. Він не поширюється:

а) на специфічні проблеми, які виникають в обліку державних грантів у фінансових звітах, що відображають вплив цінових змін, або в додатковій інформації подібного характеру;

б) на державну допомогу, яка надається підприємству у формі вигод, які можуть мати місце при визначенні оподаткованого прибутку або визначаються чи обмежуються на основі зобов'язань з податку на прибуток (наприклад звільнення від податку на прибуток, інвестиційні податкові пільги, прискорена амортизація та зменшені ставки податку на прибуток);

в) на державну частку власності підприємства.

Терміни, що використовуються в цьому стандарті, мають таке значення.

Держава означає уряд, урядові установи та подібні структури, незалежно від того, чи є вони місцевими, загальнодержавними або міжнародними.

^ Державна допомога - це захід уряду, розроблений для надання економічних пільг, визначених конкретно для одного підприємства або групи підприємств, які відповідають певним якісним критеріям. Державна допомога для цілей даного стандарту не поширюється на пільги, які надаються через заходи, що впливають на загальні умови діяльності, наприклад забезпечення інфраструктури в районах, яким потрібен економічний розвиток, або введення торгових обмежень для конкурентів.

^ Державні гранти - це допомога держави у формі передачі ресурсів підприємству в обмін на минуле або майбутнє дотримання певних умов, які пов'язані з основною діяльністю підприємства. Вони не поширюються на такі форми державної допомоги, які не можуть мати достовірно визначеної вартості, а також на операції з державою, які не можна відрізнити від звичайних торговельних операцій підприємства.

^ Гранти, пов'язані з активами, - це державні гранти, основною умовою надання яких є те, що підприємство, яке відповідає критеріям надання грантів, придбає, збудує або іншим способом набуде довгострокових активів. Можуть визначатися також додаткові умови, які обмежують тип чи місце розміщення активів, або періоди, протягом яких активи слід придбати чи утримувати.

^ Гранти, пов'язані з доходом, - це державні гранти, інші, ніж гранти, які пов'язані з активами.

Безповоротні позики - це позики, які позикодавець надає, відмовляючись від права на їх погашення за певними попередньо визначеними умовами.

^ Справедлива вартість - це сума, за яку актив можна обміняти в операції між обізнаним, незалежним покупцем та обізнаним, незалежним продавцем. Державна допомога має багато форм, що варіюються як за характером наданої допомоги, так і за умовами, які, як правило, визначаються для її надання.

Одержання державної допомоги підприємством може бути суттєвим для складання фінансових звітів з двох причин. По-перше, якщо ресурси було передано, бажано знайти відповідний метод обліку передачі ресурсів. По-друге, слід визначити величину вигоди, одержаної підприємством від такої допомоги протягом звітного періоду. Це полегшить зіставлення фінансових звітів підприємства зі звітами попередніх періодів, а також зі звітами інших підприємств.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації