Поиск по базе сайта:
Педагогічний контроль повинен бути icon

Педагогічний контроль повинен бути
Скачати 65.18 Kb.
НазваПедагогічний контроль повинен бути
Дата конвертації03.07.2013
Розмір65.18 Kb.
ТипУрок

АНАЛІЗ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


Мета фізичної культури — сприяти вихованню в учнів свідомої дисципліни, викликати у них почуття любові до своєї школи, друж­би, чесності та інших позитивних рис моралі. У зв'язку з цим набу­ває особливо важливого значення питання психолого-педагогічного і методичного аналізу навчальної та позакласної роботи учителів фізичної культури.

Здійснюючи контроль за фізичним вихованням, директори та їхні заступники керуються Постановою з питань фізичної культури і спорту, а також наказами та інструкціями Міністерства освіти. Міністерства охорони здоров'я, «Положенням про фізичне вихован­ня в загальноосвітній школі».

^ Педагогічний контроль повинен бути:

а) всебічним — охоплювати всі найважливіші сторони навчаль­но-виховного процесу;

б) об'єктивним — грунтуватись на достатній кількості ретельно зібраних фактів;

в)результативним — сприяти досягненню кращих наслідків у роботі вчителів фізичної культури.

Основною формою організації навчальної роботи з фізичної куль­тури є урок, від правильної організації якого залежить рівень якості всієї фізкультурної, оздоровчої та спортивно-масової роботи в школі.

Урок фізичної культури може мати різну спрямованість, залежно від поставлених перед ним завдань і будується відповідно до типового плану, який складається з трьох частин. Ці частини відрізня­ються своїм змістом і завданням, але в той же час вони тісно взаємо­пов'язані і обумовлюють собою одне нерозривне ціле.

Перша частина уроку — підготовча (8—12 хв)

Завдання: організувати учнів, зосередити їхню увагу, створити добрий емоційний настрій, підготувати організм дітей до виконання вправ основної частини уроку, забезпечити помірний і всебічний вплив на м'язи, серцево-судинну і дихальну системи, сприяти роз­виткові координації рухів і вихованню почуття ритму.

Засобами для розв'язання завдань підготовчої частини уроку є: шикування і перешикування, розрахунок, різні строї, гімнастичні перестроювання, ходьба, повільний біг, виконання загальнорозвиваючих та підготовчих вправ на місці та під час руху, вправ з різними предметами — палицями, булавами, набивними м'ячами, скакалками та інше.

Використовують рухливі, спортивні ігри за спрощеними правилами. Вибрані вправи та ігри повинні обов'яз­ково своєю інтенсивністю сприяти розв'язанню завдань основної частини уроку.

Друга частина — основна (28—32 хв)

Завдання: виховання сміливості, швидкості, спритності, сили, витривалості, удосконалення і тренування рухових навичок, умін­ня застосувати набуті навички в різних умовах, опанувати техніку виконання вправ та навичок страхування тощо.

Засоби для розв'язання завдань другої частини уроку: вправи на гімнастичних приладах, біг, стрибки, метання, вправи з рівноваги, лазання та перелізання, спортивна гімнастика, акробатика, рухливі і спортивні ігри.

Третя частина — заключна (5 хв)

Її завдання полягають в тому, щоб привести організм учнів у відносно спокійний стан, організувати клас до наступних занять, визначити домашні завдання, підбити підсумок уроку, оцінити учнів.

Засоби, що застосовуються в третій частині уроку: вправи в ходьбі, заспокоюючі вільні вправи, елементи строю, рухливі ігри, а також вправи на увагу, розслаблення і дихання, що сприяють підго­товці організму до подальшої діяльності.

Основним методом контролю за навчально-виховною роботою на уроках фізичної культури є безпосереднє спостереження, за допо­могою якого можна проаналізувати рівень якості загальної і спе­ціальної підготовки вчителя.

Вимоги до спостереження за уроками повинні обумовлюватись плановістю і цілеспрямованістю. Під час цього спостереження по­винні проводитись не від випадку до випадку, а за заздалегідь по­ставленими завданнями і в певні терміни.

Метою спостереження може бути як загальне ознайомлення з ме­тодикою роботи вчителя, так і перевірка будь-яких окремих мо­ментів: виховання дисципліни, відповідність фізичного навантажен­ня віковим особливостям учнів, використання наочних посібників, нестандартного спортивного інвентаря, ТЗН тощо.

Спостерігаючи окремі моменти роботи вчителя, необхідно вра­ховувати й інші сфери його діяльності, щоб уникнути можливих по­милкових висновків.

^ Для оцінювання рівня якості уроку з фізичної культури слід звер­нути увагу на:

• Чіткість і конкретність поставлених учителем завдань уроку, які повинні бути сформульовані з урахуванням вікових та психоло­гічних можливостей учнів відповідно до навчальної програми і фізич­ної підготовки окремо для основної і підготовчої медичних груп, хлопчиків і дівчаток, юнаків і дівчат.

• Поведінку вчителя, його спортивну форму, впевненість, звер­нення до дітей, подачу команд і розпоряджень.

• Повноцінність змісту уроку. Перевіряючий оцінює наскільки ефективні засоби навчання, вибрані вчителем, рухові дії, що сприя­ють розвитку особистості школярів, відповідність їх завданням уро­ку та навантаженню з погляду їх впливу на різні функціональні сис­теми організму школярів та співвідношення засобів навчання необ­хідним рухам.

• Ефективність методики уроку.

^ Під час оцінювання методу проведення уроку слід враховувати:

1. Який метод учитель обрав для організації класу відповідно до завдань уроку і змісту програмового матеріалу.

2. Як розподілений навчальний матеріал за частинами уроку, характер переходу від однієї частини до іншої, рівень якості загаль­ної і функціональної підготовки щодо основної частини, по­слідовність розв'язання завдань, цілісність уроку.

3. Як здійснюється контроль за станом навантаження учнів, за­безпечення страхування і допомога.

4. Чи домігся вчитель поставленої мети і на якому рівні школярі засвоїли навчальний матеріал, що розглядався на уроці.

5. Оцінювання знань, умінь і навичок учнів під час проведення уроку.

6. Чи даються домашні завдання.

Кожен урок повинен бути пов'язаний зі змістом попередніх.

На наступних уроках слід звернути увагу на те, чи не вдається вчитель до шаблонності.

Наслідки спостережень за уроком записуються до книги відвіду­вання уроків, систематизуються і узагальнюються, після чого підсум­ки перевірки повідомляються вчителю (попередньо дати йому мож­ливість висловити свої думки щодо проведеного уроку або системи уроків, а потім перевіряючий дає свої зауваження і методичні поради).

І. Аналіз поурочного плану

1. Обсяг щоденного плану.

2.Чітке формулювання основних завдань уроку.

3. Відповідність змісту основної частини уроку навчальній про­грамі, календарним планам, віковим особливостям учнів і умовам проведення занять.

4. Розподіл часу на частини уроку та їх взаємозв'язок.

ІІ. Аналіз умов для успішного проведення уроку

1. Зовнішній вигляд учителя і учнів (спортивна форма та взуття).

2. Підготовка місць для занять.

3. Наявність спортивного інвентаря згідно із завданнями уроку та кількістю учнів.

ІІІ. Аналіз організації і методики уроку

1. Організація своєчасного виходу учнів на спортивний майдан­чик або до спортзалу.

2. Своєчасність і чіткість початку уроку. Шикування, рапорт чергового, перевірка домашніх завдань, пояснення і вказівки, по­дача команд та розпоряджень, культура мовлення та знання фіз­культурної термінології.

3. Організація додаткових заходів: приготування, видача і при­бирання спортивного інвентаря, чіткий вихід учнів для виконання вправ.

4. Доцільність шикувань і перешикувань та марширування, що проводяться протягом уроку.

5. Уміння регулювати фізичне навантаження для учнів згідно з їхніми віковими і статевими особливостями.

6. Різноманітність методів навчання, що застосовувались на уроці, та їх доцільність.

7. Виховна робота з учнями на уроці.

8. Забезпечення всебічного розвитку, санітарно-гігієнічних умов, вироблення правильної постави учнів.

9. Методика здійснення якісного страхування учнів під час ви­конання вправ.

10. Методика запобігання й усунення помилок.

11. Здійснення на уроці перевірки рівня знань, умінь і навичок. Оцінювання і облік знань учнів.

12. Ставлення вчителя до учнів, вміння володіти класом, дотри­муватись педагогічного такту, організовувати, активізувати учнів, викликати у них бажання виконувати ці завдання.

13. Ставлення учнів до самостійної роботи.

14. Індивідуальний підхід до учнів.

15. Проведення рухливих ігор, їх доцільність та ефективність.

16. Уміння пов'язувати спосіб виконання фізичних вправ зі знан­нями учнів з анатомії та фізіології людини.

17. Ступінь виконання плану і досягнення поставленої мети. Аналіз умінь і навичок учнів із фізичної культури.

18. Підбиття підсумків уроку, використання домашніх завдань та створення перспективи для подальшої роботи.

19. Відхилення від конспекту уроку і його обгрунтованість.

20. Чи дотримувався вчитель часу частин уроку і всього уроку.

IV. Висновки і пропозиції до проведення уроку

1. Загальний висновок про урок і його оцінювання.

2. Конкретні пропозиції для покращення рівня якості і підвищен­ня ефективності уроків, а також щодо усунення виявлених недоліків у роботі вчителя.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації