Поиск по базе сайта:
Робоча програма навчальної дисципліни icon

Робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 235.21 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни
Дата конвертації21.05.2013
Розмір235.21 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедри зоології і ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_________________________БІОРІЗНОМАНІТТЯ_________ __________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки _________0704 – БІОЛОГІЯ _____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)_____________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення ___^ БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ___________

(назва інституту, факультету, відділення)


ЛЬВІВ – 2011


Розробники: Климишин О.С., доктор біологічних наук, доцент; Дикий І.В., кандидат біологічних наук, доцент.

 Климишин О.С., Дикий І.В., 2011

 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011
^

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань:

^ 0401 – Природничі науки

(шифр, назва)

Варіативна

(за вибором ВНЗ)


Модулів – 1

Напрям

6.040102 – Біологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів –2

Спеціальність

__

5Курсова робота – немає

Семестр

Загальна кількість годин – 102

9Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ^ 4

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

36 год.^ Практичні, семінарські

36 год.Лабораторні

^ Самостійна робота

30 год.ІНДЗ: реферат

Вид контролю: іспит


Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 1 : 1.


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: інтегрувати знання, набуті студентами з інших біологічних дисциплін, та сформувати загальні уявлення про різноманіття надорганізмових біологічних систем, їхнє значення для існування біосфери та сталого розвитку людства.

Завдання: навчити студентів с позицій системного підходу аналізувати видовий, популяційний, ценотичний та екосистемний рівні прояву різноманіття; динаміку біорізноманіття протягом історичного розвитку біосфери; здатність біоти до якомога повнішого використання ресурсів довкілля у найширшому діапазоні умов існування. ознайомити студентів з активними і пасивним методами збереження біорізноманіття, вітчизняною і міжнародною правовою базою охорони біорізноманіття.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати:

- основні ріні організації живого на планеті;

- типологію біорізноманіття за рівнями прояву та об'єктами;

- основні підходи до визначення таксономічного різноманіття;

- різноманіття на рівні популяцій, ценозів, екосистем та ландшафтів;

- вітчизняну і міжнародну нормативно-правову базу збереження біорізноманіття;

- основні пасивні та активні методи охорони біорізноманіття;

вміти:

- практично застосовувати теоретичні знання для вирішення проблем охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.


^ 3. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1 (кафедра зоології). Біорізноманіття як специфічна риса організації живих систем, типологія та рівні його прояву.


Тема 1. Інтегруюча роль біорізноманіття та його значення для науки та концепції сталого розвитку

Тема 2. Таксономічне різноманіття

Тема 3. Ценотичне різноманіття

Тема 4. Біорізноманіття екосистем і ландшафтів

Тема 5. Основи збереження та охорони біорізноманіття

Тема 6. Біорізноманіття континентів в зоогеографічному аспекті

Тема 7. Глобальна екомережа

Тема 8. Вплив урбанізації на біорізноманіття

Тема 9. Аборигенні та адвентивні види


Змістовий модуль 2 (кафедра ботаніки). Зміни біоти протягом історичного розвитку біосфери та вплив соціального чинника на сучасний стан біорізноманіття.


Тема 10. Зміни біорізноманіття протягом докембрію

Тема 11. Зміни біорізноманіття протягом раннього фанерозою

Тема 12. Зміни біорізноманіття протягом середнього і пізнього фанерозою

Тема 13. Прояви біорізноманіття

Тема 14. Антропогенний вплив на складові компоненти біосфери та його наслідки для біорізноманіття

Тема 15. Техногенний вплив на складові компоненти біосфери та його наслідки для біорізноманіття

Тема 16. ландшафтне і фітоценотичне різноманіття українських карпат та вплив сукцесійних змін на біотичне різноманіття високогір'я

Тема 17. Основні типи, рівні і види моніторингу біорізноманіття

Тема 18. Сучасні уявлення про еволюцію біосфери та вплив соціального чинника на біорізноманіття


^ 4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів

і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1 (кафедра зоології). Зміни біоти протягом історичного розвитку біосфери та вплив соціального чинника на сучасний стан біорізноманіття

Т1. Інтегруюча роль біорізноманіття та його значення для науки та концепції сталого розвитку

5

2

21Т2. Таксономічне різноманіття

5

2

21Т3. Ценотичне різноманіття

5

2

21Т4. Біорізноманіття екосистем і ландшафтів

6

2

22Т5. Основи збереження та охорони біорізноманіття

6

2

22Т6. Біорізноманіття континентів в зоогеографічному аспекті

6

2

22Т7. Глобальна екомережа

6

2

22Т8. Вплив урбанізації на біорізноманіття

6

2

22Т9. Аборигенні та адвентивні види

6

2

22^ Разом – зм. модуль1

51

18

1815^ Змістовий модуль 2 (кафедра ботаніки). Зміни біоти протягом історичного розвитку біосфери та вплив соціального чинника на сучасний стан біорізноманіття

Т10. Докембрій

5

2

21Т11. ранній фанерозой

5

2

21Т12.середній і пізній фанерозой

5

2

21Т13. Прояви біорізноманіття

6

2

22Т14. Антропогенний вплив

6

2

22Т15. Техногенний вплив

6

2

22Т16. Біорізноманіття карпат

6

2

22Т17. моніторинг різноманіття

6

2

22Т18. еволюція біосфери та вплив соціального чинника

6

2

22^ Разом – зм. модуль2

51

18

1815


^

Усього годин


102

36

3630
^ 5. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кіль-кість

годин
Кафедра зоології
1

Мікро- і макросистематика

2

2

Угруповання організмів, ценопопуляції

2

3

Проблема стійкості біоценозів, оптимальне біорізноманіття

2

4

Модель ідеального континенту

2

5

Основні фіто- та зоогеографічні зони

2

6

Оцінка багатства та різноманіття біотичних угруповань

2

7

Характеристики екологічного ризику. Екологічні й популяційні ризики

2

8

Активні методи збереження біорізноманіття

2

9

Структура української екомережі

2
Кафедра ботаніки
10

Законодавство України щодо збереження біорізноманіття

2

11

Ендемічні, реліктові, автохтонні, адвентивні і синантропні види

2

12

Аграрні ландшафти і біорізноманіття

2

13

Широтна зональність і висотна поясність наземного рослинного покриву

2

14

Ієрархічні рівні ландшафтного різноманіття

2

15

Різноманіття життєвих форм рослин

2

16

Різноманіття рослин за відношенням до факторів середовища

2

17

Інтразональні, екстразональні та рідкісні рослинні угруповання України

2

18

Фактори загрози біотичному різноманіттю

2

Усього годин

36


^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Глобальний розподіл біологічного різноманіття

2

2

Сукцесії і біологічне різноманіття

2

3

Теорія острівної біогеографії і проблеми збереження біорізноманіття

2

4

Біотехнологія і біорізноманіття

2

5

Теоретичні моделі біологічного різноманіття та їх підбір

2

6

Програма дій „Порядок денний на ХХІ століття” (Agenda 21)

1

7

"Червона книга України": критерії виділення і приклади рідкісних видів

1

8

Біосферний аспект вчення про життєві форми рослин

1

9

інтродукція та реінтродукція видів

1

10

Синтаксономія рослинного покриву

1

11

Різноманіття кліматичних умов Землі та основні фітогеографічні зони

1

12

Зональний рослинний покрив України.

2

13

"Зелена книга" України

2

14

Історія розвитку рослинного покриву Карпатського регіону і

2

15

Висотна поясність Українських Карпат

2

16

об’єкти природно-заповідного фонду України

2

17

Ботанічні сади України

2

18

Природоохоронні екосистеми Українських Карпат

2

^ Усього годин

30


9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання


Самостійна та індивідуальна робота: робота в бібліотеці та в Інтернеті; написання рефератів.


^ 10. Методи контролю


До здачі модуля допускаються студенти, що успішно відпрацювали лабораторні заняття.

Змістовий модуль 1. Розподіл балів за формами оцінювання:

  • тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – 15 балів;

  • оцінка підготовки семінарських завдань – до 10 балів.

Змістовий модуль 2

Розподіл балів за формами оцінювання:

  • тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – до 15 балів;

  • оцінка якості виконання лабораторних завдань, теоретична підготовка, реферат – до 10 балів.

Екзамен – 50 балів.


^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

(кафедра зоології)

Змістовий модуль 2

(кафедра ботаніки)

50

100

Тема 1 – Тема 9

Тема 10 – Тема 18

25

25^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо^ 12. Методичне забезпечення


1. Підручники та їх електронні форми.

2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.

3. Зображення прояву різних форм біотичного та ландшафтного різноманіття, класифікаційні схеми із використанням кодоскопів і презентацій.


^ 13. Рекомендована література


Базова

1. Бродский А.К. Введение в проблемы биоразнообразия. Иллюстрированный справочник. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2002. – 144 с.

2. Вальтер Г. Растительность земного шара. – М., 1968.

3. Голубец М.А. Актуальные вопросы экологии. – К.: Наук. думка, 1982. – 157 с.

4. Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 33 с.

5. Гродзинський Д.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. та ін. Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні. – К.: Академперіодика, 2001. – 104 с.

6. Лебедева Н.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А. Биологическое разнообразие: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС , 2004. – 432 с.

7. Уитеккер Р. Сообщества и экосистемы. – М.: Прогресс, 1980. – 328 с.

8. Одум Ю. Экология: В 2-х т. М.: «Мир», 1986. – 328 с.


Допоміжна

8. Горышина Т.К. Экология растений. – М.: Высш. школа, 1979. – 368 с.

9. Емельянов Н.Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции екосистем. – Киев, 1999. – 168 с.

10. Климишин О.С. Природнича музейна термінологія: Словник-довідник. – львів, 2003. – 244 с.

11. Культиасов И.М. Экология растений. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 381 с.

12. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. В 2-х томах. – М.: Мир, 1990. –
Т. 1. – 348 с.; Т. 2. – 344 с.

13. Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михалик С. Заповідні екосистеми Карпат. – Львів: Світ, 1991. – 248 с.

14. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология: Учеб. пособие для студ. биол. спец. пед. ин-тов. 2-е изд. – М.: Просвещение, 1988. – 272 с.

15. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова. – К.: Вид-во, “Глобалконсалтинг”, 2009. – С. 407.


14. Інформаційні ресурси


1. http://www.un.org/ru/development/progareas/global/biodiversity.shtml

2. http://mail.menr.gov.ua/publ/redbook/redbook.php

3. http://ukrredbook.narod.ru/

4. http://zakon.nau.ua/doc/?code=3055-14

5. http://www.alleng.ru/d/ecol/ecol13.htm

6. http://www.biodat.ru/

7. http://www.ambafrance-ru.org/spip.php?article7997

8. http://www.botsad.ru/p_papers6.htmСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації