Поиск по базе сайта:
Розпорядженням Президії нан україни від «08» 09 2006 р. №549 статут центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва нан україни /нова редакція/ Київ-2006 І icon

Розпорядженням Президії нан україни від «08» 09 2006 р. №549 статут центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва нан україни /нова редакція/ Київ-2006 І
Скачати 156.09 Kb.
НазваРозпорядженням Президії нан україни від «08» 09 2006 р. №549 статут центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва нан україни /нова редакція/ Київ-2006 І
Дата конвертації16.11.2012
Розмір156.09 Kb.
ТипРозпорядження
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Президії НАН України


від «_08_» __09__ 2006 р. № _549_______
СТАТУТ

Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України

/нова редакція/


Київ–2006

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України (ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України) створено згідно з постановою Президії АН України від 8 травня 1991 року № 128. Він має статус науково-дослідного інституту, перебуває у віданні Національної академії наук України та входить до складу Відділення інформатики НАН України. Належність ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України до зазначеного відділення НАН України, а також переведення його з одного відділення до іншого визначається Президією НАН України за поданням (клопотанням) Вченої ради ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України та за погодженням з відповідним відділенням (відділеннями) НАН України.

 2. ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України є юридичною особою, має круглу печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні печатки та штемпелі, фірмовий бланк, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства. В своїй діяльності ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України керується чинним законодавством України, Статутом Національної академії наук України, Основними принципами організації та діяльності науково-дослідного інституту Національної академії наук України, затвердженими постановою Президії НАН України від 25.06.02 р. № 159, іншими нормативними актами Національної академії наук України, рішеннями Відділення інформатики НАН України та цим Статутом.

3. ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України є бюджетною науковою неприбутковою установою. Економічну основу діяльності ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України становить бюджетне фінансування, яке має дві складові:

 • загальний фонд, що містить обсяг надходжень на фінансування науково-дослідних робіт, цільових наукових і науково-технічних програм, проектів, тем та ініціативних розробок;

 • спеціальний фонд, який складається із коштів, отриманих за виконання госпдоговірних робіт, за здійснення економічної, в тому числі зовнішньоекономічної, діяльності за профілем ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України та інших коштів.

В своїй діяльності ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України користується на правах оперативного управління основними і оборотними фондами, іншим майном на умовах безстрокового користування без зміни форми загальнодержавної власності.

4. ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України не рідше одного разу на п'ять років звітує про свою науково-дослідну і науково-організаційну діяльність перед Загальними зборами Відділення інформатики НАН України та Президією НАН України.

5. Місцезнаходження ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України: 01032, Київ-32, бул. Т.Шевченка, 60, тел./факс 486-95-91; тел. 236-99-29, Е-mail: steps@nas.gov.ua


^ II. НАУКОВА, НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦДПІН ім.Г.М.ДОБРОВА НАН УКРАЇНИ


 1. Наукова діяльність ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України визначається основними напрямами наукових досліджень, що затверджуються Президією НАН України, відповідними програмами і проектами фундаментальних досліджень та тематичними планами науково-дослідних робіт.

 2. Головним завданням ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень в галузі історії, теорії та організації науки з метою:
 • узагальнення історичного досвіду, довгострокових тенденцій, закономірностей і проблем розвитку наукової системи України у контексті розвитку вітчизняної та світової науки;

 • розробки рекомендацій з удосконалення соціально-економічного та організаційного механізму формування та використання науково-технічного потенціалу
  України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіжних країн;

 • історико-наукознавчого аналізу досвіду, вивчення стану і обґрунтування перспектив науково-технічного та соціально-економічного розвитку НАН України.

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України виконує функції методологічної, науково-організаційної, прогнозно-аналітичної та учбово-методичної установи, яка координує дослідження з вищезгаданих напрямів, що проводяться іншими науковими установами і вузами держави, надає їм науково-методичну допомогу в розвитку цих досліджень та в підготовці наукових кадрів за профілем ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України. В тісному контакті ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України працює з міністерствами, відомствами, науковими установами, підприємствами, організаціями України.

8. Для виконання покладених завдань ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України:

 1. Розробляє за широкою участю наукового колективу основні напрями
  досліджень та організує свою роботу із врахуванням рішень Загальних зборів НАН
  України і Відділення інформатики НАН України щодо визначення наукової тематики, а
  також рекомендацій наукових рад з відповідної проблематики.

 2. Складає, затверджує і виконує плани науково-дослідних робіт. Спільно з
  міністерствами, відомствами, органами державної влади, науковими установами та
  підприємствами ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України вживає заходів щодо використання одержаних результатів в науково-технічній, соціально-культурній та духовній сферах суспільства.

 3. Здійснює наукове співробітництво із зарубіжними науковими установами та іншими організаціями у встановленому порядку з метою вивчення і узагальнення
  досягнень світової науки за профілем ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України та розробки пропозицій щодо їх використання в Україні, бере участь у розробці і виконанні міжнародних програм і проектів.

 4. Готує науково-аналітичні матеріали, розробляє прогнози та проводить
  наукову і науково-технічну експертизу з відповідних напрямів науки і технологій.

 5. Організує і бере участь у проведенні конкурсів на виконання науково-дослідних робіт (проектів, заявок), за результатами конкурсу надає необхідні ресурси та забезпечує виконання відповідних досліджень.

 6. Організує дискусії, семінари, конференції, наради, наукові школи,
  симпозіуми, в тому числі і міжнародні, а також курси підвищення кваліфікації кадрів у
  галузі науки та інноваційної діяльності з проблем, що розробляються ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України.

 7. Здійснює інформаційну та видавничу діяльність, засновує наукові видання.
  Готує до друку в різних видавництвах рукописи наукових праць, друкує тематичні збірки, препринти доповідей та інші роботи на поліграфічній базі інших установ.

 8. Організує конкурси на заміщення вакантних посад завідуючих
  структурними підрозділами і наукових співробітників, атестує працівників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України.

 9. Здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру,
  стажування, в тому числі і за кордоном, прикріплення до ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України здобувачів вчених ступенів, надання творчих відпусток співробітникам ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України з метою завершення докторських і кандидатських дисертацій.

  1. Створює у встановленому порядку Спеціалізовані вчені ради для захисту
   кандидатських і докторських дисертацій.

9. ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України забезпечує високу якість науково-дослідних робіт, постійно нагромаджує і узагальнює наукові результати, створює необхідні умови для творчої високопродуктивної праці співробітників, здійснює заходи щодо найбільш ефективного використання встановлених для співробітників систем оплати праці з метою підвищення їх матеріальної зацікавленості в результатах своєї роботи і в загальних результатах діяльності ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, забезпечує економне і раціональне витрачання фонду заробітної плати та своєчасні розрахунки із співробітниками. Веде роботу зі зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, з соціального захисту працівників.

10. ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України:

10.1. Самостійно розробляє структуру і затверджує в установленому в НАН Україні порядку штатний розклад ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України в межах наявних коштів. Структура ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України складається з наукових відділів та адміністративно-господарських підрозділів. Структурні підрозділи діють у відповідності з Положеннями про наукові підрозділи ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України та посадовими Інструкціями наукових і науково-допоміжних співробітників, адміністративно-господарського персоналу.

 1. Вирішує питання використання колективних, контрактних та інших форм оплати праці та елементів внутрішнього господарського розрахунку згідно з чинним законодавством.

 2. Преміює працівників у відповідності з "Положенням Центру про
  преміювання працівників" та здійснює інші види їх матеріального та морального
  заохочування.

 3. Укладає у встановленому порядку угоди і договори про наукове і науково-технічне співробітництво з установами та організаціями, в тому числі зарубіжними і
  міжнародними, здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

 4. За дозволом Президії НАН України має право вступу до спілок, асоціацій, товариств та ведення інших форм спільної діяльності з організаціями, підприємствами і фізичними особами, включаючи і закордонні, якщо це не суперечить чинному законодавству України. З метою впровадження наукових розробок у виробництво за дозволом Президії НАН України може виступати учасником і засновником малих підприємств, акціонерних та інших господарських товариств і одержувати відповідні доходи від їх діяльності, а також використовувати інші форми зв'язку науки з виробництвом, що не суперечать чинному законодавству.

 5. Має майнові права на об'єкти інтелектуальної власності (науково-дослідні розробки, винаходи тощо), набуті в ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, в тому числі спільно зі своїми науковими співробітниками та працівниками, що як автори є суб'єктами права на об'єкт інтелектуальної власності, які створені в ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України.

 6. Має право згідно з чинним законодавством реалізовувати на внутрішньому і
  зовнішньому ринках об'єкти інтелектуальної власності, що належать ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, надавати науково-технічні послуги, здійснювати рекламні заходи.

 7. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової та статистичної звітності згідно з діючим законодавством.

11. Доходи, одержані ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, і придбане за рахунок цих доходів майно використовується на проведення наукових досліджень, науково-організаційну роботу, підготовку наукових кадрів, розвиток матеріально-технічної і соціальної бази, проведення конференцій та на інші цілі, що визначаються статутом ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України.


^ III. УПРАВЛІННЯ ЦДПІН ІМ.Г.М.ДОБРОВА НАН УКРАЇНИ


12. Статут ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України є основним документом, який регулює його діяльність.


Дирекція ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України

13. ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України очолює директор, який обирається Загальними зборами Відділення інформатики НАН України із числа провідних вчених з урахуванням думки загальних зборів наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України на 5 років і затверджується Президією НАН України.

У випадку, коли обрання директора не відбулося, а також в разі реорганізації діючого або створення на його базі нового інституту, Президія НАН України може призначити директора (директора-організатора) ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України (інституту) терміном до 2 років. Директор керує ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України і особисто несе відповідальність за його діяльність перед Національної академією наук України. Директор ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, його заступники з наукової роботи та із загальних питань, вчений секретар, завідуючі відділами, головні, провідні, старші наукові співробітники, наукові і молодші наукові співробітники у своїй роботі керуються посадовими інструкціями, затвердженими у встановленому порядку.

14. Директор організовує всю роботу ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України і персонально відповідає за його стан і діяльність перед Президією НАН України. У відповідності з цим директор ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України:

 • здійснює наукове і загальне керівництво роботою ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, забезпечує додержання законності і державної дисципліни в діяльності ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України;

 • керує роботою з підготовки наукових кадрів, фінансування і матеріально-технічного забезпечення, з розподілу матеріальних ресурсів за темами науково-дослідних робіт, видання наукових праць, проведення нарад і конференцій;

 • організовує контроль за виконанням планів науково-дослідних робіт в діяльності ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, перевіряє роботу відділів, лабораторій, тематичних груп і окремих співробітників;

 • здійснює координацію науково-дослідної діяльності ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України з іншими установами;

 • забезпечує укомплектування ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України кваліфікованими кадрами, керує підготовкою наукових кадрів та вживає заходів до залучення наукових працівників для проведення досліджень на громадських засадах, всебічно сприяє особам, які підвищують свою наукову кваліфікацію;

 • подає в установленому порядку звіти про результати наукової та науково-організаційної діяльності, про наслідки впровадження завершених досліджень, а також бухгалтерські, фінансові та статистичні звіти про діяльність ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України;

 • створює умови, необхідні для творчого обміну думками, розвитку критики і самокритики в інституті;

 • керує діяльністю Вченої ради ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України;

 • керує міжнародними науковими зв'язками ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України і встановлює у відповідному порядку наукові зв'язки з науковими установами і вченими зарубіжних країн.

 • Директор ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України має право:

 • відповідно до діючого законодавства приймати на роботу, переміщувати та звільняти співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України;

 • проводити конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників; затверджувати рішення вченої ради за результатами конкурсів; приймати рішення за результатами атестації керівних, наукових, інженерно-технічних працівників і спеціалістів;

 • звільняти від роботи в ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України або переводити на нижчі посади працівників, визнаних за результатами атестації такими, що не відповідають займаній посаді;

 • за погодженням з профспілковим комітетом призначати повторну (позачергову) атестацію працівникові, якщо він не заявив себе з позитивного боку, не менше ніж через рік після проведення чергової атестації;

 • затверджувати наслідки конкурсу до аспірантури і результати періодичної переатестації аспірантів; на підставі рішення вченої ради зараховувати в докторантуру ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України;

 • відповідно до діючого законодавства заохочувати співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України за високу якість наукових досліджень, зразкове виконання обов'язків, високі досягнення у праці, за виконання особливо важливих робіт та інші успіхи в роботі;

 • накладати у встановленому порядку дисциплінарні стягнення на співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України;

 • представляти інститут в керівних органах Національної академії наук України, у державних установах, а також у громадських організаціях;

 • виступати від імені ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України в судових, банківських та інших установах, а також доручати окремим особам ведення адміністративних, фінансових, господарських, судових та арбітражних справ ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України;

 • розпоряджатися коштами та іншими матеріальними засобами ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України у відповідності з діючим законодавством у межах затвердженого Президією НАН України загального обсягу видатків на науково-дослідну роботу;

 • укладати договори на виконання ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України науково-дослідних робіт у відповідності з профілем наукових досліджень ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України;

 • видавати накази, положення та інструкції по ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України в межах своєї компетенції;

 • видавати доручення, в тому числі і з правом передоручення.


Вчена рада ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України

 1. Вчена рада ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України є вищим органом колегіального розгляду основних питань наукової і кадрової роботи. Вчена рада приймає рішення і виробляє пропозиції, рекомендації в межах своєї компетенції, що визначаються Статутом ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України. Головою вченої ради є за посадою директор ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, заступником голови – заступник директора ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України з наукової роботи, секретарем – вчений секретар ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України.

 2. До складу вченої ради входять всі члени НАН України (академіки та члени-кореспонденти), які працюють в ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України. До складу вченої ради можуть бути обрані (або запрошені) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють в ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України. Не менше ніж ¾ членів вченої ради обираються на строк повноважень директора голосуванням на зборах (конференції) наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України з числа його науковців, які мають наукові ступені. Загальна кількість членів вченої ради 22 особи.

 3. Вчена рада ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України розглядає основні напрями його наукової діяльності та рекомендує їх до затвердження Відділенню інформатики НАН України, а також питання забезпечення успішного розвитку досліджень з цих напрямів, а саме:
 • програми, проекти науково-дослідних робіт, стан виконання досліджень і
  впровадження їх результатів у практику, підготовка наукових кадрів, проведення наукових конференцій та інших форумів, склади редакційних колегій наукових видань ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України;

 • кадрове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення виконання планів
  наукових досліджень;

 • питання, пов'язані з удосконаленням структури ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України;

 • питання координації та наукового співробітництва з іншими науковими
  установами, вузами та організаціями;

 • річний звіт про підсумки наукової діяльності ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України та його підрозділів;

 • питання міжнародного наукового співробітництва;

 • питання науково-видавничої діяльності;

 • висування видатних наукових праць для присудження їх авторам премій і медалей, в тому числі міжнародних;

 • обрання керівників підрозділів і наукових співробітників за конкурсом;

 • присвоєння працівникам ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України вчених звань;

 • висунення кандидатів для обрання академіками і членами-кореспондентами НАН України;

 • інші питання діяльності ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, передбачені його Статутом.

18. Вчена рада ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України має право приймати рішення за умови, коли на засіданні присутні не менш ½ її спискового складу, за винятком обговорення кадрових питань про висунення наукових праць на здобуття премій і медалей та інших питань, при розгляді яких обов'язкова присутність на засіданні 2/3 складу вченої ради.

Рішення вченої ради вважаються прийнятими тоді, коли за них проголосувало понад 50% присутніх на засіданні членів ради.

Рішення приймаються відкритим або таємним (за визначенням вченої ради) голосуванням, якщо діючими вимогами не передбачений інший порядок.

19. Заступники директора з наукової роботи і вчений секретар ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України затверджуються Президією НАН України за поданням директора ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України та погодженням з Вченою радою ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України та Відділенням інформатики НАН України.

Заступник директора з загальних питань затверджується Бюро Президії НАН України за поданням директора ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України.

20. Керівники наукових відділів, головні наукові співробітники ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України обираються вченою радою і затверджуються на посадах Президією НАН України за поданням Відділення інформатики НАН України. Провідні наукові співробітники, обрані вченою радою, затверджуються Бюро Відділення інформатики НАН України.

 1. Завідуючі науковими відділами, головні, провідні, старші наукові співробітники, наукові і молодші наукові співробітники заміщують посади шляхом обрання їх за конкурсом або за підсумками атестації.

 2. У відповідності з цим же Статутом здійснюється діяльність адміністративно-господарчої частини ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, керівництво адміністративно-господарськими, планово-фінансовими і технічними службами та підрозділами ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України.

Адміністрація ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України разом з профспілковим комітетом вирішують загальні питання його діяльності. Відносини між дирекцією і профкомом регулюються діючим законодавством та колективним договором.


^ IV. МАЙНО І КОШТИ ЦДПІН ІМ.Г.М.ДОБРОВА НАН УКРАЇНИ


 1. Закріплені за ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно утворюють фонд його основних засобів, вартість яких відображається у самостійному балансі.

 2. Кошти ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України складаються з:

 • базового фінансування державного бюджету;

 • коштів, що надходять за виконання конкурсних проектів Фонду фундаментальних досліджень, проектів, які входять до державних науково-технічних програм та державного замовлення на науково-технічну продукцію, за виконання наукових, науково-технічних та освітніх проектів за договорами з міністерствами, відомствами, підприємствами та іншими замовниками;

 • коштів, що надходять за виконання міжнародних наукових і науково-технічних проектів;

 • благодійних та спонсорських внесків.
 1. Кошти ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України зберігаються на реєстраційних рахунках в установах Державного казначейства.^ V. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ЦДПІН ІМ.Г.М.ДОБРОВА НАН УКРАЇНИ


 1. Реорганізація або ліквідація ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України здійснюється Президією Національної академії наук України за поданням Бюро Відділення інформатики НАН України або одного з віце-президентів НАН України (згідно з розподілом обов’язків). При ліквідації ЦДПІН НАН України його майно переходить у розпорядження Президії Національної академії наук України.

Статут схвалено Вченою радою ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України 8 червня 2006 року (протокол №8).


Директор Центру досліджень

науково-технічного потенціалу

та історії науки ім.Г.М. Доброва НАН України

д.е.н., проф. Б.А.Маліцький


7 вересня 2006 р.

Погоджено:


Сектор фізико-технічних і математичних наук Президії

НАН України


Відділення інформатики НАН України


Відділ наукових і керівних кадрів Президії НАН України


Фінансово-економічний відділ Президії НАН України


Відділ управління майном НАН України Президії НАН України


Науково-організаційний відділ Президії НАН України

Відділ науково-правового-забезпечення діяльності НАН України Президії НАН України
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації