Поиск по базе сайта:
Історія світової літератури (Середньовіччя – поч. ХІХ ст.) icon

Історія світової літератури (Середньовіччя – поч. ХІХ ст.)
Скачати 317.84 Kb.
НазваІсторія світової літератури (Середньовіччя – поч. ХІХ ст.)
Дата конвертації30.05.2013
Розмір317.84 Kb.
ТипРобоча програмаФорма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет журналістики


Кафедра зарубіжної преси та інформації


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІсторія світової літератури (Середньовіччя – поч. ХІХ ст.)

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності журналістика

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

Факультету журналістика


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010


Історія світової літератури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. – Львів, 2010.- 18 с.


Розробник: доцент Хоменко Т.М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка


Протокол № ___ від. “____”________________2010р.


Завідувач кафедрою

_______________________ (проф. Лось Й. Д.)

(підпис)

“_____”___________________ 2010 р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) журналістика.


(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


“_____”________________2010 р. Голова _______________ (доц. Хоменко Т.М.)

(підпис)


 Т.М.Хоменко, 2010


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Історія світової літератури”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання


Кількість кредитів – 2

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки: 4-й

Курсова робота
Семестр 7-й
^ Лекції - 30 год
Практичні -6 год

Самостійна робота - 65 год

ІНДЗ:

Вид контролю: залікВступ

Навчальна дисципліна «Світова література» є базовою нормативною навчальною дисципліною циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін для спеціальності «Журналістика», що читається на 4 курсі у 7-8 семестрах, форма підсумкового контролю – заліки у першому і другому семестрі. У першому семестрі лекційний курс включає висвітлення таких періодів розвитку світової літератури: Середньовіччя, Відродження, Бароко, Класицизм, Просвітництво. У другому семестрі висвітлюється літературний процес ХІХ-ХХ ст.


2. Мета і завдання навчальної дисципліни:

 • вивчення історії світової літератури в широкому контексті, розглядаючи кожне явище як складову загальнокультурного світового процесу;

 • сприяння розвиткові мислення студента, набуття ним свідомості, яка могла б умістити століття, епохи, культури;

 • установлення зв’язку літератури з духовним розвитком суспільства й усвідомлення ролі літератури як могутнього засобу виховання;

 • формування навичок критичного літературознавчого аналізу;

 • визначення основної проблематики, тематичних обширів та різноманіття художніх напрямів літератур різних країн у різні періоди.

 • Розкриття ідейно-естетичної специфіки літературного періоду, визначення основних художніх явищ.

 • Розкриття ідейно-художньої своєрідності творчості найвидатніших представників літератури кожного періоду, ознайомлення студентів зі змістом і поетикою їх провідних творів.

 • Прищеплення навичок самостійної роботи з літературно-критичними джерелами: статтями, монографіями, підручниками, енциклопедіями тощо.

 • Розвиток навичок аналізу художніх творів у єдності змісту та форми.


^ Предмет навчальної дисципліни:

Літературний процес доби Середньовіччя, Відродження, Бароко, Класицизму, Просвітництва.

Вимоги до знань та вмінь:

Студенти повинні знати:

 • основні етапи розвитку світової літератури;

 • особливості творчого шляху найвизначніших майстрів слова, їхній внесок у розвиток світової літератури;

 • принципи й методи аналізу художнього тексту;

 • провідні тенденції розвитку світової літератури;

 • часові, просторові обрії та основні періоди розвитку літератури;

 • особливості образного мислення, притаманного різним періодам та їхні прояви у художніх творах;

 • літературно-художній контекст минулого, що забезпечує входження у сучасне літературне життя.


Студенти повинні вміти:

 • аналізувати художні тексти як тексти культури;

 • творчо застосовувати набуті знання у власній журналістській практиці.


^ Місце навчальної дисципліни

в структурно-логічній схемі спеціальності.

Нормативна навчальна дисципліна «Світова література» є складовою частини циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».


 1. Програма навчальної дисципліни


^ Змістовий модуль 1. Основні концептуальні засади літератури доби Середньовіччя і Відродження


Тема І. Література доби Середньовіччя

Література раннього Середньовіччя

Клерикальна література

Лекція - 4 год


 1. Перехід від античності до середньовіччя як світоглядна революція: від орієнтації на «природний космос» і «раціональний логос» до орієнтації на надприродного бога та ірраціональну віру.

 2. Нова художня мова середньовічної культури: перехід від мімесиса (наслідування) до фантазії (вигадки).

 3. Загальна характеристика літератури доби раннього середньовіччя. Періодизація.

 4. Клерикальна література. Біблія і початок християнської літератури Заходу.

 5. Примат моральних цінностей над естетичними у Новому Завіті і християнській літературі.

 6. Новий тип позитивного героя: його богонатхненність, героїзм, мужність у відстоюванні духовних цінностей.

 7. Нова художня мова християнської літератури.

 8. Поняття про символічний образ і багаторівневий сенс християнських текстів.

 9. Притча як конкретна форма символічного образу.

 10. Орієнтація на душу людини як загальна особливість клерикальної літератури.

 11. «Сповідь» Аврелія Августина як неперехідний за значенням зразок християнської літератури.

 12. Середньовічна природа принципу самопізнання Аврелія Августина.

 13. «Перевершити самого себе» - як основний лейтмотив концепції самопізнання.

 14. Жанрове і тематичне розмаїття клерикальної літератури.


Тема ІІ. Світська література раннього середньовіччя

Лекція - 2 год


 1. Продовження традицій класичного античного періоду.

 2. Боетій – найвидатніша постать в літературному житті раннього середньовіччя. Твір Боетія «Про розраду філософією».

 3. Причини спаду у розвитку латинської писемності.

 4. Період піднесення за часів Карла Великого. «Академія Карла Великого».

 5. Латинські хроніки («Історія готів» (УІ ст.), «Історія Франків» (УІ ст.), «Церковна історія народу англів» (УІІІст.), «Історія датчан» (ХІІ ст..)).


^ Тема ІІІ. Література народними мовами

Лекція - 2 год 1. Походження епосу західноєвропейського літературного регіону. Загальні поняття про епос архаїчний (додержавний) і про героїчний (державний). Міф і казка як джерела архаїчного епосу.

 2. Кельтський епос. Саги – героїчні, фантастичні, уладського циклу. «Уладський цикл» як найдревніша частина ірландського епосу.

 3. Героїчний епос середніх віків. Причини подібності героїчного епосу різних народів Західної Європи. Архаїчний епос та історичний переказ як основа героїчного епосу.

 4. Германський народно-героїчний епос. «Пісня про Хільдербранда».

 5. Давньоскандінавська література. Епічна творчість ісландців. «Старша Едда». Головні теми давньоскандінавської літератури.


Тема ІУ. Література зрілого середньовіччя

Лекція - 2 год 1. Хронологічні межі зрілого Середньовіччя. Основні суспільно-політичні події цього періоду.

 2. Взаємопроникнення серйозного (трагічного) і смішного (комічного) як характеристика народного світогляду цієї доби.

 3. Народна сміхова культура як вияв бунтарських настроїв народу.

 4. Літературні жанри зрілого середньовіччя.

 5. Французький героїчний епос. Історична основа і епічна поетика в «Пісні про Роланда», особливості епічної та художньої мови «Пісні».

 6. Німецький героїчний епос. «Пісня про Нібелунгів». Народність поеми. Моральні проблеми і характер їх вирішення.

 7. Іспанський героїчний епос. «Пісня про мого Сіда». Народність поеми. Епічний герой: національне і загальнолюдське в його образі.

 8. Рицарський роман. Вияв вільної ініціативи і підкорення регламенту рицарської честі як основний конфлікт рицарського роману.

 9. Ранні форми рицарського роману. Античний цикл. Романи про Олександра Македонського.

 10. Рицарські романи бретонського циклу («Романи Короля Артура», «Романи круглого столу»).

 11. Романи про «Трістана та Ізольду».

 12. Німецький рицарський роман. Вольфрам фон Ейшенбах і його роман «Парцифаль».

 13. Міська (бюргерська) література.

 14. Лірика вагантів і проблема індивідуального авторства. Морально-естетичний ідеал лірики. Значення античної і народно-пісенної традиції для лірики вагантів.

 15. Виникнення середньовічної драми і театру. Традиції, відродження драматургії.


Література доби Середньовіччя

Практичне заняття – 2 год

 1. Нова художня мова християнської літератури.

 2. Жанрове і тематичне розмаїття клерикальної літератури.

 3. Середньовічна природа принципу самопізнання Аврелія Августина.

 4. Боетій – найвидатніша постать в літературному житті раннього середньовіччя. Твір Боетія «Про розраду філософією».

 5. Загальні поняття про епос архаїчний (додержавний) і про героїчний (державний). Міф і казка як джерела архаїчного епосу.

 6. Літературні жанри зрілого середньовіччя.

 7. Народна сміхова культура як вияв бунтарських настроїв народу.Список обов’язкової літератури

 1. Пісня про Хільденбранта

 2. Беовульф

 3. Ірландський епос. Ісландські саги

 4. Пісня про Роланда

 5. Пісня про Нібелунгів

 6. Пісня про мого Сіда

 7. Лірика трубадурів

 8. Куртуазний роман і повість

 9. Поезія Вагантів

 10. Міська середньовічна література. Фабліо. Алегоричний епос. ДрамаСписок літератури

 1. Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. – Л.: Наука, 1971.

 2. Стеблин-Каменский М. И. Миф. –Л.: Наука, 1976.

 3. Хойслер А. Германский героический епос и сказание о нибелунгах / Пер. с нем. / Вступ. Ст. и прим. В. М. Жирмунского. – М., 1960.

 4. Менендес Пидаль Р. Избранные произведения: Испанская литература средних веков и епохи Возрождения. – М., 1961.Штейн А. Л. История испанской литературы (средние века и Возрождение). –Л., 1969.

 5. Иванв К. А. Трубадуры, труверы и миннезингеры. – СПб., 1901.

 6. Мейлах М. Б. Трубадуры. – Л.: Наука, 1975.

 7. Мейлах М. Б. Язык трубадуров. –Л.: Наука, 1975.

 8. Михайлов А. Д. Французкий рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературы. – М., 1976.

 9. Михайлов А. Д. История легенды о Тристане и Изольде // Легенда о Тристане и Изольде. – М.: Наука , 1976. – С. 623 – 697.

 10. Мелетинский Е. М. Средневековый роман: Вопросы типологии // Художественный язык средневековья [Сб.]. – М.: Наука, 1982.– С. 250–266.

 11. Дюби Ж. Куртуазная любовь и перемены в положении женщины во Франции ХІІ в. // Одиссей. Человек в истории. – М.: Наука, 1990.– С. 90 – 96.

 12. Шишмарев В. Ф. К истории любовных теорий романского средневековья // Избранные статьи: Французкая литература. – М.; Л.: Наука, 1965. – С. 191 – 270.

 13. Ле Гофф Ж. С небес на землю (перемены в системе ценноссных ориентаций на христианском Западе ХІІ –ХІІІ вв.) // Одиссей. Человек в истории. – М.: Наука, 1991. – С. 25 – 47.

 14. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры . – М.: Искуство, 1972.


Контрольні питання

  • У чому полягають особливості лицарської поезії?

  • Якою є головна тема «Пісні про Роланда»?

  • Назвіть найвизначніший твір і провідний мотив французького героїчного епосу

  • Назвіть найвизначніший твір і провідний мотив іспанського героїчного епосу

  • Назвіть найвизначніший твір і провідний мотив германського героїчного епосу
Тема У. Передвідродження. Данте

Лекція - 2 год 1. Формування нових тенденцій у західноєвропейській літературі.

 2. Данте. Основні риси його особистості. Два періоди творчості: «флорентійський» і «роки вигнання».

 3. Перші літературні твори: «Vita nova» («Нове життя») як шлях ліричного героя до просвітлення, очищення і відродження, поняття про «солодкий новий стиль»; морально-філософський трактат «Бенкет» - проблема пізнання і божественного одкровення; трактат «Про народну мову»; політичний трактат «Про монархію» - Августівська римська імперія як політичний ідеал Данте, суперечливість політичної теорії автора.

 4. «Божественна комедія» як підсумок словесної художньої культури середньовіччя і як передвісниця літератури Відродження.

 5. Поема Данте як ліричний епос. Філософська основа символіко-алегоричного методу Данте. Поняття про символ і алегорії, знак і образ. Багатозначність символіко-алегоричної художньої системи Данте. Розмаїті плани змісту поеми: морально-релігійний, історико-політичний, біографічний. Нова парадигма історії у творі. Моралістична символіка.

 6. Структура «Пекла». Сенс і значення окремих образів: Франческа де Ріміні, граф Уголіно, Фаріната та ін. Архітектоніка «Чистилища», його морально-релігійний сенс. «Рай» і його структура.

 7. І. Франко про творчість Данте.


Список обов’язкової літератури


Данте. Божественна комедія. Нове життя. Трактати


Список літератури

 1. Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. – М., 1988.

 2. Доброхотов А. Л. Данте Алигьери. – М., 1990.

 3. История всемирной литературы: В 9 т. – Т.2.– М., 1984.

 4. Санктис Ф. де. История итальянской литературы: В 2т. / Пер. с итал. – Т. 1. – М., 1963.

 5. Франко І. Я. Данте Аліг’єрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір з його поезій. Дантова друга любов // Збір. Тв.: У 50т. – Т. 12. – К., 1978.


Контрольні питання

  • Чому Данте визначив свій найосновніший твір як «комедію»?

  • Значення алегорії в «Божественій комедії».

  • Охарактеризуйте історичне тло, на якому розвивається сюжет «Комедії».

  • Охарактеризуйте нову історичну парадигму у творі.

  • У чому виражається моралістична символіка твору?Тема УІ. Література доби Відродження

Італійське Відродження

Лекція - 2 год 1. Соціально-економічні ті політичні передумови західноєвропейського відродження. Філософські основи ренесансного антропоцентризму.

 2. Основні принципи Ренесансу: синтез і повнота життя, гармонія і пропорція. Хронологічні межі доби Відродження .

 3. Основні етепи: раннє, високе і пізнє Відродження. Відродження в Італії.

 4. Франческо Петрарка. Ренесансні риси особистості Петрарки. Індивідуалізм Петрарки і проблеми особистої свободи. Пафос самопізнання. Літературна спадщина Петрарки.

 5. Латиномовні твори і їх жанрова палітра.

 6. Поема «Африка». Античні мотиви у творчості Данте. Історико-біографічна книга «Про знаменитих людей».

 7. «Канцоньєри». Історія створення. Картина світу в ліриці Петрарки. Новий діалог особистості зі світом. Прекрасне і загальнолюдське в Лаурі.

 8. Громадянські мотиви книги. Канцона «Моя Італія».

 9. Боккаччо. Творча спадщина. Боккаччо як творець новели класичного типу. Середньовічні анекдот, фабліо, шванк і новела Боккаччо (спільне та особливе). «Новеліно» і «Декамерон». Різноплановість новел «Декамерона», сюжетне коріння. Гуманізм Боккаччо.^ Тема УІІ. Література доби Відродження у Франції

Лекція - 2 год 1. Першооснови ренесансної культури у Франції:виникнення гуртків гуманістів, відкриття типографій, просвітницька діяльність італійських гуманістів.

 2. Творчість Франсуа Війона як передренесанс французької літератури. Поетична спадщина Війона: «Малий заповіт», «Великий заповіт». Пафос самопізнання і природа трагічного в ліриці Війона.

 3. Категорія комічного в літературі Відродження. Творчість Франсуа Рабле. Історія створення «Гаргантюа і Пантагрюеля». Природа сміху Рабле. Художній світ Рабе у трактуванні М.Бахтіна. Карнавальна амбівалентність сміху.

 4. Жанр і композиція «Гаргантюа і Пантагрюеля». Народно-поетичні джерела «Гаргантюа і Пантагрюеля». Гуманістична проблематика в книзі. Рабе як ренесансний мікрокосм.

 5. Творчість «Плеяди» - прагнення повернути повагу до античності. Поезія Ронсара і питання про петраркізм у французькій поезії. Філософська лірика Ронсара.

 6. Поетичний маніфест «Плеяди» як піднесення цінності авторської індивідуальності.


^ Тема УІІІ. Література доби Відродження у Німеччині та Нідерландах

Лекція - 2 год 1. Ідейні течії доби. Суспільно-політична і соціальна природа гострих протиріч в Німеччині ХУ ст. Роль папського Риму в житті німецьких князівств. Виникнення і розвиток реформаційного руху.ї

 2. Гострий публіцистичний характер літератури диби. Провідна роль сатири. Віршована сатира Севастіана Бранта «Корабель дурнів» як найвизначніший твір раннього німецького Відродження. Традиції карнавального сміху в «Листах темних людей». «Народні книги».

 3. Особливості німецького гуманізму. Відродження справжніх християнських цінностей.

 4. Мартін Лютер як талановитий літератор. Переклад Біблії народною мовою, створення «протестантського хоралу».

 5. Еразм Роттердамський (нідерландський вчений) як духовний наставник німецького гуманізму. Творча спадщина Еразма Роттердамського.

 6. «Похвала глупоті» як своєрідна енциклопедія тогочасної дійсності.

 7. Антивоєнний пафос «Домашніх бесід» Еразма Роттердамського.Тема ІХ. Література доби Відродження в Англії

Лекція - 2 год 1. Суспільно-політичні процеси в Англії ХУ-ХУІ ст. Становлення абсолютизма. Передренесансні процеси в культурі Англії. «Кентерберійські оповідання» Джері Чосера. «Утопія» Томаса Мора як початок ренесансної літератури Англії.

 2. Шекспір як людина і автор. «Шекспірівське питання». Творчий доробок і хронологія творів. Поетична творчість. Тема дружби і кохання в сонатному циклі.

 3. Комедії Шекспіра. Особливості ранніх комедій («Приборкання непокірної», «Сон літньої ночі»). Своєрідність пізніх комедій («Венеційський купець», «Дванадцята ніч»). Трагічне в комедійному світі Шекспіра.

 4. Шекспір- трагік. Особливості ранніх трагедій Шекспіра. «Ромео і Джульєтта»: система образів, основні проблеми, фінал. Структура шекспірівської трагедії. Трагедія «Гамлет» як початок вищого етапу шекспірівської трагедії. «Отелло», «Макбет», «Король Лір» - двоїста природа образів.^ Тема Х. Література доби Відродження в Іспанії

Лекція - 2 год 1. Особливості політичної ситуації в Іспанії ХУІ-ХУІІ ст.. Абсолютизм і церква. Значення національної художньої традиції у формуванні ренесансної культури.

 2. Причини популярності рицарського роману в Іспанії. Антична і національна традиції в іспанському пасторальному романі. Пасторальний роман Сервантеса «Галатея».

 3. Життєвий і творчий шлях Сервантеса. Роман «Дон Кіхот» як роман нового типу. Характер пародії на рицарську літературу і рицарські інститути в перших розділах роману. Дон Кіхот – творець рицарських міфів. Піднесено-гуманна свідомість Дон Кіхота і народна мудрість Ранчо Панса.

 4. Центральні образи роману «Дон Кіхот» Дон Кіхот і Санчо Панса: спільне і подібне, проблема сутності людини , внутрішній світ героїв.


Література доби Відродження

Практичне заняття – 2 год


 1. Формування нових тенденцій у західноєвропейській літературі. Творчість Данте.

 2. Ренесансна література як новий діалог особистості зі світом (Петрарка Боккаччо, Рабле).

 3. Еразм Роттердамський як духовний наставник німецького гуманізму.

 4. Двоїста природа образів Вільяма Шекспіра.

 5. Дон Кіхот і Санчо Панса: спільне і подібне, проблема сутності людини, внутрішній світ героїв.Список обов’язкової літератури

  1. Петрарка. Сонети

  2. Боккаччо. Декамерон.

  3. Література німецького Відродження: Листи темних людей, Ульріх фон Гуттен. Діалоги.

  4. Еразм Роттердамський. Похвала глупоті.

  5. Рабле. Гаргантюа і Пантагрюель

  6. Ронсар. Лірика.

  7. Мор. Утопія.

  8. Шекспір. Сонети. Одна історична хроніка (Генріх IV або Річард III). Одна комедія на вибір («Приборкання норовливої», «Сон літньої ночі», «Венеціанський купець», «Дванадцята ніч»). Трагедії: Ромео і Джульєтта, Гамлет, Отелло, Король Лір, Макбет.

  9. Сервантес. Дон Кіхот.


Навчальна література

 1. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. – М.: Искусство, 1978.

 2. Санктис Ф. де. История итальянской литературы: В 2 т. – Т. 1. – М.: Прогресс, 1963.

 3. Хлодовский Р. И. Франческо Петрарка. – М.: Наука, 1974.

 4. Бранка В. Бокаччо средневековый. –М.: Прогресс, 1983.

 5. Люблинская А. Д. Особенности культуры Возрождения и Реформации во Франции. // Культура эпохи Возрождения и Реформации [Сб.]. – Л.: Наука, 1971. – С. 170 – 178.

 6. Бахтин М. М. Творчество Ф. Рабле и народная культура средневековья и Ренесанса. – М.: Худ. Лит., 1965.

 7. Білецький О. І. Француа Рабле і його книга // Зібрання праць у 5 томах. – К., 1966. – Т. 5.

 8. Хейзинга Й. Осень средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в 14 и 15 веках во Франции и Нидерландах / Пер. с голл. – М.: Наука, 1988.

 9. Шалагінов Б. Б. Німецька література Х – ХVІІ ст. // Вікно в світ. – К., 1999, № 1. – С. 8–22

 10. Франко І. Передмови до п’єс В. Шекспіра: «Гамлет», «Приборкання непокірливої», «Макбет», «Юлій Цезар» // Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1981. – Т. 32.

 11. Барг М. А. Шекспир и история. – М.: Наука, 1976.

 12. Сервантесовские чтения: Сб. / Отв. Ред. Акад. Г. В. Степанов. – Л.: Наука, 1985


Контрольні питання

  • Назвіть провідні мотиви творчості Петрарки.

  • Поясніть, що означає назва збірки новел Джованні Боккаччо «Декамерон» і як ця назва пов’язана зі структурою твору.

  • Назвіть провідні філософсько-моральні мотиви «Похвали глупоті».

  • Чому Дон Кіхот – вічний образ світової літератури?

  • Назвіть провідні філософсько-моральні мотиви трагедій Шекспіра.

  • У яких творах Шекспіра найповніше розкривається вічна тема «батьки-діти»?


Змістовий модуль 2. Основні концептуальні засади літератури ХУІІ – поч. ХІХ сторіччя


Тема ХІ. Література ХУІІ сторіччя.

Естетика і поетика літератури доби Бароко

^ Лекція - 2 год 1. Складність соціальних і духовних процесів у Західній Європі ХУІІ ст. Світоглядна революція як причина руйнації традиційних уявлень про Всесвіт, формування нової картини світу і нового розуміння людини.

 2. Бароко. Світ у своїй складності, багатогранності виявів, безмежності і мінливості. Спроба примирення розуму і віри. Універсальність художнього мислення , космобачення як визначальна риса бароко. Тематичний. Сюжетний і психологічний динамізм барокової літератури.

 3. Іспанський письменник доби бароко Франсіско де Кеведо-і Вільєгас і його внесок у розвиток сатиричної літератури (памфлети «Сновидіння про смерть", «Сновидіння про пекло", «Світ ізсередини", «Сновидіння про Страшний Суд"), «метафізичної поезії" (сонет «Минущість життя"), крутійського роману («Історія життя пройдисвіта, на ймення Пабло, зразка волоцюг і дзеркала крутіїв").

 4. Німецький прозаїк Ганс Якоб Кристоф Гріммельсгаузен і його роман «Незвичайні пригоди Сімпліція Сімпліціссимуса".

 5. Поема Джона Мільтона «Втрачений Рай" як дослідження людської природи і одвічного конфлікту між сліпою вірою і утвердженням власного «я". Образ автора в поемі. Поєднання традицій класицизму і бароко. Авторське трактування біблійних сюжетів.

 6. Барокова лірика. «Метафізична школа" поезії Джона Донна. «Культистська" поезія іспанця Луїса де Гонгора-і-Арготе. Особливості «темного стилю".

 7. Драма Кальдерона де ля Барка «Життя – це сон".^ Тема ХІІ. Література доби Класицизму

Лекція - 2 год 1. Історико-культурні, філософські та естетичні передумови класицизму. Естетичні принципи класицизму. Жанри літератури класицизму (байка роман, сатири, діалоги, драматургія). Ієрархія жанрів. Азнаки класицистичних жанрів. Класицистичний образ (позитивний, негативний, схематичний, універсальний, раціональний). Основні положення трактату Н.Буало «Поетичне мистецтво". Правило трьох єдностей у драматургії (дія, місце, час).

 2. Історичні умови виникнення класицизму у Франції. Доба Ришельє та Академії. Раціоналізм французького класицизму (вплив філософії Рене Декарта).

 3. Класицистична трагедія. Драматургічна концепція мотивування вчинку (бароковий підхід). Особистісність проблеми вибору героя класицистичної драми. Драматичний конфлікт. Композиція. Розкриття характерів.

 4. Класицистичні ознаки трагедії П’єра Корнеля. П’єси “першої манери" («Сід", «Горацій", «Цінна", «Смерть Помпея" та ін.), п’єси “другої манери" («Родогуна", «Нікомед" та ін.). «Сід". Критика драми Академією. Ідеал монарха і людини.

 5. Жан Расін. Концепція трагічного та ідеї янсенізму. Нові конфлікти і образи в драматургії. Оди Расіна («Німфа Сіни", «Слава музам"). Трагедії Расіна («Олександр Великий", «Андромаха", «Британік" «Федра").

 6. Афористична література Франції ХУІІ ст… Творчість Франсуа де Ларошфуко.

 7. Жан Батист Поклен (Мольєр) – майстер класицистичної комедії, творець жанру «високої комедії". Два періоди творчості. Мольєрівський комедійний конфлікт. Барокові риси Мольєрової комедії. «Міщанин-шляхтич", «Тартюф", «Мізантроп", «Дон Жуан".


Список обов’язкової літератури

  1. Кеведо-і-Вільєгас. Памфлети

  2. Гріммельсгаузен. Незвичайні пригоди Сімпліція Сімпліціссимуса

  3. Мільтона. Втрачений Рай

  4. Джон Донн.Поезії

  5. Кальдерона де ла Барка. Життя – це сон

  6. Корнель. Сід

  7. Расін. Федра

  8. Ларошфуко. Афоризми

  9. Мольєр. Комедії (на вибір)


Список літератури

 1. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. – К.: Мистецтво. – Кн. 1. – 1981. Кн. 2. – 1985.

 2. Плавскин З. И. Испанская литература ХVІІ – середины XIX века. – М.: Высшая школа, 1978.

 3. Виппер Ю. Б. Поэзия барокко и класицизма // Европейская поэзия ХVII века. – М.: Художественная литература, 1977.

 4. Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы. Статьи и исследования. – М.: Наука. 1975 (Литература Испании и италии Эпохи Барокко. С. 213–340).

 5. Литературные манифесты французких классицистов / Под ред. Н. П. Козловой. – М.: МГУ, 1980.

 6. Булгаков М. А. Жизнь господина де Мольера. – М., 1991.


Контрольні питання


 • У чому полягають основні принципи літератури бароко?

 • Як художні особливості барокової літератури втілилися у драмі «Життя – це сон»?

 • Що таке «культистська» поезія?

 • У чому полягають основні принципи класицизму?

 • Чим характеризується жанрова система класицистичної літератури?

 • У чому полягає принцип трьох єдностей?

 • У чому полягає мольєрівський комедійний конфлікт?Тема ХІІІ. Література ХУІІІ сторіччя

Лекція - 4 год 1. Просвітництво ХУІІІ ст. як інтелектуальний рух за перегляд з позицій раціоналізму і сенсуалізму всіх основ життя людини у суспільстві:ідеологічних, релігійних, моральних, культурно-естетичних. Основні літературні напрямки просвітницької літератури.

 2. Загальна характеристика англійського просвітництва. РольДаніеля Дефо у становленні англійського реалістичного роману. Робінзон – новий герой літератури. Культура і цивілізація з погляду робінзонади.

 3. Жанрова і тематична своєрідність творчості Дж. Свіфта. Публіцистичність і злободенність памфлетів Свіфта („Битва книг”, „Казка бочки” та ін.).

 4. Особливості творчого методу Генрі Філдінга: комедії, фарси, романи.

 5. Література сентименталізму в Англії. Сентиментальність як пафос. Сентименталізм як творчий метод. Естетична програма Річардсона. Поети англійського сентименталізму (Роберт Бернс).

 6. Література просвітницького раціоналізму у Франції. Загальна характеристика французького просвітництва. І-ий період французького Просвітництва (Монтеск’є: мистецькі та історичні трактати („Есе про смаки у творах природи і мистецтва”, „Роздуми про причини піднесення і занепаду римлян” та ін.)).

 7. Жанрова і тематична палітра творчості Вольтера. Розвиток філософської повісті. Філософські трактати і художні твори Дідро („Досвід про живопис”, „Парадокс про актора” та ін.).

 8. Література сентименталізму у Франції. Творчість Руссо: культ природи, культ бідності, критика культури, культ дитинства, культ індивідуальності („Про суспільний договір”, „Еміль, або про виховання” та ін.).

 9. Своєрідність німецького Просвітництва.. Лессінг як теоретик літератури німецького Просвітництва. Життєвий, творчий шлях,естетичні погляди Ф.Шиллера.

 10. Веймарська класика . Творчість Гете як завершальний етап німецького і європейського Просвітництва. Гете і європейський сентименталізм („Рибалка”, „Вільшаний король”). Вільний вибір себе як Людини у трагедії „Фауст”.


^ Літетатура ХУІІ- поч. ХІХ ст.

Практичне заняття – 2 год


 1. Тематичний. Сюжетний і психологічний динамізм барокової літератури.

 2. Іспанський письменник доби бароко Франсіско де Кеведо-і Вільєгас і його внесок у розвиток сатиричної літератури.

 3. Поема Джона Мільтона «Втрачений Рай".

 4. «Культистська" поезія іспанця Луїса де Гонгора-і-Арготе. Особливості «темного стилю".

 5. Естетичні принципи класицизму. Правило трьох єдностей у драматургії (дія, місце, час).

 6. Жан Батист Поклен (Мольєр) – майстер класицистичної комедії, творець жанру «високої комедії".

 7. Основні літературні напрямки просвітницької літератури.Список обов’язкової літератури

 1. Д. Дефо. Робінзон Крузо

 2. Свіфт. Мандри Гулівера

 3. Вольтер. Кандід

 4. Дідро. Монархія

 5. Руссо. Юлія чи нова Елоїза

 6. Гете. Фауст

 7. Міллер Розбійники, Підступність і кохання


Список літератури

  1. Урнов Д. М. Дефо. – М.: Молодая гвардия, 1990.

  2. Шалагінов Б. Б. Кому відпиляти потилицю? Творчість Дж. Свіфта // Зарубіжна література, 1999, № 21.

  3. Шалагінов Б.Б. «Усе – на краще в цьому найкращому зі світів»? (Творчість Вольтера) // Зарубіжна література, 2000, № 15.

  4. Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения. – М.: Наука, 1966.

  5. Шалагінов Б. Б. Німецька література XVIII ст. / Вікно в світ, 1999. – № 1. – С. 22–89.

  6. Бахтин М. М. Роман воспитания и его значение в истории реализма // Эстетика словесного творчества. –М.: Исскуство, 1979. – С. 188 – 236.

  7. Шалагінов Б. Б. «Фауст» Й. В. Гете: Містерія. Міф. Утопія: До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18–19 ст. – К.: Вежа, 2002.

  8. Шалагінов Б. Б. Шлях Гете: Філософія, естетика, творчість. – Х.: Ранок, 2003.Контрольні питання

   • Назвіть основні ідеї й особливості світогляду епохи просвітництва.

   • У чому полягає ідея «Природної людини»?

   • Як виявляється мотив утопії в романі «Мандри Гулівера»?

   • У чому полягає значення протистояння Фауста і Мефістофеля?


Загальна бібліографія

 1. Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та відродження: Підручник. –Л., 1982.

 2. История зарубежной литературы: Раннее Средневековье и Возрождение: Учебник / Под ред. В. М. Жирмунского. – М., 1987.

 3. История французкой литературы: В 4 т. – М.-Л., 1946. – Т. 1.

 4. Санктис Ф. де. История итальянской литературы: В 2 т. / Пер. С итал. – М. 1963. – Т. 1.

 5. Артамонов С. Д. История зарубежной литературы 17 – 18 вв: Учебник. – М., 1978.

 6. История зарубежной литературы 17 в.: Учебник / Под ред. З. И. Плавскина. – М., 1978.

 7. История зарубежной литературы 18 в.: Учебник / Под ред. З. И. Плавскина. – М., 1991.

 8. Фрацузкое Просвещение и революция / Под ред. М. А. Кисселя. –М., 1989.

 9. Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. – М.: Наука, 1986.

 10. Шалагінов Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст.: Іст.-естет. Нарис. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004.

 11. Кирилюк З. Література Середньовіччя: Посібник для вчителі. – Харків: Вестас: Видавництво «Ранок», 2003.

 12. Ніколенко О.Бароко, класицизм, просвітництво. Література ХУІІ-ХУІІІ століть: Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числіл

п

лаб

інд

ср
1

2

3

4

5

6

7Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Основні концептуальні засади літератури доби Середньовіччя і ВідродженняТема 1. Література доби Середньовіччя

Література раннього Середньовіччя

Клерикальна література
4Тема 2. Світська література раннього середньовіччя
2Тема 3. Література народними мовами
2Тема 4. Література зрілого середньовіччя
2

2
Тема 5. Передвідродження. Данте
2Тема 6. Література доби Відродження

Італійське Відродження
2Тема 7. Література доби Відродження у Франції
2Тема 8. Література доби Відродження у Німеччині та Нідерландах
2Тема 9. Література доби Відродження в Англії
2Тема 10. Література доби Відродження в Іспанії
2

2
Разом – зм. модуль1
22

4
Змістовий модуль ^ 2. Основні концептуальні засади літератури ХУІІ – поч. ХІХ сторіччя


Тема 11. Література ХУІІ сторіччя.

Естетика і поетика літератури доби Бароко


2Тема 12. Література доби Класицизму
2Тема 13. Література ХУІІІ сторіччя
4

2
Разом – зм. модуль 2
8

2^

Усього годин


90
665

^ 5. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Література доби Середньовіччя

2

2

Література доби Відродження

2

3

Літетатура ХУІІ- поч. ХІХ ст.

2^ 6.Самостійна робота*

*Самостійна робота студента полягає у докладному прочитанні літератури, зазначеної у списку обов”язкової літератури, що перевіряється на практичних заняттях, а також у написанні есе на тему «Проблема батьків і дітей у творчості Вільяма Шекспіра (на прикладі п”єс «Ромео і Джульєтта», «Король Лір», «Гамлет»)».


^ 7.Розподіл балів, що присвоюється студентам


Оцінка модуля

КРИТЕРІЇ оцінювання

 1. Практичні заняття15 балів (за кожне практичне заняття – 5 балів).

 2. Самостійна робота – 25 балів.

 3. Кредитно-модульна контрольна робота 10 балів. Кредитно-модульна контрольна робота (КМКР) проводитиметься двічі у семестрі. Залік 50 балів.


Розподілу балів, які отримують студенти для заліку


Поточне тестування та самостійна робота

Сума балів

Практичні заняття

15

Самостійна робота

25

Кредитно-модульна контрольна робота

10

Залік

50

Загальна

100
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації