Поиск по базе сайта:
Тема Мета і завдання icon

Тема Мета і завдання
Скачати 145.82 Kb.
НазваТема Мета і завдання
Дата конвертації29.06.2013
Розмір145.82 Kb.
ТипДокументи

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

II семестр


№ уро­ку

Дата прове­дення

Тема

Мета і завдання

16-17

18-19

21
Людські чесноти: справедли­вість, ввічливість, подільчивість, доброта, працьовитість

Узагальнити уявлення і досвід учнів у розумінні конкретних людських чес­нот; формувати бажання поводитися справедливо, ввічливо, делікатно, бути добрим, працьовитим, подільчивим; засуджувати зло, насилля, несправед­ливість, грубощі, лінощі, жорстокість, брехливість; стимулювати бажання помічати, оцінювати вияви позитивних рис поведінки, переконувати у пе­ревагах гарних вчинків

22-23


24-25
Правила життя в суспільстві.

Основні правопорушення, по­ширені серед дітей

Уточнити і розширити уявлення учнів про правопорушення, поширені серед дітей, можливі наслідки і відповідальність; виховувати негативне ставлення до обману, фактів крадіжки, втечі з дому; формувати протидію непослуху, недотриманню даного слова, підслуховуванню, підгляданню тощо

26-27
Презентація проекту з теми «Ти і Україна»
28-29
Україна. Культура рідного краю. Скарби України

Упорядкувати й збагатити уявлення учнів про культурні скарби України: лі­тературні, архітектурні об'єкти культури, музеї, народні традиції; виховувати почуття причетності до духовної спадщини багатьох поколінь; формувати ін­терес до пізнання історії, колекціонування вражень від відвідування пам'яток культури;

30-31


32-33


34-36
Україна на карті. Чернігів. Рогатин. Славтні українці

Відзначення дер­жавних і народних свят.

Особли­вості господарської діяльності

Узагальнити, доповнити й розширити уявлення про Україну, її територію, найбільші міста, господарську діяльність; розвивати патріотичні почуття, ба­жання бути корисним своїй державі.

Стимулювати бажання брати участь у народних святах, обрядових дійствах, відзначенні державних і народних святПРИРОДОЗНАВСТВО


№ уро­ку

Дата прове­дення

Тема

Мета і завдання

17
Якими бува­ють дерева, кущі, трав'я­нисті росли­ни

а) Розширити поняття дерево, кущ, трав'яниста рослина, листяні дерева та кущі, хвойні де­рева і кущі; сформувати уявлення про однорічні, дворічні, багаторічні рослини; формувати вміння розпізнавати дерева, кущі, трав'янисті рослини, листяні і хвойні дерева і кущі, наво­дити приклади однорічних, дворічних і багаторічних трав'янистих рослин; уміння вести спо­стереження за сезонними змінами рослин у природі;

б) формувати вміння порівнювати, виділяти істотні ознаки, підводити об'єкт під поняття, ви­словлювати судження, спостерігати за сезонними змінами рослин у природі;

в) виховувати самостійність мислення, прагнення знаходити відповіді на поставлені запитання, здат­ність до сприймання естетичної сторони рослин, бережливе ставлення до них

18
Різноманіт­ність рослин у природі

а) Формувати уявлення про різноманітність рослинного світу: водорості, мохи, хвощі, папо­ роті, хвойні рослини, квіткові рослини; виробляти вміння розпізнавати окремі (найпоширеніші) рослини цих груп, розуміти цінність їх у природі;

б) формувати вміння різнобічно аналізувати об'єкти природи, узагальнювати, порівнювати, робити висновки; здійснювати взаємо- і самооцінювання;

в) виховувати пізнавальний інтерес до вивчення рослинного світу, здатність до самовира­ження кожного учня в різних видах діяльності, прагнення оберігати природу і шанувати на­родні традиції у ставленні до неї

19
Як виростити нову росли­ну з насінини. Як виростити рослину без насіння

а) Формувати уявлення про умови проростання насіння (тепло, вода, повітря), про умо­ви росту і розвитку рослин (тепло, вода, повітря, поживні речовини, світло), про способи розмноження рослин різними органами — листком, частиною стебла (живцем), кореневи­ми паростками, бульбами, цибулинами, частинами кореневища, вусами; виробляти вміння пророщувати насіння, вирощувати рослини з насіння, розмножувати кімнатні рослини ін­шими способами;

б) формувати вміння ставити мету досліду, планувати його виконання, виконувати дії за планом, цілеспрямовано вести спостереження, узагальнювати й робити висновки про резуль­тати та способи виконання досліду;

в) виховувати спостережливість, наполегливість, самостійність мислення, само- і взаємо­повагу під час спільної діяльності (виконання довготривалих дослідів, вирощування кімнат­них рослин тощо)

20
Навколиш­нє середови­ще (довкілля) рослин. Як рослини при­стосували­ся до різних умов навко­лишнього се­редовища

а) Формувати елементарні поняття навколишнє середовище рослини, необхідні умови росту і роз­витку рослини, уявлення про деякі ознаки пристосування рослин до різних умов життя (надлишку або нестачі вологи, світла, тепла) та захисту від винищення в природі; виробляти вміння наводити приклади рослин з ознаками пристосування до умов навколишнього середовища, розпізнавати в природі окремі ознаки пристосування рослин до навколишнього середовища;

б) формувати вміння цілеспрямовано сприймати ознаки об'єктів природи, встановлювати функціональні зв'язки (будова —функція), застосовувати знання для розв'язання теоретич­них і практичних природничих задач;

в) виховувати спостережливість, допитливість, потребу пояснювати сприйняте в природі, прагнення до самореалізації в різних видах навчально-пізнавальної діяльності

21
Тварини в природі. Як розрізняють тварин. Тва­рини — живі організми

а) Формувати уявлення про значення тварин у природі і цінність їх для людей (пізнавальну, моральну, естетичну, оздоровчу, практичну), про види тварин, про ознаки тварин як живих організмів, про відмінні від рослин та особливі ознаки тварин; виробляти вміння розрізня­ти тварини одного виду і різних видів;

б) формувати вміння міркувати за аналогією, порівнювати, висловлювати оцінні судження, аргументувати їх;

в) виховувати оцінне ставлення до власної поведінки й поведінки інших людей у природі, потребу різнобічно сприймати цінність тварин для людей

22
Різноманіт­ність тварин у природі

а) Розширити і поглибити поняття звірі, птахи, комахи; формувати елементарні поняття риби, земноводні, плазуни, уявлення про поділ тварин на безхребетних і хребетних; виробляти вміння розпізнавати звірів, птахів, плазунів, земноводних, риб, комах за істотними ознака­ми, вести спостереження за сезонними змінами в житті тварин;

б) формувати вміння виділяти істотні ознаки тварин, знаходити серед сукупності об'єктів зайвий, підводити об'єкт під поняття; розвивати уяву;

в) виховувати пізнавальний інтерес до вивчення тварин, прагнення до самовираження в поєднанні з толерантним ставленням до інших, потребу в охороні і збереженні природи, зокрема тварин

23
Як живляться тварини. Лан­цюги живлен­ня

а) Розширити поняття рослиноїдна тварина, хижа тварина, всеїдна тварина; формувати уяв­лення про особливості живлення рослиноїдних, хижих і всеїдних тварин; поглибити поняття ланцюг живлення; розширити уявлення про значення ланцюгів живлення в природі — пе­редача поживних речовин і енергії від рослин до тварин; формувати вміння досліджувати ланцюги живлення, моделювати їх;

б) формувати вміння цілеспрямовано аналізувати об'єкти природи, встановлювати взаємозв'яз­ки між ними, застосовувати засвоєні знання і вміння для розв'язання природничих задач;

в) виховувати дослідницьке ставлення до вивчення об'єктів природи, потребу брати посиль­ну участь у природоохоронній діяльності

24
Як розмно­жуються тва­рини

а) Формувати уявлення про особливості розмноження комах, риб, земноводних, плазунів, птахів, звірів, відмінності між ставленням дорослих тварин цих груп до свого потомства; ви­робляти вміння описувати тварину за планом;

б) формувати вміння міркувати за аналогією, логічно будувати розповідь, працювати з тек­стами і малюнками підручника відповідно до поставлених цілей;

в) виховувати пізнавальний інтерес до вивчення тварин, почуття моральної відповідальності за збереження тварин у природі

25
Навколиш­нє середови­ще (довкілля) тварин. Як тварини при­стосували­ся до різних умов навко­лишнього се­редовища

а) Формувати елементарні поняття навколишнє середовище тварини, необхідні умови для життя рослиноїдної, хижої і всеїдної тварини, уявлення про деякі ознаки пристосування тварин до умов навколишнього середовища та пристосування до захисту від ворогів у природі; виробляти вміння наводити приклади тварин з ознаками пристосування до умов навколишнього середовища, розпізнавати в природі окремі ознаки пристосування тва­рин, вміння встановлювати зв'язки між тваринами і компонентами неживої природи (повітрям, водою, ґрунтом);

б) формувати вміння цілеспрямовано сприймати об'єкти природи, встановлювати функціональні зв'язки, формулювати пізнавальні запитання;

в) виховувати спостережливість, пізнавальний інтерес до тваринного світу, здатність вияв­ляти естетичні почуття у ставленні до тварин

26
Охорона рос­лин і тварин

а) Формувати уявлення про причини зникнення рослин і тварин у природі, шляхи їх охорони і збереження; про посильну участь школярів в охороні рослин і тварин рідного краю; виробляти вміння висловлювати оцінні судження про ставлення своє й інших до рослин і тварин у природі, про результати природоохоронної діяльності учнів класу;

б) формувати вміння критично мислити, аргументовано висловлювати оцінні судження, пра­вильно будувати речення, спілкуватися під час спільної діяльності;

в) виховувати в учнів впевненість у своїх діях у процесі навчально-пізнавальної діяльності, здатність співпереживати, бачення різнобічної цінності рослин і тварин у природі і для людей, прагнення брати активну участь у посильних природоохоронних заходах

27
Гриби

а) Формувати уявлення про різноманітність грибів у природі (шапинкові, цвільові, сажкові, дріжджі), про значення грибів у природі і цінність для людей, їх охорону, поняття їстівні гриби, отруйні гриби; виробляти вміння розрізняти їстівні та отруйні гриби, найпоширеніші у своїй місцевості;

б) формувати вміння узагальнювати, висловлювати судження і перевіряти їх правильність, працювати з підручником;

в) виховувати обережність у природі, щоб не нашкодити власному здоров'ю, естетичні по­ чуття під час сприймання об'єктів природи, бажання і вміння охороняти природу, оцінне ставлення до вчинків інших людей у природі

28
Бактерії

а) Формувати уявлення про бактерії як живі організми (форма, розмноження, живлення, поширен­ня, значення в природі); про запобігання захворюванням, що спричиняються мікроорганізмами;

б) формувати вміння встановлювати взаємозв'язки в природі; розвивати уяву;

в) виховувати санітарно-гігієнічні навички поводження в природі

29
Людина — частина при­роди. Орга­нізм людини. Шкіра — за­хисник орга­нізму. Бережи шкіру

а) Формувати уявлення про ознаки людини як живого організму, про відмінні ознаки людини, про орган як частину тіла людини, про шкіру (будова, властивості, значення), гігієну шкіри; виробляти вміння надавати першу допомогу в разі незначних ушкоджень шкіри, до­держуватись правил гігієни, загартовувати шкіру;

б) формувати вміння виконувати практичну роботу з метою вивчення об'єктів природи або перевірки висловлених суджень, узагальнювати, робити висновки;

в) виховувати спостережливість, допитливість, дбайливе ставлення до свого здоров'я і здоров'я інших людей

зо
Скелет—опо­ра тіла люди­ни. Як людина рухається

а) Формувати уявлення про скелет і м'язи людини, елементарні поняття робота м'язів (роз­слаблення і скорочення), тренування м'язів, правильна постава; виробляти вміння розпізнавати основні частини скелета і знаходити м'язи у своєму тілі, уміння правильно сидіти за партою, запобігати викривленню хребта і кісток, стежити за своєю поставою, оцінювати стан власного здоров'я;

б) формувати вміння виконувати практичну роботу, пояснювати одержані факти, логічно міркувати, правильно висловлюватися, застосовувати засвоєні знання і вміння в повсякденному житті;

в) виховувати переконання в необхідності збереження здоров'я, його цінності для людини, турбуватися про своє здоров'я, тобто бажання правильно сидіти, ходити, займатися фізич­ною працею і спортом

31
Як відбуваєть­ся живлення людини. Бе­режи органи травлення

а) Формувати уявлення про травлення, органи травлення (розташування в організмі, значення), про рослинну та тваринну їжу, перетворення їжі в організмі людини, взаємозв'язок між органами травлення, про гігієну харчування і догляд за зубами; виробити вміння розрізняти у своєму тілі розміщення органів травлення, доглядати за зубами, правильно харчуватися, оцінювати стан власно­го здоров'я;

б) формувати вміння ставити цілі практичної роботи, планувати хід її виконання, виконувати практичну роботу, встановлювати функціональні зв'язки (будова органу — його функція, тобто зна­чення в організмі), узагальнювати й робити висновки;

в) виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, потребу берегти його, додержувати­ ся правил гігієни

32
Для чого і як людина ди­хає. Бережи органи ди­хання

а) Формувати уявлення про органи дихання (розташування в організмі, значення), уявлення про газообмін у легенях, значення кисню в організмі людини, взаємозв'язок між органами дихання, про необхідність чистого повітря для дихання, про звички, які шкодять органам дихання, про шляхи збереження органів дихання здоровими; виробляти вміння розрізняти у своєму тілі розміщення органів дихання, дбати про чистоту повітря, додержуватися правил гігієни під час спілкування з хворими людьми, оцінювати стан свого здоров'я і залежність його від додержання правил гігієни;

б) формувати вміння виконувати практичні роботи, встановлювати взаємозв'язки між орга­нами та умовами їх функціонування, висловлювати оцінні судження; розвивати уяву;

в) виховувати пізнавальний інтерес до вивчення свого організму, прагнення додержуватися правил гігієни і загартування організму

33
Для чого лю­дині органи кровообігу. Бережи орга­ни кровообігу

а) Формувати уявлення про органи кровообігу (судини, серце, їх значення в організмі), про пульс, кругообіг крові в організмі і його значення, про взаємозв'язок між органами кругообігу, між кровоносною системою і системами органів травлення та дихання, про способи збереження органів кровообігу здоровими; виробляти вміння розрізняти у своєму тілі роз­міщення органів кровообігу, визначати пульс, оцінювати стан свого здоров'я, залежність його від додержання режиму дня;

б) формувати вміння встановлювати взаємозв'язки між системами органів в організмі людини, моделювати ці зв'язки, застосовувати знання і вміння у практичній діяльності;

в) виховувати потребу берегти власне здоров'я, прагнення знати способи збереження і загартовування окремих органів і всього організму та вміти їх виконувати, доброзичливе став­лення до інших людей

34
Мозок і нер­ви. Як людина сприймає

а) Формувати уявлення про нервову систему (головний і спинний мозок, нерви, їх значення в організмі), органи чуття людини (види органів чуття, подразники, що сприймаються кожним органом), уявлення про роботу нервової системи і органів чуття, про шляхи збереження нервової системи і правила збереження органів чуття; виробляти вміння розрізняти у своєму тілі розміщення головного і спинного мозку, нервів, органів чуття, розріз­няти органи чуття, додержуватися режиму дня, чергувати розумову працю з фізичною та з відпочинком;

б) формувати вміння встановлювати взаємозв'язки між усіма органами тіла людини, до­ водити судження: «Організм — єдине ціле», «Нервова система об'єднує організм у єди­не ціле»;

в) виховувати допитливість, пізнавальний інтерес до власного організму, прагнення бе­регти власне здоров'я, розуміння його цінності для людини, залежності життя людини від стану здоров'я

35
У природі все взаємопов'я­зане

а) Систематизувати й узагальнювати знання про неживу і живу природу; встановити вза­ємозв'язки й залежності між компонентами неживої природи, живої природи, між неживою і живою природою;

б) формувати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв'язки, узагальнювати, засто­совувати засвоєні знання;

в) виховувати бережливе ставлення до природи, бажання охороняти й примножувати її багатства, гордість за красу і багатство природи своєї країни.

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації