Поиск по базе сайта:
Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить хпкк у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менш як два члени відповідної комісії icon

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить хпкк у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менш як два члени відповідної комісії
Скачати 69.48 Kb.
НазваІнформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить хпкк у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менш як два члени відповідної комісії
Дата конвертації19.12.2012
Розмір69.48 Kb.
ТипІнформація

ПОРЯДОК

проведення вступних випробувань

у Харківському патентно-комп’ютерному коледжі у 2012 році


 1. Вступні випробування проводяться для конкурсного відбору для вступу до коледжу на навчання за освітньо - кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

 2. Правилами прийому до Харківського патентно-комп’ютерного коледжу (надалі - ХПКК) у 2012 році (надалі – Правила прийому) проведення вступних випробувань передбачено для усіх осіб, які вступають до коледжу на основі базової загальної середньої освіти та окремих категорій абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти, зазначених у п.п. 5.7 – 5.10 Правил прийому.

 3. Вступні випробування проводяться у ХПКК у формі екзаменів з двох предметів, які для різних категорій вступників зазначені в додатку 2 до Правила прийому та у формі співбесіди для категорій вступників зазначених у розділі VII Правил прийому.

 4. На вступних випробуваннях, що проводяться ХПКК, повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

 1. Вступне випробування з кожним вступником у формі співбесіди проводять не менше двох членів комісії, які відповідають за проведення вступних випробувань.

Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.

 1. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить ХПКК у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менш як два члени відповідної комісії.

 2. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом ХПКК зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії ХПКК, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

 1. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

з мови та літератури:

твір - 4 години;

переказ - 2 години;

диктант - 1 година;

з інших предметів – 2-3 години;

при тестуванні - не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

 1. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12 – бальною шкалою.

 2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються шкалою від 100 до 200 балів.

 3. Абітурієнтам, які допущені до вступних екзаменів, напередодні екзаменів видається екзаменаційний лист, який є перепусткою на вступні екзамени.

Екзаменаційні групи формуються по 25 – 30 осіб в порядку надходження (реєстрації) документів по кожній спеціальності. Переведення з однієї екзаменаційної групи в іншу не допускається.

Розклад вступних екзаменів затверджується головою приймальної комісії і письмово оголошується не пізніше 30 червня 2012 року.

 1. Вступники, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, складають екзамен з української мови у формі диктанту.

Екзамен з математики складається у письмовій формі.

Вступні екзамени проводяться на основі програм вступних екзаменів з математики і української мови, які відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів. До програм вступних екзаменів не вносяться питання, що виходять за межі зазначених програм.

Абітурієнти з вадами слуху на вступному екзамені з української мови виконують завдання, що виключає необхідність сприймання інформації на слух і передбачає відновлення структури тексту диктанту шляхом написання відсутніх знаків.

Абітурієнти мають право ознайомитись з критеріями оцінювання знань на вступних екзаменах, що затверджуються рішенням приймальної комісії.

 1. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

 2. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, а члени відповідної комісії зобов’язані звірити з листком завдань правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

 3. Перевірка робіт вступників здійснюється предметними екзаменаційними комісіями у порядку, передбаченому Положенням про приймальну комісію. Роботи абітурієнтів, зарахованих до коледжу, зберігаються в їх особових справах.

 4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Причини, за яких абітурієнти не з’явилися на вступні екзамени у призначений за розкладом час, вважаються поважними, якщо вони виникли не з вини абітурієнтів і підтверджуються документально. У подібних випадках абітурієнтам за їх заявами надається право на складання екзаменів разом з іншою групою за умови, що за розкладом екзаменів така можливість існує.

Перескладання вступних випробувань та проведення екзаменів для окремих абітурієнтів поза розкладом не допускається.

 1. Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної екзаменаційної комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

 1. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної екзаменаційної, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

 1. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні ХПКК членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

 1. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124 бали, більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали, більше, ніж на 10 балів.

Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

 1. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

 2. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, потрібна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

 3. Результати вступних екзаменів оприлюднюються не пізніше 1000 наступного після проведення іспитів дня на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті коледжу.

Ухвалено на засіданні приймальної комісії ХПКК 29 березня 2012 р, протокол № 6


Голова приймальної комісії

директор ХПКК Луценко С.С.


Відповідальний секретар Плющ Н.І.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації