Поиск по базе сайта:
Автореферат дис. … канд. іст наук. Львів, 2002. 22 с icon

Автореферат дис. … канд. іст наук. Львів, 2002. 22 с
Скачати 54.85 Kb.
НазваАвтореферат дис. … канд. іст наук. Львів, 2002. 22 с
Дата конвертації02.08.2013
Розмір54.85 Kb.
ТипАвтореферат

Бібліографія


Монографії, автореферати

 1. . Давнє чинбарство на території України за археологічними даними. Автореферат дис. … канд. іст. наук. Львів, 2002.-22 с.


Статті

 1. Работы Черновицкого музея // АО 1983 г. М., 1985. С.266-267

 2. Нові дослідження Чорнівського гнізда поселень // Тези допов. VI-ої Подільської іст.-краєзн. конфер. Кам’янець-Подільський, 1985.С.53-54

 3. Раскопки на Северной Буковине // АО 1984 г. М., Наука, 1986.С.224

 4. Слов’яни і фракійці Північної Буковини // 50 років возз’єднання Північної Буковини і Хотинського повіту Бесарабії з Радянською Україною у складі СРСР. Тези доп. та повід. обл. іст.-краєзн. наук. конфер. Чернівці, 11-12 травня 1990, част. ІІ Чернівці, 1990.-С.260-262

 5. Могильники черняхівськой культури: закономірності розташування та зовнішні ознаки // Екологія культури: історія, традиції, сучасність. Тези доп. та повід. конфер. 11-12 травня 1990 р. Львів, 1990. С.32-33

 6. Про етнокультурну ситуацію в І-ІІІ ст. на Північній Буковині // Охорона та охоронні дослідження пам’яток археології на Україні. Тези доп. та повід. наук.-практ. Семінару. Вінниця, 1990. С.21-22

 7. Рынок в системе хозяйствования населения Северной Буковины в І тысячелетии н.э. // Традиции и инновации в материальной культуре древних обществ. М., 1990. С.110-121 [співав. М.Н. Сайко].

 8. Рынок в системе хозяйствования населения Северной Буковины в І тысячелетии н.э. // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н.э. – V в.н.э) К., 1991. С.203-205. [співав. М.Н. Сайко].

 9. Християнство і черняхівська культура (до питання про порушені поховання черняхівської культури) // 370 років Хотинської війни. Тези доп. міжнар. наук. конфер., Чернівці, 27-28 вересня 1991 р. Чернівці, 1991. С.114-115

 10. Підплитові поховання давньоруського могильника Борівці на Буковині // Археологічні дослідження, проведені на території України протягом 80-их років державними органами охорони пам’яток та музеями республіки – К., 1992.-С.33-45

 11. Чинбарський спеціалізований комплекс черняхівської культури на Буковині // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. Вип.2. Тези вист. на науково-практ. конфер., присвяченій 90-річчю від дня народження М.Ю.Смішка. Львів, 1992. С.51-53.

 12. Каталог пам’яток археології Чернівецької області, взятих під державну охорону. Чернівці, 1992. 62 с. /ЧООУТОПіК/

 13. Смирнова Г.И. Новые находки древних бронз в окрестностях с. Волока на Буковине // РА. 1993. 4. С.183-190.

 14. Войнаровський В. Свято літописного Василева // Studia archaeologica. 1. Львів, 1993. С.86-87

 15. Смірнова Г.І. Мошанецький скарб бронз кімерійського типу з Середнього Подністров’я // Археологія. 1994. 1. С.137-141.

 16. Войнаровський В. Чинбарські комплекси поселення Чорнівка І на Буковині // Населення Прутсько-Дністровського межиріччя та суміжних територій в ІІ половині першого – на початку другого тисячоліття н.е. Тези міжнар. іст.-арх. семінару. Чернівці, 1994. С.25-26

 17. Войнаровський В.М. Чинбарство як спеціалізоване виробництво на Північній Буковині в пізньоримський час // Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої конфер. Кам’янець-Подільський, 1995. С.104-107

 18. Войнаровський В. Християнство і порушені поховання черняхівської культури // Історія релігій в Україні. Тези повідомлень Міжнар. V круглого столу (Львів, 3-5 травня 1995 року). Київ-Львів, 1995. С.85-88

 19. Стаціонарні залишки виробництва шкіри // Проблемы истории и археологии Украины. Тез. конфер. Харьков, 1997. С.72-73

 20. Село Лукаші: ще одна сторінка стародавньої історії // Брідщина. 11. 1997. С.12-21[співав. Филипчук М.]

 21. Шкіряне виробництво на Галицьких землях ІХ-ХV ст. // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України. Івано-Франківськ-Галич, 1998. С.37-40

 22. Про час і мотиви руйнації інгумаційних поховань черняхівської культури // Записки НТШ. Т.ССХХХV. Праці Археологічної комісії. Львів, 1998. С.318-342

 23. Чинбарство у Північній Буковині в пізньоримську добу: артефакти, технологія, рівень спеціалізації // Записки НТШ. Т.ССХХХV. Праці Археологічної комісії. Львів, 1998. С.286-304

 24. Видатні дослідники археології римського часу Північної Буковини Ірина Русанова та Борис Тимощук // МДАПВ. 1998. Вип.7. Постаті української археології. С.63-65

 25. Багатошарове поселення Червоноград-7 // Львівський археологічний вісник. 1. 1999. С.109-120 [співав. Івановський В., Конопля В.]

 26. Версія виникнення ранньохристиянського вчення на західноукраїнських землях (IV-V ст.н.е.) // Київська церква. 4. 1999. С.55-58

 27. Археологічні дослідження пам’яток ІІ ст. до н.е. – XIV ст.н.е. на Чернівеччині (до подання нового матеріалу в експозиції ЧКМ) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових статей. Чернівці, Золоті литаври, 1999. Т.3. С.140-153

 28. Нові пам’ятки ранньоримського часу в Буковинському Пркарпатті (до підгрунтя черняхівської культури в краї) // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. T.XX. Rzeszуw - Krosno – Tarnуw, 1999. S.189-214

 29. Стаціонарні археологічні артефакти виробництва шкіри // Археологічні студії. Вип.1. – Київ–Чернівці, 2000. С.58-71 (Збірник праць до 80-річчя Б.О.Тимощука)

 30. Про поняття та терміни стародавнього чинбарства // Сучасні проблеми археології / Збірка наукових праць. Київ, 2002. С.60-62

 31. Чинбарський комплекс середньовічного Львова. Археологічні матеріали // Записки НТШ. Вип. ССXLIV. Праці Археологічної комісії. Львів, 2002. С.663-668

 32. Ще раз до проблеми зольників епохи пізньої бронзи - ранньозалізного часу: спроба реінтерпретації // Записки НТШ. Вип. ССXLIV. Праці Археологічної комісії. Львів, 2002. С.179-194.

 33. Археологічні об’єкти на Крилоській горі, перекриті Успенським собором ХІІ ст. // Записки НТШ. Вип. ССXLIV. Праці Археологічної комісії. Львів, 2002. С.608-644. [співав. Лукомський Ю., Петрик В.].

 34. Рецензія: Магомедов Б. Черняховская культура. Проблема этноса – Lublin, 2001 // Записки НТШ. Вип. ССXLIV. Праці Археологічної комісії. Львів, 2002. С.687-693.

 35. До питання про рівні спеціалізації шкірвиробництва у населення Подністров’я та прилеглих територій у кінці І тис. до н.е. – останній чверті І тис.н.е. //МДАПВ.-8. Давнє населення заходу України: екологія, історія, культура. Львів, 2002. С.98-102

 36. Стародавнє чинбарство: понятійний аппарат та термінологія // Археологічні студії.-2. Київ – Чернівці: „Зелена Буковина”, 2003. С.216-223

 37. Давнє чинбарство на території України // Археологія. 3. 2003. С.111-133

 38. Ще раз до питання про час появи спеціалізованої вичинки шкіри у середньовічного слов’янського населення // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. Луцьк, 2003. Ч.2. С.84-86

 39. Ключі як археологічний артефакт та елемент шкірвиробництва // Народознавчі зошити. 6. 2000. С.976-982

 40. Черняхівське поселення Глядки у верхів’ї Південного Бугу. Львів, 2004. 60 с. [співав. Конопля В., Онищук Я.]

 41. Нові археологічні матеріали з Червонограду та його околиць // Белз і Белзька земля.-Випуск І. Белз, 2004. С.52-59[співав. Марцинюк М.]

 42. Землеробство чи тваринництво: до питання про основу господарства у населення Західної України І тис. н.е. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наукових праць. Чернівці: Прут, 2003. Том 2(16). С.120-131

 43. Лукаші. Багатошарова пам’ятка археології на Брідщині. Львів, 2005. 112 с. [співав. Конопля В., Филипчук М.]

 44. Сучасний стан та проблемність археологічного дослідження пам’яток римського часу Північної Буковини // МДАПВ. 9. Львів, 2005. С.174-193

 45. Черняхівське поселення Гряда біля Львова // Інформаційний бюлетень Інституту українознавства НАНУ в 2004 р. Львів, 2005. С.47-49/

 46. Охоронні археологічні роботи Чернівецького краєзнавчого музею на берегах Дністровського водосховища у 1980-х – на початку 90-х років // Музейний щорічник. 2004-2005.-Вип. 3-4. Чернівці: Золоті литаври, 2005. С.163-170.

 47. Поселення доби середньої бронзи Калинівка-ІІ на Яворівщині (Львівська область) // МДАПВ. Львів, 2006. Вип.10. С. 143-153.

 48. Wandalowie. Straznicy bursztynowego szlaku – Lublin-Warszawa, 2004. 376 s., ill. (рецензія) // МДАПВ. Вип.10. Львів, 2006. С.334-343.

 49. Вапнярсько-чинбарські осередки черняхівської культури Українського Прикарпаття // Carpatica – Карпатика. Вип. 34. Давня та середньовічна історія Карпато-Дунайського ареалу. Ужгород, 2006. С.148-162.

 50. Археологічна колекція знахідок із сіл Комарів та Волиця на Сокальщині (попередній огляд) // Белз і Белзьке земля. Вип. ІІ. Белз, 2006. С. 45-61 [співавт.: П.Бугай].

 51. Другий сезон розкопок виробничого осередку черняхівської культури Гряда І // Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України в 2005 р. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2006. – С.50-51.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації