Поиск по базе сайта:
І. вступ icon

І. вступ
Скачати 88.79 Kb.
НазваІ. вступ
Дата конвертації12.02.2013
Розмір88.79 Kb.
ТипДокументи

І. ВСТУПМажарський загальноосвітній навчально – виховний комплекс Кегичівської районної ради сільської ради Харківської області (надалі – навчальний заклад) , який задовольняє потреби громадян, суспільства, держави у загальній середній освіті та соціальну адаптацію дітей від 2 до 18 років, створює умови для самовираження особистості дітей у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, набуття повної середньої освіти молоддю, яка працює.

У навчальному закладі існує дошкільна група для дітей 2- 6 років, школа І ступеня, школа ІІ ступеня, в якій функціонують допрофільні класи з поглибленим вивченням української мови та інформатики , школа ІІІ ступеня, яка включає класи з філологічним профілем та загальноосвітні класи. Школа ІІ та ІІІ ступенів включає також класи з заочною формою навчання для роботи з працюючою молоддю ( 8- 12 класи). Це дозволяє забезпечити послідовність та безперервність навчально – виховного процесу в усіх ланках закладу.

Мажарський загальноосвітній навчально-виховний комплекс здійснює свою діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», Національної доктрини розвитку освіти, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011 №462, «Про затвердження Державного стандарту базової та повної середньої освіти» від 14.01.2004 №24, зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2005 №397, наказу Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах», відповідно до інструктивно-методичних листів «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» від 24.01.2007 №1/9-36, «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.2007 №1/9-263, та власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти.

В умовах розбудови національної системи освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу українського народу, виходу вітчизняної науки і техніки на світовий рівень, інтеграції в світову систему освіти, переходу до ринкових відносин і конкуренції особливо актуальним стає питання формування і розвитку соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення.

Ефективна система освіти НВК повинна спиратися на такі вихідні положення:

 • забезпечувати на різних ступенях навчання рівневу і профільну диференціацію навчально-виховного процесу;

 • бути безперервною і забезпечувати наступність у навчанні між різними ланками ступеневої системи освіти;

 • ґрунтуватися на засадах гуманізації навчально-виховного процесу і гуманітаризації змісту;

 • вивчення рідної мови на всіх ступенях повинно мати розвиваючий характер і прикладну спрямованість, розвивати інтелект, культуру, вміння застосовувати знання до розв’язання практичних завдань;

 • використовувати у процесі навчання нові педагогічні технології, в т.ч. інформаційні технології навчання; запроваджувати активні методи, орієнтовані на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів, індивідуальний темп навчання;

 • впроваджувати широку і доступну мережу психологічної служби, яка покликана забезпечувати діагностування і корекцію навчальної діяльності учнів та дітей дошкільної групи.

За головні критерії успішного функціонування навчального закладу

педагогічний колектив вважає:

- адаптація випускників дошкільної групи до навчання в школі;

 • готовність випускників до продовження навчання та самоосвіти;

 • готовність до трудової діяльності;

 • готовність до самореалізації, досягнення професійних та життєвих успіхів у суспільно-значущих галузях діяльності;

 • високий рівень спеціалізації, готовність до самостійного, в т.ч. сімейного життя;

 • формування високої правосвідомості, правової та економічної культури;

 • вміння організовувати здорове дозвілля.


ІІ. ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Освітні цілі:

 • забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу.

 • забезпечення міцного і свідомого оволодіння системою знань, необхідних в повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності кожному члену суспільства;

 • становлення компетентної особистості, яка здатна до соціальної адаптації в суспільстві, усвідомлює власний потенціал та способи реалізації обраного життєвого шляху.

 • профільна орієнтація;

 • створення теоретичної і психологічної бази для самостійної безперервної освіти; підготовка до праці в умовах модернізації виробництва та ринкової економіки;

 • надання повної загальної освіти працюючій молодію.

Виховні цілі:

 • формування наукового світогляду, діалектичного мислення, загальнолюдських духовних цінностей;

 • виховання національної самосвідомості, поваги до національної культури, і традицій, патріотизму; формування позитивних рис особистості;

 • прищеплення поваги до прав, свобод людини і громадянина, Конституції, знання і дотримання у житті законів України;

 • профілактика правопорушень.

Цілі розвитку учнів:

 • розумовий розвиток учнів (розвиток логічного мислення та інтуїції, духовної культури як особливого аспекту культури мислення);

 • вироблення вмінь самоосвіти (пізнавальної самостійності, пізнавального інтересу, потреби в самоосвіті, саморегуляції, вироблення прийомів діяльності, творчості, ініціативи та ін.);

 • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей.^

ІІІ. ЗМІСТ ОСВІТИ


Дошкільна освіта

Дошкільний заклад є першим у структурному підрозділі НВК. Дошкільне навчання забезпечує наступність і безперервність дошкільного виховання і базової початкової освіти. Має одну змішану дошкільну групу, яка включає дітей від 2 до 6 років.
^

Загальноосвітня школа І ступеня


Школа І ступеня забезпечує оволодіння учнями початковим змістом освіти. В учнів формуються навички усного та письмового мовлення, а також значний обсяг знань про рідний край та навколишній світ, національна свідомість та екологічна культура.

Школа І ступеня працює за 4-річною програмою навчання, яка здійснюється українською мовою.
^

Загальноосвітня школа ІІ ступеня


Школа другого ступеня в складі навчального закладу забезпечує якісне засвоєння базового компоненту освіти.

Разом з тим, реалізуючи програму підготовки учнів до профільного навчання в НВК, у 8-9 класах вводиться допрофільне навчання з української мови та організована робота факультативів з інформатики.
^

Загальноосвітня школа ІІІ ступеня


У школі ІІІ ступеня паралельно із універсальним профілем передбачається профільне навчання за філологічним профілем та з інформатики.

Учні, які продовжуватимуть здобувати освіту за обраним профілем у вищому навчальному закладі , матимуть якісну підготовку, володітимуть практичними навичками здійснення науково-практичної діяльності в обраній галузі науки. Третій рівень є завершальним у загальноосвітній школі. В цей період повторюється та поглиблюється вивчений матеріал, вивчаються категорії та закони, які через свою складність не розглядалися на попередніх рівнях. Маючи уявлення про основні поняття, учні можуть ефективно вивчати за рахунок варіативної частини навчального плану, курси, що мають професійний напрям.


^ ІV. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС


Навчально-виховний процес у закладі будується у повній відповідності з вимогами Міністерства освіти та науки, молоді і спорту України, дидактичними принципами навчання, єдності навчальної та виховної діяльності, у відповідності методів і форм навчання, його мети, гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу, з широким використанням здобутків народної української педагогіки.

Навчально-виховний процес всіляко сприяє утвердженню людської гідності учня та розкриттю його потенційних можливостей. В основу формування особистості закладаються тільки ті знання, які використовуються на благо людини, завдяки яким учень усвідомлює себе особистістю, гідною всього найкращого. Осмислення накопичених людством знань як феномена культури, усвідомлення змісту власного існування та існування людства – така вихідна позиція педколективу у виборі всіх складових навчально-виховного процесу. Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечуються як реалізацією інваріантної так і варіативної частини навчального плану.

Особлива увага приділяється при цьому формуванню та розвитку засобів творчої діяльності учнів та діалектичній взаємодії між ними, що створює передумови виявлення творчої активності особистості.

Враховуючи орієнтацію навчального закладу на підготовку учнів до вступу до ВНЗ, особлива увага приділяється роботі з обдарованими та талановитими дітьми. Передбачається широка варіативність форм і методів навчання, а також диференціація та глибока індивідуалізація процесу навчання.


^ V. КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Методична служба навчального закладу спрямовує та координує роботу педагогічного колективу щодо вдосконалення змісту освіти, розробки та опанування нових педагогічних технологій у всіх ланках навчального закладу,ознайомлення з інноваційними процесами в освіті України та за кордоном, керує підвищенням професійної майстерності членів педагогічного колективу, аналізує підсумки проведеної роботи.

Здійсненням цих функцій керує педагогічна та методична ради навчального закладу. Педагоги навчального закладу створюють методичні об’єднання, які займаються вивченням та впровадженням сучасних новітніх технологій викладання предметів, аналізуючи результати навчально-виховної роботи. Вся методична робота спрямована на підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.


^ VI. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальному закладі є основою його успішної роботи. Найважливішим завданням психологічної служби є вироблення цілісних уявлень про внутрішній світ вчителя та учня, міжособові стосунки в класних колективах, тенденції розвитку кожної особистості зі всіма її особливостями та відтінками.

Психологічний супровід у навчальному закладі здійснюється адміністрацією НВК та класними керівниками.

Психологічний супровід навчального закладу вирішує такі завдання:

 • підвищення психологічної культури адміністрації та вчителів за допомогою розробленої системи лекцій, тренінгів, ділових ігор, розв’язання практичних задач;

 • постійне поповнення тестотеки, використання інноваційних, психодіагностичних технологій, які забезпечують систему диференціації та глибоку індивідуалізацію навчального процесу;

 • проведення постійних тестових досліджень, співставлення їх з прогнозами розвитку.

Психологічний супровід сприяє вирішенню дидактичних та загальнопедагогічних задач:

 • визначає фізичний, розумовий, емоційний, духовний рівень розвитку учня та вчителя;

 • виявляє учнів із загальною та спеціального інтелектуальною, емоційною та духовною обдарованістю;

 • стимулює інтелектуальну активність учня, активізує у них процеси самопізнання та самовдосконалення;

 • визначає інтелектуальний та соціальний потенціал учнівських та учительських колективів;

 • забезпечує побудову практичних моделей внутрішньокласної диференціації та індивідуалізації навчання;

 • дає інформацію про розвиваючий ефект навчання;

 • характеризує динаміку вікового розвитку рівня інтелектуального, емоційного, морального та духовного зростання дітей та підлітків від 2 до 18 років.

 • зацікавлює батьків результатами діагностичних обстежень та стимулює їх більше уваги приділяти розвитку дітей;

 • сприяє встановленню міцних контактів між родиною та школою.


^ VII. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ


Реалізація концепції можлива за таких умов:

 1. Виконання Закону України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, районного відділу освіти, використання власної матеріально-технічної бази навчального закладу. Для ефективної і якісної організації навчально-виховного процесу НВК забезпечений необхідним методичним обладнанням навчального процесу, дидактичними матеріалами, підручниками, навчальними посібниками, обладнано комп’ютерний клас, читальний зал.

 2. Використання посібників, авторських програм, тестів, методичних матеріалів, комп’ютерних програм з профільних предметів.

 3. Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління, інформаційних технологій для забезпечення доступу до мережі високоякісних баз даних.

 4. Розробка концептуальних моделей та комплексно-цільових програм забезпечення наукового супроводу освітнього процесу, поєднання традиційних форм навчання з інноваційними, оновлення засобів навчання, перехід на високий рівень мотивації та зосередження на потребах юної особистості.

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації