Поиск по базе сайта:
Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» icon

Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр»
Скачати 96.43 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр»
Дата конвертації30.05.2013
Розмір96.43 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Факультет іноземних мов

Кафедра англійської філології


ПРОГРАМА


фахових вступних випробувань

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» зі спеціальності «Англійська мова та література »


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Львів - 2012

Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки кандидатів з англійської мови (основної). Вони повинні:

Знати:

 • правила словесного і логічного наголосу;

 • інтонаційне оформлення різнотипних англійських простих і складних речень;

 • знати засоби вираження певної комунікативної інтенції;

 • знати формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;

 • головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної англійської мови;

 • різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.


Вміти:

 • робити правильний словесний і логічний наголос;

 • інтонаційно оформлювати різні типи речень;

 • практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно до програми курсу;

 • працювати з різними типами словників;

 • теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;

 • аналізувати англійською мовою морфологічні і синтаксичні явища;

 • адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності,

 • описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові;

 • вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири або без опор;

дотримуючись правил орфографії написати приватний та офіційний лист, рецензії, статті, пропозиції, звіти, заявки, оголошення, написати твір відповідно до тематики курсу і т.д.

Програма вступних фахових випробувань укладена згідно зазначених вище вимог на основі навчальної програми «Практичний курс англійської мови».

^ Тематика курсу


Теми: “Celebrations, ambition, success, achievement, happiness; career success”; “Travel. Arts. Pastimes and hobbies. Leisure and entertainment”; «Family. Media»; «Growing concerns»; «A job well done»; «Medicine. Health problems»; «Live and learn»; «The image business. Shop around».

Лексична компетенція: Вміння вільно володіти лексикою до тем, вести розмову, використовуючи активну лексику.

Фонетична компетенція: Наголос в слові та реченні. Мелодика речення (ділова нейтральна мова).

Граматична компетенція:“Gerund and Infinitive”. Опанування та правильне вживання предикативних інфінітивних зворотів (синтаксичних комплексів з інфінітивом). Автоматизація використання герундія та інфінітива у мовленні та письмі; Часи. Вживання Stative verbs; минулі часи (The Past), Used to і Would; The Passive. The Сausative. The Future; Conditionals and wishes; Inversion. Modal verbs; Relatives; Indirect speech and reporting verbs. Articles and punctuation;

Мовлення: Giving and responding to news; Making and responding to suggestions. Interrupting; Apologizing.

Письмо: формальні, неформальні листи; рецензії; Articles; Reports and proposals. Book entries; Letters of application; Combined transactional tasks; Information sheets; Competition entries.

Соціокультурна компетенція: Володіння інформацією про географію, історію, освіту, традиції, щоденне життя англомовних народів.


Читання: фахові тексти, діалоги, журнальні та газетні статті. Вміння нотувати прочитану інформацію у вигляді тез.

Аудіювання: Розуміння зі слуху дискурсу відповідного рівня складності.


Список літератури

 1. Evans V., Dooley J. Upstream advanced: student’s book. – Express publishing, 2002

 2. Evans V., Dooley J. Upstream advanced: workbook. – Express publishing, 2002

 3. Hewings M. Advanced Grammar in use. – Cambridge: CUP, 2005

 4. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in use: advanced. – Cambridge: CUP, 2005

 5. Skipper M. Advanced grammar and vocabulary: student’s book. – Express publishing, 2002

 6. Swan M. Practical English usage. – Oxford: OUP, 1996.

 7. The Oxford dictionary and thesaurus. – Oxford: OUP, 1997.

 8. Oxford advanced learner’s dictionary. - Oxford: OUP, 1997.

 9. Oxford collocations dictionary for students of English. – Oxford: OUP, 2002.Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.

Протокол № 4 від 25 січня 2012 р.


Голова Вченої ради В. Т. Сулим


^ ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

(ОКР «Бакалавр»; спеціальність «Англійська мова та література»)

TEST I


I.

1.1. Завдання Match up the halves of these sentences. Write down the number of the ending

#1. He left the room (...)

#2. The children start talking (...)

#3. As soon as the exams are over (...)

#4. I didn't expect her (...)

#5. I am afraid that we shall miss the last train (...)


1. ... all the guests will have left.

2. ... if we don't take a taxi.

3. ... without saying a word.

4. ... leave the party so quickly.

5. ... the students will leave for their homes.

6. ... to leave the party so quickly.

7. ... after the teacher leaves the classroom.

8. ... the students had to leave.

^ 1.2. Choose the correct answer from the words suggested below and fill in the gaps. You can use each answer only once.

 1. might; 2) are being built; 3) of; 4) in; 5) built; 6) is building; 7) building; 8) can; 9) will have been built; 10) will build.#1. Many new houses (…) in our city now.

#2. He says by the next spring these houses (… )in our city.

#3. Help me with the digging if you (…).

#4. The children argue a lot but they are very fond (…) each other.

#5. The house is too small now that the kids are growing up. We should have another room (…) on.

II

2.1 Find the correct answer and write its number


#1. He has recently become very involved ............. local politics.

1)in 2) out 3) up 4) of

#2. We are fighting ............ the right to join a trade union.

1) off 2) on 3) for 4) down

#3. The number of people who believe ............. God is much smaller nowadays.

 1. out 2) back 3) to 4) in

#4. His grandfather died .................. a heart attack at the age of 50.

 1. off 2) of 3) up 4) over

#5. I’ve been looking for this book for years and I found it quite ............. chance in the bookshop along the street.

 1. for 2) towards 3) into 4) by^ 2.2. Find the equivalent of the underlined or the correct word and write its number


#1. I heard that the bomb had gone off in the centre of the city.

  1. exploded 2) come 3) worked 4) brought

#2. The President will support any efforts to ................. about a ceasefire.

1) give 2) promise 3) bring 4)enter

#3. If my instructions had been ........................ out, the accident would not have happened.

  1. done 2) carried 3) managed 4) happened

#4. The authorities began to make the necessary arrangements for ........................... over the parliament building, which was still in the hands of the enemy.

  1. taking 2) leaving 3) trying 4) defeating

#5. The government had agreed to put up half the money, but when they realised how expensive it would be, they had second thoughts about it.

  1. went out 2) backed out 3) changed out 4) thought outIII.

^ 3.1. Find all adequately translated sentences and fill in the gaps with their numbers in ascending order without punctuation marks


#1. Шкода, що я не бачив, як вона грала в цій п’єсі. (…)


1) I wish I saw her perform in this play.

2) I wish I had seen her performing in this play.

3) I wish I had seen her perform in this play.

4) I wish I did not see her performing in this play.

5) It is a pity I did not see her perform in this play.


#2. Сніг, здається, вже перестав, і діти можуть вийти у сад і ліпити снігову бабу. (…)


1) The snow seems has stopped and the children can go out into the garden and make a snowman.

2) The snow seems to have stopped and the children can go out into the garden and make a snowman.

3) It seems it has stopped snowing and the children can go out into the garden and make a snowman.

4) It seems the snow has stopped and the children can go out into the garden and make a snowman.

4) The snow seems to stop and the children can go out into the garden and make a snowmen.


#3. Цю плівку не брали з фонотеки, відколи Боб повернув її туди минулого місяця. (…)


1) This tape has not been taken from the tape library since Bob returned it there last month.

2) This tape was not taken from the tape library since Bob has returned it there last month.

3) This tape had not been taken from the tape library since Bob has returned it there last month.

4) This tape was not being taken from the tape library since Bob had returned it there last month.

5) This tape has not been taking from the tape library since Bob returned it there last month.


#4. У вестибюлі вже досить довго стоять якісь два молоді чоловіки. Вони, напевне, розмовляють про щось дуже цікаве. (…)

1) Some two young men have been standing in the hall for a rather long time now. They must be talking about something very interesting.

2) Certain two young men are standing in the hall for rather a long time. They may have been talking about something very interesting.

3) Some two young men have been standing in the hall for rather a long time. They are likely having talked about something very interesting.

4) Certain two young men has been standing in the hall for quite some time now. They are likely to be talking about something very interesting.

5) Some two young men stand in the hall for some time already. They must be talking about something very interesting


#5. Шкода, що вам довелося встати так рано вчора вранці. (…)


1) It is a pity you must have got up so early yesterday morning.

2) I wish you had not had to get up so early yesterday morning.

3) It is a pity you had to get up so early yesterday morning.

4) I wish you had not to get up so early yesterday morning.

5) I wish you mustn't have got up so early yesterday morning.


3.2 Find the correct answer and write its number.


Recently, the Feng Shui business has been booming as more and more people #1……………

an interest in Asian culture and lifestyles. Whether people are consulting Feng Shui experts or simply buying books and trying it out for themselves, there is no doubt that, in the West, in the last few years the idea of Feng Shui has really taken off.

So what exactly is Feng Shui? Well, it is a Chinese art form that is concerned #2……………….

the way you arrange the rooms and the furniture in your house. It is believed that organising these things correctly will bring you happiness and good luck.

In the UK there are currently about300 Feng Shui consultants. They will #3 …………………. to your house or office and give you advice based on your lifestyle and date of birth. According to one such expert, I #4 ………………. іnstall an aquarium with six black and one red goldfish in my living room in order to absorb the bad vibes. He also told me to #5 ………………… attention to one of my windows. He advised me to put plants on the window sill to prevent the loss of positive energy.

Whether you believe in the power of Feng Shui or not, it is certainly having a major impact on the way thousands of people organise their homes.


1. 1) give 2) make 3) do 4) take

2. 1) in 2) of 3) with 4) through

3. 1) come 2) call 3) visit 4) look

4. 1) ought 2) need 3) have 4) must

5. 1) give 2) pay 3) have 4) put


TEST II

I.

^ 1.1. Завдання Match up the halves of these sentences. Write down the number of the ending

#1. If he were not too busy tomorrow (...)

#2. I made him (...)

#3. I shall help him tonight (...)

#4. He insisted (...)

#5. The teacher asked (...)


1. ... whether he will help you.

2. ... he wouid have helped you.

3. ... if his friends had helped him.

4. ... to have helped him.

5. ... help his friends.

6. ... on my helping him.

7. ... if I have free time.

8. ... he would help you.


1.2 Choose the correct answer from the words suggested below and fill in the gaps. You can use each answer only once.

1)among; 2) to fly; 3) had flown; 4) having flown; 5) of flying; 6) between; 7) fly; 8) flew; 9) for flying; 10) will fly.


#1. There is a nice picture (…) these windows.

#2. When the Ugly Duckling decided to go to the lake all the birds (…) already to the South.

#3. I’m fond (…) far away for the holidays.

#4. They came to the conclusion that the best thing for them was (…) to the island together.

#5. Her reason (…) was to save time.


II

2.1 Find the correct answer and write its number


#1. I am addicted ……… shopping.

1) to 2) for 3) about 4) with

#2. Play stations are extremely popular ……… young people.

1) of 2) with 3) at 4) to

#3. That actor is famous ……… his bad temper.

1) with 2) about 3) for 4) through

#4. Britney Spears appeals ……… young girls aged between six and twelve.

1) through 2) at 3) to 4) out

#5. I like to know what is ……… fashion.

1) to 2) for 3) at 4) in


^ 2.2. Find the equivalent of the underlined or the correct word and write its number


#1. I didn’t exactly like the new style of uniform we had to wear at the bank. I found it rather dull.

1) take to 2) go off 3) keep up with 4) take aback

#2. Having had the same hairstyle for years, she decided she’d stopped liking it and needed a change.

1) gone off 2) been into 3) taken to 4) taken aback

#3. I find it almost impossible to remain in contact with the latest fashions as they tend to be too expensive.

1) hold out 2) keep down 3) keep on 4) keep up with

#4. Lynne used to love jazz but she doesn’t really enjoy it any more.

1) is not out 2) is not in 3) is not into 4) doesn’t come into

#5. They were shocked by the news of the tragedy.

1) taken in 2) taken aback 3) made for 4) carried away


III.

^ 3.1. Find all adequately translated sentences and fill in the gaps with their numbers in ascending order without punctuation marks


# 1. Якби він вивчив цей матеріал відразу після того, як його пояснили, йому не довелося би писати контрольну роботу двічі. (…)

1) If he learned the material right after it had been explained, he must not write the test twice.

2) If he had learned the material right after it had been explained, he would not have had to write the test twice.

3) If he had learned the material right after it has been explained, he would not have to have written the test twice.

4) If he learned the material right after it was explained, he would not have to write the test twice.

5) If he has learned the material right after it was explained, he must not have written the test twice.


#2. ^ Якби їм не допомогли тоді піймати таксі, їм довелося и чекати своєї черги на зупинці. (…)


1) If they had not been helped to catch a taxi then, they would have had to wait for their turn at the stop for a long time.

2) If they were not helped to catch a taxi then, they would have had to be waiting for their turn at the stop for a long time.

3) If they had not helped to catch a taxi then, they must have waited for their turn at the stop for a long time.

4) If they had not been helped to catch a taxi then, they must have waited for their turn at the stop for a long time.

5) If they had not been helped to catch a taxi then, they would have had to be waited for their turn at the stop for a long time.


#3. ^ Виявляється, що вона вже давно пише такі вірші, але жоден з них не опублікований. (…)


1) She turns out to have been writing such poems for a long time, but none

of them has been published yet.

2) It turns out she had been writing such poems for a long time, but none

of them have not been published yet.

3) She turns out to be writing such poems for a long time, but none

of them has not been published yet.

4) She has turned out to be writing such poems for a long time, but none

of them were published yet.

5) It turns out that she has been writing such poems for a long time, but none of them has been published yet.


#4. Шкода, що ти не зміг побачити, як це відбувалося. (…)

1) I wish you had been able to see it happening.

2) I wish you were able to see it happen.

3) I wish you could have seen it happening.

4) It is a pity you could not see it happening.

5) It is a pity you weren’t unable to see it happening.


#5. ^ Вони запитали, чи Катя написала, щоб сповістили, коли вона поїде до Києва. (…)


1) They asked if Kate had written to inform when she was leaving for Kyiv.

2) They asked if Kate wrote to inform when she has left for Kyiv.

3) They asked if Kate had written to inform when she would leave for Kyiv.

4) They asked if Kate wrote to inform when she will leave for Kyiv.

5) They asked if Kate has written to inform when she will leave for Kyiv.


^ 3.2 Find the correct answer and write its number:


The Internet is like a huge city, full of many different kinds of places and people. As in a real city, there are certain places which are #1….. for youngsters and others which need to be avoided.

The Internet neither belongs to nor is controlled by any one person, organization or government. It gives all of us the #2……to create material for others to see. On the other hand, as in ordinary life, there are those who might use it for illegal purposes. The freedom of the Net offers exciting opportunities for youngsters and, by being #3 …… of the possible dangers and taking steps to avoid them, they can happily explore that online world in safety.

Common #4…… will certainly help children to use the Internet safely. It is preferable, for example, for parents to get to know who their children are meeting online and make #5……. they never give out personal information about themselves.

1. 1) suitable 2) unaware 3) large 4)magnificent

2. 1) creation 2) opportunity 3) behaviour 4) damage

3. 1) aware 2) well-known 3) expressed 4) associated

4. 1) effect 2) force 3) mind 4) sense

5. 1) improved 2) confident 3) sure 4) certain

ПРИМІТКА : завдання частини І оцінюються в 1 бал, частини ІІ – 2 бали, частини ІІІ – 2 бали.

КЛЮЧІ

до зразків тестових завдань


ТЕСТ І

1.1. – 3, 7, 5, 6, 2

1.2. – 2, 9, 8, 3, 5


2.1. – 1, 3, 4, 2, 4

2.2. – 1, 3, 2, 1, 2


3.1 – 235, 234, 1, 1, 23

3.2 - 4, 3, 1, 4, 2


ТЕСТ ІІ


1.1. – 8, 5, 7, 6, 3

1.2. – 6, 8, 5, 2, 9


2.1 – 1, 2, 3, 3, 4

2.2. – 1, 1, 4, 3, 2


3.1 - 2, 1, 15, 134, 13

  1. 1, 2, 1, 4, 3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації