Поиск по базе сайта:
Робоча програма навчальної дисципліни психологія реклами в змі напряму підготовки: 030201 \"Журналістика\" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики icon

Робоча програма навчальної дисципліни психологія реклами в змі напряму підготовки: 030201 "Журналістика" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики
Скачати 313.71 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни психологія реклами в змі напряму підготовки: 030201 "Журналістика" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики
Дата конвертації30.05.2013
Розмір313.71 Kb.
ТипРобоча програма

Форма № Н - 3.04


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет журналістики

Кафедра теорії і практики журналістики


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи
та соціальних питань і розвитку

доц. Лозинський М. В.

“______” _______________ 2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПсихологія реклами в ЗМІ


напряму підготовки: 8.030201 “Журналістика”

для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030301 “Журналістика”: Львів, 2010.


Розробники: Васьківський Ю. П. к.ф.н., доцент кафедри теорії і практики журналістики


Робоча програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри теорії і практики журналістики


Протокол №


Завідувач кафедри

_________________ / Присяжний М.П. /


“ ” червня 2010 р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки 6.030301 “Журналістика”:


Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


“_____”________________2010 р. Голова _______________/_____________________/


Затверджено вченою радою факультету журналістики


Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


Голова вченої ради, декан факультету журналістики, доц. __________ / Присяжний М.П.. /


Васьківський Ю.П.,2010


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

8.030201 Журналістика

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 2

Напрям

8.030201 Журналістика

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність

Журналістика

1-й
Курсова робота –

Семестр

Загальна кількість годин – 22

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи –


Освітньо-кваліфікаційний рівень:


Магістр


11 год
^ Практичні, семінарські

11 год

-

Лабораторні

^ Самостійна робота


ІНДЗ: –

Вид контролю: іспитМета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними та практичними знаннями з основних аспектів психології реклами.

^ Завдання викладання дисципліни надати студентам знання щодо забезпечення запам'ятовування рекламних повідомлень, ефективного рекламного впливу на поведінку читачів, виявлення в них бажання придбати інформаційних продукт, вироблений засобами масової інформації, зокрема рекламу, яку він розповсюджує.


Після вивчення цієї дисципліни студенти повинні:

знати:

основні параметри для розробки рекламних концепцій;

  вміти:

  застосовувати ці знання в професійних умовах;

  реалізовувати на практиці знання з психології сприймання слова, цілеспрямовано формувати асоціації;

  здобути:

  основні теоретичні знання з психології реклами.


  ^ Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основні психологічні принципи реклами, способи маніпулювання споживачами.


Тема 1. Психологічна структура рекламної діяльності. Основні психологічні принципи реклами.

Лекція 1. Мета сучасної реклами. Види реклами в залежності від цільового призначення і їх завдання.

Психологічні функції, які виконує реклама: створення образу ЗМІ і досягнення сприятливого ставлення до нього, розповсюдження інформації про вигоди і переваги того чи іншого ЗМІ, створення сприятливої економічної установки для сприйняття інформаційного продукту, досягнення його легкого розпізнавання, забезпечення ґрунту для наступних виходів на ринок нових інформаційних продуктів. Раціональна і емоційна реклама.

Імідж як образ ЗМІ – основний інструмент рекламного впливу. Людина купує не товари, а їх імідж.

Концептуальна схема створення ефективного рекламного образу. Система взаємодії "реклама - споживач" формула АІДА (увага, інтерес, бажання, дія).

Правила рекламного бізнесу: реклама повинна містити унікальну торговельну пропозицію; демонстрація товару має акцентувати на особливостях його функцій, які отримає його власник; рекламний вплив на споживача повинен здійснюватись постійно; рекламне звернення не має перевантажувати свідомість споживача.

Доцільність розміщення реклами в ЗМІ.

Практичне заняття 1.

Запитання:

 1. Які психологічні функції виконує реклама?

 2. Імідж як основний інструмент рекламного впливу?

 3. Створення ефективного рекламного образу?

 4. Основні правила рекламного бізнесу?

Лекцій – 2 год., практичні заняття – 2 год., разом –4 год.


Тема 2. Сприйняття аудиторією ЗМІ рекламної інформації.

Лекція 2. Контакт споживача з інформацією. Привернення уваги. Теорії мотивації С. Фрейда, Фредеріка Герцберга.

Етапи осмислення . Етапи зацікавлення рекламним зверненням. Класифікація типів емоцій(почуттів).

Етап запам'ятовування, різні види пам'яті і реклама.

Сприйняття рекламної інформації як психічний процес. Сприйняття і розробка торгової марки (лого). Колір і шрифт "лого", фізичні показники (колір, ціна, інгредієнти), функціональні показники - наслідки використання товару, характеристики товару і його індивідуальні особливості у свідомості споживачів.

Мотиваційна психологія споживача. Теорія мотивації . Класифікація мотивів поведінки споживача: отримання прибутку, економія часу, краса, задоволення, комфорт, практичність, здоров'я, хороший настрій, самобутність, престиж.

Мотиваційна психологія споживача в рекламній практиці ЗМІ. Три групи мотивів, які використовуються в газетно-журнальній рекламі: раціональні, емоційні, моральні і соціальні. Вивчення мотивів у світовій практиці психології. Довідник американця Джорджа Смітта, Інститут аналізу мотивів доктора Ліхтера. Журнал "Мотиви". Мотиви спонсорської і благодійної діяльності.
^

Практичне заняття 2.


Запитання:

 1. Теорії мотивації С. Фрейда, Фредеріка Герцберга?

 2. Сприйняття рекламної інформації як психічний процес?

 3. Мотиваційна психологія споживача в рекламній практиці ЗМІ?

Лекцій – 2 год., практичні заняття – 2 год., разом –4 год.


Тема 3. Формування у споживача ефективного рекламного образу: структура, фактори, брендінг.

Лекція 3. Рекламний імідж як вирішальний фактор поведінки споживачів.

Теоретичні основи створення рекламного образу. Образ–носій як основний елемент рекламного іміджу.

Фактори і психотехнологія створення бренд-іміджу. Психологічна структура бренду.

Фактори сприйняття бренду. Формування репутації ЗМІ (фонові особливості, авторитет бренду і престижність).

Логіка і послідовність вирішення завдань щодо формування активно і доступно поданого, персоніфікованого образу ЗМІ.

Практичне заняття 3.

Завдання: Створити концепцію іміджевої політики видання на вибір та способів його просування на ринку, як окремого бренду.

Лекцій – 2 год., практичні заняття – 2 год., разом –4 год.


Змістовий модуль 2. Психологічні аспекти розробки рекламної кампанії.


Тема 4. Методи психологічного впливу реклами на аудиторію ЗМІ.


Лекція 4. Логічний і психологічний метод аргументації. Психоаналітичний метод рекламного впливу.

Метод сугестії: конкурентність і образність ключових слів, конкретність і образність якостей, уникнення заперечувальних слів, динаміка мови, демонстрація трансової поведінки, використання штучних і неіснуючих слів, техніки розсіювання. Явище персеварації - багаточисленне повторювання однакових повідомлень у різних ЗМІ.

Техніка фіксованого гіпнозу. Використання трюізмів (загальновідомих істин), ілюзії вибору; припущень; команд; прихованих у питанні; повного вибору.

Метод нейролінгвістичного програмування у рекламній практиці. Подвійний вплив слова.

Мета - програми в рекламі.

Практичне заняття 4.

Завдання: відшукати приклад рекламних повідомлення в яких застосований однин із методів рекламного впливу.

Лекцій – 2 год., практичні заняття – 2 год., разом –4 год.


^ Тема 5. Психологічні аспекти розробки рекламного тексту і корпоративної символіки.

Лекція 5 Структура і механізм психологічного впливу рекламного тексту на споживача.

Зміст рекламного звернення: ідея, тема і основний текст. Композиційно-графічні методи реклами. Заголовок рекламного звернення. Слоган. Ілюстрації.

Експресивні засоби в рекламних текстах.

Світло, колір і форма в рекламі.

Характеристика психологічної функції торгової марки і товарного знаку.

Характеристика творчого процесу. Натхнення як фактор творчого процесу. Методи генерації ідей в рекламному бізнесі: метод "мозкового" штурму, синектичного штурму, метод фокальних об′єктів, морфологічного аналізу і контрольних питань.

Практичне заняття 5.

Завдання: розробити власну корпоративну символіку та рекламний текст будь-якої торговельнох марки враховуючи знання, отримані на леційних заняттях.

Лекцій – 1 год., практичні заняття – 1 год., разом –2 год.


Тема 6. Психологічна ефективність реклами і метод фокус-груп у вивченні поведінки споживачів. Психотехнологія торгової презентації у системі персонального продажу і використання ЗМІ у просуванні реклами на споживчому ринку.


Лекція 6. Якості реклами, що сприяють її успіхові в публіки: краса, переконливість, висока ціна.

Критерії оцінки психологічної ефективності впливу рекламного тексту.

Основні етапи процедури фокус-групи. Мистецтво ведучого фокус-групи.

Мета, завдання і стратегії торгової презентації.

Контакт продавця і покупця, зворотній зв'язок.

Переформулювання властивостей товару в вигоду покупця. Характеристика основних прийомів переконання в процесі торгової презентації.

Проведення презентації з урахуванням психології споживача. Правила створення реклами в друкованих ЗМІ.

Відповідальність копірайтера і журналіста за порушення етичних і моральних норм.


Практичне заняття 6.

Завдання:

 1. Провести ефективну презентацію будь-якого товару з урахуванням психології споживача.

 2. Створити фокус-групу та прозвітувати про своє дослідження.

Лекцій – 2 год., практичні заняття – 2 год., разом –4год.


4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

Лекції

6

Практи-чні

6

Самостій-

на робота

-

Лекції

-

Практи-чні

-

Самостій-на робота

-

Модуль 1.

^ Змістовий модуль 1. Основні психологічні принципи реклами, способи маніпулювання споживачами.

Тема 1 Психологічна структура рекламної діяльності.

Основні психологічні принципи реклами.


4

2

2
Тема 2. Сприйняття аудиторією ЗМІ рекламної інформації.


4

2

2
Тема 3. Формування у споживача ефективного рекламного образу: структура, фактори, брендінг.


4

2

2
Разом –
^

змістовний модуль 1


12

6

6
Модуль 2

^ Змістовий модуль 2. Психологічні аспекти розробки рекламної кампанії.

Тема 4. Методи психологічного впливу реклами на аудиторію ЗМІ.


4

2

2
Тема 5. Психологічні аспекти розробки рекламного тексту і корпоративної символіки.


2

1

1
Тема 6. Психологічна ефективність реклами і метод фокус-груп у вивченні поведінки споживачів. Психотехнологія торгової презентації у системі персонального продажу і використання ЗМІ у просуванні реклами на споживчому ринку.


4

2

2
Разом –
^

змістовний модуль 2


10

5

5


^ 5. Теми лекційних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Психологічна структура рекламної діяльності.

Основні психологічні принципи реклами.


2

2

Сприйняття аудиторією ЗМІ рекламної інформації.

2

3

Формування у споживача ефективного рекламного образу: структура, фактори, брендінг.

2

4

Методи психологічного впливу реклами на аудиторію ЗМІ

2

5

Психологічні аспекти розробки рекламного тексту і корпоративної

1

6

Психологічна ефективність реклами і метод фокус-груп у вивченні поведінки споживачів. Психотехнологія торгової презентації у системі персонального продажу і використання ЗМІ у просуванні реклами на споживчому ринку.

2


^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1. Психологічна структура рекламної діяльності. Основні психологічні принципи реклами.

Запитання:

 1. Які психологічні функції виконує реклама?

 2. Імідж як основний інструмент рекламного впливу?

 3. Створення ефективного рекламного образу?

 4. Основні правила рекламного бізнесу?
2

2

Тема 2. Сприйняття аудиторією ЗМІ рекламної інформації.

Запитання:

 1. Теорії мотивації С. Фрейда, Фредеріка Герцберга?

 2. Сприйняття рекламної інформації як психічний процес?

 3. Мотиваційна психологія споживача в рекламній практиці ЗМІ?
2

3

Тема 3. Формування у споживача ефективного рекламного образу: структура, фактори, брендінг.

Завдання: Створити концепцію іміджевої політики видання на вибір та способів його просування на ринку, як окремого бренду

2

4

Тема 4. Методи психологічного впливу реклами на аудиторію ЗМІ.

Завдання: відшукати приклад рекламних повідомлення в яких застосований однин із методів рекламного впливу.

2

5

Тема 5. Психологічні аспекти розробки рекламного тексту і корпоративної символіки.

Завдання: розробити власну корпоративну символіку та рекламний текст будь-якої торговельнох марки враховуючи знання, отримані на леційних заняттях.

1

6

Тема 6. Психологічна ефективність реклами і метод фокус-груп у вивченні поведінки споживачів. Психотехнологія торгової презентації у системі персонального продажу і використання ЗМІ у просуванні реклами на споживчому ринку.


Завдання:

 1. Провести ефективну презентацію будь-якого товару з урахуванням психології споживача.

 2. Створити фокус-групу та прозвітувати про своє дослідження.

2^ 8. Методи контролю

  Дисципліна має два змістовних модулі, які охоплюють матеріал усіх тем.

  Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи якість виконання:

 • контрольного опитування у вигляді письмових тестів – 50 балів.

 • індивідуальних завдань на практичних заняттях (загалом 50 балів).

Підсумковий контроль – іспит, який оформляють за результатами поточного контролю упродовж семестру.


^ 9. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Письмове тестування 1

Письмове тестування 2

сума

5

5

10

10

10

10

25

25

100


^ Шкала оцінювання

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка

іспит

А

90-100

5

Відмінно


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо


Зараховано – студент добре знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його, не допускає суттєвих неточностей, вибирає правильну відповідь, правильно та вміло застосовує теоретичні знання під час розв’язання практичних завдань. Знає основні психологічні принципи реклами, способи маніпулювання споживачами, психологічні аспекти розробки рекламної кампанії. Із загального обсягу контрольних завдань студент правильно виконав не менше 51%.

^ Не зараховано – студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає багато суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичні завдання. Із загального обсягу контрольних завдань студент правильно виконав менше, ніж 51%.


^ 10. Методичне забезпечення


Методичне забезпечення навчальної дисципліни охоплює:

підручники та посібники, зазначені у списку літератури, роздатковий матеріал на практичних заняттях, нормативні документи.


Навчальна література


 1. Айзенберг М . Менеджмент реклами . М.: ТОО" Интех-ТЕХ". – 1993.- 80с.

 2. Алдер Х. НАП: современные психотехнологии: Пер. с англ. СПб.: Питер, 2000.

 3. Васьківський Ю. Реклама в сучасних ЗМІ і менталітет українців //. Науковий вісник Ужгородського університету. – Сер. Філологія. – 2007. - №17. – С.57-59.

 4. Васьківський Ю., Пігор Г., Тихолаз І. Оцінка та аналіз менеджменту в сучасному українському виданні //. Інформаційне суспільство. – 2006. – Випуск 4. – с.16-19.

 5. Вуджек Том. Как создать идею: Пер. с англ. СПб: Питер, 1997.

 6. Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. М.: Датастром, 1992.

 7. Здоровега В.Й. Вступ до журналістики. – Львів, 1997. -79с.

 8. Здоровега В.Й. Про журналістику і журналістів. – Львів, 2004.-110с.

 9. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості. – Львів, 2008.

 10. Зимбардо Ф. Ляйпе М. Социальное влияние: Пер. с англ. СПб.: Питер, 2000.

 11. Картер Гарри. Эфективная реклама (путиводитель для малого бизнеса . Пер. с англ. М.: МТ – Пресс, 2001).

 12. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. Как создавать, завоёвывать и удерживать рынок, Пер. с англ. Науч. ред. Б.А.Соловьев. М.: ООО "Изд-во АСТ", 2001.

 13. Краско Т.И. Психология рекламы: / Под ред. Е.В.Ромата. – Харьков: Студцентр, 2002. – 216с.

 14. Кричевский Р.Л. Если вы – руководитель (элементы психологии менеджмента в повседневной роботе). М.: Инфра – М, 1993.

 15. Крылов И.В. Маркетинг: социология маркетинговых комуникаций. Учебные пособие. М.: Центр, 1998.

 16. Кузнецова О.Д. Журналістська етика та етикет. – Львів, 1998. – 404с.

 17. Лук′янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій. – К.: КНЕУ, 2000.-380с.

 18. Лук′янець Т.І. Рекламний менеджмент. – К.: КНЕУ, 2003. – 440с.

 19. Мартынова С.Э., Облакова С.В. Психологическая эфективность печатного рекламного текста //. Маркетинг и маркетинговые исследования в Росии. 1999, №4.

 20. Мозер Клаус. Психология маркетинга и рекламы / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. – 380с.

 21. Москаленко А. Вступ до журналістики. – К.: 1997.- 300с.

 22. Недопитанський М. Редакційний менеджмент . – К. – 1999.- 44с.

 23. Портер М. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997.

 24. Поченцов Г.Г. Теория комуникации. – М.: Изд-во "Ваклер", 2001.- 656с.

 25. Репкова Т. Как создать профессиональную газету в демократическом обществе. – К.: IREX Промедиа, 2002. – 244с.

 26. Ромат Е. Реклама. – К.: ИСНО Украины, 1996.-224с.

 27. Хант Ли. Основы телевизионного брендинга и эфирного промоушн. – М.: 2001.-244с.

 28. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг. – М.: Финансы и статистика, 1991.-253с.

 29. Эванс Дж., Бергман Б. Маркетинг: Сокр Пер. с англ. – М.: Экономика.

 30. Шуванов В.И. Психология рекламы. Серия "Высшее образование ". – Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2003.-320с.Форма № Н - 3.03


^ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


Факультет журналістики

Кафедра теорії і практики журналістики


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи
та соціальних питань і розвитку

доц. Лозинський М. В.

“_____” _______________ 2010 р.


^

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Психологія реклами в ЗМІ


напряму підготовки: 8.030201 “Журналістика”

для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики^ Форма
навчання


Курс

Семестр

Загальний обсяг
(год.)


Всього аудиторних
(год.)


у тому числі (год.):

Самостійна робота
(год.)


^ Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік
(сем.)


Екзамен
(сем.)


Лекції

Лабораторні

Практичні

Денна

5

2

22

22

11
11
2

Заочна
Екстернат


Львів-2010


Програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО напряму підготовки: 6.030301 “Журналістика”.


Програма навчальної дисципліни складена к.ф.н., доц. Васьківським Ю.П.


Програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри теорії і практики журналістики.

Протокол № від червня 2010 р.


Завідувач кафедри

теорії і практики журналістики _________________ / Присяжний М.П. /

(підпис)

“____” червня 2010 р.


Схвалено методичною комісією напряму 6.030301 “Журналістика”


Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


“_____”________________2010 р. Голова _______________ / __________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)


Затверджено вченою радою факультету журналістики


Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


Голова вченої ради,

декан факультету журналістики, доц. __________________________ / Присяжний М.П. /


^ 1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Зміст умінь, що забезпечується

Змістовий модуль 1. Основні психологічні принципи реклами, способи маніпулювання споживачами.

 • Здобути основні теоретичні знання з психології рекла;

 • Вміти застосовувати ці знання в професійних умовах;

Змістовий модуль 2. Психологічні аспекти розробки рекламної кампанії.

–оволодіти теоретичними та практичними знання з основних аспектів психології реклами;

 • знати основні параметри для розробки рекламних концепцій;

 • вміти реалізовувати на практиці знання з психології сприймання слова, цілеспрямовано формувати асоціації.^ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Лекційний курс


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

Змістовний модуль 1. Основні психологічні принципи реклами, способи маніпулювання споживачами.

6

Тема 1. Психологічна структура рекламної діяльності. Основні психологічні принципи реклами.

Лекція 1. Мета сучасної реклами. Види реклами в залежності від цільового призначення і їх завдання.

Психологічні функції, які виконує реклама: створення образу ЗМІ і досягнення сприятливого ставлення до нього, розповсюдження інформації про вигоди і переваги того чи іншого ЗМІ, створення сприятливої економічної установки для сприйняття інформаційного продукту, досягнення його легкого розпізнавання, забезпечення ґрунту для наступних виходів на ринок нових інформаційних продуктів. Раціональна і емоційна реклама.

Імідж як образ ЗМІ – основний інструмент рекламного впливу. Людина купує не товари, а їх імідж.

Концептуальна схема створення ефективного рекламного образу. Система взаємодії "реклама - споживач" формула АІДА (увага, інтерес, бажання, дія).

Правила рекламного бізнесу: реклама повинна містити унікальну торговельну пропозицію; демонстрація товару має акцентувати на особливостях його функцій, які отримає його власник; рекламний вплив на споживача повинен здійснюватись постійно; рекламне звернення не має перевантажувати свідомість споживача.

Доцільність розміщення реклами в ЗМІ.
Тема 2. Сприйняття аудиторією ЗМІ рекламної інформації.

Лекція 2. Контакт споживача з інформацією. Привернення уваги. Теорії мотивації С. Фрейда, Фредеріка Герцберга.

Етапи осмислення . Етапи зацікавлення рекламним зверненням. Класифікація типів емоцій(почуттів).

Етап запам'ятовування, різні види пам'яті і реклама.

Сприйняття рекламної інформації як психічний процес. Сприйняття і розробка торгової марки (лого). Колір і шрифт "лого", фізичні показники (колір, ціна, інгредієнти), функціональні показники - наслідки використання товару, характеристики товару і його індивідуальні особливості у свідомості споживачів.

Мотиваційна психологія споживача. Теорія мотивації . Класифікація мотивів поведінки споживача: отримання прибутку, економія часу, краса, задоволення, комфорт, практичність, здоров'я, хороший настрій, самобутність, престиж.

Мотиваційна психологія споживача в рекламній практиці ЗМІ. Три групи мотивів, які використовуються в газетно-журнальній рекламі: раціональні, емоційні, моральні і соціальні. Вивчення мотивів у світовій практиці психології. Довідник американця Джорджа Смітта, Інститут аналізу мотивів доктора Ліхтера. Журнал "Мотиви". Мотиви спонсорської і благодійної діяльності.
^ Тема 3. Формування у споживача ефективного рекламного образу: структура, фактори, брендінг.

Лекція 3. Рекламний імідж як вирішальний фактор поведінки споживачів.

Теоретичні основи створення рекламного образу. Образ–носій як основний елемент рекламного іміджу.

Фактори і психотехнологія створення бренд-іміджу. Психологічна структура бренду.

Фактори сприйняття бренду. Формування репутації ЗМІ (фонові особливості, авторитет бренду і престижність).

Логіка і послідовність вирішення завдань щодо формування активно і доступно поданого, персоніфікованого образу ЗМІ.
Змістовий модуль 2. Психологічні аспекти розробки рекламної кампанії.

5

Тема 4. Методи психологічного впливу реклами на аудиторію ЗМІ.


Лекція 4. Логічний і психологічний метод аргументації. Психоаналітичний метод рекламного впливу.

Метод сугестії: конкурентність і образність ключових слів, конкретність і образність якостей, уникнення заперечувальних слів, динаміка мови, демонстрація трансової поведінки, використання штучних і неіснуючих слів, техніки розсіювання. Явище персеварації - багаточисленне повторювання однакових повідомлень у різних ЗМІ.

Техніка фіксованого гіпнозу. Використання трюізмів (загальновідомих істин), ілюзії вибору; припущень; команд; прихованих у питанні; повного вибору.

Метод нейролінгвістичного програмування у рекламній практиці. Подвійний вплив слова.

Мета - програми в рекламі.

^ Тема 5. Психологічні аспекти розробки рекламного тексту і корпоративної символіки.

Лекція 5 Структура і механізм психологічного впливу рекламного тексту на споживача.

Зміст рекламного звернення: ідея, тема і основний текст. Композиційно-графічні методи реклами. Заголовок рекламного звернення. Слоган. Ілюстрації.

Експресивні засоби в рекламних текстах.

Світло, колір і форма в рекламі.

Характеристика психологічної функції торгової марки і товарного знаку.

Характеристика творчого процесу. Натхнення як фактор творчого процесу. Методи генерації ідей в рекламному бізнесі: метод "мозкового" штурму, синектичного штурму, метод фокальних об′єктів, морфологічного аналізу і контрольних питань.


Тема 6. Психологічна ефективність реклами і метод фокус-груп у вивченні поведінки споживачів. Психотехнологія торгової презентації у системі персонального продажу і використання ЗМІ у просуванні реклами на споживчому ринку.


Лекція 6. Якості реклами, що сприяють її успіхові в публіки: краса, переконливість, висока ціна.

Критерії оцінки психологічної ефективності впливу рекламного тексту.

Основні етапи процедури фокус-групи. Мистецтво ведучого фокус-групи.

Мета, завдання і стратегії торгової презентації.

Контакт продавця і покупця, зворотній зв'язок.

Переформулювання властивостей товару в вигоду покупця. Характеристика основних прийомів переконання в процесі торгової презентації.

Проведення презентації з урахуванням психології споживача. Правила створення реклами в друкованих ЗМІ.

Відповідальність копірайтера і журналіста за порушення етичних і моральних норм.^ 2.2. Практичні заняття


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

Змістовний модуль 1. Основні психологічні принципи реклами, способи маніпулювання споживачами.

6

Тема 1. Психологічна структура рекламної діяльності. Основні психологічні принципи реклами.

Практичне заняття 1.

Запитання:

 1. Які психологічні функції виконує реклама?

 2. Імідж як основний інструмент рекламного впливу?

 3. Створення ефективного рекламного образу?

 4. Основні правила рекламного бізнесу?
Тема 2. Сприйняття аудиторією ЗМІ рекламної інформації.
^

Практичне заняття 2.


Запитання:

 1. Теорії мотивації С. Фрейда, Фредеріка Герцберга?

 2. Сприйняття рекламної інформації як психічний процес?

 3. Мотиваційна психологія споживача в рекламній практиці ЗМІ?
Тема 3. Формування у споживача ефективного рекламного образу: структура, фактори, брендінг.

Практичне заняття 3.

Завдання: Створити концепцію іміджевої політики видання на вибір та способів його просування на ринку, як окремого бренду.
Змістовний модуль 2. Психологічні аспекти розробки рекламної кампанії.

5

Тема 4. Методи психологічного впливу реклами на аудиторію ЗМІ.

Практичне заняття 4.

Завдання: відшукати приклад рекламних повідомлення в яких застосований однин із методів рекламного впливу.
^ Тема 5. Психологічні аспекти розробки рекламного тексту і корпоративної символіки.

Практичне заняття 5.

Завдання: розробити власну корпоративну символіку та рекламний текст будь-якої торговельнох марки враховуючи знання, отримані на леційних заняттях.
Тема 6. Психологічна ефективність реклами і метод фокус-груп у вивченні поведінки споживачів. Психотехнологія торгової презентації у системі персонального продажу і використання ЗМІ у просуванні реклами на споживчому ринку.

Практичне заняття 6.

Завдання:

 1. Провести ефективну презентацію будь-якого товару з урахуванням психології споживача.

 2. Створити фокус-групу та прозвітувати про своє дослідження.

^ 3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА
ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
 1. Айзенберг М . Менеджмент реклами . М.: ТОО" Интех-ТЕХ". – 1993.- 80с.

 2. Алдер Х. НАП: современные психотехнологии: Пер. с англ. СПб.: Питер, 2000.

 3. Васьківський Ю. Реклама в сучасних ЗМІ і менталітет українців //. Науковий вісник Ужгородського університету. – Сер. Філологія. – 2007. - №17. – С.57-59.

 4. Васьківський Ю., Пігор Г., Тихолаз І. Оцінка та аналіз менеджменту в сучасному українському виданні //. Інформаційне суспільство. – 2006. – Випуск 4. – с.16-19.

 5. Вуджек Том. Как создать идею: Пер. с англ. СПб: Питер, 1997.

 6. Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. М.: Датастром, 1992.

 7. Здоровега В.Й. Вступ до журналістики. – Львів, 1997. -79с.

 8. Здоровега В.Й. Про журналістику і журналістів. – Львів, 2004.-110с.

 9. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості. – Львів, 2008.

 10. Зимбардо Ф. Ляйпе М. Социальное влияние: Пер. с англ. СПб.: Питер, 2000.

 11. Картер Гарри. Эфективная реклама (путиводитель для малого бизнеса . Пер. с англ. М.: МТ – Пресс, 2001).

 12. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. Как создавать, завоёвывать и удерживать рынок, Пер. с англ. Науч. ред. Б.А.Соловьев. М.: ООО "Изд-во АСТ", 2001.

 13. Краско Т.И. Психология рекламы: / Под ред. Е.В.Ромата. – Харьков: Студцентр, 2002. – 216с.

 14. Кричевский Р.Л. Если вы – руководитель (элементы психологии менеджмента в повседневной роботе). М.: Инфра – М, 1993.

 15. Крылов И.В. Маркетинг: социология маркетинговых комуникаций. Учебные пособие. М.: Центр, 1998.

 16. Кузнецова О.Д. Журналістська етика та етикет. – Львів, 1998. – 404с.

 17. Лук′янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій. – К.: КНЕУ, 2000.-380с.

 18. Лук′янець Т.І. Рекламний менеджмент. – К.: КНЕУ, 2003. – 440с.

 19. Мартынова С.Э., Облакова С.В. Психологическая эфективность печатного рекламного текста //. Маркетинг и маркетинговые исследования в Росии. 1999, №4.

 20. Мозер Клаус. Психология маркетинга и рекламы / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. – 380с.

 21. Москаленко А. Вступ до журналістики. – К.: 1997.- 300с.

 22. Недопитанський М. Редакційний менеджмент . – К. – 1999.- 44с.

 23. Портер М. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997.

 24. Поченцов Г.Г. Теория комуникации. – М.: Изд-во "Ваклер", 2001.- 656с.

 25. Репкова Т. Как создать профессиональную газету в демократическом обществе. – К.: IREX Промедиа, 2002. – 244с.

 26. Ромат Е. Реклама. – К.: ИСНО Украины, 1996.-224с.

 27. Хант Ли. Основы телевизионного брендинга и эфирного промоушн. – М.: 2001.-244с.

 28. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг. – М.: Финансы и статистика, 1991.-253с.

 29. Эванс Дж., Бергман Б. Маркетинг: Сокр Пер. с англ. – М.: Экономика.

 30. Шуванов В.И. Психология рекламы. Серия "Высшее образование ". – Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2003.-320с.^ 4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Зараховано – студент добре знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його, не допускає суттєвих неточностей, вибирає правильну відповідь, правильно та вміло застосовує теоретичні знання під час розв’язання практичних завдань. Знає основні психологічні принципи реклами, способи маніпулювання споживачами, психологічні аспекти розробки рекламної кампанії. Із загального обсягу контрольних завдань студент правильно виконав не менше 51%.

^ Не зараховано – студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає багато суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичні завдання. Із загального обсягу контрольних завдань студент правильно виконав менше, ніж 51%.


^ 5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

  Дисципліна має два змістовних модулі, які охоплюють матеріал усіх тем.

  Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи якість виконання:

 • контрольного опитування у вигляді письмових тестів – 50 балів.

 • індивідуальних завдань на практичних заняттях (загалом 50 балів).

Підсумковий контроль – іспит, який оформляють за результатами поточного контролю упродовж семестру.


Автори ________________ / Васьківський Ю.П. /

(підпис) (прізвище та ініціали)
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації