Поиск по базе сайта:
Положення про електронні освітні ресурси. Зауваження І пропозиції просимо надсилати до 5 липня 2012 на електронну адресу: eduikt@gmail com та за тел. (044) 248-18-16. Затверджено наказ Міністерства освіти І науки icon

Положення про електронні освітні ресурси. Зауваження І пропозиції просимо надсилати до 5 липня 2012 на електронну адресу: eduikt@gmail com та за тел. (044) 248-18-16. Затверджено наказ Міністерства освіти І науки
Скачати 70.24 Kb.
НазваПоложення про електронні освітні ресурси. Зауваження І пропозиції просимо надсилати до 5 липня 2012 на електронну адресу: eduikt@gmail com та за тел. (044) 248-18-16. Затверджено наказ Міністерства освіти І науки
Дата конвертації05.01.2013
Розмір70.24 Kb.
ТипПоложення


Для громадського обговорення та подальшої роботи над удосконаленням змісту пропонуємо проект Положення про електронні освітні ресурси.

Зауваження і пропозиції просимо надсилати до 5 липня 2012 на електронну адресу: eduikt@gmail.com та за тел. (044) 248-18-16.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту

__________2012 № ___________


ПОЛОЖЕННЯ

про електронні освітні ресурси


І. Загальні положення

    1. Це Положення призначене для визначення електронних освітніх ресурсів (далі - ЕОР), з'ясувати спектр інструментальних засобів, які можуть бути використані при розробленні ЕОР, технічних і педагогічних вимог до ЕОР.

ЕОР є складовою частиною навчального процесу, мають навчально-методичне призначення та використовуються для забезпечення різних видів навчальної діяльності учнів/студентів за класною, аудиторною, самостійною, індивідуальною та дистанційною формами навчання.

    1. Під ЕОР розуміють навчальні й довідкові матеріали (сукупність відомостей, поданих у графічній, текстовій, числовій, звуковій, відео формі тощо) та засоби, що містять систематизовані відомості освітнього характеру, тобто цілісний, логічно завершений блок навчально-методичного призначення, представлений в електронній формі на носіях будь-якого типу або розміщений у комп'ютерних мережах (локальних, регіональних, глобальних), призначений для відтворення з використанням електронних цифрових засобів (комп'ютер, СD-DVD програвач, мобільний телефон тощо) з навчальною метою, в т.ч. його застосування як складової системи дистанційного навчання.

    2. До ЕОР відносяться:

електронні аналоги друкарських видань;

електронні дидактичні демонстраційні матеріали;

комп'ютерні тести;

електронні довідники (словники, енциклопедії тощо);

електронні бібліотеки об'єктів (бази даних текстової, графічної, звукової та відеоінформації, каталоги);

електронні посібники (збірники завдань, тренажери, електронні лабораторні роботи, електронні лекції тощо);

електронні підручники та монографії (в тому числі й аудіокниги);

електронні навчально-методичні комплекси;

курси дистанційного навчання, розроблені для систем управління навчальними курсами як вільного поширення («Moodle», ATutor та ін.), так і пропрієтарних;

віртуальні лабораторні роботи;

віртуальні ділові ігри;

навчальні відеофільми, презентації, аудіозаписи;

електронні тематичні зображення та їх набори (фотографії, рисунки, креслення, схеми);

електронні тренажери;

електронні виставки, презентації;

електронні музеї, експозиції;

науково-методичні розробки в сфері дистанційного навчання;

педагогічні сценарії навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання, електронних підручників;

сценарії виконання лабораторних робіт із використанням віртуальних лабораторій та тренажерів;

сценарії ділових ігор.

ІІ. Основні терміни та поняття

Електронний аналог друкарського видання – електронне видання (подане у форматах pdf, doc, jpg та ін.), в якому, в основному, відтворено відповідне друковане видання.

^ Електронні демонстраційні матеріали – електронні матеріали (презентації, схеми, видео- й аудіозаписи та ін.), призначені для супроводу навчального (навчально-виховного) процесу.

^ Комп'ютерний тест – стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного.

^ Електронний довідник – електронний ресурс, що містить короткі відомості наукового, виробничого або прикладного характеру, розташовані в певному порядку (алфавітному, систематичному, хронологічному тощо), в якому передбачено управління пошуком відомостей.

^ Електронна бібліотека об'єктів – це набір електронних ресурсів, в якому передбачено (апаратно, програмно) можливості для створення, пошуку і використання інформації. Містять інформаційні об'єкти в різних форматах.

^ Електронний посібник – електронне видання, що містить систематизовані відомості наукового, методичного або прикладного характеру, викладені у формі, зручній для вивчення і викладання, що є допоміжним ресурсом у засвоєнні навчального матеріалу (науково-популярний посібник, методичний посібник, навчальний посібник, нормативно-правовий посібник, масово-політичний посібник). В електронному посібнику можуть використовуватись гіпертекстові технології, мультимедійні компоненти, об'єднані єдиним програмним середовищем.

^ Електронний підручник – основне самостійне електронне учбове видання, що містить систематичний виклад учбової дисципліни, розділу, окремої дидактичної одиниці, що відповідає державному освітньому стандарту, робочій програмі дисципліни, авторській програмі що дає можливість в діалоговому режимі, самостійно або спільно з викладачем, освоїти матеріал, що вивчається, за допомогою комп'ютера. Електронний підручник створюється із застосуванням гіпертекстової технології, мультимедійних компонентів, об'єднаний єдиним програмним середовищем.

^ Електронний навчально-методичний комплекс – це комплекс компонентів освітнього спрямування, який підтримує проведення більшості видів занять і включає:

анотацію;

навчальну програму дисципліни (курсу, предмету);

багаторівневий навчальний електронний посібник для учнів/студентів у формі керованої користувачем комп’ютерної програми (програм), Веб-документу;

додаткові інформаційно-довідкові і/або методичні матеріали;

діагностичні матеріали (тести, практичні й творчі завдання, критерії виконання завдань);

завдання для самостійної роботи учнів;

наочні матеріали;

глосарій;

список літератури, Інтернет-ресурси;

методичні рекомендації для вчителів щодо використання комплексу в навчально-виховному процесі;

^ Електронні методичні матеріали – це видання, що містять матеріали щодо методики: викладання і вивчення навчальної дисципліни (навчального предмету, розділу, модуля, частини); виконання практичних і лабораторних робіт; виконання завдань; розв’язування задач, виконання курсових і дипломних робіт; проведення науково-дослідних робіт; організації і проведенню ділових ігор тощо.


^ IІІ. Інструментальні засоби для створення ЕОР

При розробленні ЕОР можуть бути використані інструментальні програмно-технічні засоби (пропрієтарні й вільного поширення), а саме: системи створення електронних презентацій, середовища програмування, в тому числі мовою гіпертекстового розмічування, програмний інструментарій для створення і проведення тестування в локальній мережі і через Web–интерфейс тощо за умов дотримання ліцензійної чистоти як процесу розроблення і створення, так і кінцевого продукту.


ІV. Загальні вимоги до ЕОР

ЕОР повинні відповідати наступним вимогам:

відповідність чинному державному освітньому стандарту;

відповідність навчальній програмі з навчального предмета, для вивчення якого розроблено ЕОР;

дотримання чинних дизайн-ергономічних, програмно-технічних вимог та санітарних норм до ЕОР;

дотримання законодавства України щодо захисту авторських прав на усіх етапах життєвого циклу ЕОР.


^ V. Експертиза ЕОР

5.1. Використання ЕОР у навчальному (навчально-виховному) процесі допускається тільки після проведення його експертизи (вимога не поширюється на ЕОР, які створюються для локального використання в межах одного навчального закладу).

5.2. З метою забезпечення високої якості ЕОР проходять комплексну експертизу, яка включає змістову, навчально-методичну, програмно-технічну і дизайн-ергономічну складові. Результати комплексної експертизи служать підставою для оцінювання ЕОР.

5.2.1. Змістова складова експертизи визначає науковий рівень і повноту змісту щодо предметної області. При експертизі змістового наповнення встановлюється, передусім, його актуальність і відповідність державному освітньому стандарту та навчальній програмі.

5.2.2. Навчально-методична складова експертизи визначає науково-методичний рівень розробки, інноваційні якості ЕОР: керованість, модульний багаторівневий підхід та ін.

5.2.3. Дизайн-ергономічна експертиза оцінює психологічні, ергономічні та художні якості ЕОР і його компонентів.

5.2.4. Програмно-технічна складова визначає працездатність ЕОР як програмного продукту і його сумісність з апаратно-програмними комплексами різних конфігурацій; оцінює відповідність прийнятим стандартам і сучасному технічному рівню аналогічних продуктів; визначає стійкість до помилкових і некоректних дій користувача.


^ VI. Вимоги до дотримання авторських прав

В цілях забезпечення захисту авторських прав на розроблені ЕОР встановлюються наступні вимоги:

розробка ЕОР здійснюється автором (викладачем, вчителем, іншою фізичною особою) або авторським колективом;

розроблення ЕОР може бути виконане у рамках методичної роботи, передбаченої індивідуальним планом роботи викладача, у рамках виконання спеціального замовлення або за ініціативою фізичної чи юридичної особи;

охорона і захист авторських прав на розроблені ЕОР здійснюються відповідно до законодавства України.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації