Поиск по базе сайта:
Положення про індивідуальний навчальний план студента львів 2007 положення індивідуальний навчальний план студента* 1 загальні відомості icon

Положення про індивідуальний навчальний план студента львів 2007 положення індивідуальний навчальний план студента* 1 загальні відомості
Скачати 141.97 Kb.
НазваПоложення про індивідуальний навчальний план студента львів 2007 положення індивідуальний навчальний план студента* 1 загальні відомості
Дата конвертації10.01.2013
Розмір141.97 Kb.
ТипПоложення

Затверджую”

Ректор ЛДФА

_____________ П. Буряк

14 вересня 2007 року


П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА


ЛЬВІВ – 2007

ПОЛОЖЕННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА*1


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


1.1. Навчання студентів здійснюється за індивідуальним навчальним планом.

1.2. Індивідуальний навчальний план студента (далі - ІНПС) — це робочий документ студента, що формується виходячи з вимог освітньо-професійної програми відповідного рівня підготовки та з урахуванням його особистих освітньо-професійних інтересів і потреб.

1.3. Індивідуальний навчальний план містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання (поточний та підсумковий контроль знань, державну атестацію випускника).

1.4. Академія з метою сприяння виконанню індивідуального навчального плану надає студентам можливість користуватися навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.


^ 2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ СТУДЕНТА


2.1. Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з обов'язковим дотриманням нормативно встановлених термінів підготовки фахівця певного освітньо-кваліфікаційного, рівня наступності та з урахуванням структурно-логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за певною спеціальністю певного напряму підготовки, та додаткові навчальні дисципліни.

^ Нормативні (обов'язкові) навчальні дисципліни становлять базову частину вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики певного напряму (спеціальності).

^ Навчальні дисципліни за вибором забезпечують виконання варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики і складаються з навчальних дисциплін за вибором студента.

Нормативні навчальні дисципліни та дисципліни за вибором можуть вивчатися як у базовому, так і в інших вищих навчальних закладах (включно закордонних) за тристоронніми угодами.

Обсяг нормативних навчальних дисциплін та навчальних дисциплін за вибором, запланованих до вивчення, повинен становити не менше 60 кредитів2 на навчальний рік.

^ Навчальні дисципліни, вивчені додатково, не входять до переліку дисциплін, встановленого освітньо-професійною програмою даного напряму (спеціальності). Вони включаються до індивідуального навчального плану студента за бажанням студента при наявності офіційного документа, виданого установою (включно закордонною), що має право

на надання послуг вищої освіти і підтверджує присвоєння кредитів з даної навчальної дисципліни.

2.2. У Індивідуальному навчальному плані студента визначається перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін (структурно-логічну схему), обсяг навантаження студента (види навчальних занять, у тому числі індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання (форми та методи поточного і підсумкового контролю, критерії оцінки), державну атестацію випускника.


1 Дане положення чинне до введення в дію нових галузевих стандартів і загального переходу вищих навчальних закладів держави на організацію підготовки фахівців за загальноєвропейськими стандартами.

2 Трудомісткість усіх видів навчальної роботи за навчальним планом встановлюється в 1 кредит, що дорівнює 36 годинам.

2.3. Вибіркова (варіативна) складова ІНПС формується студентом за участі куратора за погодженням з відповідними кафедрами на кожний рік навчання у розрізі семестрів, виходячи з переліку вибіркових навчальних дисциплін, що входять до навчального плану, складеного у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки фахівця певного рівня та з урахуванням особистих освітньо-професійних інтересів і потреб студента та перспектив щодо майбутнього працевлаштування.

2.4. Формування вибіркової складової ІНПС для студентів, які навчаються за програмою підготовки магістрів (спеціалістів), здійснюється випусковою кафедрою з урахуванням спеціалізації випускника.

У даному випадку студент вибирає пакет дисциплін, вивчення яких забезпечує формування умінь, що необхідні для виконання функціональних обов'язків на посадах у певних сферах економічної діяльності.

2.5. Зарахування дисциплін, включених до індивідуального навчального плану студента, здійснюється за результатами заздалегідь визначеного виду контролю якості знань студента.

2.6. Індивідуальний навчальний план студента на наступний навчальний рік складається в кінці поточного року (у березні місяці) на кожний навчальний рік.

При формуванні індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік враховується фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного й попередніх навчальних років. При цьому навчальне навантаження студента повинно бути виконане у повному обсязі.

2.7. Процедура формування вибіркової частини ІНПС наступна:

2.7.1. Студент першого курсу навчання отримує ІНПС, що сформовано деканатом до початку навчального року.

2.7.2. Випускова кафедра у жовтні місяці поточного навчального року доводить до відома студентів комплект документів довідкового характеру, а саме: структурно-логічну схему вивчення дисциплін навчального плану за спеціальністю, перелік пакетів дисциплін за навчальними роками та семестрами навчання та анотації дисциплін, що входять до навчального плану.

2.7.3. Студенти, ознайомившись з наданими їм матеріалами після узгодження з кураторами до 1 квітня кожного навчального року подають заяви-побажання щодо включення до ІНПС на наступний навчальний рік вибраних ними дисциплін навчального плану з блоку навчальних дисциплін за вибором.

2.7.4. Випускові кафедри до 15 квітня згідно поданих заяв студентів включають вибрані ними навчальні пакети дисципліни до ІНПС та формують групи для вивчення різних пакетів дисциплін та подають цю інформацію до деканату, який у свою чергу доводить дану інформацію до кафедр, що здійснюють викладання обраних студентами навчальних дисциплін.

2.7.5. Навчальні групи з вивчення певного пакету дисциплін формуються за умови, якщо його вибрало не менше 10 студентів. Якщо група не набирається, то студенти вивчають вибрані дисципліни в індивідуально-консультативному порядку за графіком, складеним деканатом.

2.7.6. Узагальнена інформація щодо вибору студентами пакетів дисциплін та формування груп для їх вивчення є підставою для включення цих дисциплін у розрахунки навчального навантаження відповідних кафедр на наступний навчальний рік.


3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
^

СТУДЕНТА ТА ЙОГО ВЕДЕННЯ
3.1. Заповнений випусковою кафедрою ІНПС підписується студентом, його куратором і деканом, та затверджується першим проректором Академії.

3.2. Затверджений в установленому порядку ІНПС зберігається у деканаті, а також видається під розписку студентам.

3.3. Зміни до варіативної частини індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік можуть вноситися за заявою студента не пізніше двох тижнів після їх затвердження за умови узгодження з відповідними кафедрами?.

3.4. Зміни до ІНПС затверджується першим проректором Академії та доводяться до навчального відділу та кафедр для коригування педагогічного навантаження.

3.5. Методичне керівництво індивідуальним навчанням студента здійснюється куратором та завідувачами відповідних кафедр, контроль за виконанням студентами та викладачами індивідуального навчального плану - деканатом.

3.6. До ІНПС протягом усього періоду навчання згідно затверджених індивідуальних графіків науково-педагогічний склад кафедр вносить дані щодо поточної та підсумкової успішності студента з опанованих ним навчальних дисциплін.

3.7. Виконання ІНПС у повному обсязі є підставою допуску студента до державної атестації.

3.8. Після завершення навчання студента його ІНПС здаються до архіву та зберігаються в порядку, що визначений для зберігання заліково-екзаменаційних відомостей та навчальних карток студента.


^ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТА


4.1. Навчальний процес для осіб, які навчаються за індивідуальним навчальним планом, організовується відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161, та наказу Міністерства освіти та науки України від 30 грудня 2005 року №774 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» з урахуванням таких особливостей:

- навчання здійснюється за індивідуальним планом;- для кожного студента складається індивідуальний графік навчального процесу;

- обсяг аудиторної роботи не повинен перевищувати, як правило 50% залікового кредиту;

- навчальний час, відведений для самостійної та індивідуальної роботи, повинен разом становити не менше 1/2 залікового кредиту (по 25% на самостійну та індивідуальну роботу);

- екзамен з певної дисципліни студенти складають, а залік - отримують після виконання вимог навчальної програми з даної дисципліни за графіком, узгодженим з кафедрою та деканатом ;

- підсумкова оцінка з навчальної дисципліни, яка викладалась протягом декількох семестрів визначатися як середньозважена ;

- дипломна робота виконується на завершальному етапі навчання;

- державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією і проводиться у формі складання державного екзамену або захисту дипломної роботи.

4.2. Індивідуальний графік навчального процесу студента, який навчається за індивідуальним навчальним планом, передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні.

Індивідуальний графік навчального процесу студента складається з урахуванням індивідуального навчального плану, потреб і можливостей студента і може охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках - повний обсяг навчальних занять.

Індивідуальний графік навчального процесу студента складається деканатом на підставі графіків індивідуальних занять, складених кафедрами, і затверджується першим проректором Академії. Контроль за дотриманням графіка покладається на деканат .

4.3. Індивідуальні навчальні заняття студентів - форма організації навчального процесу у вищих закладах освіти.

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком і можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках - повний обсяг навчальних занять.

Організація та проведення індивідуальних занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам.

Індивідуальні заняття з певної навчальної дисципліни проводяться з одним або декількома студентами за окремим графіком, складеним кафедрою.

4.4. Графік індивідуальних занять з навчальної дисципліни складається кафедрою за встановленою формою (див. Додаток) і затверджується завідувачем кафедри. Контроль за дотриманням графіку покладається на деканат.

Затверджений графік індивідуальних занять видається студенту разом з індивідуальним навчальним планом.

4.5. Вільне відвідування студентами лекційних занять з конкретних навчальних дисциплін (на кожний семестр окремо) допускається, як правило, за дозволом деканату.

Студент, який має право на вільне відвідування лекцій, погоджує з викладачем-лектором план роботи над навчальним курсом. У разі невиконання студентом цього плану роботи, дозвіл на вільне відвідування лекцій може бути анульованим ще до кінця семестру.

4.6. Відвідування інших видів навчальних занять (крім консультацій) є обов'язковим для всіх студентів, якщо інше не передбачено індивідуальним графіком, затвердженим деканом.

4.8. Студент, який виконав усі вимоги індивідуального навчального плану допускається до отримання заліків чи складання екзаменів.

Навчальні досягнення студента з вивчення змісту навчальних дисциплін за видами діяльності відображаються у «Відомості обліку успішності» (див, до даток).

4.9. У разі отримання студентом під час екзамену чи заліку незадовільної оцінки чи з причини його неявки на екзамен (залік) дозволяється одноразове повторне складання іспиту (заліку) у встановлений термін, у протилежному випадку – призначається комісія.

4.10. При виконанні студентом курсової чи кваліфікаційної роботи для надання йому наукової і методичної допомоги закріплюється науковий керівник (консультант) із числа професорсько-викладацького складу Академії.

Рецензенти курсових та кваліфікаційних робіт визначаються завідувачем кафедрою.

4.11. Студенти проходять практику за програмою Академії. База практики визначається Академією або студентом за погодженням вищого навчального закладу.

Організація практики, керівництво нею, підведення підсумків виконання програми практики та оцінювання її результатів здійснюється кафедрою.

4.12. Студент, який своєчасно не виконав індивідуальний навчальний план, відраховується з Академії. Йому видається Академічна довідка встановленого зразка.


^ 5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО

ПЛАНУ


5.1. Контроль за виконанням ІНПС на підставі відомостей підсумкової атестації студентів здійснює куратор від випускової кафедри.

5.2. Куратором є науково-педагогічний працівник кафедри, який ґрунтовно ознайомився з вимогами відповідних стандартів освіти.

5.3. Куратор призначається наказом ректора на підставі подання деканату, та у рамках виконання своїх функціональних обов’язків куратор підпорядкований декану факультету.

5.4. На куратора покладається виконання наступних основних завдань:

• надання кваліфікованих консультацій щодо формування ІНПС, його реалізації протягом усього періоду навчання;

• ознайомлення студентів із нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою;

• погодження ІНПС і подання його на затвердження першому проректору;

• контроль за реалізацією ІНПС на підставі відомостей обліку успішності студентів та відомостей про зараховані студенту залікові кредити з подальшим поданням пропозицій щодо продовження навчання студента або щодо його відрахування.

5.5. Куратор має право:

• відвідувати всі види навчальних занять студента згідно з його ІНПС;

• подавати пропозиції завідувачу випускної кафедри щодо переведення на наступний курс, відрахування та заохочення студента.

5.6. За керівництво навчальною діяльністю студента куратору встановлюються норми часу навчального навантаження в обсязі чотирьох годин за кожного студента на навчальний рік.


^ 6. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА


6.1. Студент користується усіма правами, які визначені Законом України «Про вищу освіту», у т.ч., у зв'язку з навчанням за індивідуальним навчальним планом, має право:

• обирати навчальні дисципліни вибіркової компоненти за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

• приймати участь у формуванні індивідуального навчального плану;

• користуватися навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку, отримувати консультації на умовах, визначених Академією.

6.2. Студент зобов'язаний своєчасно та якісно виконувати усі вимоги індивідуального навчального плану, дотримуватися Статуту і Правил внутрішнього розпорядку Академією.

6.3. Студент несе повну відповідальність за виконання індивідуального навчального плану.

6.4. Невиконання індивідуального навчального плану з вини студента є підставою для відрахування його з Академією.


^ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПРАВА ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


7.1. За відповідність рівня підготовки студента вимогам державного стандарту освіти несуть відповідальність — декани факультетів, завідувачі кафедр.

7.2. За якість підготовки фахівців в Університеті загалом персональна відповідальність покладається на ректора.

7.3. Академія зобов'язана створити умови для виконання студентом індивідуального плану у повному обсязі і повинна:

• надати студенту робочі програми навчальних дисциплін, що увійшли до індивідуального навчального плану, іншу навчально-методичну літературу, надавати консультації на умовах, визначених Академії;

• надати студентам для користування навчальні приміщення, наукові фонди

бібліотеки, наукове обладнання та устаткування;

• забезпечити доступ до інформаційних мереж, у тому числі й до міжнародної мережі Інтернет;

• сприяти участі студентів у наукових та методичних конференціях;

• організовувати для студентів проведення факультативних курсів з проблемних питань.

7.4. Академія має право:

• визначати обсяг роботи студента з викладачем і самостійної роботи згідно "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах";

• складати структурно-логічну схему, послідовність вивчення навчальних дисциплін, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного та семестрового контролю.


^

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА
Положення розроблено відповідно до тимчасового Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №48 від 23.01.2004 року.


УКЛАДАЧІ:

Бек В.Л., Гарасим П.М., Мищишин О.Я., Піхоцька О.М., Легка В.М.


Розглянуто і схвалено вченою радою Львівської державної фінансової академії

Протокол № 2 від 13 вересня 2007 року


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації