Поиск по базе сайта:
Конспект лекцій для студентів денної форми навчання icon

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання
НазваКонспект лекцій для студентів денної форми навчання
Сторінка3/16
Дата конвертації03.12.2013
Розмір3.79 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

^ 4.1. Організація касової роботи

Організація касової роботи комерційних банків регламентується Національним банком України за його “Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків України” № 1 від 07.07.94 р.

Усі підприємства, організації та установи, які одержують готівку за реалізовану продукцію, товари, послуги і за іншими платежами, зобов'язані здавати її в касу банку для зарахування і зберігання на відкритих їм розрахункових або поточних рахунках. У той же час підприємства, організації та установи можуть мати в своїх касах готівку в межах лімітів, визначених банками, за погодженням з керівниками підприємств. У разі необхідності ліміти залишків кас переглядаються. Усі підприємства, організації та установи одержують від банків готівку на виплату заробітної плати, пенсій, допомог, на відрядження, господарські та інші витрати. В касі банку зберігається не тільки грошова готівка, але й цінні папери, бланки суворої звітності.

Обслуговування клієнтів банку здійснює операційна каса. До її складу можуть входити приходно-видаткові каси, приходні каси, видаткові каси, каси для розміну грошей, вечірні каси банків на підприємствах та організаціях. Кількість операційних кас залежить від обсягу і характеру діяльності установи банку. Кабіни кожної каси розміщуються таким чином, щоби можна було візуально стежити за роботою касирів. Відводиться спеціальне приміщення-сховище для зберігання готівки грошей та цінностей.

Матеріально відповідальними особами за зберігання грошей та цінностей є керівник банку, головний бухгалтер і завідувач каси (старший касир).

З кожним працівником каси укладається угода про повну матеріальну відповідальність . Касири операційних кас повинні мати зразки підписів керівників банку і бухгалтерських працівників, уповноважених підписувати приходні та видаткові касові документи, а бухгалтери — зразки підписів касирів.


Згідно з МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» до грошових коштів належить готівка в касі та депозити до запитання. Нормативно-правові акти НБУ визначають грошові кошти банку як готівкові кошти в касі та міжбанківські депозити до запитання.

^ До грошових коштів банків відносяться:

 • банкноти і монети в національній та іноземній валюті в касі банку, обмінних пунктах, банкоматах, а також дорожні чеки;

 • кошти на кореспондентському рахунку в НБУ;

 • кошти на кореспондентських рахунках в інших банках.

Окрім грошових коштів, існують еквіваленти грошових коштів, які трактуються МСБО 7 та нормативно-правовими актами НБУ як короткострокові високоліквідні ін­вестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.

Виходячи із визначення еквівалентів грошових коштів, яке наводиться у МСБО 7, до складу еквівалентів грошових коштів банків України можна віднести:

 • строкові депозити в НБУ зі строком погашення до трьох місяців;

 • строкові депозити в інших банках зі строком погашення до трьох місяців;

 • кредити, що надані іншим банкам зі строком погашення до трьох місяців;

 • кошти, що надані іншим банкам за операціями «зворотного репо» зі строком погашення до трьох місяців;

 • інші короткострокові високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.


Методика бухгалтерського обліку грошових коштів та їх відображення у фінансовій звітності банками України регламентується такими нормативно-правовими актами:

 1. Інструкцією з бухгалтерського обліїсу операцій з готівковими коштами та банківсь­кими металами в банках України, затвердженою постановою Правління НБУ від 20.10.2004 р. №495;

 2. Правилами бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у бан­ках України, затвердженими постановою Правління НБУ від 8.04.2005 № 123;

 3. Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 480.

 4. Відображення в бухгалтерському обліку банків еквівалентів грошових коштів регулюється Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженою постановою Правління НБУ № 481 від 27.12.2007 р.


Види банківських операцій з готівковими коштами

Операції комерційних банків з готівковими коштами в національній та іноземній валюті відносяться до касових операцій, основними видами яких є:

 1. приймання готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку;

 2. видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам безпосередньо з їх рахунків через касу банку або із застосуванням платіжних карток через касу або банкомат;

 3. приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі;

 4. вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження;

 5. обмін клієнтам непридатних до обіїу банкнот (монет) національної валюти на придатні.

 6. інкасація готівки.


^ 4.2. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки

Приймання готівки в касу банку здійснюється на основі приходних документів, які виписуються в одному або в двох примірниках:

а) від підприємств, об'єднань, організацій, установ у сплату будьяких платежів — за об'явами на внесення готівки з видачею квитанції, а від громадян — також за об'явами або за приходними ордерами;

б) внески для зарахування на поточні рахунки різноманітних фондів — за об'явами на внесення готівки;

в) платежі від населення — за повідомленнями з видачею квитанції;

г) усі інші надходження грошей, в тому числі й від працівників банку,—за приходними касовими ордерами з видачею підписаних касиром їх копій з відбитком печатки касира.


Одержавши приходні документи, касир зобов'язаний:

— перевірити наявність і тотожність підписів операційних працівників наявним у нього зразкам;

— звірити відповідність сум, зазначених у документі, цифрами і літерами;

— викликати особу, яка вносить гроші, і прийняти їх поаркушним перерахуванням.

Якщо клієнт здає гроші до каси банку за кількома приходними документами для зарахування на різні рахунки, то касир приймає гроші за кожним документом окремо.

При отриманні готівки на столі касира не повинно бути ніяких інших грошей, крім тих, що приймаються від особи.

Після одержання грошей касир звіряє суму, зазначену в приходному документі, зі сумою, фактично виявленою при рахуванні. При відповідності сум касир підписує об'яву, квитанцію і ордер до неї, ставить на квитанції печатку і видає її особі, яка внесла гроші.

Ордер до об'яви касир надсилає відповідальному працівнику, який веде касовий журнал, а об'яву залишає в себе.

Касири ведуть щоденні записи прийнятих і зданих грошових сум в окремій “Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)”.

Наприкінці операційного дня на підставі прийнятих документів касир складає Довідку касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількість документів, які надійшли до каси і звіряє суму за довідкою зі сумою прийнятих ним грошей. Довідка підписується касиром, а зазначені в ній касові обіги звіряються з записами в касових журналах операційних працівників.

Отримані протягом операційного дня гроші касир формує у визначеному порядку і разом з приходними документами та довідкою касира приходної каси здає завідувачу каси під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)”.

Завідувач каси звіряє суму прийнятих грошей і кількість приходних документів з довідкою касира і підписує довідку.

Гроші, що надійшли в приходні каси, можуть передаватися завідувачу протягом операційного дня декілька разів. Уся готівка, яка надійшла до закінчення операційного дня, повинна бути оприбуткована в касу і зарахована на відповідні рахунки балансу банку того ж робочого дня.

^ 4.3. Облік операцій видаткових кас

Гроші з кас установ банку видаються:

а) підприємствам, організаціям, установам — виключно за грошовими чеками затвердженої форми;

б) індивідуальним позичальникам, які одержують позики в банку, вкладникам і пенсіонерам, працівникам банку у підзвіт на відрядження і господарські витрати та ін.— за видатковими касовими ордерами і видатковими ордерами, форма яких затверджена Національним банком України.


Для здійснення видаткових операцій завідувач каси видає під звіт касирам необхідну суму. Касир розписується про це в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)”. Завідувач каси зобов'язаний перевірити наявність грошей, що залишилися в обіговій (операційній) касі, та переконатися, що залишок з урахуванням виданих сум відповідає даним “Книги обліку готівки обігової (операційної) каси та інших цінностей банку за рахунком № 100 “Банкноти та монети” та рахунок № 101 “Дорожні чеки” (у касі банку).

Представники підприємств подають операційним працівникам грошові чеки та інші документи на одержання готівки. Операційний працівник після їх перевірки видає особі, яка одержує гроші, для пред'явлення в касу контрольну марку від грошового чека або відривний талон від видаткового касового ордера.

Одержавши видатковий документ, касир зобов'язаний:

— перевірити підписи посадових осіб банку та їх тотожність зразкам;

— порівняти суму, проставлену цифрами, і суму, що зазначена прописом;

— перевірити наявність розписки про одержання грошей на документі;

— перевірити наявність паспортних даних або іншого документа, що засвідчує особу одержувача грошей;

— викликати одержувача грошей за номером видаткового документа і запитати про суму грошей, що одержується;

— звірити номер контрольної марки або талона в касу з номером на видатковому документі та наклеїти контрольну марку або талон відповідно до чека або ордера;

— підготувати суму грошей і видати її одержувачу та підписати видатковий документ.

У момент видачі клієнтам грошей касирам забороняється обмінювати гроші одного номіналу на інший за вимогою одержувача.

У кінці операційного дня касир видаткової каси:

— звіряє суми прийнятих під звіт грошей, видаткових документів і залишок грошей;

— складає звітну довідку і підписує її;

— наведені в довідці касові обіги звіряє з записами в касових журналах операційних працівників.

Касир розписується в касовому журналі, а операційні працівники — у довідці.

Залишок грошей і видаткові касові документи разом із звітною довідкою касир здає під розписку в “Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) завідувачу каси, який, перевіривши довідку, підписує її і підшиває в документи дня.

^ 4.4. Інкасація грошової виручки

Інкасацію здійснюють на підприємствах, організаціях, установах інкасатори-збирачі банків на основі “Доручень на інкасацію грошей”, Посвідчення особи і спеціального посвідчення на автомашину. Механізм інкасації полягає в обміні сумок з грошовою виручкою на порожні і виписувані підприємствами (організаціями), що здають гроші, до кожної сумки супровідної відомості у трьох примірниках. При цьому інкасатор-збирач не перераховує готівку грошей, а лише перевіряє кількість сумок і загальну суму виторгу за записами в накладній та копії супровідної відомості на кожну сумку, яку він приймає і розписується в тій, що залишається на підприємстві.

Доставлені в банк сумки з готівкою інкасатор здає бухгалтеру-контролеру, який перевіряє відповідність записів у супровідних відомостях, реєструє належні до приймання від інкасаторів сумки (мішки) в “Журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою і порожніх сумок” у двох примірниках і в міру реєстрації передає накладні (супровідні відомості) касирові.

Про загальну кількість прийнятих за всіма маршрутами сумок (мішків) з готівкою і порожніх сумок складається “^ Довідка про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки”, яка разом з першими примірниками журналів обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок зберігається в окремій папці.

Наступного дня зранку касир і бухгалтер-контролер вечірньої каси здають сумки (мішки) з проінкасованою грошовою виручкою і супровідними документами завідувачу операційної каси для звірки документів і попереднього зарахування виручки на розрахунковий рахунок підприємства, а останній — касирам для перерахування та в бухгалтерію банку для зарахування вже уточненої суми грошей на рахунок підприємства (організації). Супровідні відомості додаються до касових документів дня.

У бухгалтерії банку операції з інкасації готівки відображають на відповідних балансових рахунках.

1. На надходження готівки грошей до її перерахування:

Д-т рахунку№ 1005 “Банкноти та монети, інкасовані до перерахування”;

К-т рахунку№ 26 “Кошти клієнтів банку”.

2. Зарахування готівки, якщо не виявлено відхилень фактичної наявності від документальної:

Д-т рахунку№ 1001 “Банкноти та монети в касі банку”;

К-т рахунку1005 “Банкноти та монети, інкасовані до перерахування”.

3. У випадку недостачі, виявленої при перерахуванні (фактична наявність 2200 грн.; за супровідними відомостями і оприбутковано попередньо в касу 2300 грн.; недостача 100 грн.):

а) попереднє зарахування за документами без перерахування:

Д-т рахунку№ 1005 “Банкноти та монети, інкасовані до перерахування” 2300 грн.

К-т рахунку№ 26 “Кошти клієнтів банку” 2300 грн.

б) на виявлену недостачу зменшується попередньо відображена сума інкасованої грошової готівки та її зарахування на розрахунковий рахунок підприємства:

Д-т рахунку№ 26 “Кошти до запитання клієнтів банку”

(розрахункові рахунки підприємств) 100 грн.

К-т рахунку№ 1005 “Банкноти та монети, інкасовані до перерахування” 100 грн.

в) після перерахування готівки її фактична сума 2200 грн. зараховується в касу банку:

Д-т рахунку№ 1001 “Банкноти та монети в касі банку” 2200 грн.

К-т рахунку№ 1005 “Банкноти та монети, інкасовані до перерахування” 2200 грн.
4. У випадках, якщо виявлено надлишок готівки (сума за супровідними відомостями — 5000 грн., фактична — 5300 грн., надлишок — 300 грн.):

а) попереднє, до перерахунку, зарахування готівки на розрахунковий рахунок підприємства:

Д-т рахунку№ 1005 “Банкноти та монети, інкасовані до перерахування” 5000 грн.

К-т рахунку№ 26 “Кошти до запитання клієнтів банку”

(розрахункові рахунки підприємств) 5000 грн.

б) після перерахування додатково зараховується сума виявленого надлишку готівки:

Д-т рахунку№ 1005 “Банкноти та монети, інкасовані до перерахування” 300 грн.

К-т рахунку№ 26 “Кошти до запитання клієнтів банку” (розрахункові рахунки клієнтів) 300 грн.

в) на фактичну суму готівка прибуткується в касу:

Д-т рахунку№ 1001 “Банкноти та монети в касі банку” 5300 грн.

К-т рахунку№ 1005 “Банкноти та монети, інкасовані до перерахування” 5300 грн.


^ 4.5. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах. Ревізія цінностей

Готівка обігової (операційної) каси та інші цінності повинні зберігатися в грошових сховищах — спеціально обладнаних охоронною сигналізацією коморах, а в них — у вогнетривких сейфах під відповідальність керівника, головного бухгалтера і завідувача каси банку.

Ключі відгрошових сховищ повинні знаходитися: перший ключ — у завідувача каси; другий — у керівника банку; третій — у головного бухгалтера.

Усі бланки суворої звітності (чекові та вкладні книжки, трудові та вкладені у них квитанційні книжки, акції, облігації, сертифікати, векселі тощо) обліковуються на відповідних позабалансових рахунках як у книжках, так і в окремих аркушах.

Бланки суворої звітності, що знаходяться в грошовому сховищі, обліковуються за їх видами в “Книзі обліку залишків бланків суворої звітності”.

Видача цінностей із грошових сховищ здійснюється під розписку в “^ Книзі обліку видачі з комори та інших грошових сховищ грошових білетів та інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище”, записи в якій проводяться за видами цінностей, а грошових білетів з резервних фондів, крім того,— за номіналом.

Прийняті грошові білети, монети й інші цінності в грошових сховищах обліковуються в “Книзі обліку готівки обігової (операційної) каси й інших цінностей” та “Книзі обліку грошей у резервних фондах”. Ці книги заповнює завідувач каси.


Ревізія грошових білетів, монети та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка стану їх зберігання виконується:

не менше одного разу на півріччя;

станом на 1 січня;

при зміні керівника, головного бухгалтера або завідувача каси;

при зміні службових осіб, відповідальних за збереження цінностей;

валютних цінностей — щомісяця;

в усіх інших випадках — за розпорядженням загальних зборів акціонерів, Національного банку України тощо.

Ревізія проводиться раптово, з перевіркою всіх цінностей. Вона не повинна порушувати звичайного ходу операцій установ банку. Грошові білети, монети та інші цінності перераховуються повністю; контрольне перераховування здійснюється особисто керівником ревізії.

Після перерахування грошових білетів, монети та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах, ревізуючі звіряють виявлені цінності з даними книг обліку готівки обігової (операційної) каси й інших цінностей, обліку грошей у фондах та наявності іноземної валюти та платіжних документів у іноземній валюті, щоденного балансу, аналітичного обліку і, крім того, перевіряють, чи всі вилучені для ревізії цінності повернені до грошового сховища.

Суми розписок та інших документів, не проведених через бухгалтерський облік, у виправдання залишку каси не приймаються і вважаються недостачею у касира. Виявлені надлишки каси повинні бути оприбутковані й поверненню не підлягають.

Про проведену ревізію цінностей складається Акт за підписами всіх працівників, які брали участь у ревізії, і службових осіб, відповідальних за збереження цінностей.

У бухгалтерському обліку операції, пов'язані з ревізією, відображаються проводками.

1. На прибуткування надлишків:

Д-т рахунку № 1001 “Банкноти та монети в касі банку”;

К-т рахунку № 680 “Непередбачені доходи”.

2. Недостачі списуються у видаток по касі на особовий рахунок працівника (касира), в якого виявлена недостача, до її погашення:

^ Д-т рахунку № 355 “Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку” (рахунок 4-го порядку № 3552 “Нестачі та інші нарахування на працівників банку”);

К-т рахунку № 1001 “Банкноти та монети в касі банку”.

^ 4.6. Синтетичний облік касових операцій банку

Здійснюючи касові операції, банки додержуються конкретних правил, а саме:

 • Документообіг за прибутковими касовими операціями організується так, щоб видача квитанцій клієнтам та зарахування сум на їхні поточні рахунки проводились лише після фактичного надхо­дження грошей до каси.

 • Якщо приймаються гроші від працівників банку для занесення на рахунки внутрішньобанківського обліку, то прибутковий ка­совий ордер виписується в двох примірниках, із яких один слугує квитанцією.

 • Касові видаткові операції, виконувані відповідальними виконавцями, контролюються централізовано контролером, який веде касовий журнал з видатку каси.

 • Для перевірки достовірності підписів відповідальних вико­навців банку, на всіх розрахунково-платіжних документах, що при­ймаються до виконання, відповідні працівники (наприклад, касири) повинні мати зразки їх підписів.

 • Будь-які виправлення реквізитів у прибутково-видаткових грошових касових документах недопустимі.

Облік найважливіших прибутково-видаткових касових операцій на бухгалтерських рахунках відображається за рахунком № 100 “Банкноти та монети” та № 101 «Дорожні чеки» (субрахунки див. в плані рахунків) таким чином:3 кредиту рахунків

Дебет рахунку №100

Кредит рахунку №100

У дебет рахунків

№ 25, 26

Внесено клієнтами готівкою

Видано готівкою клієнтам

№ 25, 26

№ 120

Одержано з коррахунку на поповнення каси

Видано в підзвіт працівникам банку

№ 3550, 3551

№ 3550, 3551

Повернено невикористані підзвітні суми

Виплачена заробітна плата

№ 3652

№ 220, 221, 229

Погашена позичка готівкою

Видана матеріальна допомога працівнику банку

№ 5020

№262

Здійснено вклади громадянами на депозит

Здано готівку на Коррахунок

№ 120

№500

Внесено засновниками в статутний фонд

Оплачено одержані послуги, роботи

№ 740, 742, 743

№ 680

Прибуткуються надлишки каси за результатами ревізії

Видана позичка клієнту фізичній особі

№ 220, 221, 229

№ 1003

Прибуткується готівка з обмінного пункту

Повернуто вклад (депозит)

№ 262

Видано обмінному пункту

№ 1003

Списуються недостачі каси за результатами ревізії

№ 355


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації