Поиск по базе сайта:
Завдання для ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології (2012/2013 н р.) icon

Завдання для ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології (2012/2013 н р.)
Скачати 125.33 Kb.
НазваЗавдання для ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології (2012/2013 н р.)
Дата конвертації01.06.2013
Розмір125.33 Kb.
ТипДокументи

Завдання для ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2012/2013 н.р.)

8 клас

Правильна відповідь - 1 бал

  1. Сформулюйте визначення: екологія, епітелій, ехолокація, кістянка, стебло, талом, транспірація, фізіологія, царство, яйцеклітина, ярі культури, ярусність.

Всього 12 балів.

Позначте правильні відповіді

2. Лейкопласти мають забарвлення

А буре

Б зелене

В оранжеве

Г безбарвні


3. Основною із систематичних одиниць є

А царство

Б клас

В вид

Г відділ


^ 4. Укажіть організми, які здійснюють фотосинтез без виділення кисню

А вищі рослини

Б водорості

В водяні рослини

Г деякі групи бактерій

Д гриби


^ 5. Укажіть спосіб, яким розмножуються бактерії

А вегетативно

Б партеногенетично

В спорами

Г поділом клітини


^ 6. Краб належить до класу

А гідроїдних

Б ракоподібних

В павукоподібних

Г комах


7. Які з представників типу найпростіших паразитують у крові?

А лямблія

Б лейшманія

В трихомонада

Г дизентерійна амеба

Д малярійний плазмодій


^ 8. Укажіть тип, до якого належить клас сисунів

А кишковопорожнинних

Б круглі черви

В молюски

Г плоскі черви

Д членистоногі


^ 9. Які органічні сполуки містяться в клітині в найбільшій кількості

(у % на сиру масу)?

А вуглеводи

Б ліпіди

В нуклеїнові кислоти

Г білки

^ 10. Укажіть назву бактерій, які живляться органічними речовинами живих організмів

А паразити

Б хемотрофи

В сапротрофи

Г фототрофи


^ 11. Допишіть визначення: Закономірності зовнішньої та внутрішньої будови рослин вивчає______


12. Допишіть визначення: Генеративний орган рослин – видозмінена у процесі запліднення квітки – це_________


^ 13. Допишіть визначення: Закономірності життєдіяльності цілісного організму й окремих його частин вивчає____


14. Допишіть визначення: Збіднену киснем кров називають_________


15. Закінчіть речення: Гриби є типовими гетеротрофами, бо вони______


^ 16. Знайдіть відповідність між прізвищами вчених та їх відкриттями

А Уперше відкрив віруси 1 А. Левенгук

Б Сформулював хромосомну теорію 2 Р. Гук

В Сконструював мікроскоп 3 Д. Балтимор

Г Відкрив клітини (еритроцити, сперматозоїди) 4 Д. Івановський

5 Т. Морган

Всього (18 балів)


Практичний тур (10 балів).

  1. Зробіть схематичний малюнок поперечного зрізу стебла однорічного і дворічного пагонів, позначте його складові. Порівняйте зрізи цих пагонів, сформулюйте висновок.^ Завдання для ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2012/2013 н.р.)

9 клас

Правильна відповідь - 1 бал

  1. Сформулюйте визначення: ареал, безхребетні, біб, ботаніка, бульба, генофонд, дзьоб, екологічні чинники, інвазія, кокон, теплокровність, фібрин.

Всього 12 балів


Позначте правильні відповіді

^ 2. Укажіть характерну рису гермафродитних організмів

А мають лише один тип статевих залоз

Б мають як чоловічі, так і жіночі статеві залози

В розмножуються вегетативно

Г розмножуються партеногенетично

^ 3. Нервова система формується з

А ектодерми

Б мезодерми

В ентодерми

Г спільного зачатка екто- та мезодерми

4. Назвіть рослини, що мають суцвіття простий зонтик

А кукурудза

Б вишня

В верба

Г смородина

^ 5. Укажіть клас тварин , до якого належить амеба дизентерійна

А джгутикових

Б саркодових

В споровиків

Г інфузорій

6. Блоха є

А переносником збудника енцефаліту

Б проміжним хазяїном стьожака широкого

В природним резервуаром збудника чуми

Г переносником чуми

Д проміжним хазяїном ехінокока

^ 7. Назвіть родину, до якої належить песець

А котячі

Б вовчі

В кунячі

Д правильної відповіді немає

8. Укажіть судини з найменшою швидкістю руху крові

А артерії

Б вени

В грудна частина аорти

Г капіляри

Д черевна частина аорти

^ 9. Травлення білків починається у

А ротовій порожнині

Б шлунку

В тонкій кишці

Г товстій кишці

Д дванацятипалій кишці

^ 10. Укажіть, коли відбувається утворення голосу

А на вдиху

Б на видиху

В у момент, коли людина перестає дихати

Г у момент, коли людина починає дихати

Д не залежить від дихання


^ 11. Укажіть судини людини, в яких тече кров під найнижчим тиском

А великих артеріях

Б дрібних артеріях

В капілярах

Г дрібних венах

Д великих венах


^ 12. Центри регулювання температури тіла людини розміщені

А у довгастому мозку

Б у середньому мозку

В у спиному мозку

Г у гіпоталамусі проміжного мозку

Д у корі великих півкуль

^ 13. Вкажіть систематичну категорію: Людина розумна - це

А ряд

Б рід

В вид

Г популяція


14. До якого типу належать медузи?

А кишковопорожнинних

Б плоских червів

В кільчастих червів

Г членистоногих

Д молюсків


^ 15. Процес прискорення у фізичному розвитку людини називають

А деградацією

Б акселерацією

В гуманізацією

Г ретардацією


^ 16. Впишіть у речення пропущену інформацію - необхідну цифру.

Соматичні клітини мають по ________хромосом


17. Визначте відповідність окремих змін у мітозі

^ 1 Хромосоми – на екваторі А метафаза

2 Розходження хромосом до полюсів Б профаза

3 Утворення нових клітин В телофаза

4 Підготовка до поділу Г анафаза

Д інтерфаза

^ 18. Визначте відповідність між групою походження органел та їхніми назвами

А одномембранні 1 комплекс Гольджі

Б немембранні 2 включення

В двомембранні 3 рибосоми

4 мітохондрії

^ 19. Укажіть науку, що вивчає живе на молекулярному рівні

А цитологія

Б популяційна генетика

В екологія

Г біоорганічна хімія


Всього (23 бали).

Практичний тур (10 балів).


^ 1. Порівняйте основні систематичні категорії, які використовують у класифікації рослин і тварин. Інформацію занесіть у таблицю.

Завдання для ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2012/2013 н.р.)

10 клас

Правильна відповідь - 1 бал

^ 1. Сформулюйте визначення: автотрофи, , бактерії, волоть, грибниця, гаметофіт, двостатева квітка, ідіосома, неотенія, параподії, таксиси, тканина, транспірація.

Всього 12 балів

Позначте правильні відповіді

^ 2. Укажіть, завдяки чому відбувається поліембріонія

А поділу нестатевої клітини

Б відокремлення багатоклітинних частин

В розвитку з незаплідненої яйцеклітини

Г розвитку кількох зародків з однієї зиготи

^ 3. Укажіть стадію, на якій формуються органи тварин

А дробіння

Б утворення бластули

В утворення гаструли

Г органогенезу

^ 4. Назвіть організми, для яких характерна наявність у клітині нуклеоїду

А мохи

Б ціанобактерії

В дріжджі

Г цвільові гриби

^ 5. Укажіть тип, до якого належать медузи

А кишковопорожнинних

Б плоских червів

В кільчастих червів

Г членистоногих

^ 6. Подвійне дихання властиво

А дводишним рибам

Б плазунам

В земноводним

Г птахам

Д ссавцям

7. Укажіть речовини, які всмоктуються в стінці товстої кишки

А вуглеводи

Б білки

В вода

Г жири

Д жиророзчинні вітаміни

^ 8. До складу тироксину- гормону щитоподібної залози входить хімічний елемент

А бром

Б йод

В натрій

Г калій

Д залізо

^ 9. Рідину, отриману з крові після видалення з неї формених елементів і фібриногену, називають

А плазма

Б тканинна рідина

В лімфа

Г сироватка

Д дефібринована кров

^ 10. Визначіть правильний порядок розміщення шарів стінки серця (від перикарду)

А міокард, епікард, ендокард

Б ендокард, епікард, міокард

В епікард, міокард, ендокард

Г міокард, ендокард, епікард

Д ендокард, міокард, епікард

^ 11. Клітини нервової системи називаються

А аксони

Б дендрити

В нейрони

Г синапси

Д медіатори

12. Укажіть, яких солей з мінеральних речовин у кістках найбільше

А алюмінію і заліза

Б кальцію і фосфору

В фосфору і заліза

Г магнію і кальцію

Д натрію і кальцію

^ 13. Укажіть, де розташований молоточок

А зовнішнє вухо

Б середнє вухо

В внутрішнє вухо

Г Євстахієва труба

Д овальний мішечок

^ 14. Укажіть групу хімічних елементів, вміст яких у клітині складає 98 %

А Н, O, S, Н

Б N, Р, Н, О

В Н, С, О, N

Г С, Н, К, Fе

15. Скільки пар нуклеотидів входить до складу гена, що містить інформацію про білок, який складається з 80 амінокислот?

А 240

Б 160

В 80

Г 40

^ 16. Допишіть речення.

Порожнина черепа з'єднується з хребетним каналом через великий отвір, який знаходиться в ______ кістці черепа


17. Допишіть визначення: Функціональна одиниця нирок________


18. Допишіть речення.

Рівні організації живої матерії: субклітинний; організменний,біосферний__________


19. Допишіть речення: Кров- це_______


20. Визначте відповідність між описом процесу та його назвою

^ А втрата молекулою своєї структурної організації 1 реплікація

Б відтворення структури молекули

та її функціональної активності 2 репарація

^ В самоподвоєння молекули ДНК 3 денатурація

Г просторова взаємодоповненість 4 комплементарність

молекул або їхніх частин. 5 ренатурація


^ 21. Встановіть відповідність між кількістю хромосом у статевих клітинах організмів та кількістю груп зчеплення

А горох 7 - хромосом 1. 46

Б дрозофіла – 4хромосоми 2. 7

В людина – 23 3. 5

4. 24

Всього 25 балів


Практичний тур (10 балів).

^ 1. Зобразіть схематично життєвий цикл папороті, зробіть необхідні позначення і пояснення.

Завдання для ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з біології (2012/2013 н.р.) 11 клас

^ Правильна відповідь - 1 бал

  1. Сформулюйте визначення: андроцей, гемолімфа, жирове тіло, зоохорія, індузій, орнітологія, пагін, піроплазмози, перикарпій, фітогормон, хлорофіл, ягода.

Всього 12 балів.

Позначте правильні відповіді

  1. Укажіть, на якій стадії формуються зародкові листки

А дробіння

Б бластули

В гаструли

Г гістогенезу

  1. Гени, розташовані в одній хромосомі, утворюють

А геном

Б генотип

В каріотип

Г групу зчеплення

  1. Виродження нащадків спостерігають у разі схрещування (зазначте правильну відповідь)

А спорідненого

Б неспорідненого

В при віддаленій гібридизації

Г моно гібридного

  1. Укажіть вчених, які перевідкрили закон Менделя

А В. Бетсон, Г. де Фріз, В. Йогансен

Б Е. Чермак, А. Вейсман, Г. де Фріз

В Г. де Фріз, К. Коренс, Е. Чермак

Г Т. Морган, В. Йогансен, Е. Чермак

^ 6. Назвіть автора хромосомної теорії спадковості

А Г. Мендель

Б Г. де Фріз

В Т. Морган

Г К. Коренс

7. Укажіть, якими символами позначена гетерозиготна особина

А аа

Б ВВ

В bb

Г Аа

^ 8. Продихи входять до складу

А основної фотосинтезуючої тканини

Б корка

В шкірки

Г твірної тканини

Д механічної тканини

^ 9. Потовщення стебла або кореня багаторічних дерев'янистих рослин забезпечує тканина

А твірна

Б механічна

В покривна

Г основна

^ 10. Укажіть органи дихання у метеликів

А легені

Б легеневі мішки

В органів дихання немає

Г трахеї

11. Функція судинної оболонки ока - це

А захист ока від механічних і хімічних впливів

Б сприймання світла

В заломлення променів світла

Г захист ока від променів світла

Д живлення ока

^ 12. Укажіть залозу, де виробляється гормон, що впливає на обмін кальцію і фосфору

А щитоподібною

Б наднирковими залозами

В прищитоподібною

Г підшлунковою

Д гіпофізом

^ 13. Назвіть останню фазу мітозу

А телофаза

Б інтерфаза

В метафаза

Г анафаза

14. Зазначте процес, що відбуваються у клітині в профазі мітозу

А спіралізація хромосом

Б зникнення ядерця й ядерної мембрани

В утворення метафазної пластинки

Г розходження центріолей до полюсів клітини

^ 15. До складу білка входить 500 амінокислот. Яка кількість нуклеотидних пар міститься в інформативній частині гена, що кодує даний білок?

А 500

Б 1500

В 750

Г 1000

^ 16. Допишіть речення

Внутрішні статеві органи у чоловіків - яєчка, сім’явиносні шляхи та _______


17. Суб’єктивні реакції тварин і людини на зовнішні і внутрішні подразники називають ________


18. Допишіть речення: Авітаміноз- це ___________


^ 19. . Визначте відповідність між описом процесу та його назвою

А чіткий розподіл реплікованих хромосом між дочірніми клітинами 1 мейоз

Б поділ цитоплазми 2 інтерфаза

В супроводжується редукцією числа хромосом 3 метафаза

Г клітина виконує певні функції 4 мітоз

5 цитокінез

^ 20. Знайдіть відповідність процесів біосинтезу білка

А транскрипція 1 переписування інформації з ДНК на і-РНК

Б синтез поліпептидного ланцюга 2 нуклеїнова кислота

В ДНК 3 Завершальний етап біосинтезу

Г рибосома 4 місце синтезу білка

Д тРНК + амінокислота


^ 21. Знайдіть відповідність між кількістю хромосом і групами зчеплень

А Прісноводна гідра -32хромосоми 1 16

Б морква городня -18 хромосом 2 58

В річковий рак – 116 хромосом 3 9

4 32

22. Встановіть відповідність між гормонами і залозами внутрішньої секреції, які їх виробляють

А надниркові залози 1 адреналін

Б яєчники 2 прогестерон

В підшлункова залоза 3 тирозин

Г гіпофіз 4 гормон росту

5 глюкагон

Всього 32 бали


Практичний тур (10 балів).

  1. Зобразіть схематично життєвий цикл вишні, зробіть необхідні позначення і пояснення.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації