Поиск по базе сайта:
Наказ № про стан викладання та рівень навчальних досягнень з образотворчого мистецтва та музики icon

Наказ № про стан викладання та рівень навчальних досягнень з образотворчого мистецтва та музики
Скачати 51.26 Kb.
НазваНаказ № про стан викладання та рівень навчальних досягнень з образотворчого мистецтва та музики
Дата конвертації06.07.2013
Розмір51.26 Kb.
ТипНаказ

Дашковецький НВК


НАКАЗ                                                              

Від «___»___________200___р. №_____

 

 

ПРО СТАН ВИКЛАДАННЯ ТА РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

ТА МУЗИКИ

 

Згідно з річним планом роботи школи, в грудні адміністрацією була проведена перевірка викладання образотворчого мистецтва та музи­ки. Учитель вищої категорії Масна В.М , яка атес­тувалася у 200___році, курси підвищення ква­ліфікації прой­шла у 200__році. Педагогічний стаж —_____ років. Увесь цей час працює в школі №____на посаді вчителя образотворчого мистецтва та креслення. Вищу освіту отримала у 200___році.

Працює в 5—7 класах. Під час роботи заре­комендувала себе кваліфікованим учителем, підготовленим спеціалістом. Роботу веде згідно з календарним та поурочним плануванням. Об­сяг обов'язкових графічних та практичних робіт — у нормі. До уроків ретельно готується. Ви­користовує наочність, необхідні інструменти та прилади, додатковий ілюстративний матеріал. Уроки проводить на високому методичному рівні. Виховує засобами образотворчого мис­тецтва високі естетичні ідеали, формує в учнів художнє осмислення світу, розвиває схильність до самовираження засобами візуального мис­тецтва. Навчає учнів спостережливості. При­щеплює милування природою, рослинами, тва­ринами. Викладання пов'язує з історичним минулим, видатними художниками, епохами тощо.

На своїх уроках учитель залучає учнів до співпереживання, створення відповідного темі уроку емоційного настрою. Метою уроку завж­ди є сприймання формування творчого задуму, його посильна творча реалізація. На уроках учи­тель Масна В .М практикує як індивідуальні, так і

групові форми робіт. Багато учнів займаються в гуртку, яким керує вчитель, де є можливість більше розвивати конструкторські здібності учнів. Роботи, виконані учнями, постійно де­монструються на районному та міському рівні. Вони нагороджуються грамотами, дипломами. Досвід учителя з теми «Кольорознавство» було відмічено на Ярмарку педагогічних ідей і тех­нологій.

Усі учні, яких навчає вчитель, мають висо­кий та достатній рівень навчальних досягнень. Результати навчальних досягнень за І семестр з образотворчого мистецтва такі:

Класи

Кількість учнів

Мають рівень навчальних досягнень

початковий,

середній,

достатній,

високий

 

 

 

 

 

 

 

Уроки музики в 1—8 класах веде вчитель____ категорії__________. Педагогічний стаж —___

років. У школі працює з 199___року. Має вищу освіту. Закінчв___________ педагогічний

інститут в 19____році. Атестувався 199___ році. Курси підвищення кваліфікації пройшов в___році. Має великий досвід робо­ти. Вчитель спланував роботу на навчальний рік у своєму календарному плані. Уроки ведуть­ся в тих кабінетах, де є інструмент. Володіє грою на фортепіано і на баяні. Роботу з учнями пла­нує відповідно до віку. Так, в початковій школі вчитель знайомить дітей з характером, емоцій­ним змістом музикальних творів, учні вчаться розрізняти різні звуки, орієнтуються у ритміч­ному малюнку мелодії, співають з нот та за руч­ними знаками підспівки.

Учитель органічно включає в урок розучу­вання пісень та слухання музики. До репертуа­ру включає пісні, рекомендовані програмою.

В результаті перевірки виявлено, що учні во­лодіють навичками й уміннями, можуть вико­нати окремі музичні твори, демонструють знан­ня спеціальної музичної термінології, правиль­но відповідають на запитання, пов'язані з аналізом-інтерпретацією музичного твору. Учні ма­ють зошити, до яких записують теоретичний матеріал та слова пісень.

В основу викладання музики в 5—8 класах покладені концепції музичного виховання шко­лярів на основі української національної куль­тури та педагогічні ідеї Д.Кабалевського. В ос­нову уроку вчитель___________кладе форму­вання музичної культури учнів. Важливий елемент — хоровий спів. У середніх класах учитель поглиблює накопичені знання учнів про музи­ку, а також акцентує увагу на взаємозв'язку му­зики й життя. Використовує міжпредметні зв'яз­ки з літературою, образотворчим мистецтвом. Учні знають прізвища видатних композиторів, музикантів, твори, які вони виконують. Під час перевірки виявлено, що учні здатні сприймати та виконувати музичні твори, аналізувати худож­ньо-образний зміст, поєднують музичні твори та життєві явища. Деякі учні не вміють інтер­претувати музичні твори, виявляють недостатнє знання спеціальної музичної термінології. У де­яких немає зошитів. Нотні зошити зовсім не ве­дуться, що є порушенням методики викладан­ня. Також не завжди на уроках учні мають мож­ливість слухати музику, записану на аудіоапаратурі.

Результати навчальних досягнень за І семестр навчального року з музики такі:

Класи

Кількість учнів

Мають рівень навчальних досягнень

початковий,

середній,

достатній,

високий

 

 

 

 

 

 

 

 Учитель___________веде гурткову роботу, але вона більш формальна. Не ведеться робота з обдарованими дітьми. Школа не може виста­вити учнів на конкурси, фестивалі. Погано ви­ступили учні й на конкурсі «Таланти твої, Ук­раїно!»

 

На підставі вищезазначеного

 

 

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати досвід роботи вчителя образо­творчого мистецтва таким, що заслуговує уза­гальнення і має бути визнаним перспективним.

 

2. Визначити низький рівень викладання про­грами з музики вчителем ____________.

 

3. Заступнику директора з навчально-вихов­ної роботи ______:

3.1. Узагальнити перспективний педагогічний досвід учителя __________і видати бюлетень

передового досвіду.

3.2. На засіданні методичної ради довести до відома педагогічного колективу досвід учителя _____ категорії ______.

3.3. Спланувати і провести серію відкритих уроків для ознайомлення з методикою викладання образотворчого мистецтва на уроках у 5—6 класах

 

4. Учителю музики ____________:

4.1. Вказати на неприпустимість ведення уро­ку без поурочного плану.

4.2. На уроках використовувати сучасну ме­тодику ведення уроків музики.

4.3. Поліпшити роботу гуртка з метою вияв­лення обдарованих учнів.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу по­класти на __________, заступника директора

школи з навчальної роботи.

 

Директор НВК А.Ладняк

3 наказом ознайомлені .
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації