Поиск по базе сайта:
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання icon

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання
НазваМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання
Сторінка1/19
Дата конвертації03.12.2013
Розмір1.92 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Міністерство аграрної політики України

Подільський державний аграрно-технічний університет

Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів


Кафедра обліку і аудиту


Облік у банках
Методичні рекомендації

до вивчення дисципліни

для студентів денної та заочної форми навчання

спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»


Кам’янець-Подільський


2012

УДК 631:2.016Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Облік у банках" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030509 - "Облік і аудит" / за ред. Каплі І.В. - Кам’янець-Подільський, 2012. – 85 с.


Укладачі:

Проф.кафедри бухгалтерського обліку, к.е.н. Слободян В.Д., доценти, к.е.н., Капля І.В., Ніколашин А.О., Кушнір Л.А., Дуганець Н.В., Вольська А.О.


Рецензенти:

- Лаврук В.В., д.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту;

- Тополян Р.М. головний бухгалтер ТОВ Кам’янець-Подільський птахокомбінат


Схвалено і затверджено до друку на засіданні кафедри бухгалтерського
обліку (протокол № від _________ 2012 р.);


Методичною комісією Інституту бізнесу і фінансів
(протокол № від ________ 2012 р.);


Методичною радою Подільського державного аграрно-технічного
університету (протокол № __ від ________ 2012__ р.).

^© Капля І.В.,

© ПДАТУ, 2012

Зміст

Передмова 4

Тематика дисципліни 5

Практичні завдання 11

Словник термів з предмету «Облік у банках» 38

Список літератури 41

^ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №* 85

Додатки


Передмова


Банківська система України останнім часом зазнала великих змін. Завершився перехід на дворівневу структуру, що відповідає моделі кредитної системи розвинутих країн: на першому рівні - Національний банк України, на другому - комерційні банки.

Комерційні банки належать до категорії підприємств фінансових посередників. Вони організовують та здійснюють розрахунки і грошові платежі, залучають заощадження населення та інші грошові кошти, що вивільняються в процесі господарської діяльності, і надають їх у позику, вкладають в інвестиційні операції, операції з цінними паперами тощо.

Бухгалтерський облік у міжнародних економічних відносинах розглядають як мову бізнесу, інструмент ділових стосунків. Тому інтеграція вітчизняних банків у світову банківську систему потребує відображення фінансового стану відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку - не самоціль, а об'єктивна необхідність. Вони дають спеціалістам різного профілю рівні поняття в оцінці економічних явищ, термінів, таких як капітал, активи, зобов'язання, доходи, витрати.

Отже, реформування обліку та звітності стосується всього менеджменту банку, а не лише бухгалтерів, які забезпечують на практиці його технічну реалізацію. Суть реформи – створити достовірну, чітку фінансову звітність шляхом запровадження нових форм обліку фінансових інструментів, створення адекватної системи страхових резервів, реальної оцінки активів банку.


^ Мета вивчення курсу "Облік у банках" полягає в тому, щоб ознайомити студентів з методикою бухгалтерського обліку основних банківських операцій.


Завдання курсу - дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навики з обліку в банках.

Після опанування змісту дисципліни студент повинен знати:

  • принципи побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в банках;

  • підходи до організації бухгалтерського обліку в банківських установах України;

  • процедури здійснення основних банківських операцій;

  • механізми застосування в обліковій практиці концептуаль­них принципів МСБО, в основі яких нарахування доходів та витрат, оцінки та переоцінки активів, а також уміти відображати зміст банківських операцій за рахун­ками бухгалтерського обліку, вільно орієнтуватись у номенклатурі плану рахунків, визначати результат діяльності банку за даними фінансового обліку.Тематика дисципліни


1. Основи побудови бухгалтерського обліку в комерційних банках

2.Облік міжбанківських розрахунків

3. Облік капіталу банку

4. Облік касових операцій

5. Облік безготівкових розрахунків

6. Облік депозитних операцій

7. Облік кредитних операцій

8. Облік операцій банку з цінними паперами

9. Облік валютних операцій

10.Облік основних засобів та інших активів

11. Облік доходів та витрат банку

12. Фінансова звітність комерційних банків
^

Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку у банках


Характеристика банківської системи України.

Предмет і метод бухгалтерського обліку. Характеристика еле­ментів методу. Передумови та необхідність поділу бухгалтерсь­кого обліку на фінансовий і управлінський. Значення та методи­ка податкового обліку в системі комерційних банків.

Особливості побудови Плану рахунків: мультивалютність, по­двійний запис операцій за позабалансовими рахунками, нові ви­моги до аналітичних рахунків, наявність управлінського обліку. Принципи побудови Плану рахунків: безперервність діяльності; стабільність правил бухгалтерського обліку; обачливість; нараху­вання доходів та видатків; дата операції; окреме відображення акти­вів та пасивів; прийнятність вхідного балансу; перевага змісту над формою; оцінка; відкритість; консолідація, суттєвість.

Класифікація рахунків у Плані рахунків за видами контраген­тів, характером операцій і ступенем зниження ліквідності.

Ведення синтетичного обліку за балансовими рахунками. Фор­мування інформації про операції, що їх виконує банк за цими рахунками, та відображення результатів операцій за залишками на синтетичних балансових рахунках у фінансовій звітності.

Структура класів Плану рахунків: рахунки І—IV порядку. Логіч­ні схеми взаємозв'язку між рахунками груп окремих розділів.

Поняття контррахунків та їх характеристика.

Характеристика позабалансових рахунків класу 9; особливо­сті обліку операцій за системою подвійного запису за цими рахун­ками. Порядок визначення позабалансових рахунків (активний або пасивний).

Характеристика аналітичного обліку як підсистеми бухгалтер­ського обліку, що деталізує інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Значення параметрів аналітичного обліку для. Поділ параметрів аналітичного обліку за­лежно від сфери застосування на такі види: контрагенти (клієнти), документи, договори та безпосередньо аналітичні рахунки. Формування но­мера аналітичного рахунка та нумерація рахунків доходу бюджету.

Бухгалтерські документи (клієнтські, внутрішньобанківські) та регістри бухгалтерського обліку, їх характеристика; документообіг.


^ Тема 2. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками

Моделі міжбанківських розрахунків. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками. Контроль НБУ за станом кореспондентських рахунків комерційних банків та їх філій.

Відкриття та ведення рахунків Лоро і Ностро. Механізм дії прямих кореспондентських рахунків між комерційними банками. Облік міжбанківських розрахунків за прямими кореспондентськими рахунками.

Облік міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів.

Облік міжбанківських розрахунків через внутрішньобанківську платіжну систему.
^

Тема 3. Облік капіталу банку


Характеристика капіталу комерційного банку як залишкового інтересу банку в активах за вирахуванням зобов'язань.

Структура балансових рахунків класу 5 Плану рахунків «Ка­пітал банку».

Порядок обліку операцій під час формування статутного капі­талу до реєстрації комерційного банку за тимчасовим рахунком у територіальному управлінні Національного банку. Облік сум несплаченого та сплаченого зареєстрованого статутного капіталу банку, облік операцій щодо розрахунків з акціонерами за несплаченим статутним капіталом. Бухгалтерський облік емісійних різниць у процесі первинного розміщення акцій. Облік операцій з викупу банком акцій власної емісії та їх даль­шої реалізації.

Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із нарахуванням диві­дендів та розрахунками з акціонерами (засновниками). Відображен­ня в системі рахунків бухгалтерського обліку фінансового результату поточного року та його розподілу. Облік операцій з формування фондів комерційного банку за рахунок нерозподіленого прибутку.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації