Поиск по базе сайта:
Бухгалтерський облік в бюджетних установах icon

Бухгалтерський облік в бюджетних установах
НазваБухгалтерський облік в бюджетних установах
Сторінка1/6
Дата конвертації06.07.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Бухгалтерський облік в бюджетних установах


ПЛАН РАХУНКІВ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ


Розділ I. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні активи

Клас 2. Запаси

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 4. Власний капітал

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

Клас 7. Доходи

Клас 8. Витрати

Розділ II. Позабалансові рахунки

Клас. 0. Позабалансові рахунки


Розділ I. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні активи

10 Основні засоби 101 Земельні ділянки

102 Капітальні витрати на поліпшення земель

103 Будинки та споруди

104 Машини та обладнання

105 Транспортні засоби

106 Інструменти, прилади та інвентар

107 Робочі і продуктивні тварини

108 Багаторічні насадження

109 Інші основні засоби

11 Інші необоротні матеріальні активи

111 Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

^ 112 Бібліотечні фонди

113 Малоцінні необоротні матеріальні активи

114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття

115 Тимчасові нетитульні споруди

116 Природні ресурси

117 Інвентарна тара

118 Матеріали довготривалого використання для наукових цілей

^ 119 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

12 Нематеріальні активи

121 Авторські та суміжні з ними права

122 Інші нематеріальні активи

13 Знос необоротних активів

131 Знос основних засобів

132 Знос інших необоротних матеріальних активів

133 Знос нематеріальних активів

14 Незавершене капітальне будівництво

141 Капітальні видатки за невведеними

в експлуатацію основними засобами

142 Капітальні видатки за невведеними

в експлуатацію іншими необоротни-

ми матеріальними активами

143 Капітальні видатки за невведеними

в експлуатацію нематеріальними активами


Клас 2. Запаси

20 Виробничі запаси

201 Сировина і матеріали

202 Обладнання, конструкції і деталі до установки

203 Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими до-

говорами

204 Будівельні матеріали

205 Інші виробничі запаси

211 Тварини на вирощуванні та відгодівлі

211 Молодняк тварин на вирощуванні

212 Тварини на відгодівлі

213 Птиця

214 Звірі

215 Кролі

216 Сім’ї бджіл

217 Доросла худоба, вибракувана з ос-

новного стада

218 Худоба, прийнята від населення для реалізації

22 Малоцінні та швидкозношувані предмети

221 Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації

^ 222 Малоцінні та швидкозношувані

предмети спеціального призначення

23 Матеріали і продукти харчування

231 Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

^ 232 Продукти харчування

233 Медикаменти і перев’язувальні засоби

234 Господарські матеріали і канцелярське приладдя

235 Паливо, горючі і мастильні матеріали

236 Тара

237 Матеріали в дорозі

238 Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання

^ 239 Інші матеріали

24 Готова продукція

241 Вироби виробничих (навчальних)

майстерень

25 Продукція сільськогосподарського виробництва

251 Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств


Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

^ 30 Каса 301 Каса в національній валюті

302 Каса в іноземній валюті

31 Рахунки в банках

311 Поточні рахунки на видатки уста-

нови

312 Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам

313 Поточні рахунки для обліку кош тів,

отриманих як плата за послуги

314 Поточні рахунки для обліку коштів,

отриманих за іншими джерелами власних надходжень

315 Поточні рахунки для обліку депозитних сум

^ 316 Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

318 Поточні рахунки в іноземній валюті

319 Інші поточні рахунки

32 Рахунки в казначействі 321 Реєстраційні рахунки

322 Особові рахунки

323 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як

плата за послуги

324 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими

джерелами власних надход жень

325 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум

^ 326 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

328 Інші рахунки в казначействі

33 Інші кошти

331 Грошові документи в національній

валюті

332 Грошові документи в іноземній валюті

333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті

^ 334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

34 Короткострокові векселі одержані

341 Векселі, одержані в національній валюті

342 Векселі, одержані в іноземній валюті

^ 35 Розрахунки з покупцями та замовниками

351 Розрахунки із замовниками з аван-

сів на науково-дослідні роботи

36 Розрахунки з різними дебіторами

361 Розрахунки в порядку планових платежів

362 Розрахунки з підзвітними особами

^ 363 Розрахунки з відшкодування завданих збитків

364 Розрахунки з іншими дебіторами


Клас 4. Власний капітал

40 Фонд у необоротних активах

401 Фонд у необоротних активах за їх видами

402 Фонд у незавершеному капітальному будівництві

^ 41 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

411 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

43 Результати виконання кошторисів

431 Результат виконання кошторису за загальним фондом

^ 432 Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

44 Результати переоцінок 441 Переоцінка матеріальних активів

442 Інша переоцінка


Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50 Довгострокові позики 501 Довгострокові кредити банків

502 Відстрочені довгострокові кредити банків

^ 503 Інші довгострокові позики

51 Довгострокові векселі видані

511 Видані довгострокові векселі

52 Інші довгострокові зобов’язання

521 Інші довгострокові фінансові зобо-

в’язання


Клас 6. Поточні зобов’язання

60 Короткострокові позики

601 Короткострокові кредити банків

602 Відстрочені короткострокові кредити банків

603 Інші короткострокові позики

^ 604 Прострочені позики

605 Короткострокові позики з бюджету

61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

611 Поточна заборгованість за довгостроковими позиками

^ 612 Поточна заборгованість за довгостроковими векселями

613 Поточна заборгованість за іншими

довгостроковими зобов’язаннями

62 Короткострокові векселі видані 621 Видані короткострокові векселі

^ 63 Розрахунки за виконані роботи 631 Розрахунки з постачальниками та

підрядниками

632 Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструктор-

ські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів

633 Розрахунки із замовниками за вико-

нані роботи і надані послуги з власних надходжень

634 Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підляга-

ють оплаті

635 Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за

господарськими договорами

64 Розрахунки із податків та платежів

641 Розрахунки за платежами і податками в бюджет

642 Інші розрахунки з бюджетом

65 Розрахунки із страхуванням

651 Розрахунки з пенсійного забезпечення

652 Розрахунки із соціального страхування

653 Розрахунки із страхування на випадок безробіття

^ 654 Розрахунки з інших видів страхвання

66 Розрахунки з оплати праці

661 Розрахунки із заробітної платі

662 Розрахунки зі стипендіатами

663 Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

664 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на

рахунки з вкладів у банках

665 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями вне-

сків за договорами добровільногострахування

666 Розрахунки з членами профспілки

без готівковими перерахуваннями сум

членських профспілкових внесків

667 Розрахунки з працівниками за позиками банків

668 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

^ 669 Інші розрахунки за виконані роботи

67 Розрахунки за іншими операціями і кредиторами

671 Розрахунки з депонентами

672 Розрахунки за депозитними сумами

673 Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень

674 Розрахунки за спеціальними видами платежів

^ 675 Розрахунки з іншими кредиторами

68 Внутрішні розрахунки 683 Внутрішні розрахунки за операція-

ми з централізованого постачання за загальним фондом

684 Внутрішні розрахунки за операція-

ми з централізованого постачання за спеціальним фондом


Клас 7. Доходи

70 Доходи загального фонду

701 Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

702 Асигнування з місцевого бюджетуна видатки установи та інші заходи

^ 71 Доходи спеціального фонду

711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

712 Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

713 Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

^ 714 Кошти батьків за надані послуги

715 Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

716 Доходи за витратами майбутніх періодів

72 Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

^ 721 Реалізація виробів виробничих (нав чальних) майстерень

722 Реалізація продукції підсобних (нав чальних) сільських господарств

723 Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

^ 74 Інші доходи

741 Інші доходи бюджетних установ


Клас 8. Витрати

80 Видатки із загального фонду

801 Видатки з державного бюджету на

утримання установи та інші заходи

802 Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

81 Видатки спеціального фонду 811 Видатки за коштами, отриманими

як плата послуги

812 Видатки за іншими джерелами власних надходжень

813 Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

82 Виробничі витрати

821 Витрати виробничих (навчальних) майстерень

822 Витрати підсобних (навчальних) сіль ських господарств

823 Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

^ 824 Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв

825 Витрати на заготівлю і переробку матеріалів

826 Видатки до розподілу

Розділ II. Позабалансові рахунки

Код рахунка Назва

Клас 0. Позабалансові рахунки

01 Орендовані необоротні активи

02 Активи на відповідальному зберіганні

04 Непередбачені активи і зобов’язання

^ 05 Гарантії та забезпечення

06 Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання

07 Списані активи та зобов’язання

^ 08 Бланки суворого обліку

09 Призначення та зобов’язання


Затверджено: Наказ Головного управ-

ління Державного казначейства України

10.12.99 N 114


Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 20 грудня 1999 р. за N 890/4183


Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського

обліку бюджетних установ

Цей План рахунків розроблений на підставі міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку, призначений для відображення в бухгалтерському

обліку господарських операцій установ та організацій, основна діяльність

яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів

(надалі — установи), та операцій з виконання сільських, селищних і міських

(міст районного підпорядкування) бюджетів. 322

Бухгалтерський облік в бюджетних установах


Розділ I. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні активи

Клас 1 «Необоротні активи» об’єднує рахунки, які призначені для обліку

матеріальних та нематеріальних активів, що отримані для тривалого викори-

стання і не призначені для реалізації або витрачання протягом одного року.

10 «Основні засоби»

Для обліку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основ-

них засобів передбачено рахунок 10 «Основні засоби», який розподіляється

на субрахунки:

101 «Земельні ділянки»;

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»;

103 «Будинки та споруди»;

104 «Машини та обладнання»;

105 «Транспортні засоби»;

106 «Інструменти, прилади та інвентар»;

107 «Робочі і продуктивні тварини»;

108 «Багаторічні насадження»;

109 «Інші основні засоби».

На субрахунку 101 «Земельні ділянки» обліковується земля, яка згідно з

чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі,

у тому числі здана в оренду.

На субрахунку 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»

обліковуються капітальні витрати на покращення земель. До них відно-

сяться витрати неінвентарного характеру (не пов’язані з будівництвом

споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель

для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок

капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під

ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення

чагарників, очищення водойм та інше).

На субрахунку 103 «Будинки та споруди» обліковуються із виділенням

в окремі підгрупи:

1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами

управління, соціально-культурними (будівлі учбових закладів, лікарень,

поліклінік і амбулаторій, будинків інтернатів для престарілих та інвалідів,

дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів,

лабораторій та ін.) та іншими установами;

2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;

3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, загорожі

парків, скверів і загальних садів та інше.

На субрахунку 104 «Машини та обладнанн» обліковуються силові ма-

шини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні прила-

ди, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна

техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання з виділенням в

окремі підгрупи:

1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють

теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного

роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію та ін.) в

механічну, тобто в енергію руху;

2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання,

що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на пред-

мет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характе-

ру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою

механічних двигунів, сили людини та тварин;

3) вимірювальні прилади-дозатори, амперметри, барометри, ватметри,

водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальваноме-

три, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хроно-

метри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;

4) регулюючі прилади та пристрої — киснево-дихальні прилади,

регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автома-

тичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої

диспетчерського контролю та ін.;

5) лабораторне обладнання — пірометри, регулятори, калориметри, при-

лади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для

випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності

зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;

6) обчислювальна техніка — електронно-обчислювальні, керуючі та

аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні

обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);

7) медичне обладнання — медичне обладнання (зуболікувальні крісла,

операційні столи, ліжка з спеціальним обладнанням та ін.), спеціальне

дезинфекційне та дезинсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь

та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.;

8) комп’ютерна техніка і її комплектуючі — комп’ютери, монітори,

периферійне і сітьове обладнання комп’ютера, що за вартістю за одиницю чи

комплект відноситься до основних засобів;

9) інші машини та обладнання — машини, апарати та інше обладнан-

ня, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та облад-

нання відносяться: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних

приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майсте-

рень в учбових закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання

  1   2   3   4   5   6
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації