Поиск по базе сайта:
Посадова інструкція бібліотекаря І. Загальні положення icon

Посадова інструкція бібліотекаря І. Загальні положення
Скачати 91.34 Kb.
НазваПосадова інструкція бібліотекаря І. Загальні положення
Дата конвертації05.01.2013
Розмір91.34 Kb.
ТипДокументи

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 104

Харківської міської ради Харківської області


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БІБЛІОТЕКАРЯ


І. Загальні положення

1.1. Призначення на посаду бібліотекаря та звільнення з неї здійснюється наказом директора навчального закладу (далі НЗ) за поданням завідувача бібліотеки згідно з чинним трудовим законодавством України.

1.2. Бібліотекар безпосередньо підпорядковується завідувачу бібліотеки.

1.3. На посаду бібліотекаря призначаються фахівці з вищою або середньою спеціальною та педагогічною освітою без урахування досвіду роботи та вмінням роботи на ПК.

1.4. У своїй діяльності бібліотекар керується Конституцією та Законом України, постановами Верховної Ради України та наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними документами в галузі культури, освіти та бібліотечної справи, Статутом НЗ, Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, а також правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту та даною інструкцією.

1.5. Бібліотекар повинен знати: основні бібліотечно-бібліографічні технологічні процеси, збір, передачу і обробку інформації та правила їх експлуатації, основи експлуатації бібліотечно-інформаційних програм «Облік підручників» та «Облік періодичних видань», основи баз даних, види технічних носіїв інформації, правила їх збереження і експлуатації, інструктивно-нормативні матеріали, які регламентують використання комп’ютерної техніки, основи інформаційної безпеки та захисту інформації, організації праці і виробництва, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правила внутрішньо­го трудового розпорядку.

ІІ. Обов'язки

2.1. Сприяє формуванню бібліотечного фонду (вивчає стан фонду та читацький попит).

2.2. Бере участь в організації бібліотечного фонду:

 • здійснює технічне оброблення отриманих документів;

 • перевіряє правильність розстановки фонду;

 • здійснює заходи щодо збереження бібліотечного фонду, проводить його періодичні перевірки;

 • забезпечує належний контроль за документами, що видані користувачам.

2.3. Здійснює інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в ЗНЗ та надає допомогу вчителям у проведенні навчальних заходів з використанням комп'ютерної техніки та технічних засобів навчання.

2.4. Підтримує та супроводжує роботу бібліотечних комп’ютерних програм «Облік підручників», «Облік періодичних видань » та локальної комп'ютерної мережі.

2.5. Друкує інформацію про нові надходження.

2.6. Використовує інформацію, яка розміщена в мережі Інтернет, для поповнення фонду бібліотеки.

2.7. Сприяє роботі учнівських об'єднань, товариств, які працюють у навчальних закладах.

2.8. Веде облік виконаної роботи, облік щоденного відвідування комп'ютерної робочої зони та іншу встановлену документацію.

2.9. Вивчає документи, що характеризують стан бібліотек освітянської галузі.

2.10. Виконує окремі додаткові доручення професійного характеру.

2.11. Веде сторінку про бібліотеку на сайті НЗ.

2.12. Організує роботу з формування та ведення обліку навчальних фондів відеотеки (ауді- відео записи), фонотеки (магнітні записи, оптичні диски), діатеки (діафильми, діапозитиви), фонд інформаційних ресурсів, організує місця для індивідуальної і групової роботи користувачів.

2.13. Забезпечує доступ та роботу в мережі Інтернет.

2.14. Здійснює комп’ютерну довідково-бібліографічну службу.

2.14. Надає допомогу користувачам у самостійній роботі з інформаційними ресурсами.

2.15. Консультує користувачів з правил використання комп'ютерної техніки.

2.16. Підтримує в належному стані засоби комп'ютерної та телекомунікаційної техніки.

2.17. Інформує керівництво НЗ про необхідність термінового або профілактичного обслуговування комп'ютерної та телекомунікаційної техніки.

2.18. Веде та редагує довідково-бібліографічний апарат.

2.19. Здійснює диференційоване обслуговування учнів та педагогічного колективу школи за допомогою комп’ютерної довідково-бібліографічної служби (каталог шкільної бібліотеки, інформаційна база даних)

або

2.19. Забезпечує диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування:

 • обслуговує учнів, педагогів і батьків на абонементі та в читальному залі;

 • формує у користувачів навички незалежного бібліотечного користування, вчить грамотному пошуку інформації за каталогами, та в мережі Інтернет, сприяє розвитку самостійності користувача в пошуку та обробці інформації;

 • веде індивідуальну та масову роботу з користувачами (бесіди, огляди, літературні вечори, читацькі конференції тощо), яка стимулює читання;

 • проводить аналіз читацьких формулярів;

 • консультує педагогів і батьків з питань читання учнів та родинного читання.

2.20. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.

2.21. Розробляє правила користування бібліотекою

III. Права та відповідальність

Бібліотекар має право:

3.1. Брати участь в ознайомленні з планами навчально-виховної роботи закладу і плануванні роботи бібліотеки.

3.2. Брати участь у роботі районного методичного об'єднання, семінарах і конференціях з питань бібліотечної роботи.

3.1. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з його обов'язками.

3.2. У межах своєї компетенції повідомляти керівництву ЗНЗ про всі недоліки, виявлені в процесі роботи, вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.3. Вимагати від керівництва ЗНЗ сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.5. Отримувати інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.

3.6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.9. Брати участь у семінарах та конференціях з питань бібліотечно-інформаційної роботи.

3.10. Вимагати від користувачів дотримуватися встановлених норм і правил.

3.11. На захист професійної честі й гідності, має право знайомитися із скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності і давати на них пояснення, має право вимагати конфіденційності службового розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

3.3. На представлення до різних форм заохочення.

3.4. На додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством.


Бібліотекар несе відповідальність:

3.12. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

3.13. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3.14. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

3.15. За виконання встановлених планових завдань.

3.16. За дотримання правил праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правил техніки безпеки.

3.17. За раціональне використання робочого часу.

3.2. За збереження фонду бібліотеки згідно з діючими законодавчими актами.

3.3. За достовірність бібліотечної документації (інвентарна книга, книга сумарного обліку, щоденники роботи, акти надходження та списання документів та ін.).


IV. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

4.1. Бібліотекар взаємодіє з установами, що здійснюють методичні, інформаційні, програмно-технічні, телекомунікаційні та інші послуги, безпосередньо пов'язані з основними напрямами діяльності шкільної бібліотеки.


Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 71

Харківської міської ради Харківської області


^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА БІБЛІОТЕКИ

1. Загальні положення

1.1. Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Завідувач) підпорядковується безпосередньо директору.

1.2 Завідувач призначається і звільняється з посади директором загальноосвітнього навчального закладу.

1.3 На посаду Завідувача бібліотеки призначаються фахівці:

 • з вищою бібліотечною освітою без урахування стажу роботи;

 • з вищою педагогічною або середньою спеціальною освітою і стажем роботи не менше 3 років.

1.4. У своїй діяльності Завідувач керується чинним законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України, які визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з питань бібліотечної роботи; правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, даною Інструкцією.

2. Обов'язки

2.1. Розробляє та затверджує Правила користування бібліотекою згідно з Типовими правилами користування бібліотекою.

2.2. Розподіляє посадові обов'язки бібліотечних працівників та подає їх на затвердження директору навчального закладу.

2.3. Складає плани та звіти роботи бібліотеки відповідно до планів навчально-виховної роботи навчального закладу.

2.4. Формує бібліотечний фонд: комплектує фонд програмними творами, навчальною літературою, довідково-енциклопедичними виданнями.

2.5. Організовує бібліотечний фонд:

 • здійснює облік документів (надходження, видачу, вибуття);

 • веде електронний облік підручників;

 • проводить технічне обробляння документів;

 • організовує розміщення і зберігання фонду;

 • перевіряє правильність розстановки документів;

 • проводить періодичні перевірки фонду.

2.6. Веде роботу з підручниками:

 • опрацьовує перелік рекомендованих підручників, замовляє їх та контролює надходження; аналізує забезпеченість учнів підручниками;

 • організовує розміщення і зберігання підручників у окремому приміщенні; забезпечує своєчасну видачу та збір підручників.

2.7. Організовує та редагує довідково-бібліографічний апарат.

2.8. Забезпечує диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування:

 • обслуговує учнів, педагогічний колектив та батьків на абонементі й в читальному залі, організовує та проводить пов'язану з цим роботу;

 • складає рекомендаційні списки програмних творів та творів для позашкільного читання;

 • популяризує видання за допомогою індивідуальних та масових форм роботи спільно з педагогічним колективом; складає колективні та індивідуальні плани читання;

 • формує у користувачів навички незалежного бібліотечного користування, забезпечує знайомство кожної вікової групи учнів з мінімумом бібліотечно-бібліографічних знань;

 • вивчає читацькі запити, проводить анкетування;

 • консультує батьків і педагогів з питань читання літератури учнями та родинного літературного читання.

2.9. Сприяє роботі гуртків, учнівських товариств, які працюють у навчальному закладі.

2.10. Організовує забезпечення бібліотеки необхідною бібтехнікою, обладнанням тощо.

2.11. Організовує роботу ради бібліотеки, активу та бібліотечних учнівських гуртків, клубів.

2.12. Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології.

2.13. Проводить за власною програмою навчання школярів роботі з різноманітними видами інформації та засобами її використання. Використовує в роботі з прилучення учнів до книги різноманітні технічні й інформаційні засоби, наявні в бібліотеці.

2.14. Організовує й веде комп’ютерну довідково-бібліографічну службу. Здійснює керівництво диференційованим обслуговуванням учнів та педагогічного колективу школи за допомогою комп’ютерної довідково-бібліографічної служби (каталог шкільної бібліотеки, інформаційна база даних).

2.15. Використовує в практиці роботи інформаційно - комуникаційні технології.

2.16. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.


3. Права

Завідувач бібліотеки має право:

3.1. Знайомитись з планами навчально-виховної роботи.

3.2. Проводити заходи щодо відшкодування збитків, спричинених фонду бібліотеки з вини користувачів або у зв'язку з нестачею, втратою чи псуванням документів.

3.3. Працювати в складі педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

3.4. Брати участь у роботі районного методичного об'єднання, семінарах, нарадах і конференціях з питань роботи біблі­отек.

3.5. Проводити роботу щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами.

3.6. Установлювати зв'язки з іншими бібліотеками.

3.7. На представлення працівників до різних форм заохочення.

4. Відповідальність

Завідувач бібліотеки несе відповідальність за:

4.1. Своєчасну підготовку планової та звітної документації.

4.2. Достовірність бібліотечної документації (інвентарна книга, книга сумарного обліку, щоденники роботи, акти надхо­дження та списання документів тощо).

4.3. Дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання працівниками бібліотеки обов'язків, передбачених по­садовою інструкцією.

4.4. Дотримання у бібліотеці належного санітарно-гігієнічного стану і правил протипожежної безпеки.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації