Поиск по базе сайта:
Посадова інструкція № Вчителя інформатики icon

Посадова інструкція № Вчителя інформатики
Скачати 82.48 Kb.
НазваПосадова інструкція № Вчителя інформатики
Дата конвертації29.06.2013
Розмір82.48 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор

Сподобівської ЗОШ

І – ІІ ступенів

___________І.В.Шишка

Наказ №____ від «__»________20__


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Вчителя інформатики


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. Під час розробки інструкції враховані рекомендації з органі­зації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України. Дана інструкція є типовою, її дія поширюється на всіх учителів гімназії.

 2. Учитель призначається або звільняється з посади директором гімназії.

 3. Учитель повинен мати вищу або середню педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

 4. Учитель підпорядковується безпосередньо заступнику дирек­тора гімназії з навчально-виховної роботи.

 5. Учителеві безпосередньо підпорядковується лаборант (якщо вчитель виконує обов'язки завідувача кабінету).

 6. У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і законами України, указами Президента України рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і ви­ховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також статутом і локальними правовими актами гімназії (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами, розпорядженнями директора, даною інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Учитель дотримується положень Конвенції про права дитини.


 1. ФУНКЦІЇ


Основними напрямками діяльності вчителя є:

 1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчаль­ного предмета і віку школярів.

 2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури, свідомого вибору ними професії та готовності до діяльності в ринкових умовах.

 3. Забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки без­пеки в навчальному закладі.
 1. ^ ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ


Завідувач кабінету інформатики, вчитель інформатики виконує такі посадові обов'язки:

 1. Виконує постанови, розпорядження і накази вищих органів із питань охорони праці у кабінеті інформатики.

 2. Створює безпечні умови для оволодіння учнями комп'ютерною грамотністю.

 3. Контролює додержання учнями правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії.

 4. Проводить практичні заняття, роботу учнів із комп'ютерами тільки після проведення відповідної теоретичної підготовки та від­повідного інструктажу учнів.

 5. Розміщує установки, стенди, комп'ютери, учнівські столи від­повідно до вимог техніки безпеки.

  1. Забезпечує нормальний санітарний стан кабінету інфор­матики.

 1. Відповідає за безпечний стан робочих місць учнів.

 2. Уводить в експлуатацію новостворені кабінети, нові комп'ютери відповідно до вимог.

 3. Складає і щорічно переглядає інструкції з техніки безпеки, ви­робничої санітарії та протипожежної безпеки і здійснює контроль за їх виконанням.

 1. Систематично проводить первинний, повторний та інші види інструктажу з учнями і відповідно їх оформляє.

 2. Своєчасно і негайно повідомляє адміністрацію гімназії про не­щасний випадок, розслідування та облік нещасних випадків, пов'язаних із роботою в кабінеті.

 1. Перевіряє знання учнів із правил техніки безпеки.

 2. Ретельно перевіряє підготовлені досліди і практичні роботи.

 1. Здійснює адміністративно-господарський контроль за охоро­ною праці.

 2. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в за­кріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

  1. Реалізує прийняті в гімназії освітні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи і засоби на­вчання.

 1. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

 2. Виконує правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.

 3. Оперативно повідомляє керівника гімназії про кожен нещас­ний випадок, приймає заходи щодо надання першої долікарської до­помоги.

 4. Уносить пропозиції щодо покращення умов проведення на­вчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, ад­міністрацію про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують життєдіяльність та працездатність учнів.

 5. Організовує вивчення учнями правил охорони праці та без­пеки життєдіяльності.

 6. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкцій) з охо­рони праці та безпеки життєдіяльності.

 7. Веде у встановленому порядку класну документацію, здійс­нює поточний контроль відвідувань і успішності учнів за прийнятою в гімназії схемою, виставляє оцінки в класний журнал, щоденник учня, своєчасно надає адміністрації гімназії звітні дані.

 8. Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атеста­ції учнів.

 9. Допускає у визначеному порядку на заняття представників ад­міністрації гімназії з метою контролю і оцінки своєї діяльності.

 10. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх учителів згідно із роз­порядженням заступника директора гімназії з навчально-виховної роботи.

 11. Дотримується статуту і правил внутрішнього трудового роз­порядку гімназії, інших локальних правових актів гімназії.

 1. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.

 2. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в гім­назії.

 3. Бере участь у роботі педагогічної ради гімназії і нарадах, які проводяться адміністрацією закладу.

Чергує в гімназії відповідно до графіка чергувань на перервах між заняттями, а також за 30 хв до початку і протягом 30 хв після за­кінчення занять.

 1. Підтримує постійний зв'язок із батьками учнів (особами, які їх замінюють).

 2. Проходить періодичне медичне обстеження.

 3. Дотримується етичних норм поведінки в гімназії, побуті, гро­мадських місцях, як відповідають соціальному статусу вчителя.

 4. У випадку виконання обов'язків завідувача кабінету: організо­вує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріа­лами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність за збереження на підставі відповідних документів, забезпечує збері­гання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету:

 • розробляє і періодично переглядає (не менш ніж один раз на п'ять років) інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності, подає їх на затвердження директору;

 • контролює обладнання навчального кабінету протипожежним ін­вентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також на­очною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

 • не допускає проведення занять, пов'язаних із небезпекою для життя і здоров'я учнів і працівників гімназії з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної роботи;

 • вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці.
 1. ПРАВА


Учитель має право:

 1. Брати участь в управлінні закладом в порядку, передбаченому статутом гімназії.

 2. На захист професійної честі та гідності.

 3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.

 4. Захищати свої інтереси самостійно і через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

 1. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

 2. Вільно обирати і використовувати методи навчання і вихо­вання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.

 3. Підвищувати свій кваліфікаційний рівень.

 4. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфі­каційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

 5. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених статутом і правилами внутрішнього розпорядку гімназії.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  1. У визначеному законодавством України порядку вчитель несе відповідальність за:

 • реалізацію не в повному об'ємі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу навчального процесу;

 • життя і здоров'я учнів під час навчального процесу;

 • порушення прав і свобод учнів.

  1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку гімназії, закон­них розпоряджень директора гімназії та інших локальних норматив­них актів, посадових обов'язків, установлених даною інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

  2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений із посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплі­нарної відповідальності.

  3. За нанесення гімназії чи учасникам навчального процесу збит­ків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визна­чених трудовим і (чи) цивільним законодавством.

  4. За порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності може притягатися до адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.
 1. ^ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)


Учитель:

  1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загально гімназійних заходах, самостійно пла­нує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

  2. У період канікул, які не співпадають із відпусткою, залучається адміністрацією гімназії до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до по­чатку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора гімназії.

  3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учи­телів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).

  4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями такої самої спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану щодо викладання предмета в даному класі.

  5. Одержує від адміністрації гімназії матеріали нормативного пра­вового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповід­ними документами.

  6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівни­ками гімназії.

  7. Із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності погоджує свою роботу з адміністрацією гімназії, педагогічним, технічним, бать­ківським та учнівськими колективами.Розроблено:

Директор школи ________________ І.В.Шишка


Погоджено:

Громадський інспектор

з охорони праці _________________ Буданова Л.О.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації