Поиск по базе сайта:
24. 06. 2009 №349 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Харківській області icon

24. 06. 2009 №349 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Харківській області
Скачати 80.89 Kb.
Назва24. 06. 2009 №349 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Харківській області
Дата конвертації07.02.2013
Розмір80.89 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО

н


аказ Головного управління

освіти і науки

Харківської обласної

державної адміністрації

24.06.2009 № 349


Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Харківській області

3 липня 2009 р. за № 30/1060


Порядок створення та затвердження

авторських навчальних програм

факультативів, спецкурсів, курсів за вибором


1. Загальні положення

Порядок створення та затвердження авторських навчальних програм факультативів, спецкурсів, курсів за вибором розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», з метою подальшого використання у навчально-методичному забезпеченні закладів системи освіти.

Авторські навчальні програми факультативів, спецкурсів, курсів за вибором можуть створювати педагоги дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області.


^ 2. Методичні вимоги


2.1. Авторська навчальна програма повинна забезпечувати науковість змісту, освітню та виховну цінність, актуальність, мотивацію, систематичність та послідовність навчання, відповідати Державним освітнім стандартам, бути спрямована на розвиток пізнавальної, творчої активності особистості учня.


2.2. Програма має містити теоретичні пояснення до навчального матеріалу, визначати достатній обсяг знань, умінь і навичок, які опанує учень, передбачати формування певних компетентностей, систему форм і методів, спрямованих на розвиток природних здібностей учнів, їх творчої активності та продуктивного мислення.


2.3. Програма має відповідати таким принципам:


а) конкретність і доцільність уведення наукових понять, термінології та символіки,

розкриття наукових положень відповідно до досягнень сучасної науки;


б) відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження та кількості

навчальних годин на кожного учня;


г) доступність навчального матеріалу для учнів даного віку;


е) спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів;


д) використання внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків;


ж) формування компетентностей учнів.


2.4. Вимоги до структури авторської програми


2.4.1. Пояснювальна записка:


а) Вступ: мета та завдання навчання за визначеним напрямом.


б) Характеристика структури авторської програми.


в) Особливості організації навчання за різними напрямами.


г) Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.


д) Прогнозований результат (для програми гуртка).


ж) Рекомендації щодо роботи за програмою.


2.4.2.Схема викладення змісту авторської програми:


Клас. Напрям (кількість годин на рік, кількість годин на тиждень, резервний час).


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Розділ (кількість годин)

Називає, наводить приклади, розпізнає, характеризує, описує, пояснює, формулює, обґрунтовує, порівнює, аналізує, оцінює, висловлює судження, розв’язує, спостерігає, використовує, дотримується правил.

Тема (кількість годин)

Зміст навчального матеріалу (теми уроків)

Перелік практичних, лабораторних робіт тощо


2.4.3. Орієнтовний календарно-тематичний план (додаток 3 ).

2.4.4. Перелік літературних джерел (оформлення за новими вимогами ).


2.5. Вимоги до пояснювальної записки:


2.5.1. Вказується вид програми: допрофільна, профільна, комплексна, модульна, пошуково-орієнтувальна, інтегрована, наскрізна.


2.5.2. Вказується загальний обсяг годин, розкривається основна мета, завдання програми, показується, на яких науково-теоретичних засадах, концептуальних ідеях вона ґрунтується, що покладено в основу добору навчального матеріалу. При визначенні актуальності та новизни програми вказується, що є суттєвим додатком до базового рівня освіти.


2.5.3. Вказуються внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки, використання нових інформаційних технологій у навчанні, освітніх інновацій, розкриваються можливості програми щодо розвитку творчих здібностей особистості.


2.5.4. Наводиться перелік знань, умінь та навичок, якими мають оволодіти учні в процесі навчання за програмою; вказується на формування певних компетентностей; наводяться критерії оцінки знань, умінь та навичок з урахуванням нових підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів; спрогнозувується результат у процесі навчання за даною авторською програмою.


2.6. Вимоги до змісту програми:


2.6.1. Структурується авторська програма згідно із сучасними вимогами щодо змісту програми з орієнтовною кількістю навчальних годин за темами для кожного класу. Має визначати достатній обсяг знань, умінь та навичок учнів, розкривати основні поняття і терміни (поняттєво-термінологічну специфіку предмета) до кожної теми (окремо для теоретичних і практичних занять). У кожному розділі подаються авторські методичні рекомендації щодо викладання певної теми. Для спецкурсу обов’язковими є критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. При створенні авторської програми гуртка звертається увага на прогнозований результат і методи його діагностики по закінченні реалізації програми – у процесі роботи над цим розділом враховуються вимоги щодо відповідності мети програми її кінцевому результату, який очікується у ході реалізації програми.


2.7. Авторська навчальна програма має бути забезпечена:

а) методичними рекомендаціями;

б) навчально-методичним посібником (авторським або таким, що схвалений Міністерством освіти і науки України до використання у навчально-виховному процесі);

в) наочними, демонстраційними матеріалами;

г) дидактичними, технічними засобами.


^ 3. Порядок розгляду авторських програм


3.1. Програма має пройти рецензування науковцями і педагогами-практиками.

3.1.1. Рецензія науковця має бути схвалена рішенням відповідної кафедри вищого навчального закладу (необхідно вказати № протоколу, дату засідання кафедри).

Наукова рецензія має містити науково-аналітичну оцінку змісту і структури програми і бути оформлена за такими реквізитами:

а) посада, підпис та прізвище, ім’я, ім’я по батькові рецензента;

б) дата;

в) посада, підпис та прізвище, ім’я, ім’я по батькові офіційної особи, яка завірила підпис рецензента;

г) дата завірення;

д) печатка.

3.1.2. У рецензії від педагога-практика має бути відзначено актуальність теми і змісту програми, відповідність її для даної вікової групи учнів. Обов’язкові реквізити:

а) кваліфікаційна категорія, педагогічне звання рецензента;

б) посада, підпис та прізвище, ім’я, ім’я по батькові рецензента;

в) дата;

г) посада, підпис та прізвище, ім’я, ім’я по батькові офіційної особи, яка завірила підпис;

д) дата завірення;

е) печатка.


^ 3.2. Авторська програма має бути розглянута на:

а) засіданні методичного об’єднання навчального закладу з відповідної галузі знань;

б) педагогічній раді закладу освіти;

в) засіданні районного методичного об’єднання;

г) засіданні методичної ради районного (міського) методичного кабінету.

Кожне засідання відповідного рівня затверджується відповідним витягом з протоколу. Усі підписи в протоколах завіряються підписом відповідальної особи та печаткою.


^ 3.3. Районні (міські) методичні кабінети з розгляду авторської програми:


3.3.1. створюють робочі групи у складі:


а) завідувача районного (міського) методичного кабінету;

б) керівника районного (міського) методичного об’єднання з відповідної

галузі знань;

в) досвідчених педагогів;


3.3.2. розглядають розроблені авторські програми на:


а) засіданні районного (міського) методичного об’єднання (витяг з

протоколу надається автору);


б) засіданні методичної ради районного (міського) методичного кабінету

(витяг з протоколу надається автору);


3.3.3 готують подання (додаток 2), анотацію (додаток 4) авторської програми та її методичного супроводження (за зразком додатків) в електронному та друкованому варіантах і передають на експертизу та розгляд методичної ради до комунального закладу «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти» (далі – ХОНМІБО).


^ 3.4. Робота ХОНМІБО з розгляду програми.


3.4.1. Авторські програми подаються у трьох примірниках до Центру освітніх інновацій для здійснення експертизи фахівцями відповідного напряму (зразок оформлення титульного аркуша подано в додатку 1).


3.4.2. Після отримання висновку експерта програма розглядається на засіданні методичної ради ХОНМІБО (один раз на квартал).


3.4.3. Після схвалення методичною радою ХОНМІБО авторська програма подається Центром освітніх інновацій ХОНМІБО на затвердження до Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

3.4.4. Після затвердження наказом Головного управління освіти і науки Харківської державної адміністрації авторська програма заноситься до каталогу авторських програм області (Центр освітніх інновацій) і видається автору в кількості двох примірників. Один примірник залишається в Центрі освітніх інновацій комунального закладу «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти».


3.4.5. Відповідна інформація розміщується на сайті ХОНМІБО.


^ 3.5. Використання авторських навчальних програм.


3.5.1. Програми, затверджені наказом Головного управління освіти і науки і занесені до регіонального каталогу та банку авторських програм, можуть використовуватися в навчально-виховному процесі закладів освіти Харківської області.


3.5.2. Програми, які не затверджені і не зареєстровані в установленому порядку, не можуть бути використані в навчальному процесі.


Заступник начальника

Головного управління освіти і науки –

начальник управління загальної

середньої освіти підписано Г.В. МихайленкоСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації