Поиск по базе сайта:
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Скачати 273.53 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Дата конвертації30.05.2013
Розмір273.53 Kb.
ТипРобоча програма


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра мови засобів масової інформації


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Християнська етика і журналістська творчість

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____6.030301 журналістика ___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності __0303__журналістика та інформація______________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації___________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення____журналістики_________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010


Християнська етика і журналістська творчість. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика_. - _______: ________, 20___.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Асистент Давидчак Х. М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № _^ 1_ від. “_30_”_серпня 2010 р.


Завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації


_______________________ (_проф.Лось Й. Д.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“30”серпня 2010р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Християнська етика і журналістська творчість ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –2

Галузь знань


(шифр, назва)

за вибором студента


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)3-й

3-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

5-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента –3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


18 год.

16 год.

^ Практичні, семінарські

12 год.

10 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

24год.

32год.

ІНДЗ:

Вид контролю:


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання - 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Головні положення християнства мають неоціненне значення у духовній сфері людини. Релігійне начало виступає в людини як компенсація перетворення в масу, воно є основою морального, національного та творчого виховання. Тому спецкурс «Християнська етика і журналістська творчість» розроблено з метою ознайомлення студентів з історією творення, основними принципами та засадами християнського етичного вчення. В рамках спецкурсу студенти матимуть змогу простежити яким чином і чи взагалі втілюються євангельські принципи та норми в площину сучасних засобів соціальної комунікації.

Завдання навчальної дисципліни „Християнська етика і журналістська творчість ”.

 • оволодіти основними філософсько-богословськими та соціально-комунікаційними знаннями щодо розвитку, вдосконалення, самореалізації як окремої людини, так і суспільства загалом;

 • засвоїти методи аналізу релігійного макротексту;

 • виявити етичні аспекти у професійній діяльності журналіста;

 • засвоїти правила та принципи написання журналістських матеріалів морально-духовного спрямування;

 • розробити авторську концепцію християнської журналістики;

- оперувати різними методами передачі релігійної інформації.

В результаті вивчення спецкурсу студент повинен знати:

 • концептуальні засади християнської етики в сфері соціальної комунікації;

 • основні етичні принципи й особливості діяльності журналіста-християнина;

 • історичні етапи формування християнської етики;

 • структуру та філософського-богословське навантаження Декалогу та Нагірної проповіді.

В результаті вивчення цього спецкурсу студент повинен вміти:

 • оперувати релігійними поняттями та термінами;

 • писати журналістські матеріали на релігійну тематику;

 • робити повний філософсько-богословський аналіз релігійного макротексту;

 • виявляти характерні відмінності християнства та інших світових релігій.

 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Методологія та історія християнської етики.

^ Тема 1 . Предмет християнської етики: принципи, функції, завдання.

Походження і значення термінів «етика» і «мораль». Християнська етика в системі наук соціальної комунікації: тенденції розвитку. Дискусії в гуманітарно-науковій сфері стосовно предмета християнської етики, її місця в суспільстві. Взаємообумовленість зв’язку між вірою і наукою, релігією та культурою.

Література:

 • Гільдебранд, Дітріх фон. Етика. - Львів: УКУ, 2002. – 445 с.

 • Протоиерей В. Свешников. Очерки християнской этики. – М.: 2000.

 • Шостек А. Бесіди з етики. Львів, 1999.

 • Войтила К. Основы этики// Вопросы философии. – 1991. - №1.

 • Калашник А. Загальні методи вивченя предмета християнська етика. – Львів, 2001.

 • Климишин І. Наука і релігія: протистояння чи взаємодоповнення. – Івано-Франківськ, 1991. – 41 с.

Тема 2. Біблія – невичерпне джерело християнської віри та моралі.

Історія написання Біблії, її місце у житті людини. Порівняльний аналіз моральних концепцій Старого та Нового Завіту. Євангеліє – добра новина (блага вість): медійний аспект. Християнські та загальнолюдські моральні цінності. Моральний ідеал християнства.

Література:

 • Святе Письмо Старого і Нового Заповіту. – Рим, 1990.

 • Турконяк Рафаїл. Книга Буття. – Львів, 1998.

 • Катехизм християнської віри. – Наварро, 1988, 1990.

 • Життя у Христі. Моральна катехиза. – Львів, 2004

 • Принципи морального життя. – Львів, 1997

 • Булгаков С. Православие. – М.: 1988.Тема 3. Християнська етика у філософсько-етичній думці античного світу, середньовіччя, Відродження, Нового часу та сучасної доби.

Християнський контекст античної філософської традиції (Платон, Сократ, Арістотель, Епікур). Християнські основи етики середньовіччя. Етичні концепції Августина та Фоми Аквінського. Деїстичні основи етики Відродження. Етичні концепції нового часу (Бруно, Декарт, Спіноза). Етична думка просвітництва. Антихристиянський характер масонського руху. Етичні концепції російських православних філософів (Бердяєв, Соловйов). «Засади етичні» Івана Павла II.

Література:

 • Лахно А. І., Варенко В. М. Християнська етика (в поняттях та категоріях). – Київ,2002.

 • Гусейнов А. А., Иррпиту Г. Краткакя история этики. – москва, 1988.

 • Иванов В. История этики средних веков. – Л., 1989.

 • Религиозные традиции мира: В 2 т. – Т. 2. – М., 1996.

 • Войтила К. Основы этики// Вопросы философии. – 1991. - №1.


Тема 4. Релігійність як риса українського національного характеру.

Роль релігії та Церкви у збереженні та зміцненні української національної самосвідомості. Чинники релігійності українців. Етична концепція Г. Сковороди, А. Шептицького, І. Огієнка. Тенденції розвитку релігійності в сучасній Україні.

Література:

 • Шлемкевич М. Загублена Українська Людина. – К., 1992.

 • Україна : філософський спадок століть. Вип. 37- 38. – К., 1998.

 • Юркевич П. Вибране. – К., 1993.

 • Шептицький А. Твори (морально-пасторальні). – Львів, 1993.

 • Липинський В. Релігія і Церква в історії України. – Філадельфія. – б/р.

 • Москалець В. П. Особистісний аспект християнства в сучасній Україні// Українознавчі студії. – 2001.

 • Янів В. Релігійність україннця з етнопсихологічного погляду// Релігія в житті українського народу. – Мюнхен – Рим – Париж,1966.


Змістовий модуль 2. Професійна етика журналіста крізь призму християнської етики.

Тема 1. Церква і ЗМІ: взаємообумовленість діалогу .

Людина – спільна головна тема Церкви і ЗМІ. Місійне призначення журналіста, апостола істини: нести правду у світ. Моральна мотивація творчості журналіста, публіциста. Папа Іван Павло II про засоби соціальної комунікації (засоби суспільного повідомлення). Трагедія суспільства без Бога.

Література:

 • Церква і соціальна комунікація: Найголовніші документи Католицької Церкви про пресу, радіо, телебачення, інтернет та інші медіа. – Львів: Вид-во УКУ, 2004, - 440 с.

 • Антошевський Т. Релігійні мас-медіа в Україні (електронний ресурс)/ Т. Антошевський – Режим доступу: http:// www. risu. org ua/ ukr/ religion. and society/ analysis/ article; 9705/

 • Сверстюк Є. Свобода слова і культура думки//На святі надій. – К.: наша віра, 1999.

 • Dziennikarstwo. Media. Spoteczehstwo. – Warszawa. – 2005.

 • Jan Pawel II. Istota, wielkosc I odpowied zialnosc sztuki I publicystyki // Wiara I kultura/ - Pzym – Lublin/ 1988.Тема 2. Місце християнської етики в професійній діяльності журналіста.

Кодекс честі журналіста і десять заповідей Божих. Втілення євангельських принципів та норм в площину сучасних ЗМІ. Джерела морального добра та корені морального зла крізь призму медіа сфери. Моральна свідомість та християнський світогляд журналіста.

Література:

 • Лазутина Г. Профессиональная этика журналиста. – М.: Аспект пресс, 1999.

 • Право и этика в работе журналиста: Сборник документов. – Екатеринбург: Изд-во Сверловского союза журналистов, 1993.

 • Кузнецова О. Професійна етика журналіста: посібник: 2-ге вид., Львів: ПАІС, 2001. –

 • Гільдебранд, Дітріх фон. Етика. - Львів: УКУ, 2002. – 445 с.

 • Януш Корчак. Молитва митця // Дитя людське: Вибрані твори. – К., Дух і літера, 2007.

 • Церква і соціальна комунікація: Найголовніші документи Католицької Церкви про пресу, радіо, телебачення, інтернет та інші медіа. – Львів: Вид-во УКУ, 2004, - 440 с

 • Jan Pawel II. Wiara I kultura: document, przemowienia, homilie/ - Rzym, 1986.


Тема 3. Релігія і мистецтво у формуванні світогляду людини.

Сакралізація публіцистики: «Спочатку було слово…». Релігійна свідомість і морально-творчі аспекти журналістської діяльності. Відповідальність журналіста за поширення зла у світу. Свобода слова і свобода вибору. Цінності людського життя та загрози сучасності: аборти, клонування, трансплантація, евтаназія, смертна кара. Основи християнської мирології.

Література:

 • Іван Павло II. Переступити поріг надії. – Львів, 1995.

 • Фросар А. Світ Івана Павла II. – Львів, 2001.

 • Д. Гудінг, Дж. Леннокс. Людина та її світогляд: у пошуках істини та реальності. – Львів, МБФ, 2008, Т. 3. – 480 с.

 • Гейзінга Й. Homo Ludens. – К., 1994.

 • Ст. Паїсій Святогорець. З болем та любов’ю про сучасну людину. – Стрий: «Премудрість Божа Софія», 2006.


Тема 4. Християнський моральний закон в контексті етичних доктрин релігій світу

Моральні традиції політеїстичних релігій – індуїзм, джайнізм, сикхізм, даосизм, конфуціанство, зороастризм. Моральні принципи іудаїзму, буддизму та ісламу: спільне та відмінне з християнською моральною доктриною. Моральний релятивізм нехристиянських течій. Секти як легкодоступна духовність: богословсько-філософська оцінка.

Література:

 • Релігієзнавство/ під ред Лубського. – К., 2000

 • Религиозные традиции мира.: В 2 т. – Т.2. – М., 1996.

 • Маріо ді Фйоріно Тоталітарні інституції і “промивання мізків”. – Львів, 2000.

 • Библия. Жизнь с Богом. – Брюссель,1988.

 • Мень А. История религии. – М., 1997

 • Буковський К. Сучасні релігії та християнство.- Краків, 1986.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср^ Змістовий модуль 1 Методологія та історія християнської етики.

Тема 1.

Предмет християнської етики: принципи, функції, завдання.
2

13
2

14

Тема 2.

Біблія – невичерпне джерело християнської віри та моралі.
4

23
2

24

Тема 3.

Християнська етика у філософсько-етичній думці античного світу, середньовіччя, Відродження, Нового часу та сучасної доби.

2

23
2

14

Тема 4.

Релігійність як риса українського національного характеру.
2

13
2

14

Разом – зм. модуль1
10

612
8

516

^ Змістовий модуль 2.Професійна етика журналіста крізь призму християнської етики.

Тема 1.

Церква і ЗМІ: взаємообумовленість діалогу.
2

13
2

14

Тема 2.

Місце християнської етики в професійній діяльності журналіста.
2

23
2

14

Тема 3.

Релігія і мистецтво у формуванні світогляду людини.
2

23
2

24

Тема 4.

Християнський моральний закон в контексті етичних доктрин релігій світу.
2

13
2

14

Разом – зм. модуль 2
8

612
8

516
^

Усього годин

18

1224
16

1

032

Модуль 2
^

Курсова робота
-

-
--

-

-^

Усього годин^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

12...

^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Коріння української віри на сторінках Святого Письма.

2

2

Дефінітивно-категоральні та прикладні аспекти християнської етики.

4


3

Християнські етичні категорії в традиції історико-філософської та богословської думки середньовіччя.

24Моральна ситуація сучасності в контексті християнської етики.25


Моделювання журналістами, публіцистами духовного світогляду людства.


2
^ 7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1


2^ 8. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Медіатизація християнської етики засобами соціальної комунікації.

2

2

Біблія: жанрово-тематичний, історико-культурологічний аналіз.

4

3

Етичні концепції Августина та Фоми Аквінського.

2

4

Папа Іван Павло II про призначення ЗМІ.

2

5

Підготовка до контрольної роботи № 1

2

6

Документи II Ватиканського собору про засоби соціальної комунікації.

2

7

Професійний та етичний кодекси журналіста.

4

8

Моральна мотивація публіцистичної творчості.

2

9

Моральний релятивізм неконфесійних течій.

2

10

Підготовка до контрольної роботи №2.

2

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання


^ 10. Методи контролю


Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.

^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

2

2

2

2

2

2

11

2

2

2

2

2

2

2

11

2

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів


^ Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи (проекту)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоПротягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


^ 13. Рекомендована література

Базова

 • Життя у Христі. Моральна катехиза. –Львів, 2004

 • Кодекс законів східних церков. Рим, 1993.

 • Лахно А.І., Варенко В.М. Християнська етика (в поняттях категоріях). – Київ, 2002.

 • Иванов В. История этики средних веков. – Л., 1989.

 • Лук М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ-поч.ХХ ст.-К., 1993.

 • Сінькевич О.Б. Етика. Курс лекцій.-Львів, 1999.

 • Принципи морального життя. –Львів, 1997.

 • Пртоиерей Владислав Свешников. Очерки христианской этики. – М.,2000.

 • Жан Марі Обер. Моральне богослов”я. – Львів, 1994.

 • Марусяк М. Моральне богослов”я. – Снятин, 2000.

 • Шостек А. Бесіди з етики. – Львів, 1999.

 • Войтыла К. Основы этики// Вопросы философии. – 1991. - №1.

 • Калашник А. Загальні методи вивчення предмета християнська етика.-Львів, 2001.

 • Лосский Н.О. Условия абсолютного добра.-М., 1991.

 • Каст М. Шлях до успіху. –Львів, 1993.

 • Религиозные традиции мира.: В 2 т. – Т.2. – М., 1996.

 • Маріо ді Фйоріно Тоталітарні інституції і “промивання мізків”. – Львів, 2000.

 • Библия. Жизнь с Богом. – Брюссель,1988.

 • Страх и трепет.- К., 1993

 • Соловйов В.С. Сочинения. В 2-х т.-М., 1990.

 • Бердяев Н. О назначении человека. –М., 1993

 • Гейзінга Й. Homo ludens.-К., 1994.

 • Моуди Р. Жизнь до жизни. Жизнь после жизни. – К., 1994

 • Швейцер А. Благоговение перед жизнью.-М., 1962

 • Іван Павло ІІ. Переступити поріг надії.-Львів, 1995.

 • Мень А. История религии. – М., 1997

 • Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие. –М., 1992.

 • Православная духовность. – М.,199814. Інформаційні ресурси


 1. RISU. Релігійно-інформаційна служба України. – http: // www. risu.org. ua.

 2. Радіо Ватикан. - http://www.radiovaticana.org/index.html.

 3. «Новомедіа». Асоціація журналістів, видавців і мовників. -

http://novomedia.org/Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації