Поиск по базе сайта:
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу економічна діагностика для студентів напрямків \"Економіка І підприємництво\" та \"Менеджмент організацій\" усіх форм навчання icon

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу економічна діагностика для студентів напрямків "Економіка І підприємництво" та "Менеджмент організацій" усіх форм навчання
НазваМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу економічна діагностика для студентів напрямків "Економіка І підприємництво" та "Менеджмент організацій" усіх форм навчання
Сторінка1/6
Дата конвертації21.01.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ


ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА
ХАРКІВ 2006

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ


ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА


для студентів напрямків “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент організацій” усіх форм навчання


Затверджено на засіданні кафедри

економічної кібернетики


Протокол № 6 від 29 грудня 2005 р.


ХАРКІВ 2006
^

Економічна діагностика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Упорядник: Шевченко Л.П., Литвиненко А.В. — Харків: ХДТУБА, 2006. — 28 с.
Кафедра економічної кібернетики


Рецензент:


Методичні вказівки містять загальні положення та основні вимоги до виконання, оформлення та захисту лабораторних робіт. Запропоновано тематику завдань для лабораторних робіт, яка розкриває ключові питання кожної теми економічної діагностики. Видання призначене для студентів денної форми навчання.


ВСТУП


В умовах невизначеності розвитку економіки України особливого значення набувають проблеми забезпечення стабільності функціонування підприємства. Тверда конкуренція викликає необхідність у комплексній оцінці ефективності господарювання підприємств шляхом зіставлення певних фінансових результатів їхньої діяльності, розрахунку певних показників, фінансових коефіцієнтів й їхнього зіставлення із плановими показниками.

Забезпечення ефективного управління в умовах ринку є складною проблемою, оскільки перебуваючи й функціонуючи в динамічному середовищі, підприємство піддається впливу багатьох, не завжди передбачених факторів.

Однак, проведення аналізу, розкриваючи загальні недоліки в роботі підприємства, не завжди дає можливість досить точно й об'єктивно встановити конкретні причини виникнення різних негативних явищ, що знижують ефективність діяльності підприємства, і, відповідно, не завжди дозволяють визначити, які конкретні заходи необхідно прийняти керівникам для забезпечення постійної, ефективної роботи підприємства.

Тому в системі теорії управління економікою підприємства (економічного управління) розглядається спеціальний розділ - теорія економічної діагностики підприємств. Основу теорії економічної діагностики складають методи, принципи й технології виявлення й попередження невідповідності деяких елементів господарського механізму підприємства умовам його нормального економічного функціонування.

Якісна й своєчасна оцінка й аналіз діяльності підприємства сприяє мобілізації інвестиційного, виробничого й фінансового потенціалу підприємства.

Формування фінансового плану на основі економічної діагностики підприємства є невід'ємним елементом фінансової стратегії підприємства.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


РОЗДІЛ 1. Діагностика конкурентного середовища підприємства


При підготовці до виконання лабораторної роботи за цією темою слід звернути увагу на такі питання: 1. Конкурентне середовище підприємства: умови його формування й фактори впливу. Умови формування конкурентного середовища підприємства: які формуються державою, які формуються конкурентами на ринку, і які формуються кожним учасником ринку в процесі його ділової активності. Положення учасників ринку з урахуванням впливу змін у конкурентному середовищі. 2. Методика діагностики конкурентного середовища. Визначення й оцінку основних характеристик ринку. Конкурентні чинники, які діють на ринку, їхній вплив на ринкову ситуацію. Аналіз конкуренції на ринку (за М.Портером): суперництво серед діючих конкурентів; конкуренція з боку товарів-замінників; погроза появи нових конкурентів; позиції й економічні можливості постачальників і споживачів. Фактори, які визначають рівень конкуренції на ринку й ознаки їхнього прояву. Визначення місця учасників по конкурентній позиції. Прогноз дій стратегічних конкурентів. Ключові фактори успіху в конкурентній боротьбі: їхнє встановлення й оцінка. Оцінка привабливості галузі.


Завдання 1.1. Оцінка рівня і прогнозу конкуренції для ринку як одного з ринків продукції АТ.

Виконання завдання здійснюється шляхом підготовки письмового звіту (обсягом до 5 арк. формату А4) та проведення його презентації (тривалістю до 5 хвилин). У звіті та під час презентації кожний студентський колектив повинен запропонувати конкретні управлінські рішення (стратегічні та тактичні), реалізація яких має значно покращити конкурентне становище обраного підприємства. Для досягнення встановленої мети студентам необхідно провести докладну оцінку сучасного стану та перспектив розвитку таких груп факторів:

- суперництво серед конкуруючих на даному ринку продавців;

- конкуренція з боку товарів, що є замінниками – вплив товарів-замінників;

- погроза появи нових конкурентів – вплив потенційних конкурентів;

- позиції постачальників, їхні економічні можливості – вплив постачальників;

- позиції споживачів, їхні економічні можливості – вплив покупців.

Основні фактори, що визначають рівень конкуренції в галузі, об'єднані в групи, а також ознаки їхнього прояву представити у виді таблиці 1.1.

^ Таблиця 1.1.

Фактори конкуренції на ринку галузі


№ за/п

Фактори конкуренції

Ознаки прояву факторів на ринку

1. Ситуація в галузі

1.1

Число і потужність фірм, що конкурують на ринку
1.2

Зміна платоспроможного попиту
1

2

3

1.3

Ступінь стандартизації товару, пропонованого на ринку
1.4

Витрати переключення клієнта з одного виробника на іншого
1.5

Уніфікованість сервісних послуг по товарі в галузі
1.6

Бар'єри відходу з ринку (витрати фірми на перепрофілювання)
1.7

Бар'єри проникнення на ринок
1.8

Ситуація на суміжних товарних ринках (ринки товарів із близькими технологіями і сферами застосування)
1.9

Стратегії конкуруючих фірм (поводження)
1.10

Привабливість ринку даного продукту
2. Вплив потенційних конкурентів

2.1

Труднощі входу на галузевий ринок
2.2

Доступ до каналів розподілу
2.3

Галузеві переваги
3. Вплив постачальників

3.1

Унікальність каналу постачань
3.2

Значимість покупця
3.3

Частка окремого постачальника
4. Вплив покупців

4.1

Статус покупців
4.2

Значимість товару в покупця
4.3

Стандартизація товару
5. Вплив товарів-замінників

5.1

Ціна
5.2

Вартість "переключення"
5.3

Якість основного товару

Оцінити рівень і прогноз конкуренції для ринку.

Інформація може бути отримана за допомогою анкетування експертів - менеджерів і провідних спеціалістів підприємства.

Кожний з факторів, що характеризують конкуренцію на ринку (табл. 1.1), оцінюється експертами в бальній шкалі. Як експерти можуть залучатися менеджери і провідні спеціалісти підприємства. Якщо фактор, на думку експерта, не виявляється на ринку або відсутні ознаки його прояву, то сила прояву даного фактора оцінюється в 1 бал; якщо фактор слабко виявляється – 2 бали; якщо фактор чітко виявляється – 3 бали. Для обліку відносної значимості різних факторів конкретний “вага” кожного з них визначається безпосередньо в ході аналізу.

Отримана в такий спосіб оцінка ступеня впливу кожної з п'яти сил конкуренції на ринку являє собою середньозважений бал, на підставі якого робляться наступні висновки:

рівень сили конкуренції дуже високий, якщо отриманий середньозважений бал попадає на інтервал ((bсер + bмакс)/2, bмакс), де bмакс – середньозважений бал, що відповідає чіткому прояву факторів конкуренції на ринку, bсер – середньозважений бал, що відповідає слабкому прояву факторів конкуренції на ринку;

рівень сили конкуренції високий, якщо отриманий середньозважений бал попадає на інтервал (bсер, (bсер + bмакс)/2);

помірний рівень сили конкуренції, якщо отриманий середньозважений бал попадає на інтервал ((bмін + bсер)/2, bсер), де bмін – середньозважений бал, що відповідає невияву факторів конкуренції на ринку;

знижений рівень сили конкуренції, якщо отриманий середньозважений бал попадає на інтервал (bмін, (bмін + bсер)/2).

Крім того, на етапі аналізу факторів конкуренції здійснюється прогноз розвитку конкуренції на ринку на основі прогнозних оцінок зміни дії кожного з факторів.

Прогнозна оцінка зміни дії фактора відповідає, наприклад, бальним оцінкам: “+1” – якщо дія фактора буде підсилюватися, “0” – залишиться стабільним, “–1” – буде слабшати.

На основі отриманих експертних оцінок прогнозу розвитку кожного з факторів визначається середньозважена оцінка прогнозу розвитку сил конкуренції на ринку:

У тому випадку, коли середньозважена оцінка прогнозу попадає на інтервал (0,25; 1) робиться висновок про підвищення рівня сили конкуренції на ринку, (–0,25; 0,25) – рівень сили конкуренції залишиться стабільним, (–1; –0,25) – понизиться.

Стан і прогноз зміни факторів конкуренції, отримані в результаті обробки експертної інформації, представити у виді таблиці 1.2.

^ Таблиця 1.2.

Фактори конкуренції на ринку галузі


№ за/п

Фактори конкуренції

Експертна оцінка

Прогноз зміни фактора

1. Ситуація в галузі

1.1

Число і потужність фірм, що конкурують на ринку1.2

Зміна платоспроможного попиту1.3

Ступінь стандартизації товару, пропонованого на ринку1.4

Витрати переключення клієнта з одного виробника на іншого1.5

Уніфікованість сервісних послуг для товару в галузі1

2

3

4

1.6

Бар'єри виходу з ринку (витрати фірми на перепрофілювання)1.7

Бар'єри проникнення на ринок1.8

Ситуація на суміжних товарних ринках (ринки товарів із близькими технологіями і сферами застосування)1.9

Стратегії конкуруючих фірм1.10

Привабливість ринку даного продукту2. Вплив потенційних конкурентів

2.1

Труднощі входу на галузевий ринок2.2

Доступ до каналів розподілу2.3

Галузеві переваги3. Вплив постачальників

3.1

Унікальність каналу постачань3.2

Значимість покупця3.3

Частка окремого постачальника4. Вплив покупців

4.1

Статус покупців4.2

Значимість товару в покупця4.3

Стандартизація товару5. Вплив товарів-замінників

5.1

Ціна5.2

Вартість "переключення"5.3

Якість основного товару
Потрібно визначити подальші кроки фірми, з урахуванням прогнозу зміни факторів конкуренції, які дозволили б посилити її становище на ринку.


РОЗДІЛ 2. Оцінка стратегічного протистояння фірм-конкурентів


При підготовці до виконання лабораторної роботи за цією темою слід звернути увагу на такі питання: 1. Визначення пріоритетних конкурентів на ринку. Угруповання за ознаками: подібні по всіх аспектах виробничо-збутової діяльності; подібні по загальних напрямках виробничо-збутової діяльності; які задовольняють ті самі потреби різними коштами; повністю інші, які конкурують за залучення коштів споживачів. Концепції визначення пріоритетних конкурентів: залежно від ролі в конкурентній боротьбі; заснована на поділі продуктів, що випускають, на продукти даної групи й продукти-замінники. 2. Карта стратегічних груп як інструмент аналізу внутрішньогалузевої конкуренції. Стратегічні групи конкурентів. Ознаки й підходи до їхнього формування. Принципи побудови карти стратегічних груп. Оцінка положення стратегічних груп щодо конкурентних чинностей на ринку. Стратегічні можливості, які має підприємство у своїй області. Визначення динаміки стратегічних груп

Завдання 2.1. За даними (можна використовувати газетні і журнальні матеріали/матеріали, зібрані на практиці):

- оцінити рівень конкуренції на ринку продукту;

- визначити діючих і потенційних конкурентів (вітчизняних і закордонних)

- виділити стратегічні групи конкурентів, що діють на ринку продукту, обґрунтувавши критерії виділення стратегічних груп;

- виділити фактори і визначити характер конкуренції між стратегічними групами на ринку продукту (послуги);

- оцінити стратегічні можливості, що розглядає фірма, знаходячись у стратегічній групі конкурентів на ринку продукту (послуги);

- побудувати карту стратегічних груп конкурентів на ринку продукту (послуги);

- вивчити динаміку стратегічних груп на ринку продукту (послуги);


Результати і рекомендації оформити у виді аналітичної записки.


РОЗДІЛ 3. Діагностика конкурентоспроможності підприємства


При підготовці до виконання лабораторної роботи за цією темою слід звернути увагу на такі питання: 1. Складової конкурентоспроможності підприємства. Конкурентні переваги вищого й нижчого порядку. Фактори конкурентоспроможності підприємства. 2. SWOT-аналіз підприємства. Сутність і способи розробки. Фактори, які визначають сильні й слабкі сторони підприємства, його можливості й погрози. 3. Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції. Оцінка конкурентоспроможності організації на основі конкурентоспроможності товару. Оцінка конкурентної позиції підприємства методом конкурентних переваг


Завдання 3.1. Ваше підприємство налагодило випуск плівки виробничого та споживчого призначення. Під час підготовки нового виробництва було вивчено існуючих конкурентів та майбутню конкурентну позицію підприємства на ринку. Деякі показники конкурентноздатності наведено у таблиці 3.1.


^ Таблиця 3.1.
Окремі показники конкурентноздатності підприємства


Ключовий фактор успіху

Вагомість чинників успіху

Рейтинг, бали

Власне підпри-ємство

1-й конку-рент

2-й конку-рент

3-й конку-рент

Якість та споживчі властивості продукції

0,2

8

7

9

6

1

2

3

4

5

6

Асортимент продукції

0,15

7,5

9

6

7

Ціна продажу, можливості змін

0,2

6,5

4

4

5

Обсяг продажу продукції

0,1

7,5

7,5

8

6

Реклама та стимулювання збуту

0,15

4,5

7,5

6

6

Канали збуту

0,2

7,5

9

8

4,5

Усього

1,0
  1   2   3   4   5   6Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації