Поиск по базе сайта:
Методичні вказівки до виконання її основних розділів та оформлення, організацію підготовки та порядок захисту icon

Методичні вказівки до виконання її основних розділів та оформлення, організацію підготовки та порядок захисту
Скачати 361.3 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання її основних розділів та оформлення, організацію підготовки та порядок захисту
Дата конвертації04.01.2013
Розмір361.3 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ


ПІДГОТОВКА, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ

ВИПУСКНИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА”


НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК


Донецьк, 2009

УДК 33(07)

М 545


Методичні вказівки по оформленню випускних робіт для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» всіх форм навчання економічного факультету / ДУІіШІ; Сост. к.п.н., доц. Горчакова І.А., к.е.н., доц. Коломицева А.О., к.ф.-м.н.,
доц Сторож В.В., ст.викл. Тарасова О.О. - Донецьк: ДУІіШІ, 2009. - с. : рис.


Містять загальні вимоги та структуру бакалаврської роботи, методичні вказівки до виконання її основних розділів та оформлення, організацію підготовки та порядок захисту.


Рецензент: проф. Румянцев М.В., д.е.н., проф., заступник завідувача кафедри економіко-математичних методів в економіці ДонНУ


Відповідальний за випуск – Тарасова О.О., ст.викл. кафедри економічної кібернетики


Методичні вказівки розглянуті і затверджені на засіданні кафедри «Економічна кібернетика» (протокол № 6 від 29 січня 2009 р.)


Допущені науково-методичним центром університету як методичні вказівки.

ЗМІСТВСТУП 4

^ РОЗДІЛ 1.
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 6


РОЗДІЛ 2.
ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ТА КЕРІВНИКА ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 8

РОЗДІЛ 3.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 10

^ РОЗДІЛ 4.
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 12


РОЗДІЛ 5.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 19

РОЗДІЛ 6.
ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 23

^ РОЗДІЛ 7.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 26


РОЗДІЛ 8.
ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИХ РОБІТ 28

Додаток 1. 29

Зразок заяви на затвердження теми випускної роботи 29

Додаток 2. 30

Зразок завдання на випускну роботу 30

^ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 30

На випускну роботу 30

Тема випускної роботи 30

30

Затверджена наказом по університету № від 30

Термін надання роботи керівнику для підготовки відгуку 30

Робота виконується на базі 30

Теоретичне завдання (наводиться перелік теоретичних питань, наукових та практичних джерел, які обов’язково аналізуються при виконанні роботи) 30

30

30

30

30

^ ДОДАТОК 3 31

ЗРАЗОК ФОРМИ ТИТУЛЬНОГО АРКУША ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 31

ДОДАТОК 4 32

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ 32

ДОДАТОК 5 33

ВСТУП


Випускна робота бакалавра є самостійною, науково-практичною роботою студента, що підводить підсумки набутих ним знань, вмінь та навичок з основних дисциплін, передбачених навчальним планом за базові курси навчання. Випускна робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Випускна робота є важливим етапом підготовки та готує студента до виконання самостійної роботи за спеціальністю 6.030201 «Економічна кібернетика». Цей вид учбової роботи дозволяє проявити загальнотеоретичну і спеціальну підготовку, уміння самостійне мислити, навички в систематизації матеріалу і оформленні результатів дослідження.

У випускній роботі студент повинен засвідчити, що він оволодів необхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах. У зв'язку з цим робота повинна виконуватись стосовно конкретного об'єкту, в якості якого може виступати як економічний, так і теоретичний об’єкт; робота повинна містити його аналіз з конкретними пропозиціями щодо розв'язання проблем та завдань, які розглядаються в даній роботі.

Випускна роботи повинна обов'язково включати елементи дослідження: вони або містять нові факти і матеріали, або по-новому узагальнюють та інтерпретують вже відомі дані.

Тематика роботи, її зміст і об'єкт дослідження визначаються кафедрою з урахуванням інтересів студентів відповідно до специфіки спеціальності «Економічна кібернетика». При написанні роботи необхідне дотримання загальних вимог до її структури та оформлення.

Методичні вказівки написані відповідно до вимог діючих державних стандартів ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", ГОСТ 2.105-95 "Общие требования к текстовым документам" (ЄСКД. "Загальні вимоги до текстових документів)", ДСтУ Бібліографічний опис документа" (ГОСТ 7.1-84), із змінами і доповненнями, ГОСТ 7.12-93 "Бібліографічний запис. Скорочення слів російською мовою" (міждержавний стандарт). Крім того, врахована специфіка учбового процесу у ВУЗі з спеціальності «Економічна кібернетика».

У представленому методичному посібнику комплексно розглянуто весь процес підготовки випускної роботи від вибору теми до її прилюдного захисту: викладено методику написання і правила оформлення рукопису випускної роботи, розглянуто порядок підготовки до захисту, процедуру прилюдного захисту, висвітлено критерії оцінювання.

Текст видання структурований по розділах, що дозволяє в процесі виконання окремих заходів не вивчати весь матеріал цілком, а звертатися до відповідного розділу. В додатках наведені форми організаційних документів, що оформлюються при підготовці робіт. Матеріали видання узгоджені з чинними нормативними документами щодо організації процесу атестації випускників.

Посібник адресований перш за все студентам економічних спеціальностей для надання допомоги у підготовці та захисті випускних робіт, а також викладачам для організації наукового керівництва випускними роботами бакалаврів.
^

РОЗДІЛ 1.
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ


Виконання випускної роботи передбачає основні цілі:

 • поглиблення, розширення та систематизацію теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом за базовий період навчання за спеціальністю;

 • оволодіння методиками теоретичного та експериментального дослідження при розв'язанні конкретних економічних та соціальних проблем, пов'язаних з аналізом та розробкою рекомендацій для прийняття відповідних управлінських рішень;

 • розвиток навичок пошуку та систематизації інформації із управління діяльністю на мікро- та макрорівнях, її обробки з застосуванням сучасних інформаційних систем та технологій, математичних та статистичних методів обробки інформації, моделювання та прогнозування;

 • розвиток вмінь та навичок в проведенні самостійних аналітичних маркетингових робіт, а також оволодіння методами та формами їх виконання;

 • визначення підготовленості студента до самостійного аналізу та викладу матеріалу, вміння захищати свою роботу перед комісією колегами, керівництвом.

^ Головне завдання бакалавра з економічної кібернетики полягає в проведенні аналізу діяльності досліджуваного об'єкта і в розробленні пропозицій для прийняття рішень за результатами цього аналізу. В сучасних умовах розбудови державності України особливу значимість мають питання, пов'язані з ефективним проведенням різноманітних фінансово-економічних операцій, їх інформаційно-аналітичним забезпеченням, проведенням PR-кампаній, створенням відповідного іміджу тощо.

Випускна робота повинна носити проблемний характер, сутність якого полягає у вмінні аналізувати, досліджувати проблему з допомогою наукових методів, синтезувати та узагальнювати накопичений в процесі аналізу матеріал, а також розробляти рекомендації на рівні оперативних, тактичних та стратегічних рішень.

Випускна робота за освітньо-професійною програмою базової вищої освіти напряму "Економіка і підприємництво" з професійною орієнтацією "бакалавр з економічної кібернетики" виконується у восьмому семестрі, за освітньо-професійною програмою бакалавра з економічної кібернетики.

Випускна робота у восьмому семестрі є випускною кваліфікаційною роботою бакалавра в системі державної атестації випускників Державного університету інформатики і штучного інтелекту.

Кафедра економічної кібернетики організовує виконання випускних робіт за реальною сучасною тематикою, в тому числі і за замовленнями зацікавлених організацій та установ.
^

РОЗДІЛ 2.
ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ТА КЕРІВНИКА ВИПУСКНОЇ РОБОТИ


Тематика випускних робіт розробляється та щорічно оновлюється кафедрою економічної кібернетики з врахуванням замовлень організацій та установ і особливостей поточного стану економічних відносин. Вона базується на дисциплінах:

 1. "Моделювання економіки";

 2. "Економічна кібернетика";

 3. "Системи обробки економічної інформації";

 4. "Інформаційні системи і технології в економіці";

 5. "Системний аналіз";

 6. "Прогнозування соціально-економічних процесів";

 7. "Сиcтеми підтримки прийняття рішень".

Студенту надається право самостійно обрати тему випускної роботи з запропонованого кафедрою переліку або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки. Назва випускної роботи повинна бути короткою, відповідати обраній спеціальності та суті проблеми, що вирішується, вказувати на мету роботи. Не пізніше п’ятого тижня відповідного семестру студент подає на кафедру економічної кібернетики заяву за встановленою формою (додаток 1).

З метою надання випускнику теоретичної і практичної допомоги в період підготовки і написання випускної роботи кафедра виділяє йому наукового керівника. Науковий керівник призначається завідувачем кафедри з числа осіб професорсько-викладацького складу кафедри економічної кібернетики або суміжних кафедр. Науковий керівник повинен допомогти студенту визначити найбільш ефективні рішення, всебічно стимулювати творчість і самостійність при виконанні ним випускної роботи.

^ Науковий керівник випускної роботи:

 • надає практичну допомогу студенту у виборі теми випускної роботи і розробці плану її виконання та програми відбору необхідного матеріалу;

 • рекомендує студенту спеціальну, нормативну літературу та інформаційні джерела за обраною темою випускної роботи;

 • регулярно консультує студента, а при необхідності організовує консультації у інших викладачів інституту, контролює протягом всього періоду графік виконання ним випускної роботи, її якість та своєчасність виконання, а також інформує завідувача кафедри про хід підготовки роботи до захисту;

 • надає допомогу у виборі методики проведення дослідження;

 • здійснює систематичний контроль за ходом виконання випускної роботи у відповідності з розробленим планом;

 • після виконання випускної роботи дає оцінку якості її виконання і відповідності вимогам, висунутим до неї (відгук керівника);

 • присутній на захисті випускної роботи та оцінює роботу.

 • визначає готовність випускної роботи до захисту.

Випускнику слід періодично (за обопільною домовленістю) інформувати наукового керівника про хід підготовки випускної роботи, консультуватися з важких питань, обов’язково повідомляти про можливі відхилення від графіка виконання роботи.

Випускнику слід мати на увазі, що науковий керівник не є ні співавтором, ні редактором випускної.

Слід враховувати, що науково-технічний и прикладний рівень випускної роботи значно підвищується, якщо її основні положення були оприлюднені на науково-теоретичних, науково-практичних конференціях, семінарах.
^

РОЗДІЛ 3.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИВипускна робота має містити рекомендації щодо використання висновків теоретичного характеру, а також відомості про практичне впровадження отриманих автором результатів або можливість їх впровадження.

У роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Приступаючи до випускної роботи студент отримує від наукового керівника завдання на її виконання, в якому обумовлюється коло проблем та джерел, що необхідно вивчити. Крім того уточнюються цілі, методи дослідження, а також визначається перелік основних питань, що підлягають розробці з можливістю практичного використання матеріалів. Зразок завдання наведений в додатку 2.

Організація виконання більшості етапів випускної роботи має індивідуальний характер та погоджується студентом зі своїм науковим керівником. Студент приступає до викладення розділів випускної роботи при накопиченні відповідного матеріалу, їх оцінки з точки зору повноти, якості та вірогідності.

На різних етапах підготовки і виконання випускної роботи задачі наукового керівника змінюються. На першому етапі підготовки науковий керівник радить, як приступити до розгляду теми, корегує план роботи і дає рекомендації щодо бібліографічних джерел.

Після написання випускної роботи студенту необхідно подати її на перевірку науковому керівнику для ознайомлення.

У ході виконання роботи науковий керівник виступає як опонент, вказує випускнику на недоліки аргументації, композиції, стилю, радить, як їх краще усунути.

Рекомендації та зауваження наукового керівника випускник повинен сприймати творчо. Отримані від наукового керівника зауваження усуваються студентом в обумовлені терміни.

Випускну роботу необхідно подавати у вигляді спеціально підготовленого рукопису у твердій палітурці, оформлювати відповідно до Державного стандарту України.

Отримавши закінчений варіант випускної роботи, науковий керівник, який виступає експертом кафедри, складає письмовий відгук, у якому всебічно характеризує якість випускної роботи, відмічає позитивні моменти, особливу увагу звертає на відмічені раніше недоробки, що не були усунені випускником. У відгуку керівник відмічає також своєчасність виконання роботи у відповідності до графіка, визначає ступінь самостійності, активності студента і творчий підхід, проявлені студентом під час написання випускної роботи, і рекомендує оцінку.
^

РОЗДІЛ 4.
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ


Випускна робота (ВР) як оригінальне теоретично-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

Виконання випускної роботи передбачає:

 • обґрунтування актуальності теми, цілей та завдань дослідження, формулювання об’єкту і предмету дослідження, оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми, зазначення методів та інформаційної бази дослідження;

 • визначення теоретичних засад дослідження (основних категорій, понять, закономірностей розвитку явища, яке вивчається, вивчення історії питання, документів, нормативних актів, інших джерел інформації);

 • аналіз конкретної проблемної ситуації і підтвердження логічними судженнями, розрахунками відповідних пропозицій та рекомендацій.

З урахуванням основних вимог до змісту та структури випускної роботи складається план, що є основою для відбору та систематизації матеріалів, послідовного та логічного викладу результатів дослідження.

В випускній роботі важливо щоб студент самостійно обґрунтував свої судження, узагальнення та практичні рекомендації, аргументував усе це достатнім фактичним матеріалом.

Починаючи виконання випускної роботи студент повинен чітко уявити її структуру та зміст. При цьому усі складові частини роботи повинні бути логічно взаємопов'язані та переконливо аргументовані.

Загальний обсяг випускної роботи має бути приблизно 60-80 сторінок друкованого тексту, не враховуючи списку літератури і додатків.

Випускна робота, яка подається студентом до захисту, повинна містити:

 • титульний лист (додаток 3);

 • завдання на випускну роботу;

 • реферат;

 • зміст;

 • вступ;

 • основну частину;

 • висновки;

 • перелік використаної літератури та інформаційних джерел;

 • додатки.

Робота повинна бути виконана з урахуванням державних та галузевих стандартів (ДСТУ 3008—95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення).

^ Мова випускної роботи – державна, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних та синтаксичних помилок.

В рефераті (0,5–1 сторінка) указують загальний обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, ключові поняття і виклад в дуже стислій формі сутності роботи (зразок наведено в додатку 4)

Зміст ВР може займати 1–2 сторінки. В ньому записуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок. План роботи має відображати суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

У вступі (2 – 3 с.) дається наукове обґрунтування актуальності і значення обраної теми; формулюються мета, завдання і об’єкт дослідження; наводиться перелік застосованих методів дослідження; повідомляється, чи пройшла робота якусь апробацію на базі практики чи в іншій організації.

Вступ, як правило, пишеться тоді, коли написана робота і автор цілком володіє вивченими питаннями.

^ В першому розділі (25 – 30 с.) подається критичний огляд літературних джерел, викладаються дискусійні та невирішені аспекти теми, визначається власне ставлення автора до них. Перший розділ повинен відображати теоретичну базу і методологію дослідження, що проводиться. В ньому на основі вивчених робіт вітчизняних і зарубіжних авторів повинна бути викладена суть досліджуваної проблеми і розглянуті різні підходи до її рішення. Тут повинен формуватися зрозумілий апарат, визначатися система показників, обґрунтовуватися вибір методів рішення задач, сформульованих в завданні.

Існує два критерії самоперевірки правильності написання огляду: огляд пишеться не за авторами, а за завданнями дослідження; огляд тоді написаний правильно, коли його можна публікувати як самостійну статтю.

Ступінь вивченості теми доцільно аналізувати з інформаційних видань, метою випуску яких є оперативна інформація як про самі публікації, так і найсуттєвіші моменти їх змісту.

Вивчивши літературне джерело, доцільно відразу зробити його повний бібліографічний опис. Звичайно використовується не вся інформація, що міститься у певному джерелі, а тільки та, яка має безпосереднє відношення до теми випускної роботи і тому найбільш цінна і корисна. Таким чином, критерієм оцінювання вивченого є можливість його практичного використання в роботі.

Вивчаючи літературу, не треба намагатися тільки запозичити матеріал. Паралельно обміркуйте знайдену інформацію. Цей процес має тривати протягом усієї роботи над темою, тоді власні думки, що виникли в ході знайомства із чужими працями, стануть основою для отримання нового знання.

Структурно перший розділ складається з 3 підрозділів приблизно наступного змісту.

^ 1.1. Огляд понятійного апарату. Загально-економічні положення.

У ньому слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди (в тому числі власні) на ті чи інші аспекти, виявити дискусійні та невирішені проблеми, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані. В цьому підрозділі дається виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність та зміст предмету досліджуваної теми, виходячи з цілей і завдань випускної роботи

^ 1.2. Аналіз економіко-математичних моделей з обраної тематики.

Важливе місце в даному підрозділі посідає викладення методик аналізу проблем визначених в роботі, які будуть використовуватись у наступних частинах роботи. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу і на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраного напряму дослідження.

^ 1.3. Аналіз існуючих інформаційних систем та систем обробки економічної інформації з обраної тематики.

Слід проаналізувати інформаційні системи, системи обробки інформації, що застосовуються в даної галузі. Потрібно приділити увагу як вітчизняним, так і закордонним розробкам, зробити порівняльний аналіз інформаційних систем.

Теоретичні положення першого розділу мають бути покладені в основу другого розділу основного змісту роботи. З цією метою студент подає тільки той теоретичний матеріал, який є необхідним для розв'язання практичних питань, визначених цілями та завданнями випускної роботи. Невиконання цієї вимоги призводить або до надмірного збільшення обсягу першого розділу, або до відриву від змісту другого та третього розділів. Тому цей розділ повинен являти собою не виклад загальновідомих положень з навчальних дисциплін, а бути аналізом теорії за темою, обраною студентом. При цьому студент критично усвідомлює факти, дає їм власну оцінку.

Теоретична сторона проблеми, що наведена в першому розділі, повинна продемонструвати рівень знань студента, його ерудицію в зазначеній галузі та стати інструментом до розв'язування поставлених в роботі завдань.

У другому розділі (30 – 35 с.) має містити обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі а також доведена актуальність запропонованих методів і моделей, тобто логічно пов’язано з попереднім розділом. Заходи повинні бути логічними наслідками висновків аналізу другого розділу. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу. Якщо студент не має можливості запропонувати власне рішення, то ним на підставі критичної переробки вітчизняного та світового досвіду обирається варіант, що може бути реально здійснений в конкретних умовах.

З кожного заходу необхідно дати його обґрунтування, короткий зміст, характеристику об'єкта до і після впровадження, а також прогнозну оцінку його ефективності. Зміст та характер розроблюваних студентом пропозицій визначаються темою, цілями та завданнями випускної роботи. При розробці окремих заходів для доказу їх доцільності рекомендується порівнювати декілька варіантів рішень.

Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на аналізі, проведеному під час переддипломної практики. Невід’ємною частиною обґрунтування пропонованих студентом заходів має бути розрахунок економічної ефективності запропонованих моделей і технологій аналітичних досліджень.

За результати розрахунків та зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент — автор випускної роботи.

Однією з ознак високої якості дипломної роботи є застосування економіко-математичних методів, спеціальних програмних продуктів для розрахунків і побудови моделей, таких як MathCAD, PowerSim, StatGraphics тощо, як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

Структурно другий розділ складається з 4 підрозділів. Орієнтовний зміст яких наведено нижче.

^ 2.1. Описання об’єкту дослідження та пов’язаних з ним проблем, постановка задачі дослідження, вибір методу її вирішення.

В цьому підрозділі слід розкрити актуальність задачі, її фізичну й математичну постановку, визначити математичний клас задачі і обґрунтувати запропонований метод вирішення.

^ 2.2. Розробка та інтерпретація моделей, методів та алгоритмів вирішення проблем, які розглядаються в випускної роботі.

В даному параграфі студент описує власний метод й алгоритм вирішення задачі.

^ 2.3. Розробка методики (алгоритму) аналізу інформації за тематикою випускної роботи в ППП.

Дається опис відповідного пакету прикладних програм або автоматизованої системи яку буде застосовано для розв’язання задачі. Проводиться побудова моделі в відповідному пакеті прикладних програм.

^ 2.4. Аналіз, моделювання та проект впровадження. Експеримент та впровадження.

Проводиться експеримент з висвітленням опису і обговоренням його результатів. За результатами проводиться аналіз роботи моделі та її універсальність щодо застосування.

Висновки (3-4 сторінки) є завершальним етапом виконаної студентом випускної роботи. Вони повинні містити:

 • короткі підсумки за результатами теоретичного та практичного аналізу об'єкта дослідження з наведенням позитивних та негативних сторін, а також не реалізованих можливостей;

 • перелік заходів, направлених на розв'язання проблеми, підвищення ефективності об'єкта досліджень;

 • отримані якісні та кількісні показники;

 • економічний та соціальний ефект, отриманий при можливій реалізації запропонованих в курсовій роботі заходів.

Висновки рекомендується починати словами: "розглянуто", "встановлено", "показано", "доведено" тощо. Якщо у вступі ставилася мета і формулювалися завдання, які необхідно було вирішити, то в висновках наводяться основні результати по кожному поставленому завданню. Завершується висновок висновками і пропозиціями. Не можна поміщати у висновках те, що не витікає з проведеного дослідження. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором випускної роботи поставленої мети і завдань.

^ Перелік літератури та інших інформаційних джерел складається, як правило, в послідовності за посиланням на джерело за текстом випускної роботи або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків, у хронологічному порядку. В перелік включаються тільки ті джерела, які були використані студентом в процесі виконання роботи.

У додатки виносяться громіздкі таблиці допоміжного характеру, форми статистичної звітності якщо саме води складали інформаційну базу моделі, блок-схеми, зразки форм таблиць та анкет соціологічного опитування, схеми, малюнки та результати розрахунків і інші документи, що підсилюють аргументацію зроблених студентом в основному тексті висновків та оцінок. За допомогою додатків студент доводить вірогідність вихідних даних та виконаних розрахунків, а також підсилює аргументованість виконаного аналізу та запропонованих заходів, рекомендацій, пропозицій.

Випускна робота повинна відповідати певним вимогам за стилем викладу матеріалу. Матеріал викладається грамотно, простим науковим стилем, не повинен містити повторів та не бути перевантаженим цитатами. Не допускається просте переписування літературних джерел, їх цитування без посилання.

В тексті не повинно бути виразів типу: " я вважаю", " мені здається", " у нас прийнято" тощо. Замість них рекомендуються вирази: " на думку автора", "вважається доцільним", "як свідчить проведений аналіз" тощо.

Важливо дотримувати витриманість і коректність стилю викладу в науковій роботі. Фрази повинні чітко формулювати ідеї автора. Мова наукової роботи повинно бути "сухою" і стислою. Небажано застосовувати публіцистичний стиль викладу, характерний для газетних і журнальних статей, де допускаються емоційні коментарі автора з приводу аналізованої проблеми і барвисті літературні обороти.

Не менш важлива логіка викладу матеріалу. У роботі повинні розглядатися тільки питання, які мають безпосереднє відношення до аналізованої проблеми і впливають на висновки автора. Послідовність їх розкриття обумовлюється взаємозв'язком і взаємною підлеглістю, а також внутрішньою логікою дослідження. У тексті не повинно бути різких переходів від однієї проблеми до іншої.
^

РОЗДІЛ 5.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ


Випускна робота оформлюється на аркушах білого паперу формату А4 (210х297мм). Текст набирається на персональному комп'ютері за допомогою редактора WORD або інших більш потужних редакторів та текстових процесорів.

Текст на сторінці повинен бути обмежений полями: ліве - 25мм, верхнє та нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, через 1,5 інтервал, абзацний відступ повинен бути
1,25 см.

Шрифт обирається з типів: Times New Roman Cyr, Ukrainian Schoolbook та їм подібним, розмір шрифту 14.

Схеми, графіки, рисунки та формули виконують відповідними засобами текстових та графічних редакторів. В окремих випадках дозволяється виконувати їх за допомогою туші.

При оформленні випускної роботи необхідно дотримуватись таких вимог:

1. Текст випускної роботи повинен бути розподіленим на розділи та підрозділи. Назви розділів повинні бути змістовними і виділятися великими літерами, а підрозділів - малими літерами за виключенням першої великої літери, з якої починається назва. При цьому перенесення та підкреслювання в заголовках не допускаються, крапка в кінці заголовка не ставиться. Розділам присвоюють номер, позначений арабською цифрою з крапкою, назва розділу пишеться прописними літерами, після назви розділу крапка не ставиться (1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ)

Підрозділи повинні бути пронумеровані в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу та порядкового номеру підрозділу, що розділяються крапкою. В кінці номера підрозділу також ставиться крапка. Відстань між заголовками та текстом повинна бути не менше 15 мм. Назва підрозділу починається з прописної і пишеться стрічними літерами, після назви підрозділу крапка не ставиться (1.1. Кредитний ризик, як об’єктивна економічна категорія банківської діяльності).

2. Назви вступу, заголовки кожного розділу, висновків, переліку літератури та інших інформаційних джерел, додатків починають з нової сторінки симетрично до тексту, а заголовки підрозділів - на тій сторінці, де закінчується попередній підрозділ.

3. Нумерація сторінок тексту повинна бути єдиною від титульного листа до останньої сторінки додатку випускної роботи, але цифри на сторінках проставляють лише з другої сторінки вступу, зверху сторінки та вирівнюються по правому краю.

4. Ілюстрації ( фотографії, схеми, діаграми, графіки) та таблиці розміщують як на одній сторінці з машинописним текстом, так і на окремих сторінках відразу після посилання на них за текстом. Вони нумеруються арабськими цифрами: перше число - номер розділу, друге - номер ілюстрації або таблиці в розділі. Дозволяється розміщувати ілюстративний матеріал в додатках до пояснювальної записки. Ілюстрації позначаються в тексті як “рис.”

5. Порівняльний матеріал подають у вигляді таблиць (рис. 1):

Таблиця 1.1

Назва таблиці


Шапка
Заголовки графПідзаголовки граф
Рядки
Боковик Графи (колонки)


Рис. 1. Приклад побудови таблиці


Якщо таблиця розміщується на двох і більше сторінках, то її номер та заголовок вказують лише на першій сторінці, а на усіх наступних над таблицею вказується " продовження табл. 1.1". Але великі таблиці краще поміщувати в додатки.

6. Якщо ілюстрації та таблиці розміщують повернутими на сторінці, то вони мають бути зорієнтованими по її лівому полю.

7. Формули нумерують у межах розділу арабськими цифрами справа від формули та заключають у круглі дужки. Позначення кожного символу формули або коефіцієнта розшифровують у вигляді колонки з нового рядка. При цьому перший рядок експлікації починають словом "де". Наприклад:

Для оцінки сили (могутності) Р держави О.Шинн запропонував математичну модель

P = 0,37 N 0,41 S 0,62 M 0,28, (2.7)

де N - чисельність населення(млн. чол.);

S - обсяг валового національного продукту (млрд. дол. США);

M - кошти, що виділяються на військові ціпі (млрд. дол. США)14.

8. Переліки. У тексті пунктів або підпунктів можуть бути переліки. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або (за необхідності послатися в тексті на один із переліків) малу літеру, після якої ставлять дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставлять дужку.

Перелік першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

9. Посилання в тексті на ілюстрації, таблиці, формули необхідно виконувати за формами: "Як видно з рис.3.5 ...", "Обчислення, проведені за формулою (2.6), свідчать ...", " Табл. 1.3 подає ..."

10. Посилання на літературу та інші інформаційні джерела наводять за текстом в квадратних дужках в кінці речення. Наприклад: 5, 12, с. 43, де цифрами позначають порядковий номер джерела в переліку літератури та номери сторінок.

11. Література подається в такій послідовності:

1) Закони України;

2) інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;

3) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;

4) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

До списку літератури включають бібліографічні описи використаних джерел мовою тексту видання. Приклад оформлення наведено в додатку 5.

12. Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують літеру, що позначає його послідовність.

Якщо у ВР один додаток, то він позначається «Додаток А».

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі в середині сторінки слова «Додаток» і його позначенням. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти.

^

РОЗДІЛ 6.
ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИЗавершена випускна робота підписується студентом, переплітається та подається науковому керівнику на відзив.

Науковий керівник у відзиві:

 • оцінює теоретичний рівень випускної роботи, використання в ній сучасних методик;

 • визначає основні результати випускної роботи;

 • відображає реальність практичного впровадження пропозицій та рекомендацій студента;

 • оцінює самостійність та ставлення студента при виконанні випускної роботи;

 • рекомендує роботу до захисту;

 • пропонує ДЕК оцінку роботи (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

Після отримання відзиву керівника студент подає випускну роботу завідувачу кафедри економічної кібернетики, який після попереднього захисту направляє її на рецензування одному з раніше затверджених рецензентів.

^ В рецензії відзначається:

 • актуальність, реальність та доцільність дослідження теми для замовника, на матеріалах якого виконувалась робота;

 • відповідність матеріалів випускної роботи цілям та завданням, а також ступінь їх реалізації;

 • рівень теоретичного та практичного вирішення питань;

 • якість та вірогідність сформульованих в роботі висновків, пропозицій, рекомендацій, правильності виконаних розрахунків;

 • ступені оригінальності отриманих результатів при проведенні аналізу та розробки рішень;

 • позитивні моменти та недоліки роботи;

 • загальна оцінка випускної роботи (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

В рецензії, підписаній рецензентом, вказується його посада і місце роботи, вчений ступінь і вчене звання (якщо такі наявні). Підпис рецензента засвідчується печаткою відділу кадрів або канцелярії за місцем його роботи.

Завершена випускна робота з відзивом, рецензією подається завідувачу кафедри економічної кібернетики, який підписує її та передає з усіма необхідними документами до ДЕКу для подальшого захисту.

До ДЕК не пізніше одного дня до початку захисту також подаються:

 • наказ (витяг з наказу) університету про затвердження персонального складу комісії;

 • розклад роботи комісії;

 • списки студентів за навчальними групами, допущених до захисту магістерських робіт;

 • зведена відомість, завірена директором Інституту міжнародних відносин або його заступником, про виконання студентом усіх вимог навчального плану та одержаних оцінок.

Студент до захисту випускної роботи може також готувати ілюстративний матеріал у вигляді презентації, яка розробляється за допомогою MS Power Point, якщо буде застосовуватися мультимедійний пристрій або у вигляді роздрукованого ілюстративного матеріалу. Кількість ілюстративних матеріалів повинна бути достатньою для викладу сутності виконаної роботи.

Перед захистом випускної роботи студент повинен підготувати текст виступу та необхідні для цього ілюстративні матеріали. При цьому потрібно враховувати, що виступ за тривалість не повинен перевершувати 5 - 7 хвилин, а обсяги ілюстративних матеріалів визначаються конкретною темою.

Для захисту випускної роботи рекомендується така структура виступу:

 • цілі та завдання випускної роботи з обґрунтуванням обраної теми та характеристикою об'єкту дослідження;

 • опис розробленої моделі об’єкту дослідження;

 • результати проведеного аналізу та з'ясованих проблем;

 • запропоновані варіанти розв'язання проблем, їх оцінка;

 • основні висновки по роботі.

У виступі студента на захисті випускної роботи основні положення формулюються коротко за допомогою попередньо підготовлених тез та ілюстрацій.

Захист випускної роботи приймає Державна екзаменаційна комісія, яка призначається із складу професорсько-викладацького сладу університету. На захисті обов'язкова присутність наукового керівника. Члени комісії задають студенту питання, як правило, за темою випускної роботи, не виключаючи питань, що відносяться до теоретичної підготовки. Відповідаючи на питання студент може використовувати текст свого виступу, ілюстративний матеріал, випускну роботу, робочі записи.

Після відповіді на запитання слово надається рецензенту або зачитується його рецензія. На зауваження рецензента випускник повинен дати аргументовану відповідь. Після цього слово надається науковому керівникові для характеристики й оцінки роботи.

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься її рішення.

Члени комісії у присутності студента виносять рішення про оцінку роботи за чотирьох бальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно. При розбіжності оцінок висновок голови Державної екзаменаційної комісії є вирішальним. Оцінка заноситься до екзаменаційної відомості та до залікової книжки студента.

Якщо студент не з'явився на засідання комісії для захисту випускної роботи, то в екзаменаційній відомості відзначається: "не з'явився".

Студент, який не з'явився на захист або отримав незадовільну оцінку при захисті випускної роботи, виходить на повторний захист у встановленому порядку.
^

РОЗДІЛ 7.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИПідсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою, оцінку випускної роботи визначає державна екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості ВР:

Змістовні аспекти роботи:

 • актуальність обраної теми дослідження;

 • спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

 • відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;

 • широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;

 • вміння створювати адекватні моделі для аналізу об’єкту дослідження;

 • використання сучасних програмних пакетів, методів моделювання та аналізу різноманітної інформації;

 • наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

 • рівень обґрунтування запропонованих рішень;

 • ступінь самостійності проведення дослідження;

 • розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи:

 • уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

 • здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

 • загальний рівень підготовки студента;

 • володіння культурою презентації.

Основні умови одержання оцінки

Відмінно. Випускна робота є бездоганною: містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні і стислі.

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали організації-замовника, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

Задовільно. Тема випускної роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

Незадовільно. Нечітко сформульована мета випускної роботи. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

^ Випускна робота до захисту не допускається якщо:

 • подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, установлених регламентом

 • написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету;

 • виконана несамостійно;

 • структура не відповідає вимогам;

 • відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів;

 • не оправлена у тверду палітурку;

 • недбало оформлена.
^

РОЗДІЛ 8.
ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИХ РОБІТПісля захисту випускна робота комісією передається на кафедру економічної кібернетики, звідки вона після відповідної реєстрації, здається до архіву.

Видача випускних робіт студентам забороняється. При необхідності передачі матеріалів випускної роботи підприємству, установі, організації для впровадження з неї знімається копія.
^

Додаток 1.

Зразок заяви на затвердження теми випускної роботиЗавідувачу кафедри

економічної кібернетики

Державного університету інформатики
і штучного інтелекту

к.е.н., доц. Костенко Н.В.

студента ІV курсу спеціальності

"Економічна кібернетика"

Іванова Івана Івановича


З А Я В А


Прошу затвердити тему випускної кваліфікаційної роботи "ТЕМА РОБОТИ" та призначити наукового керівника звання, посада П І по-Б.


Дата Підпис
^

Додаток 2.

Зразок завдання на випускну роботуМіністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ^ Кафедра економічної кібернетики

Завідувач кафедри

____________________

(підпис)


(дата)

з а в д а н н я
^

На випускну роботу


прізвище, ім’я та по батькові

Тема випускної роботи

Затверджена наказом по університету № від

Термін надання роботи керівнику для підготовки відгуку

Робота виконується на базі
^

Теоретичне завдання (наводиться перелік теоретичних питань, наукових та практичних джерел, які обов’язково аналізуються при виконанні роботи)


Практичне завдання (розробка, обґрунтування та впровадження проектів, рекомендацій, положень і т. ін.)Галузь застосування результатів роботи (наукова, практична діяльність, навчальний процес і т.ін. )
Дата видачі завдання


Керівник _________________________

Підпис


Студент___________________________

Підпис
^

ДОДАТОК 3

ЗРАЗОК ФОРМИ ТИТУЛЬНОГО АРКУША ВИПУСКНОЇ РОБОТИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ


^ Кафедра економічної кібернетики


До захисту допустити

Завідувач кафедри

____________________

(підпис)


(дата)


^ ВИПУСКНА РОБОТА

на тему:


ПРІЗВИЩЕ І’МЯ по-БАТЬКОВІ


Спеціальність 6.030502
«Економічна кібернетика»

Керівник


Дата захисту ___________

Оцінка ___________

Протокол № ___________


Донецьк 200_
^

ДОДАТОК 4

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУРЕФЕРАТ

Випускна робота містить __ сторінок, __ таблиць, __ рисунків, список літератури з __ найменувань, __ додатків.

^ НАЗВА ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Предметом дослідження є ...

Об’єктом дослідження виступає ...

Мета випускної роботи полягає в ...

Завданнями роботи є ...

За результатами дослідження сформульовані ...

Одержані результати можуть бути використані ...


^ КЛЮЧОВІ СЛОВА

ДОДАТОК 5


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ


Законів:

 • Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности: Закон Украины // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2004. - № 9. – Ст. 79.

 • О внесении изменений в Закон Украины "Об аренде земли": Закон Украины // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2004. - № 10. – Ст. 102.

 • О внесении изменений в Закон Украины "Об основах государственной политики в сфере науки и научно-технической деятельности": Закон Украины // Голос Украины. - 1998. - № 245. - С. 6-9.

Указів Президента України:

 • Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 25.09.02 р. №861/2002 //Офіційний вісн. України. – 2002. - №40. – С. 15-27.

 • О мерах по финансовому оздоровлению субъектов предпринимательской деятельности: Указ Президента Украины от 17.05.99 г. № 505/99 // Баланс. - 1999. - № 23. - С.7.

Постанов Кабинету Міністрів України:

 • Про затвердження Порядку нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів

 • Офіційний вісн. України. - 2004. - № 5. - С.47-48.

 • Порядок нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб: Затв. постановою КМ України від 04.02.2004 р. № 127 // Офіційний вісн. України. - 2004. - № 5. - С.47-48.

 • Положение о государственной системе мониторинга окружающей природной среды: Утв. постановлением КМ Украины от 30.03.98 г. № 391 // Сборник правительственных нормативных актов Украины. - 1998. - № 9. - С.211-215.

Відомчих нормативних актів:

 • Об утверждении Положения (стандарта) бухгалтерского учета 17 "Налог на прибыль": Приказ М-ва финансов Украины от 28.12.2000г. №353 // Бух. учет и аудит. - 2001. - N2. - С.7.

 • О балансовых убытках: Письмо ГНАУ от 27.04.99 г. № 6172/7/15-1117 // Бух. учет и аудит. - 1999. - № 5. - С.50-51.

 • Положение (стандарт) бухгалтерского учета 11 "Обязательства": Утв. приказом М-ва финансов Украины от 31.01.2000 г. №20 // Бух. учет и аудит. - 2002. - №12. - С.43-44.

 • Положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 "Общие требования к финансовой отчетности": Утв. М-вом финансов Украины от 31.03.99 г. №87, с изменениями, внесенными приказом М-ва финансов Украины от 25.11.02 г. №989 // Бух. учет и аудит. - 2002. - №12. - С.16-18.

 • Об утверждении требований к порядку планирования и аудиторского отчета при проверке инвестиционных фондов: Решение Гос. комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 22.12.98 г. № 193 // Баланс. - 1999. - № 10. - С.15-17.

Стандартів:

 • ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. - Взамен ГОСТ 7.1 - 76; Введ.01.01.86. - М.: Изд-во стандартов, 1984. - 78 с.

Книг:

 • Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец./ В.Д. Андрианов. - М.: Владос, 2002. - 398 с.: ил. - (Учебное пособие для вузов).

 • Бланк И.А. Управление денежными потоками/ И.А. Бланк. - К.: Ника-Центр: Эльга, 2002. – 734 с.

 • Труханович Л.В. Кадры медицинских учреждений: Сб. должностных инструкций и квалификац. характеристик на мед. персонал : Справ. изд./ Л.В. Труханович, А.К. Рюмина. - М.: Дело и Сервис, 2002. - 630 с.

 • Облік інвестицій: Навч. посіб./ М.Г. Гайдай, Г.В. Уманців, О.В. Лисенко, О.Г. Задніпровський; Київ. нац. торг. - екон. ун-т. - К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2002. - 94] с. - Бібліогр.: с. 93-94(32 назв.)

 • Финансовое управление компанией / Под общ. ред. Е.В. Кузнецовой. - М.: Фонд "Правовая культура", 1995. - 383 с.

 • Финансовый менеджмент: теория и практика: [Учебник] / Под ред. Е.С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1996. - 405 с.

 • Бизнес на рынке ценных бумаг. Российский вариант: Справочно-практ. пособие / Отв. ред. В.В. Коланьков, А.В. Коланьков, В.Е.Грабарник, К.Е. Карловский; Гл. редактор В.Е. Грабарник. - М.: Граникор, 2002. - 510 с.

Глав або розділів з книг:

 • Внешнеэкономическая деятельность // Практическое пособие по предпринимательской деятельности: Нормативные акты, образцы учредительных документов. - Запорожье, 2000. – Гл. 2. – С.237-260.

 • Ильина Т.А. Педагогика: Курс лекций / Т.А Ильина. – М.: Просвещение, 1984. – Лекция 28,§ 2: Внутришкольное управление. – С. 475-482.

 • Лернер И.Я. Дидактика / И.Я. Лернер, М.Н. Скатков // Педагогическая энциклопедия: В 2-х т. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. – Т.1: А-М. – С. 1-4.

Статей зі збірників:

 • Панова Л.Н. Формирование менеджмента сбора налогов в Украине на современном этапе в условиях рыночных отношений / Л.Н Панова // Сб. трудов Первой междунар. науч.-практ. конф. "Проблемы становления рыночной экономики: информационное и финансовое обеспечение деятельности предпринимательских структур", 6-8 мая 1998 г. - Севастополь; 1998. - С.150-157.

 • Вожжов А.П. Коммерческий банк как центр концентрации финансовых потоков региона/ А.П. Вожжов //Вестник СевГТУ. - Севастополь, 2001. - Вып. 33: Экономика и финансы. - С.59-64.

 • Одинцова Т.М. Тарифная политика страховой компании/ Т.М.Одинцова, А.Д.Козинкина //Вестник СевГТУ. - Севастополь, 1999. - Вып.19: Экономика и финансы. - С.111-117.

 • Богданова Е.Г. Актуальные вопросы обучения аудированию: (По материалам зарубеж. исслед.)/ Е.Г. Богданова // Сб. науч. тр./ Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза. – 2001. – Вып. 180. – С. 33-47. – Библиогр.: с. 46-47 (16 назв.).

Газетних статей:

 • Федоренко С.В. Сколько стоит Севастополь? Приватизация: мифы уходят/ С.В.Федоренко, С. Кошкин // Слава Севастополя. - 2001. - 6 янв.

 • Лобза І. Комісійна торгівля: як здійснювати бухгалтерський і податковий облік/
  І. Лобза // Все про бухгалтерський облік. - 2002. – 27 янв. (№ 15). - С.4-9.

Статей з журналів:

 • Житный П. Учетно-аналитические проблемы использования производственного потенциала и пути их решения/ П. Житный //Бух. учет и аудит. - 2004. - №1. - С.41-50. - Библиогр. в конце ст.

 • Ефименко В. Аккредитивы в международных расчетах : суть, виды и учет/ В. Ефименко, О. Кирнас //Бух. учет и аудит. - 2003. - №12. - С.9-15.

 • Тихонов А.Н. Применение методов предпочтений в геомаркетинге/ А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков, Т.В. Булгакова // Информационные технологии. - 2003. - № 10. - С.1-24.

 • Математична модель сукупної пропозиції/ Ю. Харазішвілі, О. Заріцький, Б. Дунаєв, В. Заводник //Банкiвська справа. - 2002. - №6. - С.9-11; 2003. - №1. - С.11-12; №3. - С.60-71.

 • Имитационное моделирование и сценарный подход в системах поддержки принятия решений/ Д.Л. Андрианов, М.Н. Балаш, К.Л. Косвинцев и др //Проблемы теории и практики управления. - 2002. - №5. - С.74-75.

Електронних ресурсів

 • Организационно-технологические принципы сохранения машиночитаемых ресурсов автоматизированных библиотечно-информационных систем [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (28304 bytes). – М.: ГПНТБ РФ, 2000. – Режим доступа: http: // www.gpntb.ru / win / inter-events / crimea 2000 / doc / tom1 / 333 / Doc11.HTML Monday, 15 May 2000 14:07:02.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації