Поиск по базе сайта:
А. С. Кірізлєєва аспірант іеп нан україни, начальник відділу служби внутрішнього аудиту ват «акб «Капітал» у статті представлен аналіз закон icon

А. С. Кірізлєєва аспірант іеп нан україни, начальник відділу служби внутрішнього аудиту ват «акб «Капітал» у статті представлен аналіз закон
Скачати 90.27 Kb.
НазваА. С. Кірізлєєва аспірант іеп нан україни, начальник відділу служби внутрішнього аудиту ват «акб «Капітал» у статті представлен аналіз закон
>А.С. Кірізлєєва аспірант ІЕП НАН України,<> <> начальник відділ
Дата конвертації17.11.2012
Розмір90.27 Kb.
ТипЗакон

Маркетинг банківських послуг по іпотечному кредитуванню


А.С. Кірізлєєва

аспірант ІЕП НАН України,

начальник відділу служби внутрішнього аудиту

ВАТ « АКБ «Капітал»


У статті представлен аналіз закономірностей формування банківського маркетингу. Проаналізовано стан іпотечного кредитування банками Донецького регіону та в цілому по Україні. Визначені перспективи діяльності банків щодо іпотечного кредитування із застосуванням методів банківського маркетингу, удосконаленням інвестування ресурсів, структур керування банками.


Процес реформування економіки України ускладнюється падінням виробництва, неплатоспроможністю, зростанням прострочення позичкової заборгованості комерційних банків, зниженням ефективності діючих механізмів інвестування розвитку господарюючих суб’єктів.

Фінансова інфраструктура за допомогою фінансових та інформаційних потоків впливає на поведінку економічних суб'єктів. Від рівня розвитку інфраструктури фінансових інституцій залежить соціально-економічний розвиток на державному та регіональному рівні в цілому.

В аспекті розвитку системи іпотечного кредитування для реалізації програм соціального, економічного розвитку Донецького регіону, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів, будівництво житла необхідно застосування методів банківського маркетингу.

Банківський сектор регіону є одним із розвинутих, але його роль у розвитку економіки регіону ще недостатня. Багато значних проблем – недосконалість законодавчо-правової бази, проблеми банків із ліквідністю, незбалансованістю структури активів та пасивів, високі ризики - перешкоджають у подальшому розвитку банківських установ. Для Донецького регіону характерна висока диференціація присутності філій та відділень комерційних банків та забезпечення банківськими послугами по містам та районам. Але є ще міста та райони, де не має задоволення потреб населення та суб'єктів підприємницької діяльності, малих підприємств у банківському обслуговуванні. Тому актуальним на сьогоднішній день є удосконалювання структури банківського сектора по містам Донецького регіону із залученням коштів фізичних і юридичних осіб цих міст з метою розвитку іпотечного кредитування, фінансування масового будівництва житла з урахуванням потреб у вирішенні проблем з житлом для населення області та можливостей усіх соціальних слоїв населення. Але для подальшого розвитку послуг банків по акумулюванню грошових коштів та їх трансформації в іпотечні кредити і інвестиції необхідним є проведення маркетингових досліджень ринку банківських послуг з іпотечного кредитування у Донецькому регіоні.

Вчені та практики приділяють багато уваги дослідженням як теоретичних, так і методичних основ банківського маркетингу та організації процесів інвестування, а також систем перепідготовки та підвищення кваліфікації банківських працівників.

Ці питання розглядалися в трудах Абрамішвілі Г.Г., Герасимчука В.І., Зав’ялова П.С., Котлера Ф., Мамутова В.К., Романова А.Н, Брітченко І.Г. та інших авторів. Окремі розробки та пропозиції по економічній оцінці та конкурентоспроможності нового маркетингового продукту знайшли свої рішення в працях Балабановой Л.В., Болта Г.Дж., Губерній Г.К., Кретова І.І., Пітерса Т., Волик Н.Г. та інших. Научні праці цих вчених – економістів та управлінців в області теорії та практики маркетингу, управління інвестиційною діяльністю послужили теоретичною і методологічною базою дослідження.

Зокрема, Бритченко І.Г. в своїх працях досліджує методичні засади інвестування на базі банківського маркетингу, пропонує механізм організації системи кадрового виховання та підвищення кваліфікації працівників банків. [1, 7]

Однак дослідники характеризують, як правило, загальні проблеми маркетингу, а при оцінці банківських інвестицій не враховують можливості банківських інститутів щодо розвитку іпотечного кредитування. Ефективність впровадження банківського маркетингу необхідно розглядати з урахуванням специфіки організаційних структур управління банківських інститутів.

Завданнями цієї статті є розгляд стану іпотечного кредитування банками України, та зокрема банками Донецького регіону; аналіз динаміки вимог банків Донецького регіону та в цілому по Україні за іпотечними кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам; визначення ролі банківського сектору Донецького регіону в розвитку ринку іпотеки в цілому по Україні.

Одним з головних напрямків покращення економічного становища як комерційних банків, так і їх клієнтури, є формування банківського маркетингу на науково обгрунтованих засадах щодо дослідження ринку банківських послуг та фінансових інвестицій. На сьогодні відсутній чітко опрацьований понятійний апарат банківського маркетингу та організації процесів інвестування на його засадах, зокрема надання банківських послуг з іпотечного кредитування.

Маркетинг представляє собою комплексну систему організації виробництва і збуту товарів, що орієнтується на задоволення потреб конкретних споживачів і одержання прибутку на основі вивчення і прогнозування ринку.

Застосування маркетингу фірмою характеризується наявністю в її діяльності наступних трьох рис, що є суттєвими ознаками маркетингу:

  1. Орієнтація фірми на потреби клієнтів (маркетингова філософія);

  2. Застосування великої кількості інструментів ринкової політики (маркетинг-мікс);

  3. Цілеспрямована координація усіх видів діяльності в сфері збуту (маркетингове управління). [2,166]

Якщо розглядати маркетинг тільки з точки зору інструментарію ринкової політики, тобто маркетинг-мікс, то його банки застосовували вже давно, вони здійснювали розробку товару (наприклад, визначали розмір кредиту, термін кредитування, умови його видачі і погашення), встановлювали ціну (відсоткову ставку, комісійну винагороду), визначали систему збуту (наприклад, через власну мережу філій або банки-партнери) і, нарешті, докладали зусилля щодо реалізації (здебільшого шляхом прямих продаж).

На відміну від цього, орієнтація на потреби клієнтів (маркетингова філософія) почала формуватися тільки в останні десятиліття.

Банки зараз повинні перебудовувати своє мислення з позицій маркетингової філософії, оскільки банківський ринок збуту перетворюється в ринок покупця .

Аналіз показує, що досягають успіху ті комерційні банки, які задовольняють головну потребу своїх клієнтів краще, ніж їх конкуренти, що можливо лише при ефективному використанні маркетингового інструментарію. При формуванні банківського ринку іпотечного кредитування найбільш сприятливий засіб маркетинг – мікс, що включає дослідження та використання усіх факторів, впливаючих на ринок, також взаємодію чотирьох функцій, які відображають створення досліджуваного продукту, ціноутворення, розподіл та просування банківської послуги з іпотечного кредитування.

Специфіка маркетингу в банківський сфері визначається тим, що банк працює в сфері послуг. По суті, банківський продукт – це комплекс послуг банку в галузі активних і пасивних операцій, яким притаманні специфічні характеристики, що мають бути враховані при розробці стратегії маркетингу банківських послуг з іпотечного кредитування:

  1. Незримість послуг, їх абстрактний характер.

  2. Непостійність якості послуг.

  3. Неможливість зберігання послуг.

Незримість послуг означає, що їх неможливо відчути матеріально, побачити і оцінити до тих пір, доки клієнт їх не отримає. Тому ключовим поняттям в маркетингу послуг є користь, яку отримає клієнт, який звернувся в банк. Але щоб реально оцінити та представити в рекламі цю користь, необхідно знати своїх конкурентів, специфіку їхніх послуг, засоби реклами і стимулювання, що застосовуються ними. Непостійність якості послуг ставлять особливі вимоги до навчання кадрів. Працівники банку повинні знати не тільки техніку банківської справи, але і психологію спілкування з людьми.

Неможливість зберігання послуг означає, що послуги не можна зберігати як товар, має існувати особливий механізм вирівнювання попиту і пропозицій.

Маркетинг банківських послуг з іпотечного кредитування, крім характеристик, що притаманні усім видам банківських послуг, має специфічну особливість. Ця банківська послуга є тривалою в часі: угода, як правило, не обмежується одномоментним актом, встановлюється більш - менш тривалий зв’язок клієнта з банком.

Ринок іпотечного кредитування України перебуває на стадії становлення та розвитку з часу затвердження Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку іпотечного ринку в Україні» від 08.08.2002 N 695/2002 та Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. Згідно з цим Законом, іпотека - це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, за яким іпотекотримач має право у разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання задовольнити свої вимоги за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. [3,297]

Іпотека є одним із стратегічних напрямків розвитку банківських інститутів, що обумовлює необхідність оцінки ситуації, яка склалася на сьогодні на ринку іпотечного кредитування у Донецькому регіоні.

Основні умови іпотечного кредитування у більшості банків, діючих на ринку Донецького регіону, дуже схожі. «Ідеальної» організації, яка пропонує довгостроковий іпотечний кредит з низьким первинним внеском, та платою за кредит, на сьогодні не існує. Одні банки встановлюють більш низькі процентні ставки, другі – більш довгі строки, треті знижують суму первинного внеску. Доцільно встановлювати умови іпотечного кредитування, які би передбачували компроміс між інтересами позичальника та кредитора.

Динаміка розвитку іпотечного ринку Донецького регіону та України представлена на рисунку 1 (офіційні дані почали збиратися Національним банком України від комерційних банків тільки з 01.02.2005 р.)Рисунок 1 – Вимоги банків за іпотечними кредитами по Україні та Донецькому регіону


Загальний об’єм вимог за іпотечними кредитами по Україні на 01.09.2005р. складає 6 313 млн. грн., а по Донецькому регіону – 467 млн. грн., або 7,4 % від загального об’єму по Україні.

Впродовж цього часу вимоги банків за іпотечними кредитами по Україні зросли з 01.02.2005р. по 01.09.2005р. від 3 836 млн. грн. до 6 313 млн. грн., по Донецькому регіону – від 191 млн. грн. до 467 млн. грн. Таким чином, роль банківського сектору Донецького регіону в розвитку ринка іпотеки в цілому по Україні ще недостатня. Впродовж досліджуваного періоду питома вага іпотечних кредитів регіону у загальному обсязі по Україні складала від 5,0 % до 7,4 %.

На рисунку 2 представлена динаміка залишків заборгованості за іпотечними кредитами банків Донецького регіону з найбільшою питомою вагою за період з 01.02.2005р. по 01.11.2005р. (по даним Національного банку України).Рисунок 2 – Динаміка залишків заборгованості по іпотечним кредитам

банків Донецького регіону з найбільшою питомою вагою за 2005 р.


Найбільша питома вага вимог за іпотечними кредитами, наданим суб’єктам господарювання, спостерігається у Промінвестбанку та АКБ «Укрсоцбанку», а за іпотечними кредитами, наданими фізичним особам – в АКБ «Укрсоцбанку», «Промінвестбанку», Дирекції АППБ «Аваль» та АКІБ «Укрсиббанку».

Розвиток іпотечного кредитування матиме велике значення для подальшого розвитку всієї фінансово-кредитної системи України та зокрема Донецького регіону. Комерційним банкам доцільно розвивати додаткові інструменти розв’язання проблем ліквідності, залучення дешевих ресурсів та подовження терміну іпотечного кредитування, що позитивно вплине на зниження відсоткової ставки.

Для наступного розвитку послуг банків по акумуляції грошових коштів і їх трансформації в іпотечні кредити та інвестиції необхідно проведення маркетингових досліджень ринку банківських послуг з іпотечного кредитування у Донецькому регіоні.

Аналіз функціонування комерційних банків Донецької області показує необхідність економічної оцінки впровадження та розвитку банківської послуги з іпотечного кредитування на підставі банківського маркетингу, використання маркетингових підходів в інвестуванні, а також застосування діючої організаційної структури маркетингової служби для підвищення ефективності діяльності. В умовах, коли проблеми достатньо важко передбачити, або вони з’являються несподівано, такі маркетингові структури є недієздатними:

управління маркетингом не веде до ефективної комунікації поміж службою маркетингу та іншими підрозділами банку, що в свою чергу погіршує діяльність банку на ринку іпотечного кредитування.

Економічна оцінка інвестиційного проекту повинна здійснюватися з урахуванням усіх доходів, які отримуються від його впровадження, витрат на мобілізацію інвестиційних ресурсів, форми забезпечення інвестиційних коштів та плати за них, перспективності виконавця даного проекту, його репутації, суспільної корисності, кваліфікації та інших якостей.

Таким чином, на сьогоднішній час доцільним є проведення маркетингових досліджень ринку банківських послуг з іпотечного кредитування у Донецькому регіоні: аналіз існуючих кількісних та якісних характеристик умов даного виду кредитування та їх вплив на розвиток надання іпотечних кредитів.

Література


1. Бритченко І.Г. Банківський маркетинг: організація процесів інвестування. - Донецьк, ІЕПІ НАН України, 1997.-200с.

2. Кирило Савін, Анатолій Кредисов Сучасні інструменти банківського маркетингу//Зовнішня торгівля N 1-2, 1999,- с.166-169.

3. Об ипотеке: Закон Украины от 05 июня 2003 г.//Ведомости Верховной Рады Украины.-2003.-N38.-Ст.313.

4. Бюлетень Національного банку України, березень 2005р., квітень 2005р., травень 2005р., червень 2005р., липень 2005р., серпень 2005р., вересень 2005р., жовтень 2005р.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації