Поиск по базе сайта:
Урок надійнопосівмісцеосновноїорганізаційноїформинавчання, де реалізуютьсяглобальні мета, цілі й завдання всебічногорозвиткуособистості, формуванняїїінтелектуальнихможливостей, здійсненнявиховання icon

Урок надійнопосівмісцеосновноїорганізаційноїформинавчання, де реалізуютьсяглобальні мета, цілі й завдання всебічногорозвиткуособистості, формуванняїїінтелектуальнихможливостей, здійсненнявиховання
Скачати 95.32 Kb.
НазваУрок надійнопосівмісцеосновноїорганізаційноїформинавчання, де реалізуютьсяглобальні мета, цілі й завдання всебічногорозвиткуособистості, формуванняїїінтелектуальнихможливостей, здійсненнявиховання
Дата конвертації24.09.2014
Розмір95.32 Kb.
ТипУрок

Методичні рекомендації вчителю
щодо самоаналізу уроку.


самоаналіз урокуУ школі урок надійнопосівмісцеосновноїорганізаційноїформинавчання, де реалізуютьсяглобальні мета, цілі й завдання – всебічногорозвиткуособистості, формуванняїїінтелектуальнихможливостей, здійсненнявиховання.

Урок можнавважатиефективним, якщо на ньомузабезпечуєтьсяоптимальнийзв’язокусього комплексу навчально-виховнихцілей, якщоувага і мисленняучнівконцентруються на основних, провіднихідеях і поняттях теми, щовивчається, пробуджаються і розвиваютьсянавчальніпроцеси, формуються потреби учнів у знаннях.

Усіцівимоги до сучасного уроку мотивованінауковоюсучасноюпедагогікою. Але всі вони здійснені без творчогоставленнявчителядоорганізаціїнавчання, без йогомайстерності. Майстерність учителя багато в чомузалежитьвідумінняаналізуватисвої та чужіпомилки.

З точки зоруоптимізаціїнавчально-виховногопроцесуможназдійснюватисамоаналіз за такою схемою:

 1. Яківидизмістуосвітипередбаченінавчальним планом уроку.

 2. Чивідповідалиметоди і прийоминавчання видам змісту і навчальномуматеріалу.

 3. Рівнідосягнутогозасвоєннязнань.

 4. Якийрівеньякостізнаньдосягнуто.

 5. Ступень усвідомленнязнаньучнями.

 6. Доцільністьвикористаннянаочності і технічнихзасобівнавчання.

 7. Чибув на уроцінеобхіднийемоційнийклімат.

 8. Чибула на уроцівнутрішнялогічнаєдність.

Як реалізованавиховна мета уроку.

Примітка:

змістосвітискладається з:

- науковихзнань(факти, закони, теорії);

- прикладнихзнань;

- оцінювальних і методичнихзнань;

- логічних, історичних, філософськихзнань.

Рівнізасвоєннязнань:

1. Рівеньусвідомленогосприймання і запам’ятовування. Вінпроявляється у відтвореннізасвоєного.

2. Рівеньзастосуваннязнань за засвоєнимзразком, тобто у знайомійситуації.

3. Рівеньзастосуваннязнань і вмінь у новійситуації. Тобтоїхтворчезастосування.

Необхіднопрагнути того, щобучнідосяглизасвоєнняосновнихзнань і вмінь на третьомутобтотворчомурівні.

Учителям слідпам’ятати, щометодинавчання не можуть бути поганимичи хорошими, сучаснимичизастарілими, вониможутьлишевідповідатитимцілям, для досягненняяких вони застосовувалися

^ САМОАНАЛІЗ УРОКУ

Ефективність будь-якого уроку вчительможевизначитисамостійно. Зробившисамоаналіз за блоками, кожен з якиххарактеризуєтьсядев’ятьмапоказниками. Показники кожного блоку відповідаютьрізнимнаправленням мети уроку, починаючи з підготовкивчителя до уроку та закінчуючиуспіхами в досягненніпоставленої мети.

Під час самоаналізувчительзаповнюєкоміркитаблиці, виставляючиоцінку кожному пункту блоку за наступнимипоказниками:

^ 1 – 0,8 – високийрівень;

від 0,8-0,7 – достатньовисокийрівень;

від 0,7-0,6 – середнійрівень;

від 0,6-0,5 – низькийрівень;

нижче 0,5 – критичний.

Та вираховуєефективність за формулою: ^ Ефективність уроку = сума балів

Показники
блоків

Блоки

1

1

2

3

4

5

6

23456789

^ БЛОК №1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Короткочасністьорганізаційного моменту. Швидкевключеннявсіхучнів у діловий ритм, повнаготовністькласу й устаткуваннядо уроку.

 2. Чипочатий урок зістимулюючоговведення (створенняемоційного і ділового настрою, залученняувагиучнів і забезпеченнянеобхідноїмотивації)?

 3. Чиповідомлена тема уроку, чипідводятьсяучні до самостійноговизначенняїї, спираючись на їхнійжиттєвийдосвід і вженаявнізнання?

 4. Чи ставиться перед учнями мета уроку, чидається установка перед виконаннямзавдань, чиакцентуєтьсяувагаучнів на підготовці і розкритті алгоритму теми, чизавершеніетапи уроку?

 5. Чимаютьмісцелогічні переходи від одного етапу уроку до іншого; чивизначаєтьсязначимістьетапівуроку у формуваннізнань, уміньучнів з урахуваннямпоставленихцілей?

 6. Чи дозволила система пропонованихзапитань, завданьвиявититиповіпрогалини в знанняхучнів і оперативно усунутиїх? Наскількиякіснозасвоїлиучні алгоритм теми?

 7. Чипідведенийпідсумок уроку; чизмоглиучнівиділити головне в темпі, її алгоритм і значення в системізнаньучнів?

 8. Чивиконували психолого-гігієнічнівимоги, вимогитехнікибезпеки, чипроводиласяфізкультхвилинка (початковікласи)?

 9. Чираціональновикористаний час уроку, чивиконанийнамічений план, наскількиобґрунтованівідступивід плану?

^ БЛОК №2.ДИДАКТИЧНА І МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЧАСТИНА 1)

 1. Чиформулюютьсяпоняття на простому і часткововідомомуматеріалі, чивикористовується при цьомунаочність (таблиці, схеми, ілюстрації, моделі), чипроводятьсядосліди?

 2. Чиспонукаютьсяучні до навчальноїактивності (не меншедвохметодівактивногонавчання)? Чи проводиться словникова робота з метою усвідомленняучняминавчальногоматеріалу?

 3. Чи ставиться перед учняминавчальна проблема, чидається установка слухати, виконуватидії на розуміння і запам’ятовування?

 4. Чирозвивається в учнівумінняаналізувати, порівнювати, узагальнювати, робитивисновки, виділяти алгоритм теми (у практичнихзавданнях і діяхучнів)?

 5. Чималимісцесамостійнітворчіроботи, чистворюються в процесінавчанняпроблемні й нестандартніситуації?

 6. Чирозробленівидиперевірки контролю знаньучнів (не меншедвохраціональнихметодів); чиздійснюєтьсязворотнийзв’язок, йогоефективність?

 7. Чизабезпеченопід час перевіркизнаньучніввідтворення ними основнихознакдосліджуваногоматеріалу, понять, зв’язків; наскількиякіснозасвоїлиучніранішевивчений і новийматеріал?

 8. Чивикористовувалосядиференційованенавчання, наскільки адресно й ефективновонобуло (проводиться звичайнопід час індивідуальноїперевіркизнань, самостійноїроботи; враховуєтьсяобсяг і складністьзавдань)?

 9. Чивимагаєтьсявідучнівповнівідповіді; рівеньїхмонологічноїмови?

^ БЛОК №3.ДИДАКТИЧНА І МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЧАСТИНА 2)

 1. Чибуливзаємопов’язаними на уроці словесно-наочно-практичніспособидіяльностіучнів з різними формами мислення?

 2. Чистворювалисяпроблемніситуації шляхом реалізаціїзнань і чиреалізувалися вони шляхом проблемногопояснення; розв’язання разом з учителем; самостійноговирішенняпроблеми при керівнійролівчителя; самостійно?

 3. Чиобраніметодинавчання і способикеруваннянавчальноюдіяльністюпідкореніцілям і завданням уроку і чивідповідаютьрівнюнавченостіучнів?

 4. Чинавчальнадіяльність на уроцірізноманітна (не меншдвох-трьохраціональнихвидів: індивідуальна, фронтальна, групова, сполученняфронтальної з груповою, індивідуальна з фронтальною, робота в парах)?

 5. Чиспонукає учитель учнів до самоперевірки, самоаналізу і само реакції, чиорганізовуєвзаємоперевірку, учить уміннюдаватиоб’єктивнусамооцінку й оцінкузнаньтоваришів, учить обґрунтовувати?

 6. Чи тон ведення уроку доброзичливий, упевнений; чипростежуєтьсячіткість, діловитість, організованість?

 7. Чикоректно й об’єктивно учитель підходить до оцінкидіяльностіучнів, читактовновідзначаєслабкімісця, недосконалості у відповідях, прикладах, пропозиціях і діях?

 8. Чи проводиться поточний контроль на повнійдовірі, чи учитель не втручається на кожному кроці в роботу учнів, а лише при необхідності і даєпоради, рекомендує, проводить індивідуальну роботу?

 9. Чисформованізнання з навчального предмета, умінняопановувати алгоритмом теми і застосовуватиотриманізнання в самостійнихтворчихзавданнях? Наскількиякісно?

^ БЛОК №4.ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ

 1. Чивизнаєвчительмісце уроку всистемііншихуроківтематичного плану?

 2. Чи є визначальнимупланіцілепокладння і мотиваціянавчання (навчальні, розвиваючі і виховуючицілі уроку)?

 3. Чинамічені шляхи реалізаціїосвітніх, розвиваючих і виховуючихзавдань?

 4. Чималимісце в плануванніінноваційніметоди, прийомироботи, диференціація в навчанні?

 5. Чиврахованіобсягнавчальногоматеріалу і складністьінформації з віковимиособливостями і навчальнимиможливостямиучнівкласу?

 6. Чипланується на уроцівикористаннянаочності (ТЗН, таблиць, опорних схем, ілюстрацій, моделей, демонстраціядослідів)? Чивикористовувавсязворотнийзв’язок?

 7. Чисприяє структура уроку, спланованізапитання, завдання, практична діяльністьучнівїхпізнавальнійактивності, самостійності, розвиткутворчихздібностей і уміннюкористуватися алгоритмом теми?

 8. Чи в системіплануєтьсяповторенняранішевивченогоматеріалу, чимаютьмісцезв’язокранішевивченогоматеріалу з новим?

 9. Чиобґрунтовуєтьсяобсяг і складністьдомашньогозавдання, чивраховуютьсянавчальніможливостікласу й окремихучнів, чипідготовленіучні до результативного виконаннядомашньогозавдання?

^ БЛОК №5. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТ І УЧНІВ

 1. Наскількиактивні й працездатніучні на уроці?

 2. Наскількисформульованівмінняучніворганізуватисвоюдіяльність на робочомумісці в часівідповідно до заданихцілей і завдань уроку?

 3. Наскількиучнімобілізували себе на сприйняття і переробкуінформації? Якийрівеньорганізованості й активності в навчальнійдіяльності?

 4. Наскількисамостійно й ефективноучнізмоглизастосуватиотриманіранішезнання в оформленнінових понять, зв’язків, відносин?

 5. Наскількиучнівміютьпланувати, організовувати, встановлюватизв’язки, узагальнювати, робитивисновки, виділити головне, володітимонологічноюмовою?

 6. Чиучнівміютьрозпізнати і виділитиновийзміст; застосовуватиновізнання до поясненняявищ, зв’язкуміж ними, законів, правопису; чивміютьвикористовуватицізнання в практичнихзавданнях?

 7. Чивміютьучніздійснюватиперевірку, самоперевірку, взаємоперевірку, даватисамооцінку й об’єктивнуоцінкузнаньтоваришів; чивміютьобґрунтовуватиоцінку?

 8. Як уміютьучніздійснювати самоконтроль, самоаналіз і самореакція?

 9. Чикоректні, комунікабельніучні? Наскільки вони вміютьпрацювати фронтально, індивідуально й у групах?

^ БЛОК №6.ПІДСУМОК УРОКУ І ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Наскількиміцноучнізасвоїли алгоритм теми і вміютьзастосовуватийого взавданнях, практичних, самостійних і творчих роботах?

 2. Чивідзначеназначимість теми уроку у формуваннісистемизнаньучнів?

 3. Чи дана характеристика роботикласу (показана успішністьоволодіннязмістом уроку, розкритінедоліки)?

 4. Чивмієвчительохопититипове в успішностізасвоєння і виділеннінедоліків; врахуватиреальніможливостікласу?

 5. Чи мало місце на уроціформуванняпозитивнихсоціально-значимихякостейособистостівідповідно до цілей і завдань уроку, акцентованепід час підведенняпідсумку?

 6. Чи мала місцекорекціяобсягу і змістудомашньогозавдання, йогодиференціація з урахуваннямнавчальнихможливостейкласу й окремихучнів?

 7. Чи дана чіткаінструкція і методичніпорадищодовиконаннядомашньогозавдання, чизалучалисязнання й умінняучнів?

 8. Чипроводилася робота з інструктуваннящододомашньогозавдання в рамках часу уроку?

 9. Чизаписані на дошці й у щоденниках параграф, номери задач і завдань, розділи тем, сторінки, чизаданізавдання на повторюванняматеріалу, творчізавдання?Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації