Поиск по базе сайта:
Зразок статут Львівської міської громадської організації \"ххх\" І. Загальні положення icon

Зразок статут Львівської міської громадської організації "ххх" І. Загальні положення
Скачати 92.29 Kb.
НазваЗразок статут Львівської міської громадської організації "ххх" І. Загальні положення
Дата конвертації25.01.2013
Розмір92.29 Kb.
ТипДокументи

ЗРАЗОК


Статут

Львівської міської громадської організації

"ХХХ"


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Львівська міська громадська організація "XXX" (далі за текстом - Організація ) є добровільною громадською організацією.
1.2. Повна назва Організації - Львівська міська громадська організація "ХХХ", скорочена - ЛМГО "ХХХ".
1.3. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, законами України "Про об'єднання громадян", іншими актами чинного законодавства України та цим Статутом.
1.4. Організація створюється та діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.
1.5. Діяльність Організації поширюється на територію міста Львова
1.6. Місцезнаходження Організації: м.Львів, вул._____________________________________

^ II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛМГО «ХХХ»

2.1. Метою діяльності Організації є _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ а також задоволення та захист спільних інтересів членів організації.


2.2. Основними завданнями Організації є:
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3
2.2.4.

2.2.5.

2.2.6. Сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для фахівців-членів Організації, громадян та юридичних осіб-партнерів Організації.

2.3. Напрямами діяльності Організації є:
2.3.1. Організація та проведення теоретичних та науково-практичних конференцій, диспутів, тематичних; круглих столів, інших заходів.
2.3.2. Сприяння створенню сучасної нормативно-правової бази, її підтримка та інформаційно-аналітичне забезпечення.
2.3.4. Участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків.
2.3.5. Організація та забезпечення зустрічей з видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями.
2.3.6. Участь у підготовці та поширенні серед широких кіл громадськості та конкретних категорій населення просвітницьких матеріалів.
2.3.7. Підтримка міжнародних зв'язків, укладання міжнародних угод, участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству, заснування або вступ до міжнародних громадських (неурядових) організацій.
2.3.8. Проведення незалежних соціологічних опитувань з питань, які цікавлять молодь.
2.3.9. Участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, які не суперечать законам України.

2.4. Для досягнення мети та виконання покладених завдань Організація має право у встановленому законодавством порядку:
2.4.1. Представляти і захищати інтереси Організації та її членів в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування, недержавних інституціях.
2.4.2. Налагоджувати та здійснювати співпрацю з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, а також органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Брати участь та сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм.
2.4.3. Реалізувати власні програми та проекти, брати участь програмах і проектах , в тому числі спільних з вітчизняними та зарубіжними організаціями.
2.4.4. Здійснювати шляхом створення видавництв видавничу діяльність, співпрацювати із зацікавленими прес-центрами та інформаційними агентствами, засновувати власні електронні, друковані та інші засоби масової інформації.
2.4.5. Брати участь у здійсненні інформаційно-ресурсної, фінансової та технічної підтримки наукових та навчальних закладів, науковців та викладачів, слухачів і студентів.
2.4.6. Одержувати від органів державної влади та управління, місцевого самоврядування інформацію для реалізації мети та завдань Організації.
2.4.7. Акумулювати кошти для фінансування статутної діяльності Організації.
2.4.8. Здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ i організацій із статусом юридичної особи.
2.4.9. Співпрацювати з державними органами та громадськими об'єднаннями, вступати до спілок громадських організацій.
2.4.10. Виявити законодавчі ініціативи та вносити пропозиції органам влади i управління.
2.4.11. Здійснювати в інтересах Організації іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України та статутним цілям Організації.


^ III. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛМГО «ХХХ»

3.1. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Організація має самостійний баланс, рахунки в установах банків, у тому числі валютні, круглу печатку з назвою, штампи, бланки з реквізитами, емблему та власну символіку, яка реєструється у встановленому законодавством України порядку.

3.2. Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.
3.3. Виходячи із своїх інтересів, Організація співпрацює і взаємодіє з політичними партіями, громадськими організаціями, господарськими товариствами, підприємствами, об'єднаннями, профспілковими організаціями, органами державної влади і управління, місцевого самоврядування, а також з міжнародними і зарубіжними організаціями на основі рівноправності, невтручання у внутрішні справи і, як правило, на договірних засадах.
3.4. Організація має право від свого імені укладати угоди і здійснювати інші юридичні дії, набувати майнових та особистих немайнових прав.
3.5. Для виконання своїх статутних завдань Організація має право виступати засновником підприємств.
3.5. Організація має право укладати договори з фізичними особами на використання їх праці (трудові договори і контракти), а також цивільно-правові угоди з окремими фізичними чи юридичними особами згідно з чинним законодавством України.
3.6. Облік і звітність здійснюються Організацією у порядку, встановленому чинним законодавством України.

^ IV. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ У ЛМГО «ХХХ» ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ

4.1. Членами Організації у на засадах рівноправності можуть бути громадяни України віком від 16 років, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, визнають Статут, завдання та напрями діяльності Організації .
4.2. Прийняття в Організацію здійснюється за рішенням правління згідно з письмовою заявою.
4.3. Членство припиняється у разі добровільного виходу або виключення. Вихід з Організації у здійснюється за письмовим зверненням члена за рішенням правління. У разі порушення норм Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди Організаціям, члени можуть бути виключені з Організації за рішенням її правління.

^ V. ЧЛЕНСТВО У ЛМГО «ХХХ». ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

5.1. В Організації встановлюється індивідуальне та колективне членство. Членство в Організації є добровільним. Колективними членами Організації можуть також бути громадські організації та трудові колективи підприємств, установ, організацій м. Львова та Львівської області, які визнають Статут Організації, надають Організаціям матеріальну та іншу підтримку.
5.2. В Організації встановлюється інститут почесного членства. Почесними членами Організації можуть бути особи, які зробили вагомий внесок у розвиток Організації та є відомими в різних галузях господарства та політики.
5.3. Члени Організації мають право:
5.3.1. Брати участь у заходах, які проводяться Організацією.
5.3.2. Обирати та бути обраними до органів управління Організації.
5.3.3. Вносити пропозиції та зауваження до органів управління щодо діяльності Організації.
5.3.4. На захист своїх законних інтересів Організації.
5.3.5. Отримувати інформацію про діяльність Організації та її органів управління в установленому порядку.
5.3.6. Відстоювати права та інтереси Організації.
5.4. Члени Організації зобов'язані:
5.4.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації, виконувати рішення органів управління Організації, у межах їх компетенції.
5.4.2. Брати активну участь у роботі Організації та не перешкоджати її діяльності, дбати про імідж Організації.
5.4.3. Своєчасно сплачувати членські внески, порядок сплати яких встановлюється Положенням, яке затверджується правлінням Організації.


^ VI. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ЛМГО «ХХХ» ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

6.1. Вищим органом управління Організації є загальні збори, до складу яких включаються всі дійсні члени Організації. До компетенції загальних зборів належать:
6.1.1. Ухвалення рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Організації.
6.1.2. Затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації.
6.1.3. Обрання правління Організації та ревізійної комісії.
6.1.4. Затвердження програм та визначення основних напрямів діяльності Організації.
6.1.5. Реалізація права власності на майно Організації.
6.1.6. Заслуховування та затвердження звітів виконавчого та контролюючого органів Організації.
6.2. Загальні збори є правомірними за умови присутності більше половини членів Організації. Рішення загальних зборів ухвалюються простою більшістю голосів.
6.3. Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік за рішенням правління Організації. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу не менше 1/3 складу членів Організації, 2/3 складу правління, голови правління, ревізійної комісії.
6.4. Правління є постійним статутним органом Організації, який обирається загальними зборами кількістю та на строк, визначений ними, і здійснює такі повноваження:
6.4.1. Визначення стратегічних напрямів та перспектив діяльності Організації.
6.4.2. Виконання рішень загальних зборів та здійснення окремих повноважень у період між його засіданнями.
6.4.3. Управління поточною діяльністю Організації.
6.4.4. Затвердження символіки Організації.
6.4.5. Затвердження звітів голови правління, заступників голови правління Організації.
6.4.6. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів.
6.4.7. Затвердження Положення про порядок сплати членських внесків.
6.4.8. Затвердження за поданням голови правління Організації з числа її членів або сторонніх осіб заступників голови правління Організації.
6.5.9. Ухвалення рішення про вихід та виключення членів Організації.
6.5.10. Прийняття рішень про заснування, реорганізацію підприємств, затвердження їх установчих документів.
6.5.11. Засідання правління відбуваються не менше одного разу на рік, скликаються головою правління Організації або на вимогу 1/3 членів правління і є повноважними при наявності більшості його членів. Рішення правління ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.
6.6. Голова правління Організації обирається правлінням строком на 1 рік та здійснює:
6.6.1. Без довіреності представництво Організації у будь-яких установах, підприємствах та організаціях.
6.6.2. Підписання Статуту Організації, угод та інших фінансово-господарських документів, видачу доручень, відкриття та закриття рахунків в установах банків за погодженням з правлінням.
6.6.3. Подання на затвердження правлінням Організації кандидатур заступників голови правління, розподілу функціональних обов'язків між ними.
6.6.4. Затвердження порядку надання матеріальної допомоги.
6.7. Заступники голови правління здійснюють управління спеціалізованими напрямами діяльності Організації відповідно до визначених головою правління функціональних обов'язків.
6.8. Ревізійна комісія або ревізор обирається загальними зборами Організації у кількості та на строк, визначений нею, і діє на підставі цього Статуту та окремого Положення. Ревізійна комісія або ревізор здійснює контроль за діяльністю Організації, надає висновки щодо річних звітів Організації та має право вимагати від органів управління Організації інформацію для підготовки власного звіту. Ревізійна комісія або ревізор є підпорядкованою та підзвітною загальним зборам Організації.
6.9. З метою заохочення до активної участі у діяльності Організації можуть створюватися спеціалізовані структури за конкретними напрямами, які є консультативно - дорадчими органами Організації.

^ VII. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ЛМГО «ХХХ»


7.1. Джерелами надходження коштів та майна Організації є:
7.1.1. Добровільні внески, подарунки та відрахування, пожертвування Організації, громадських організацій, творчих спілок, господарських товариств, підприємств, установ та організацій, українських та зарубіжних юридичних і фізичних осіб у грошовій та натуральній формі.
7.1.2. Членські внески (затверджуються на загальних зборах).
7.1.3. Фінансова та матеріальна допомога на реалізацію програм Організації з державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України.
7.1.4. Надходження від депозитних вкладів, надходження від підприємств та організацій, що перебувають у власності Організації.
7.1.5. Надходження від закордонних фондів та окремих осіб у вигляді грошових коштів в іноземній валюті та українській гривні, в матеріальній формі.
7.1.6. У власності Організації можуть бути споруди, транспортні засоби, грошові кошти та інше майно, яке потребується для виконання статутних цілей і завдань Організації, які не мають на меті отримання прибутку.
7.1.7. Придбання Організацією майна за рахунок власних коштів для здійснення статутної діяльності.
7.2. Грошові кошти та інше майно Організації використовуються для виконання статутних цілей та завдань Організації.
7.3. Організація може здійснювати фінансування у межах статутної діяльності інших організацій, які беруть участь у виконанні спільних програм та проектів.

^ VIII. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ І КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ

8.1. Організація веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік у встановленому порядку.
8.2. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та своєчасне надання звітності покладається на головного бухгалтера, компетенція якого визначається чинним законодавством.
8.3. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

^ IX. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЛМГО «ХХХ»
9.1. Організація припиняє свою діяльність у випадку реорганізації або ліквідації.
9.2. Припинення діяльності Організації проводиться:
9.2.1. За рішенням суду.
9.2.2. За рішенням загальних зборів.
9.3. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням суду або загальних зборів Організації.
9.4. До ліквідаційної комісії переходять повноваження з управління справами Організації з моменту призначення або створення. Ліквідаційна комісія оцінює майно Організації, виявляє дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів третім особам, а також працівникам Організації, складає ліквідаційний баланс.
9.5. Ліквідація вважається завершеною, а Організація таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це в державний реєстр.
9.6. У разі ліквідації Організації його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду діяльності або зараховані до доходу бюджету.
9.7. Порядок реорганізації Організації визначається Конференцією відповідно до чинного законодавства України. У разі реорганізації Організація його права і обов'язки переходять до правонаступників. Організація може реорганізуватися лише в іншу громадську неприбуткову організацію.

X. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ЛМГО «ХХХ»
10.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються загальними зборами Організації.
10.2. Про зміни та доповнення до Статуту Організації повідомляє орган державної реєстрації у п'ятиденний термін.


Голова правління ЛМГО «ХХХ»Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації