Поиск по базе сайта:
Стату т чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4 Чугуївської міської ради Харківської області icon

Стату т чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4 Чугуївської міської ради Харківської області
Скачати 308.33 Kb.
НазваСтату т чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4 Чугуївської міської ради Харківської області
Дата конвертації04.07.2013
Розмір308.33 Kb.
ТипДокументи


Затверджено” „Погоджено

Рішенням № 29-VΙ Начальник Відділу освіти

V сесії Чугуївської виконавчого комітету

міської ради VІ скликання Чугуївської міської ради

від „ 30 12 2010 р. Харківської області

Міський голова ________________О.І.Якунін

_________________Г.М.Мінаєва „_____”_____________2010р.


С Т А Т У Т

Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4

Чугуївської міської ради

Харківської області

(нова редакція)


«УхваленО»

Рішенням ради школи

протокол № 6

від 09 11 2010 р.

Голова ради школи

___________ С.А.Римар

Директор

___________ Л.І.Бондар
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4 Чугуївської міської ради Харківської області (далі навчальний заклад) знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Чугуєва, яка відповідно рішення Виконавчого комітету Чугуївської міської ради народних депутатів від 19.04. 1995р. № 323 має статус середнього загальноосвітнього навчального закладу.

  2. Юридична адреса навчального закладу :

63503 м. Чугуїв,

Вул. Свердлова, 14

тел. 2-45-20.

  1. Навчальний заклад є юридичною особою, має гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер та реєстраційні рахунки.  1. Засновником навчального закладу . є Чугуївська міська рада Харківської області. Засновник здійснює фінансування навчального закладу освіти, здійснює матеріально-технічне забезпечення необхідних будівель, інженерних комунікацій, обладнання; встановлює її статус та мікрорайон обов’язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, харчування учнів.

  2. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

  3. Головними завданнями навчального закладу є такі:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб;

 • розвиток позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватися;

 • виховання в учнів поваги до Конституції, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

 • формування свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психологічного здоров’я учнів.

  1. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” (зі змінами), Положенням про загальноосвітній навчальний заклад (зі змінами), наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

До структури навчального закладу входять класи загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів.

Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

  1. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань, визначених законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” (зі змінами), Положенням про загальноосвітній навчальний заклад (зі змінами), статутом навчального закладу;

 • дотримання умов, що визначаються за результатами атестації навчального закладу;

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

  1. Випускники навчального закладу одержують документи про освіту встановленого зразка.

  2. У навчальному закладі визначені російська та українська мови навчання, допрофільні класи (гуманітарного та природничо-математичного напрямку).

  3. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 • спільно з вищими навчальними навчальний закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб

 • встановлювати шкільну форму для учнів;

 • об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;

 • встановлювати порядок і розмір преміювання педагогічних працівників навчального закладу;

 • організувати додаткові платні послуги, не заборонені чинним законодавством України;

 • самостійно приймати рішення та здійснювати дії, які належать до його компетенції і не суперечать законодавству України;

 • самостійно встановлювати емблему і фірмовий знак навчального закладу;

 • організовувати дозвілля учнів, проведення виставок, конкурсів, концертів та інших виховних заходів;

 • користуватися пільгами, що передбачені державою.
  1. У навчальному закладі створюються і функціонують такі об’єднання:

 • вчителів природничо-математичного циклу;

 • вчителів гуманітарного циклу;

 • вчителів початкових класів;

 • класних керівників;

 • творчі групи та інші форми професійної взаємодії педагогічних працівників відповідно до потреб розвитку навчального закладу освіти;

 • соціально-психологічна служба.

  1. Медичне обслуговування учнів забезпечується та здійснюється медичним персоналом центральної районної лікарні.

  2. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з законодавством України, договорами, що укладені між ними.^

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

  1. Термін навчання для здобуття базової загальної середньої освіти у навчальному закладі становить 9 років:

 • У школі І ступеня – 4 роки;

 • У школі ІІ ступеня – 5 років.

  1. Наповнюваність класів у навчальному закладі визначається наказом Міністерства освіти і науки України “Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів “№572 від 09.10.2003.

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України “Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах” №572 від09.10.2003.

  1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного, місячного планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи її розвитку. План роботи схвалюється на педагогічній раді і затверджується радою навчального закладу.

  2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України , із конкретизацією його варіативної частини. Робочий навчальний план навчального закладу затверджується Відділом освіти виконкому Чугуївської міської ради Харківської області, погоджується радою і схвалюється педагогічною радою навчального закладу.

  3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники мають право використовувати в своїй роботі навчальні програми, підручники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, інтерактивні педагогічні технології, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Авторські навчальні програми, підручники та посібники застосовуються після затвердження їх Головним управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації.

  1. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

  2. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року згідно з наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, що їх замінюють) або направлень місцевих органів управління освітою, свідоцтва про народження (копія), паспорта (копія), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

Прийом учнів здійснюється на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до навчального закладу освіти за наявності вільних місць у відповідному класі.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу освіти на загальних підставах. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

  1. Для учнів 2-6 класів за їх бажанням та бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (або осіб, які їх замінюють).

  1. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри ( І та ІІ).

Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

  1. За погодженням з Головним управлінням освіти і науки Харківської облдержадміністрації, Відділом освіти виконкому Чугуївської міської ради з урахуванням місцевих умов, запроваджується графік канікул, який рекомендовано листом Міністерства освіти і науки України. Тривалість яких протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

  2. Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

у 1 класах – 35 хвилин;

у 2-4 класах – 40 хвилин;

у 5-9 класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

  1. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу, узгоджується Чугуївською районною санітарно-епідеміологічною службою, з профспілковим комітетом і затверджується директором навчального закладу. Зміни часу, розкладу навчальних занять без дозволу адміністрації навчального закладу забороняється.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальний закладі освіти проводяться індивідуальні, групові заняття, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

  1. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням особливостей учнів. У першому класі домашні завдання учням не задаються.

  2. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань учнів.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів, у 2-9 х – відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік, навчальну практику, державну підсумкову атестацію та підсумкове оцінювання. Оцінки з поведінки у навчальному закладі не виставляються.

  1. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
  1. Переведення учнів (вихованців) навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.17. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

2.18. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

2.19. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв навчальний заклад за погодженням з відповідним органом управління освітою створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.20. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

2.21. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.22. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

  1. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних навчальний закладів системи освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

2.24. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

2.25. За успіхи у навчанні та особисті досягнення для учнів можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення. Форма та розмір винагороди визначається рішенням педагогічної ради навчального закладу за поданням ради навчального закладу за рахунок батьківських коштів.

2.26. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової навчального закладу – табель успішності,

 • по закінченні основної навчального закладу – свідоцтво про базову загальну середню освіту.


ІІІ. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

3.1 Виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

3.2 Цілі виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основі принципів, навчальний закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

3.3 У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів (вихованців) навчального закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3.4 Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.


^ ІV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу навчального закладу є:

 • учні;

 • керівники (директор школи, заступник директора школи);

 • педагогічні працівники;

 • практичний психолог, соціальний педагог;

 • бібліотекар;

 • інші спеціалісти;

 • батьки (особи, які їх заміняють);

  1. Права і обов’язки учнів,педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

  2. Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних та позашкільних занять;

 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою базою навчального закладу;

 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;

 • брати участь у науково-дослідній, експериментальній та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

 • на вільне вираження поглядів, переконань;

 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь та гідність;

 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

 • інші права відповідно до діючого законодавства України.

  1. Учні зобов’язані:

 • виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього розпорядку;

 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

 • дотримуватись законодавства України, моральних і етичних норм;

 • не допускати пропусків уроків без поважних причин;

 • виконувати вимоги техніки безпеки під час навчальних занять та позаурочний час, дбати про своє здоров’я і здоров’я інших учасників навчально-виховного процесу;

 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством ;

 • дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд; обов’язково носити шкільну форму встановленого зразка;

 • дотримуватись дисципліни під час навчальних занять, виховних заходів та позаурочний час;

 • брати участь у чергуванні по навчальному закладу, по класу, їдальні, а також у виконанні інших робіт по самообслуговуванню;

 • виконувати вимоги адміністрації і педагогічних працівників навчального закладу.
  1. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я, яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

  2. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;

 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи , не шкідливих для здоров’я учнів;

 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

 • дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

 • соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

 • об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Педагогічні працівники навчального закладу можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання за рішенням педагогічної ради, погодженням з адміністрацією навчального закладу та органами управління освітою.  1. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, на рівні обов’язкових державних вимог;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

 • виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

 • брати участь у чергуванні по навчальному закладу;

 • брати участь у роботі педагогічної ради;

 • виконувати рішення, прийняті педагогічною радою, органами громадського самоврядування навчального закладу, накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів державного управління освітою.

  1. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до діючого Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

  2. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

  3. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами України. Призначає та звільняє педагогічних працівників Відділ освіти виконкому Чугуївської міської ради.

Навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором навчального закладу згідно із законодавством України.

Права і обов’язки навчально-допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

  1. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів, органів громадського самоврядування в навчальному закладі освіти;

 • звертатись до органів державного управління освітою, керівника навчального закладу, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази;

 • приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності навчального закладу;

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

  1. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою форми навчання;

 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної і рідної мов; культури, повагу до національної історичної, культури, цінностей інших народів;

 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

 • батьки несуть також інші обов’язки передбачені законами України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту”.

  1. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються направляти дитину до відповідного спеціального загальноосвітнього навчального закладу, навчання дитини проводиться за індивідуальною формою.

  2. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених законодавством України, навчальний заклад освіти може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, зокрема щодо позбавлення їх батьківських прав.

4.15. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування;

 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

 • проводити консультації для педагогічних працівників;

 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню ;

 • брати участь в організації навчально-виховного процесу;

 • на інші дії, передбачені законами України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту”.

4.16. Представники громадськості зобов’язані

 • дотримуватися статуту загальноосвітнього навчального закладу, виконувати накази та розпорядження директора навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

 • дотримуватися етики поведінки та моралі;

 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.


^ V. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

5.1. Вищим керівним органом управління є Чугуївська міська рада.

  1. . Загальне управління навчальним закладом здійснюється Відділом освіти виконкому Чугуївської міської ради Харківської області.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш ніж 3 роки.

Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади Відділом освіти виконкому Чугуївської міської ради.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства..

  1. . Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

 • учнів навчального закладу освіти другого ступеня – класними зборами;

 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів:

від працівників навчального закладу – 7, учнів – 7,

батьків і представників громадськості - 7.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають: голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості.

Головною функцією загальних зборів є вирішення кардинальних питань всіх сфер життєдіяльності навчального закладу, а саме:

 • визначення стратегії виховання та навчання;

 • розгляд питань навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

 • заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

 • приймають рішення про стимулювання праці педагогічних працівників та адміністрації навчального закладу.

  1. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу (далі рада).

5.4.1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління;

 • розширення колегіальних форм управління;

 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.4.2. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними інститутами;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 • формування навичок здорового способу життя;

 • створення належного психологічного клімату в навчальному закладі;

 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідницько-експериментальної роботи педагогів;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;

 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

   1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

   1. Рада навчального закладу діє на підставі Положення про Раду, затвердженого на загальних зборах.

  1. При навчальному закладі за рішенням навчальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та інші органи громадського самоврядування (за погодженням ради навчального закладу).

  2. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості для вирішення проблем навчання і виховання.

   1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними навчальний закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

 • зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної бази навчального закладу;

 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

 • запобігання дитячій бездоглядності;

 • сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

   1. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

   1. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 • дотримання вимог законодавства України;

 • самоврядування;

 • колегіальності ухвалення рішень;

 • добровільності і рівноправності членства;

 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно, кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

   1. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обирається заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;

 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

 • визначає функції заступника секретаря та інших членів;

 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах, організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

   1. Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора навчального закладу, загальних зборів пропозицій щодо зміцнення матеріально-технічної, наукової, культурно-спортивної, навчально-виробничої бази навчального закладу;

 • залучати додаткові джерела фінансування;

 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки, або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

  1. Директор навчального закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 • організовує навчально-виховний процес;

 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм;

 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 • має право першого підпису на платіжних документах;

 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експерементальної роботи педагогів;

 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами;

 • організовує харчування і контролює медичне обслуговування учнів;

 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

 • видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, контролює їх виконання;

 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та зростання ними ефективних форм і методів навчання й виховання;

 • відповідає за результативність навчально-виховного процесу та ефективність використання матеріально-технічної бази та коштів навчального закладу;

 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Відділом освіти Виконавчого комітету Чугуївської міської ради, Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради.

  1. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України директором навчального закладу, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується Відділом освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

  1. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

  1. Педагогічна рада розглядає питання:

 • Удосконалення й методичне забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

  1. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Педагогічні працівники мають право виносити на розгляд педради актуальні питання навчально-виховного процесу.

  1. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.


^ VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

  1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

  2. Майно навчального закладу є комунальною власністю територіальної громади міста Чугуєва та належить навчальному закладу на правах власності, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладеною нею угоди.

  3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею і несе відповідальність за дотриманням вимог та норм з їх охорони.

  4. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, зони відпочинку тощо.

  5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, спортивного майданчика, бібліотеки, їдальні, котельні, господарські будівлі.

6.6. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

  1. . Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

 • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

 • кошти фізичних і юридичних осіб;

 • кошти отримані за надання платних послуг;

 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

  1. У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого законодавством України.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

  1. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

  2. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством України та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, у навчальному закладі бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію Відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради. Навчальний заклад може здійснювати самостійну фінансово-господарську діяльність, мати самостійний баланс, вести бухгалтерський облік згідно з чинним законодавством.

  3. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства України.


^ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства України має право, за згодою Відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними навчальний закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.


^ VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
  1. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Відділ освіти виконкому Чугуївської міської ради, Чугуївською районною санітарно-епідеміологічною службою.
  1. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
  1. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться Відділом освіти виконкому Чугуївської міської ради відповідно до законодавства України.


^ IХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає Чугуївська міська рада Харківської області.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Чугуївською міською радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику (ам).

  1. . У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

  2. . Ліквідація навчального закладу відбувається у формах позбавлення його статусу навчального закладу та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.

  3. . Ліквідація (або реорганізація) навчального закладу здійснюється згідно з чинним законодавством.

  4. . При реорганізації чи ліквідації навчального закладу учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

  5. . При реорганізації чи ліквідації навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

  6. . Навчальний заклад вважається ліквідованим з моменту вилучення його із єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації