Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Скачати 162.23 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Дата конвертації30.05.2013
Розмір162.23 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Факультет іноземних мов

Кафедра французької філології


ПРОГРАМА


вступних випробувань з французької мови як другої іноземної

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» / «Спеціаліст»


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Львів - 2012

Програма вивчення французької мови як другої іноземної мови скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції і передбачає формування мовної системи на основі мовленнєвої діяльності.

Програма ґрунтується на принципі ступеневого навчання і містить конкретні вимоги щодо знань та комунікативних умінь студента на середньому (ІІІ-ІV рік навчання) рівню вивчення французької мови як другої.
^ Структура і мета курсу

Програма вивчення французької мови як другої іноземної розрахована

для середнього рівня, що охоплює третій і четвертий рік вивчення французької мови (286 ауд. год).

Після закінчення середнього рівня студенти набувають умінь:

 • сприймати на слух різножанрові та різнопредметні аутентичні тексти з елементами діалектної маркованості тривалістю звучання до 8 хв. і письмово відтворювати основну інформацію тексту та детальну інформацію у тестовому форматі;

 • викладати свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію (розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар) з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;

 • досконало розуміти аутентичні тексти другого рівня складності (базовий лексичний склад 5000 лексичних одиниць) різного типу (художні, публіцистичні, науково-популярні);

 • створювати тексти певного типу (лист читача, офіційний лист, рецензія, коментар) обсягом 150-200 слів, які б характеризуватися логічною структурою викладу, комунікативною відповідністю, семантико-стилістичною адекватністю та граматичною правильністю.

^ Тематика курсу

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції базується на принципі єдності тематичного та інтеркультурного аспектів.

Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації) так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мова якої вивчається).

Інтеркультурний аспект передбачає знання культури країни в широкому розумінні цього слова, що охоплює всі сфери людського буття. Інтеркультурний аспект націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури порівняно з рідною культурою.

 1. Людина. Зовнішність. Характер.

 2. Житло і містобудування.

 3. Людина і природа. Захист навколишнього середовища.

 4. Людина і суспільство. Роль жінки в суспільстві.

 5. Молодь. Молодіжні культури. Молодіжні організації.

 6. Засоби масової інформації та громадська думка. Преса. Телебачення. Комп’ютер.

 7. Система освіти.

 8. Державний устрій. Партії та вибори. Основні етапи історичного розвитку країни, мова якої вивчається.


^ Формування мовної компетенції

Комунікативна лінгвістика, в центрі уваги вивчення іноземних мов якої є мовленнєвий акт або текст, відкриває великі можливості для інтенсифікації навчального процесу, зорієнтованого також на свідоме вивчення мови як предмета навчання.

Важливими складовими формування мовної компетенції є фонетична, лексична та граматична компетенція.

^ Фонетична компетенція

Студенти повинні знати основні системні особливості вокалізму, консонантизму, наголосу, інтонаційно-мелодійні моделі речень, а також правила орфографії.

^ Лексична компетенція

Лексичний аспект мови опановується в комплексі з іншими її аспектами. При цьому необхідно враховувати різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін. Робота над словом передбачає практичне оволодіння лексичними одиницями, необхідними для комунікації у певних сферах людської діяльності.

Мета – систематизувати і розширити лексичний запас до 5000 лексичних одиниць в активі.

Працюючи над лексичним корпусом, важливо охопити таку проблематику:

 • основні способи словотвору,

 • лексична полісемія,

 • лексична антонімія,

 • лексико-семантичне поле,

 • особливості фразеології,.


Лексична частина

Текст

 1. Christophe gagne sa vie.

 2. Tartarin de Tarascon en Afrique.

 3. Le capitaine Nemo.

 4. Histoire du capitaine Nemo.

 5. Georges Duroy devient journaliste.

 6. Les belles manières.

 7. Quelques règles du savoir-vivre.

 8. Jacques est reçu.

 9. Mes souvenirs du concours d’entrée à l’Université.

 10. Le système scolaire en France.

 11. Tous les matins.

 12. Papa, maman, la bonne et moi.

 13. Robert fait connaissance avec Catherine.

 14. La nouvelle bonne.

 15. Chez Catherine.

 16. Je fais le ménage.

 17. Le Médecin de campagne.

 18. Ce jour-là.

 19. Le portrait d’un personnage.

 20. Tout l’or du monde.

 21. Le rôle du cinéma.

 22. J’ai soif d’innocence.

 23. On parle de l’héroïsme.

 24. Les qualités morales d’une personne.

 25. On se voit d’un autre oeil.

 26. Naissance d’un maître.

 27. Les Impressionnistes.

 28. Pour faire le portrait d’un oiseau.

 29. Antonio.

 30. Après Madrid, voici Paris.

 31. On embauche du personnel.

 32. Trouver l’emploi.

 33. La sécurité sociale.

 34. Les Français et leurs traditions.

 35. A la gare.

 36. Le voyage et les vacances.

 37. A Orly.

 38. Sylvie sans travail.

 39. La première rencontre de deux soeurs.

 40. Une consultation chez le médecin.

 41. Comment se soigner contre la grippe.

 42. Pourquoi les Français consomment plus de psychotropes.

 43. Les fêtes et les traditions en France.

 44. Comment les Français reçoivent–ils chez eux?

 45. Les traditions ukrainiennes de recevoir les hôtes.

 46. Les loisirs. De la scène à l’écran.

 47. Les jeunes en France.

 48. A la douane.

 49. L’art de bien vendre et de bien acheter.

 50. Les astuces des Grandes surfaces


Граматична компетенція

Комплексний метод вивчення іноземної мови передбачає поряд з опануванням необхідного мінімуму лексичних одиниць одночасне засвоєння морфологічної і синтаксичної структури даної мови. Основним завданням викладання граматики є розвиток у студентів граматичних навиків, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма. З огляду на це суттєве значення має питання відбору граматичного матеріалу, достатнього для реалізації навчальних завдань у межах вимог відповідного рівня засвоєння другої іноземної мови. У процесі викладання граматичних тем важливо звернути увагу на труднощі їх засвоєння і на причини, які породжують типові граматичні помилки. Найперше це стосується міжмовної граматичної інтерференції. Особливо акцентуються ті випадки, коли є розбіжності у рідній та основній іноземній мовах у плані вираження змісту і граматичних значень.

Граматика

Прикметник

 1. Ступені порівняння прикметників.

 2. Питальний прикметник "quel".

Займенник

 1. Відносні займенники.

 2. Присвійні займенники.

 3. Вказівні займенники.

 4. Питальні займенники.

Прислівник

 1. Прислівники на “-ment

 2. Прислівники на “-emment”, “-amment

Дієслово

 1. Plus-que-parfait de l'indicatif.

 2. Passé simple.

 3. Passé immédiat.

 4. Futur dans le passé.

 5. Узгодження часів дійсного способу.

 6. Пасивна форма дієслів.

 7. Умовний спосіб - базові поняття:

а) Conditionnel présent,

б) Conditionnel passé,

 1. Subjonctif:

а) Présent i Passé du Subjonctif,

б) Вживання Сюбжонктиву в підрядних додаткових і незалежних реченнях.

Синтаксис

 1. Заперечні речення.

 2. Заперечні слова “rien”, “plus”, “personne”, “jamais”, “nulle part”, “nini”.

 3. Речення типу "Me voilà"

 4. Звороти “c'estque”, “c'estqui”.


Мета – систематизація та поглиблення знань з нормативної граматики з елементами їхнього теоретичного осмислення, викладання та практичного застосування. Вивчення та дидактично-лінгвістична інтерпретація граматичного матеріалу здійснюється іноземною мовою.

Після закінчення середнього рівня студенти :

 • практично володіють нормативною граматикою в усній та письмовій формах комунікації;

 • теоретично ознайомлюються з запланованими для цього рівня граматичним темами, коментують засвоєні граматичні явища іноземною мовою.Іменник

 1. Рід іменників, що означають назви країн і провінцій.

 2. Множина складних іменників.

 3. Суфікси та префікси іменників.

Прикметник

 1. Суфікси та префікси прикметників.

 2. Узгодження якісних прикметників.

 3. Складні прикметники.

 4. Місце прикметників.

 5. Питальний прикметник "quel".

 6. Неозначені прикметники.

Займенник

 1. Питальні займенники.

 2. Неозначені займенники.

 3. Місце двох займенників.

 4. Відносні займенники (прості і складні).

 5. Зворотній займенник "soi".

Дієслово

 1. Перехідні і неперехідні дієслова.

 2. Пасивна форма дієслів.

 3. Futur antérieur i passé antérieur.

 4. Futur immédiat i passé immédiat dans le passé.

 5. Passé surcomposé.

 6. Infinitif passé.

 7. Керування дієслів (дієслово + “à”, + “de”).

Прислівник

 1. Питальні прислівники

 2. Відносний прислівник “” (“d'où”, “par où”)

 3. Прислівники способу дії.

 4. Прислівники, які виражають кількість.

 5. Прислівники місця, часу.

 6. Прислівники ствердження, заперечення, сумніву.

Прийменник

 1. Прийменники "dans", "en".

 2. Прийменники "à", "de".

 3. Прийменники, які вводять різні обставини.

Сполучник

 1. Сполучники сурядності і підрядності.

Синтаксис

 1. Підметові речення.

 2. Підрядні додаткові речення.

 3. Підрядні означальні речення.

 4. Підрядні обставинні речення.

Займенник

 1. Вказівні займенники.

 2. Неозначені займенники.

 3. Займенник "le" середнього роду.

Прикметник

 1. Прикметники, вживані адвербіально.

 2. Окличний прикметник "quel".

Прислівник

1. Прислівник на “-emment”, -“amment”.

Дієслово

 1. Умовний спосіб:

а) Conditionnel présent,

б) Conditionnel passé.

 1. Subjonctif :

а) Subjonctif в підрядних додаткових реченнях.

б) Subjonctif в підрядних означальних реченнях.

в) Subjonctif в підрядних обставинних реченнях.

г) Subjonctif в підрядних додаткових реченнях.

д) Subjonctif в незалежних реченнях.

е) Узгодження часів.

 1. Дієслівні форми на “-ant
^ 2. Формування мовленнєвої компетенції

Мета – розвиток у студентів уміння практично використовувати реальну, “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування. Мовленнєва компетенція студентів формується на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма. .

Студенти оволодівають навичками імітування аутентичного мовлення на задану тематику в монологічній та діалогічній формах з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та граматичної правильності.

^ Діалогічне мовлення

1.Уміння вести діалог, побудований на реальній або симульованій ситуації, згідно з тематикою курсу. Обидва типи діалогу повинні відображати типові елементи спонтанної розмовної мови, відповідну інтонацію, ідіоматичність та емоційність.

2.Уміння вести діловий діалог – обмін інформацією з різних галузей суспільного життя, мотивований спільними інтересами, зацікавленнями.

 1. Уміння складати інтерв’ю.

Монологічне мовлення

 1. 1.Уміння чітко, логічно, послідовно викладати свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію, а саме: переказ, розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар.

 2. Розповідь на задану тему, ситуацію.

 3. Опис малюнка, фотографії.

 4. Повідомлення про актуальні події.

 5. Характеристика реальних людей, дійових осіб літературного твору.

 6. Коментар до газетних статей.

 7. Переказ прочитаного і його оцінка.

 8. Рецензія на фільм чи виставу.


Аудіювання

Принцип комунікативності для розвитку комунікативних умінь з аудіювання означає:

1) використання аутентичних аудіо- та відеоматеріалів згідно з тематикою курсу;

2) опрацювання аудіотестів різних типів;

3) використання різних типів завдань залежно від навчальної мети;

4) урахування інтересів і запитів студентів та їх активне залучення до навчального процесу.

На середньому рівні продовжується розвиток комунікативних умінь з інтенсивного (детальне розуміння тексту) та екстенсивного (розуміння основної або вибіркової інформації) аудіювання. Студенти навчаються розуміти різножанрові та різнопредметні озвучені навчальні тексти, котрі можуть містити фрагменти з елементами територіально-діалектної маркованості, а також аутентичні радіо- та телематеріали, а також писемно відтворювати основну інформацію текстів на слух, і передавати докладну інформацію у тестовому форматі.

^ Домашнє читання

Однією з найважливіших функцій читання в процесі вивчення другої іноземної мови є розвиток навичок розуміння тексту та його тлумачення.

Студенти набувають уміння і досвіду визначати тип тексту, аналізувати його структуру і комунікативну інтенцію автора, детально розуміти аутентичні тексти та інтерпретувати їх щодо змісту і форми, сприймати художні, публіцистичні та науково-популярні тексті загальним обсягом 1000 с. (15-20 с. на тиждень).

Письмо

Письмо є постійною складовою усього навчального процесу, оскільки письмова комунікація має свою специфіку і потребує спеціальної підготовки.

Студенти набувають уміння створювати текст певного типу на задану тему обсягом 200-250 слів, який би характеризувався не лише граматичною правильністю, але й адекватним у семантико-стилістичному плані добором слів, логічною структурою викладу думок та завершеністю.

На середньому рівні студенти повинні володіти такими формами письмової комунікації:

 1. лист читача з обгрунтуванням своєї думки, лист-коментар до газети);

 2. опис особи (зовнішність, характер, позитивні та негативні риси, оцінка);

 3. рецензія на фільм чи виставу;

 4. коментар до радіо- чи телепередачі, газетної статті;

 5. розповідь до серії малюнків, рекламного зображення, фото;

 6. твір у межах тематики курсу.

Рекомендована література

 1. Попова И.Н. Казакова Ж.А. Ковальчук Г.М. Manuel de français. М.: Высшая шк., 1998.

 2. Попова И.Н., Казакова Ж.А., грамматика французского языка. Практический курс . М., 2000.

 3. Potouchanskaï L.L., Youdina I.A., Chkounaeva I.D. Cours pratique de langue française. Parties 1-2. M. 2002.

 4. Костюк О.Л. Français, niveau intermédiaire DELF : Підруч. для вищ.навч.закл.- К. Ірпинь: ВТФ «Перун», 2002.

 5. Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé DALF: Підруч. для вищ.навч.закл. – К. Ірпинь:ВТФ «Перун», 2002.

 6. Descotes-Genon Ch.,Morsel M-H, Richou Cl. L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire. PU de Grenoble. 1993.

 7. Мандзак І.А. Підручник з французької мови. – Львів: ЛНУ, 2005.

 8. Grand-Clément O. Savoir-vivre avec les Français. Que faire ? Que dire ? P. Hachette, 1996.

 9. La vie des Français. Recueil de textes et de dialogues. Учебное пособие. Составители Т.Н.Громова, И.И.Аграновская, О.И.Дудник. – М.: Изд-во МГУ, 2001.

 10. Mauger G. Cours de langue et de civilisation françaises. IIe partie. Paris, 1985.

 11. Крючков Г.Г. Поглиблений курс французької мови. К.: Вища школа, 1998.

 12. Ульянова Т.Б., Плесцова Н.К. Французский язык. Изучаем второй иностранный язык. Третий год обучения. М., 1991.

 13. Méthode de français. Le nouveau Sans frontières-1,2. CLE International. P.,1988.

14.Словник. Французько-український. Українсько-французький: Посібник для загальноосвіт. шк. та вищ. навч. закладів / Уклад.: В.Т.Бурбело, К.М.Андрашко та ін.; Упоряд. В.Т.Бусел – Ірпінь: ВТФ “Перун”,1994-528с.


Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.


Протокол № 4 від 25 січня 2012 р.


Голова Вченої ради В. Т. Сулим


^ ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

з французької мови як другої іноземної

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» / «Спеціаліст»


ТЕСТ І


Вказівки: Заповніть пропуски (…) номером правильної відповіді.

I.

1.1. Trouvez dans le texte la réponse aux questions :

#1. Pourquoi en France peut-on rester longtemps à table ? (...)

#2. De quoi peut-on parler à table ? (...)

#3. Qui est assis à droite du maître de maison ? (...)

#4. Qu’est-ce qu’il faut éviter en faisant s’assoir les invités ? (...)

#5. Quand peut-on quitter la table ? (...)


Texte: Quelques particularités bien françaises

1. Un dîner n’est pas seulement l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs et d’apprendre de nouvelles règles de savoir-vivre. C’est aussi, et surtout, un moment convivial où chacun fait connaissance, échange des idées.

2. En France, on peut rester des heures à table car on parle et on parle beaucoup. Les sujets de conversation à éviter sont, en principe, la politique, le sexe et la religion...

3. Mais on peut parler de tout : la seule règle étant de ne pas toucher à la sensibilité des autres invités, de les agresser, de les choquer inutilement, ou encore de parler de ses maladies.

4. En fait, le grand ennemi est le silence prolongé qui provoque un malaise que la maîtresse de maison s’empresse de dissiper en relançant la conversation.

5. Quand la maîtresse de maison annonce « Nous pourrions passer à table », c’est le signal qui indique que le dîner est prêt : les invités se lèvent et la suivent, puis attendent qu’elle leur désigne leur place.

6. Ils ne s’assoient que lorsque leur hôtesse s’est assise.

7. Observez comment en France la maîtresse de maison place ses invités : à droite du maître de maison, s’assied la femme qui par son importance sociale, ses liens avec la famille ou son âge, est considérée comme l’invitée d’honneur.

8. De même l’invité d’honneur (homme) est placé à droite de la maîtresse de maison. Puis les autres invités sont répartis en faisant alterner un homme / une femme, tenant compte des centres d’intérêt communs, des personnalités et des relations entre les personnes.

9. On évite de placer un mari et une femme l’un en face de l’autre.

10. Pas question de quitter la table au cours du repas. Si on veut aller satisfaire un besoin naturel, on doit attendre la fin du repas, quand on passe au salon par exemple.


^ 1.2.Trouvez la suite logique des phrases:

#1. Tout le monde se précipita (…)

1. ... vers la porte.

2. ... je n’étais pas au courant.

3. ... le journal sur la table.

4. ... je n’y crois pas.

5. ... c’était horrible.

#2. Rappelle-moi (..)

1. ... c’était très bon.

2. ... le titre de l’article.

3. …je dois être fatigué.

4. ... donner sa démission.

5.... de jouer sur les trottoirs.

#3. En apprenant cette nouvelle, (...)

1.... malgré le mauvais temps.

2.... c’était le meilleur plat.

3.... je ne me souviens pas de cette soirée.

4. ...il se précipita vers l’hôpital.

5. ...ne pouvaient pas monter.

#4. Le rédacteur remit son article (...)

1.... a eu lieu fin mars.

2.... et j’adore ce plat.

3. ... rien qu’à le voir.

4. ... pour toujours.

5. ... au lendemain.

#5. Il avait envie (...)

1.... a eu lieu fin mars.

2.... et j’adore ce plat.

3. ... rien qu’à le voir.

4. ... pour toujours.

5. ... au lendemain.

II.

^ 2.1.Trouvez le mot qui manque:

#1. Tu aimes cette chemise? Moi, je préfère (...) de ton frère.

1.celui 2.celle 3.celles 4.cette 5.cet

#2. J’ai rempli ma feuille d’impôts. Et toi, tu as rempli (...)?

1.la mienne 2.la nôtre 3.le tien 4.les tiens 5.la tienne

#3. C’est la musique (...) je t’ai parlé.

1.qui 2.que 3.duquel 4.dont 5.ou

#4. Depuis qu’il (...), il est de meilleure humeur.

1.travailler 2.travaillera 3.travaille 4.a travaillé 5.avait travaillé

#5. Je voudrais bien que nous (...) d’accord.

1.sommes 2.allons être 3.sois 4.soyons 5.serons


^ 2.2.Choisissez la préposition qui manque :

#1. Il monte (…) dernier étage de la tour.

1. au, 2. sur, 3. à la, 4. aux, 5. sous.

#2. (…) huit heures il vient chez moi.

1. en, 2. à, 3. au, 4. le, 5. dans.

#3. (…) avril ne te découvre pas d’un fil.

1. le, 2. dans, 3. en, 4. sur, 5. à.

#4. Il part (…) la France demain.

1. pour, 2. au, 3. aux, 4. en, 5. dans.

#5. Après tout ça il vole (…) Canada.

1. sur, 2. à, 3. en, 4. à la, 5. au.

III.

^ 3.1. Remplissez les points par un mot qui convient:

#1. Cela fait trois ans que je conduis et je n’ai jamais eu de (…).

1. accident  2. incident  3. bêtises  4. nourriture  5. secrétaire

#2. Les (…) pour l’expédition ont pris quelques mois.

1. fêtes  2. anniversaires  3. préparatifs 4. cahiers 5. chaussures

#3. Il y a deux heures que tu as mis cette chemise et tu l’as déjà (…).

1. respirée  2. vendue  3. achetée  4. exagérée  5. salie

#4. A l’approche de (…) les nuits deviennent plus longues.

1. mes amis  2. l’automne  3. cette voiture  4. le printemps  5. les examens

#5. La campagne (…) a déjà commencé.

1. estivale 2. timide 3. chère  4. audacieuse  5. électorale

^ 3.2.Trouvez la traduction correcte:

#1. Я не впевнена, що він це зробить. (...)

1. Je ne suis pas sûr qu’il le fait.

2. Je ne suis pas sûre qu’il le fasses.

3. Je ne suis pas sûre qu’il le fasse.

4. Je ne suis pas sûr qu’il le fasse.

5. Je ne suis pas sûre qu’il le fait.

#2. Ця проблема цікавить не всіх (...)

1. Ce problème intéresse pas tout le monde.

2. Cette problème n’intéresse pas tout le monde.

3. Ce problème n’intéresse que tout le monde.

4. Ce problème n’intéresse pas tout le monde.

5. Cette problème n’intéresse pas que tout le monde.

#3. Я їх зустрів сьогодні вранці.. (...)

1. Je leur ai rencontrés ce matin.

2. Je les ai rencontrés ce matin.

3. Je les ai rencontré ce matin.

4. Je leur ai rencontré aujourd’hui matin.

5. Je les ai rencontré aujourd’hui matin.

#4. Ми можемо не поспішати, маємо достатньо часу. (...)

1. Nous pouvons ne se dépêcher pas, nous avons assez du temps.

2. Nous pouvons ne se dépêcher pas, nous avons assez de temps.

3. Nous pouvons ne nous dépêcher pas, nous avons assez du temps.

4. Nous pouvons ne pas nous dépêcher, nous avons assez de temps.

5. Nous pouvons ne nous dépêchons pas, nous avons assez de temps.

#5. Я наполягаю, щоб ти це зробив якнайшвидше. (...)

1. J’insiste que tu le fasses le plus vite possible.

2. J’insiste pour que tu le fasses le plus vite possible.

3. J’insiste que tu le fais le plus vite possible.

4. J’insiste que tu le fasses très vite.

5. J’insiste pour que tu le feras le plus vite.


ТЕСТ ІІ


Вказівки: Заповніть пропуски (…) номером правильної відповіді..

I.

^ 1.1. Trouvez dans le texte la réponse aux questions :

#1.Quel est le but d’« Iniciative Océan » ? (...)

#2.Combien de personnes ont participé à cette opération l’année passée ? (...)

#3.A quoi faut-il faire attention en ramassant les déchets? (...)

#4.Quel type de déchets est le plus représentatif ? (...)

#5.A quoi veut-on sensibiliser les bénévoles ? (...)


Texte : Une pincée de sable dans les déchets

1. C’est reparti ! Vendredi, samedi et dimanche prochain, les surfeurs lancent la neuvième année « Iniciative Océane ». Une opération destinée à collecter les déchets accumulés sur les plages.

2. L’an passé, 5500 personnes avaient passé au crible une centaine de sites dans 11 pays d’Europe, d’Afrique et dans les Dom Tom.

3. Elles ont ramassé 430 mètres cubes de déchets, de quoi remplir 200 bennes à ordures.

4. L’opération ne se borne pas au nettoyage. Elle est aussi l’occasion de sensibiliser les bénévoles et les curieux à la protection des océans ou encore au tri sélectif des ordures ménagères.

5. Ramasser les déchets n’est pas une tâche si facile. Il faut veiller à ce que les plus jeunes ne touchent pas aux déchets dangereux. Il faut laisser sur place les bois morts échoués sur les dunes : ils contribuent à fixer le sable et à lutter contre l’érosion éolienne. Il faut éviter évidemment de piétiner les zones sensibles.

6. Une étude d’Ifremer a montré que les déchets s’accumulaient essentiellement à l’embouchure des fleuves, à proximité des grandes agglomérations ou le long des routes des navires de commerce et de pêche.

7. Avant de s’échouer sur les plages, les déchets flottent au gré des vagues : on estime à 5 millions et demi le nombre de déchets flottant dans le golfe du Lion.

8. Certans finissent par boire la tasse : 150 millions de déchets sur les fonds de la mer du Nord ou encore 300 millions en Méditerranée.

9. Les emballages plastiques constituent l’échantillon le plus représentatif : 60 à 95% des déchets selon les sites.

10.Nous sommes donc tous coupables disent les surfeurs. Rendez-vous le week-end prochain pour ramasser et pour faire passer ce message : ne jetez rien à la mer, elle vous le rendra !


^ 1.2.Trouvez la suite logique des phrases:

#1. Tout s’est passé (…)

1. ... dans notre vie.

2. ... en quelques secondes.

3. ... pour rien au monde.

4. ... je n’y crois pas.

5. ... se laisser convaincre facilement.

#2. On défend aux enfants (..)

1. ... sans le savoir.

2. ... pour qu’ils le sachent.

3. …être fatigué.

4.... travaillent beaucoup.

5.... de jouer sur les trottoirs.

#3. Les préparatifs pour l’expédition (...)

1.... malgré le mauvais temps.

2.... ont beaucoup travaillé.

3.... ont pris quelques mois.

4. ...étaient très intelligents.

5. ...ne pouvaient pas monter.

#4. L’ouverture de l’exposition (...)

1.... a eu lieu fin mars.

2.... a été condamné.

3. ... rien qu’à le voir.

4. ... était copieuse.

5. ... pouvait être plus tolérante.

#5. La rencontre avec le député (...)

1.... est fixée à lundi.

2.... doit se taire.

3.... a été bien assimilée.

4.... quand j’étais dehors.

5.... est bien organisé.


II.

^ 2.1.Trouvez le mot qui manque:

#1.Je n’ai pas besoin qu’on me le (…).

1. dirai 2. dis 3. dise 4. dirais 5. disais

#2.Un certain nombre de mots français (…..) au vocabulaire des arts ont été empruntés à l’italien.

1. appartenaient 2. appartenu 3. avaient appartenu 4. appartenant 5. appartiènnent

#3.L’homme qui (…) est celui que nous attendons.

1. vient d’entrer 2. vienne 3. ait entré 4. entrant 5. en entrant

#4.Ce costume n’est pas celui (…) j’ai besoin.

1. lequel 2. dont 3. duquel 4. quel 5. pour quel

#5.Si tu pouvais venir, ce (...) bien.

1.serait 2.était 3.sera 4.va être 5.fera


^ 2.2. Choisissez la préposition qui manque :

#1.Elle accepta cette proposition (...) hésitation.

1.pour 2.à 3.sur 4.de 5.sans

#2. Les femmes ont plus souvent un emploi (...) temps partiel.

1.de 2.du 3.avec 4.à 5.au

#3.(...) le même diplôme beaucoup de femmes sont moins payées que leurs collègues masculins.

1.sans 2.avec 3.pour 4.par 5.après

#4 .Il y a encore peu (...) femmes qui dirigent de grandes entreprises.

1. sans 2.avec 3.à 4.de 5.en

#5. La porte était ouverte et je suis entré (...) frapper.

1.avec 2.à 3.de 4.pour 5.sans.

III.

^ 3.1. Remplissez les points par un mot qui convient:

#1. Je le connais (…) son enfance

1.brièvement  2. depuis  3. avant  4. au-delà  5. au-dessous

#2. Je peux passer la nuit (…) à discuter ces problèmes.

1. sélective  2. d’hier  3. jaune 4. courte 5. entière

#3. Un certain (…) de mots français ont été emprunté à l’anglais.

1.vocabulaire  2. quantité  3. chiffre d’affaire  4. chiffre  5. nombre

#4. Ne voulant plus discuter, il s’est (…).

1.baigné  2. peigné  3. adressé  4. tu 5. habitué

#5 .En attendant son fils, le père marche de long en (...).

1.haut 2. bas 3.large 4.profondeur 5. longueur


^ 3.2. Trouvez la traduction correcte:

#1. Діти обманюють дорослих, коли бояться, що ті їх сваритимуть(…).

1. Les enfant mentent à leurs parents lorsqu’ils craignent qu’on les gronde.

2. Les enfants mente à leurs parents lorsqu’ils craignent qu’on les gronde.

3. Les enfants mentent à ses parents lorsqu’ils craignent qu’on les gronde.

4. Les enfants mentent à leurs parents lorsqu’ils craignent qu’on les gronde.

5. Les enfants mentent à leur parents lorsqu’ils craignent qu’on les gronde.

#2. Оскільки ви ведете усталене життя, ви не страждаєте від стресу (…).

1. Comme vous avez un vie reglée, vous ne souffrez pas du stress.

2. Comme vous avez une vie reglée, vous ne souffrez pas du stress.

3. Comme vous avez une vie reglé, vous ne souffrez pas du stress.

4. Comme vous avez une vie reglée, vous ne souffrent pas du stress.

5. Comme vous ayez une vie reglée, vous ne souffrez pas du stress.

#3. Він усвідомив, що його життя більше не буде таким самим (…).

1. Il avait pris conscience que ta vie ne sera plus la même.

2. Il avait pris conscience que sa vie ne sera plus le même.

3. Il avait pris conscience que sa vie n’est plus la même.

4. Il avait pris conscience que sa vie ne serait plus la même.

5. Il avait pris consciences que sa vie ne sera plus la même.

#4. Він воліє нічого не казати, щоб його не критикували (…).

1. Il préfères ne rien dire pour ne pas être critiqué.

2. Il préfère ne pas rien dire pour ne pas être critiqué.

3. Il préfère ne rien dire pour ne pas être critiqué.

4. Il préfère ne rien dire car ne pas être critiqué.

5. Il préfère ne rien dire pour ne pas être critiquée.

#5. Як так сталося, що тебе відпустили саму (…).

1. Comment se fais-il qu’on te laisse partir toute seule.

2. Comment il fait-il qu’on te laisse partir toute seule.

3. Comment se fait-il qu’on te laissent partir toute seule.

4. Comment se fait-il qu’on te laisse partir tout seule.

5. Comment se fait-il qu’on te laisse partir toute seule.


ПРИМІТКА : завдання частин І, II, III оцінюються в 1 бал.


КЛЮЧІ

до зразків тестових завдань


ТЕСТ І


1.1. – 2, 3, 7, 9, 10

1.2. – 1, 2, 4, 5, 3


2.1. – 2, 5, 4, 3, 4

2.2. – 1, 2, 3, 1, 5


3.1. – 1, 3, 5, 2, 5

3.2. – 3, 4, 2, 4, 2


ТЕСТ ІІ


1.1. – 1, 2, 5, 9, 4

1.2. – 2, 5, 3, 1, 1


2.1. – 3, 4, 1, 2, 1

2.2. – 5, 4, 2, 4, 5


3.1. – 2, 5, 5, 4, 3

3.2. – 4, 2 4, 3, 5
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації