Поиск по базе сайта:
Секція хімії icon

Секція хімії
НазваСекція хімії
Сторінка5/6
Дата конвертації07.07.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

^ 2.3. Обробка одержаних результатів.

За даними одержаними в результаті досліджень були побудовані графіки залежності рівня показників від шляху пройденого водою (дивіться додаток 3).

Висновки


 1. Усі визначені показники якості води із зростанням відстані від витоку змінюються нерівномірно, що можна пояснити наявністю приток до річки Луга, зміною її ширини та глибини та нерівномірністю розташування на ній джерел забруднень.

 2. Впадання приток значно впливає на характер зміни концентрації сульфатів, Феруму, ПО. Вплив приток можна пояснити розташуванням на них джерел забруднення.

 3. У всіх точках ні один із визначених показників не перевищив ГДК.

 4. Інтенсивність запаху, pH, твердість, вміст розчиненого кисню, сульфатів спадає за течією річки (як у поверхневих, так і у придонних водах), що можна пояснити збільшенням стоку річки (розведенням).

 5. Вміст хлоридів, Феруму, амонійного та нітратного Нітрогену та ПО збільшується, що вказує на нагромадження цих речовин. Вони вносяться джерелами забруднення розташованими на річці Луга, а також водами приток.

 6. В точці 4 спостерігається пік ПО у придонних водах, що пов’язано із скиданням органічних речовин у річку Лугу до цієї точки по течії, а також у притоки Стрипа та Луга-Свинорийка. Це збігається із даними наведеними у (5.27).

 7. Використання запропонованого методу дозволяє визначати розташування основних джерел забруднення річки, при умові одночасного відбору проб в усіх визначених точках.

Список використаної літератури

 1. Анспок П.И. Микроудобрения: Справочник. – Л.: Агропромиздат. Ленинрг. отд-ние, 1990. – 272с.

 2. Волощенко О.Г., Рахов Г.М. Санітарна охорона навколишнього середовища у сільській місцевості. – К.: Здоров’я, 1998. – 32с.

 3. Закольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник – К.: Вища шк., 2001. – 358с.

 4. Зубчук К. Малі річки Волині // Волинь. – 2004. – 24 червня – С.3.

 5. Ковальчук І., Єдинак Н. Геоекологічний аналіз басейні р. Луга // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край. Матеріали IX наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції 20-23 січня 1998р /Відп. Редактор Г.В. Бондаренко. Луцьк: Надстир’я, 1998. – С.257.

 6. Кульский Л.А., Левченко Т.М., Петрова М.В. Химия и микробиология води: Практикум. – К.: Вища шк. Главное изд-во, 1987. – 175с.

 7. Лазарев А.И., Харламов И.П., Яковлев П.Я., Яковлева Е.Ф. Справочник химика аналитика. – М.: Металургия, 1976. – 184с.

 8. Литвиненко І.В. Запобігання забрудненню навколишнього середовища пестицидами. – К.: Здоров’я, 1983. – 48с.

 9. Лосев К.С. Вода. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 272с.

 10. Мольчак Я.О., Мігас Р.В. Річки Волині. – Луцьк: Надстир’я, 1999. – 176с.

 11. Мосолов И.В. Физиологические основы применения минеральных удобрений. – М.: Колос, 1979. – 255с.

 12. Набиванец Б.И., Линник П.Н., Калабина Л.В. Кинетические методы анализа природных вод. – К.: Наук.думка, 1981. – 140с.

 13. Николаев Л.А. Неорганическая химия. – М.: Просвещение, 1982. – 640с.

 14. Новиков Ю.В. Сохраняйте чистоту водоёмов. – М.: 1983, – 80с.

 15. Паламарчук М.М., Ревера О.З. Нове життя малих річок. – К.: Урожай, 1991. – 208с.

 16. 1 Пасаман М. Тече річечка невеличечка ... // Колос. – 1993. – 26 жовтня. – С.2.

 17. Педенко А.И., Лерина И.В., Белицкий Б.И. Гигиена и санитария общественного питания. – М.: Экономика, 1991. – 270с.

 18. Рашевская А. Свинец / Большая медицинская энциклопедия / Под ред. А.М. Бакулева – М.: Государственное научное издательство “Советская энциклопедия”, 1963. – Т29. – 1216 столбцов.

 19. Романова Н.В. Основи хімічного аналізу. – К.: Освіта, 1992. – 192с.

 20. Соколов А.А. Вода: проблемы на рубеже XXI века. – Л.: Гидрометеоиздат,1986 – 168с

 21. Стройков Ю.Н. Медицинская помощь пораженным отравляющими веществами. – М.: Медицина, 1970. – 208с.

 22. Химия: Справочные материалы / Под. ред. Ю.Д. Третьякова. – М.: Просвещение, 1989. – 224с.

 23. Черкинский С., Трахтман Н. Вода / Большая медицинская энциклопедия / Под ред. А.Н. Бакульова, - М.: Государственное издательство медицинской литературы, 1958. – Т5. – 1248 столбцов.

 24. Шмалєй С., Щербина Т. Дослідження екологічного стану води та грунту. // Біологія і хімія в школі. – 2003. - №3. – С.45–50.

 25. Шуруба Г.А. Некорневое питание плодовых и ягодных культур. – Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1982. – 176с.

ДОДАТОК 1


Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання.


Таблиця 14

Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання (3.171).

№ пор

Показник

Одиниця

Норматив

(не більше)

Клас безпеки

Неорганічні компоненти – токсикологічні показники

1

Алюміній

мг/дм3

0,2 (0,5)

2

2

Барій

мг/дм3

0,1

2

3

Арсен

мг/дм3

0,01

2

4

Селен

мг/дм3

0,01

2

5

Свинець

мг/дм3

0,01

2

6

Нітрати

мг/дм3

0,1

3

7

Фтор

мг/дм3

45,0

3

8

Алюміній

мг/дм3

1,5

3

Органічні компоненти

1

Тригалометани (ТГМ, сума)

мг/дм3

0,1

2

2

Хлороформ

мг/дм3

0,06

2

3

Дибромхлорметан

мг/дм3

0,01

2

4

Тетрахлоркарбон

мг/дм3

0,002

2

5

Пестициди (сума)

мг/дм3

0,001Інтегральні показники

1

Окиснюваність (K2MnO4)

мг/дм3

4,02

Загальний органічний вуглець

мг/дм3

4,0Органолептичні показники

1

Запах

ПР

22

Каламутність

НОМ

0,5 (1,5)3

Кольоровість

град.

20 (35)4

Присмак

ПР

25

Водневий показник pH, у діапазоні

одиниці pH

6,5-8,56

Мінералізація загальна (сухий залишок)

мг/дм3

1000 (1500)7

Твердість загальна

мг-екв/дм3

7 (10)8

Сульфати

мг/дм3

250 (500)

4

9

Хлориди

мг/дм3

250 (350)

4

10

Мідь

мг/дм3

1,0

3

11

Манган

мг/дм3

0,1

3

12

Залізо

мг/дм3

0,3

3

^ ДОДАТОК 1 (продовження).


Таблиця 14 (продовження)

№ пор

Показник

Одиниця

Норматив

(не більше)

Клас безпеки

13

Хлорфеноли

мг/дм3

0,0003

4

Показники радіаційної безпеки

1

Загальна об’ємна активність

α-випромінювачів

БК/дм3

0,12

Загальна об’ємна активність

β-випромінювачів

БК/дм3

1,0Мікробіологічні показники

1

Число бактерій в 1 см3 води, що досліджується (ЗМЧ)

Колонієутворюваних одиниць мікроорганізмів/см3, КУО/см3

1002

Число бактерій групи кишкових паличок (колі формних мікроорганізмів) в 1 см3 води, що досліджується (індекс БГКП)

КУО/см3

33

Число термостабільних кишкових паличок (фекальний колі форм – індекс ФК) в 100 см3 води, що досліджується

КУО/100см3


4

Число патогенних організмів в 1 см3 води, що досліджується

КУО/дм3

5

Число коліфагів в 1 см3 води, що досліджується

Бляшкоутворювальних одиниць/дм3, БУО/дм3

Паразитологічні показники безпеки

1

Число патогенних кишкових найпростіших у 25 дм3 води, що досліджується

штук (клітин, цист)/25дм3

2

Число кишкових гельмінтів у 25 дм3 води, що досліджується

штук (клітин, яєць, личинок)/25дм3


ДОДАТОК 2

Зміна показників якості за течією річки.ДОДАТОК 3

Результати досліджень кількісних показників якості води.


Таблиця 15

Водневий показник

№ проби

pH1

pH2

pH3

PH

8

8

7,5

7,5

7,5

7

8

8

8

7,5

7

7

8

8

8

7,5

7,5

7

8

8

7,8

7,5

7,3

7
При чому: pH =

pH 1 + pH2 + pH3

.

3

Таблиця 16

Вміст розчиненого кисню в пробах води

№ проби

V1(I), мл

V1(II), мл

V1(III), мл

V1, мл

N

V, мл

V2, мл

X, мгО2/мл

3,14

29,9

29,5

24,5

23,9

24,0

32,3

25,6

25,3

23,1

22,5

22,5

32,5

30,0

29,2

24,7

24,4

24,2

32,6

25,7

25,3

23,0

22,4

22,8

33,0

29,9

29,6

25,1

24,2

24,5

32,5

25,7

25,3

22,9

22,5

22,3

32,43

29,93

29,43

24,77

24,17

24,23

32,47

25,67

25,30

23,00

22,47

22,53

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

13,10

12,09

11,89

10,01

9,77

9,79

13,12

10,37

9,22

9,29

9,08

9,10
Де V1 =

V1(I) + V1(II) + V1(III)

.

3

Таблиця 17

Вміст Феруму у пробах води.

№ проби

V1ст, мл

V2ст, мл

V3ст, мл

Vст, мл

cст, мл

m(Fe), мг

Vпр, л

c(Fe), мг/л

27

27,5

27,4

50,1

56,9

47,3

25

28,3

27,8

49,7

58,6

47,0

23

26,7

27,3

50,2

57

48,2

25

27,5

27,5

50

57,5

47,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2,5·10-3

2,75·10-3

2,75·10-3

5·10-3

5,75·10-3

4,75·10-3

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,1

0,11

0,11

0,20

0,23

0,19
1   2   3   4   5   6Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації