Поиск по базе сайта:
Договір № кн про надання послуг підключення та доступу до icon

Договір № кн про надання послуг підключення та доступу до
Скачати 110.51 Kb.
НазваДоговір № кн про надання послуг підключення та доступу до
Дата конвертації14.11.2012
Розмір110.51 Kb.
ТипДокументи
ДОГОВІР № КН_______

про надання послуг підключення та доступу до

глобальної мережі Інтернет та мережі АIRВІТЕS.КНАRKIV


м. Харків "______"_______________ 2008р.


Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙБІ Україна" юридична особа згідно

законодавства України, надалі іменована "Провайдер", в особі Генерального директора Хвана АльбертаВячеславовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони; та_______________________________________________________________,

надалі "Абонент", реквізити якого зазначені у Додатку 1 до цього Договору, з іншої сторони, що надалі разом іменуються "Сторони", а окремо - "Сторона", уклали цей Договір надання послуг підключення та доступу до глобальної мережі Інтернет та мережі АIRВІТЕS.КНАRKIV (далі - "Договір") про таке:

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов Договору Провайдер надає Абоненту послуги підключення та доступу до глобальної мережі Інтернет та мережі АIRВІТЕS.КНАRKIV (далі - "Послуги"), а Абонент відповідно приймає та оплачує надані Провайдером Послуги відповідно до умов Договору.

1.2. Загальні умови та порядок надання послуг встановлюються Правилами користування послугами доступу до глобальної мережі Інтернет та мережі АIRВІТЕS.КНАRKIV, іншими внутрішніми інструкціями та іншими документами Провайдера з використання послуг доступу та підключення до глобальної мережі Інтернет та до мережі АIRВІТЕS.КНАRKIV (далі - "Правила"), та, як може бути, інших послуг. Будь-які та всі Правила разом з іншими документами Провайдера, що стосуються надання Послуг, є невід'ємною частиною Договору, та розміщені за електронною

адресою www.airbites.net.ua/pravila

^ 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Провайдер має право:

2.1.1 У разі невиконання Абонентом своїх обов'язків, передбачених цим Договором, призупиняти надання Послуг та/або відмовити в подальшому наданні Послуг та припинити дію Договору, письмово попередивши Абонента електронним листом за адресою, вказаною в контактних реквізитах Абонента за 14 календарних днів до припинення дії Договору.

2.1.2 Провайдер залишає за собою право змінювати тарифи відповідно до комерційної необхідності та удосконалювати Правила користування Послугами або перелік та умови надання Послуг.

2.1.3 У випадку, якщо Абонент не здійснив оплату Послуг у вказаний термін, Провайдер має право заблокувати доступ до мереж до моменту сплати Абонентом вартості Послуг, та/або розірвати цей Договір, попередивши Абонента про таке розірвання не менше ніж за 14 календарних днів електронним листом за адресою, вказаною в реквізитах Абонента. Розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати заборгованості. Провайдер має право стягнути суму боргу у порядку передбаченому законодавством України.

2.1.4 Провайдер має право призупинити надання Послуг у випадку настання обставин, за яких; (а) надання Послуг може створити загрозу безпеці мережі та/або третім особам; (б) надання Послуг стало неможливим через фізичні, топографічні або інщі перешкоди; (в) Абонент використовує або планує використовувати апаратуру для будь-яких незаконних цілей, або отримує послуги зв'язку у незаконний спосіб, використовує надане обладнання з порушенням правил технічної експлуатації тощо,

2.2. Провайдер зобов'язаний:

2.2.1 За заявою Абонента та після сплати рахунку на підключення і первинного авансу підключити обладнання Абонента до глобальної мережі Інтернет та мережі АIRВІТЕS.КНАRKIV.

2.2.2 Забезпечувати працездатність обладнання мереж протягом всього терміну користування Послугами Абонентом, за виключенням часу проведення необхідних технічних робіт, про які Абонент інформується завчасно засобами електронної пошти.

2.3 Абонент має право

2.3.1 Призупинити отримання Послут, обов'язково вказавши термін, на який призупиняється надання послуги, письмово попередивши про це Провайдера, не пізніше ніж за до першого числа наступного місяця. Призупинення користування Послугами буде здійснено з настанням календарного місяця, що слідує за місяцем у якому від Абонента надійшла заява. Загальний термін призупинення надання Послуг Абоненту не може перевищувати 3 місяці.

2.3.2 Отримувати консультації від служби технічної підтримки Провайдера стосовно надання Послуг.

2.4 Абонент зобов'язаний:

2.4.1 Перед початком користування Послугами Абонент зобов'язаний ознайомитись з Правилами, як зазначено в п, 1.2 Договору. Абонент зобов'язаний користуватись Послугами у повній відповідності до умов Договору та Правил користування Послугами.

2.4.2 Забезпечити доступ до приміщень, необхідних для прокладки кабелю Провайдера для підключення Абонента. 2.4.3. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані Послуги відповідно до Порядку розрахунків як зазначено в Договорі.

2.4.4 До 15 числа поточного місяця сплачувати за користування Послугами та, як може бути, абонентську плату.

2.4.5 Забезпечувати зберігання обладнання Провайдера, встановленого у приміщенні Абонента.

2.4.6 Не втручатися в роботу встановленого Провайдером обладнання та не намагатися будь яким чином самостійно усунути несправності чи недоліки роботи обладнання Провайдера за умови їх виникнення.

2.4.7 У випадку втрати обладнання, паролів, іншої конфіденційної інформації, що здатна вплинути на виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором, своєчасно повідомити про це Провайдера шляхом направлення відповідної письмової заяви.

2.4.8 Абонент є кінцевим користувачем Послугами і не має права надавати Послуги, які він отримує від.Провайдера, третім особам, якщо про таке не укладено відповідну угоду між Сторонами.

^ 3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Розрахунок вартості Послуги здійснюється щомісячно на підставі діючих тарифів Провайдера і залежить від обраного тарифного пакету згідно Додатку 1 до даного Договору.

3.2 Оплата Послуг проводиться у національній валюті України шляхом перерахування коштів через банківські установи на рахунок Провайдера зазначений у реквізитах Провайдера, або передоилатою шляхом придбанні' карток поповнення. Банківські витрати за перерахування коштів Провайдеру несе Абонент.

3.3 У випадку відмови від послуг та припинення дії Договору за ініціативою Абонента, за винятком, коли така відмова є наслідком доведеного порушення Провайдером договірних умов, залишок абонентної плати невикористаний Абонентом до моменту припинення надання послуг не повертається.

^ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору згідно із чинним законодавством України.

4.2 Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за затримки або перебої в роботі, які виникають з причин, які знаходяться поза сферою контролю Провайдера.

4.3 Провайдер не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет. Провайдер також не несе відповідальності за будь-які витрати Абонента або збитки, що можуть бути заподіяні Абоненту внаслідок прямого або опосередкованого користування мережею Інтернет.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1 У випадку виникнення обставин непереборної сили, до яких відносяться стихійні лиха, аварії, пожежі, масові

заворушення, страйки, воєнні дії, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань, якщо протягом 3 календарних днів з моменту настання таких обставин, Сторона, що підпала під дію таких обставин, повідомить іншу Сторону про те, що сталось, а також докладе розумних зусиль для ліквідації наслідків форс-мажорних обставин.

^ 6. ТЕРМІН ТА ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ

6.1 Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє по 31 грудня 200$ р.

6.2 Якщо одна із Сторін не заявить шляхом направлення належним чином підписаною документу, про розрив Договору за 5 календарних днів до закінчення строку його дії, Договір вважається продовженим на кожен наступний рік.

6.3 Сторони зберігають за собою право розірвати Договір при невиконанні умов Договору іншою Стороною або при відсутності потреби в отриманні Послуги з боку Абонента, повідомивши про це іншу Сторону письмово не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати розірвання. У цьому випадку Абонент зобов'язаний повністю сплатити заборгованість за послуги надані протягом всього часу дії Договору.

^ 7. ІНШІ УМОВИ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Цей Договір та будь-які документи, підписані відповідно до нього, регулюються та тлумачаться відповідно до

законодавства України. Сторони погоджуються вжити всіх заходів для врегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів. Всі спори, що не були врегульовані шляхом переговорів, піддягають розгляду в судовому порядку згідно законодавства України,

7.2 Сторони домовились не розголошувати інформацію, що отримується та надсилається через мережу, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

7.3 Договір укладено у двох примірниках, по одному для Провайдера та Абонента, які мають однакову юридичну силу. Всі зміни і доповнення, що стосуються Договору розглядаються в двосторонньому порядку і оформлюються письмово додатком до цього Договору.^ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Провайдер

ТОВ "ЕЙБІ Україна"

79066 м. Львів, вул.. Сихівська 2 кв.39

р/р 26007004310825 у філії ЗАТ "ОТП Банк" у м. Львові'

МФО: 385402; Код ЄДРПОУ 34306833,

тел: + (38 032) 22018 18

e-mail: office@airbites.net.ua www.airbites.net.ua

Абонент

Реквізити, контактна інформація та

індивідуальні параметри надання Послуг

зазначені в Додатку 1 до Договору.

[підпис]

МП

[підпис]
ДОДАТОК 1 до Договору про надання послуг підключення та доступу до глобальної мережі Інтернет та мережі АIRВІТЕS.КНАRKIV


^ ОСОБИСТА РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

АБОНЕНТА


Прізвище фізичної особи:

Ім'я:

По-батькові:


^ Паспортні дані:

Серія________№___________коли і ким виданий __________________________


___________________________________________________________________


ІПН:
^ Місце прописки:

______________________________________________________________


Адреса підключення:

______________________________________________________________

Довірена особа:

________________________________________конт. тел. ______________


^ Login (Імя користувача)
^ Особистий пароль


^ Обраний тарифний пакет: ________________________________________


Своїм підписом затверджую правильність заповнення наданих мною даних та отримання мною тарифів та правил користувача.


м. Харків


Додаток № 2

від"___"___________2008р

до договору № КН_______


^ РАЗОВІ ПЛАТЕЖІ:

Назва послуги

Вартість послуги, (грн/зПДВ)

^ В тому числі ПДВ

(ГРИ.)

Підключення до порта


1


------^ ЩОМІСЯЧНІ ПЛАТЕЖІ:Назва тарифного плану^ Швидкість в мережі (Мбіт/с)

Обсяг трафіку,

врахований базовим тарифом

(Мбайт/міс)


Швидкість в каналі (Кбіїг/с)


Вартість

послуги,

{грн. з ПДВ)


В тому

ЧИСЛІ

ПДБ, (грн.)

100------


/ /


“ “ 2008р. “ “ 2008р.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації