Поиск по базе сайта:
Методичні вказівки до проведення тестування на тему: «сучасні інформаційні технології» з дисципліни «Технологія створення програмних та інтелектуальних систем» icon

Методичні вказівки до проведення тестування на тему: «сучасні інформаційні технології» з дисципліни «Технологія створення програмних та інтелектуальних систем»
Скачати 136.7 Kb.
НазваМетодичні вказівки до проведення тестування на тему: «сучасні інформаційні технології» з дисципліни «Технологія створення програмних та інтелектуальних систем»
Дата конвертації21.01.2013
Розмір136.7 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ


Спеціальність: 6.030502 «Економічна кібернетика»До друку дозволяю

Перший проректор університету

Д.Л.Череднік


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до проведення тестування на тему:

«сУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


з дисципліни «Технологія створення програмних та інтелектуальних систем»Усі цитати, цифровий, фактичний матеріал, бібліографічні довідки перевірені, написання одиниць відповідає стандартам.
Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій.

Протокол № 1 від 30 .08.2011 р.


Укладач:
О.О. ПетроваВідповідальний за випуск:

М.В.Новожилова

Декан ФЕМ:
О.А. Сироватський


Бібліотека:

Харків ХДТУБА 2011

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


^ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ


Спеціальність: 6.030502 «Економічна кібернетика»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до проведення тестування

на тему: «^ сУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


з дисципліни «Технологія створення програмних та інтелектуальних систем»


Харків 2011

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


^ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ


Спеціальності: 6.030502 «Економічна кібернетика»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до проведення тестування

на тему: «^ сУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


із дисципліни «Технологія створення програмних та інтелектуальних систем»


Затверджено на засіданні кафедри

економічної кібернетики та

інформаційних технологій.


Протокол № від .09.2011 р.


Харків ХДТУБА 2011

Методичні вказівки до проведення тестування на тему: «Сучасні інформаційні технології» із дисципліни «Технологія створення програмних та інтелектуальних систем» для студентів спеціальності: 6.030502 - «Економічна кібернетика» / Укладач: О.О.Петрова Харків: ХНУБА, 2011. – 12 с.


Рецензент Н.Д. Сізова


Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій


Вступ

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації. Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, накопичення, продукування, обробка, зберігання, передача та використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує:

• активне використання інтелектуального потенціалу суспільства, сконцентрованого в друкованому фонді, і наукової, виробничої та інших видах діяльності його членів;

• інтеграцію інформаційних технологій в наукові та виробничі види діяльності, які ініціюють розвиток всіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності ;

• високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію представленої інформації, суттєвість використовуваних даних.

Один з напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти - процес забезпечення сфери освіти методологією та практикою розробки та оптимального використання сучасних або, як їх прийнято називати, нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання, виховання.

Процес інформатизації торкнувся і економічної галузі, радикальне вдосконалення і пристосування якої до сучасних умов стало можливим завдяки масовому використанню новітньої комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських технологій. Нові інформаційні технології значно розширюють можливості використання інформаційних ресурсів у різних галузях промисловості, а так само в освіті.

Метою курсу «Технологія створення програмних та інтелектуальних систем» є ознайомлення студентів з сучасним рівнем інформаційної та комп’ютерної культури, технологією розробки експертних систем (ЕС), набуття практичних навичок роботи в середовищі розробки інтелектуальних систем та використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання різноманітних задач в практичній діяльності за фахом.

Завданням курсу є теоретична та практична підготовка бакалаврів з таких питань: проблеми штучного інтелекту (ШІ); способи представлення знань в інтелектуальних системах; розробка експертних систем з використанням мови логічного програмування Пролог; методи інтелектуального аналізу даних ( концепція технології Knowledge Discovery in Databases, технології Data Mining), методи вилучення знань та області їх застосування в економіці.

Сучасні системи штучного інтелекту, представлення і вилучення знань основані на логіці предикатів і методах автоматизації логічного висновку.

Мова математичної логіки дозволяє формально описувати поняття предметної області і зв'язки між ними. Математична логіка розглядає мови, основна ціль яких – забезпечити символізм (систему формальних позначень) для міркувань, що зустрічаються не лише в математиці, але і в повсякденному житті.

Логічне програмування розуміється як використання логіки предикатів 1 порядку в якості основи для опису предметної області та виконання логічного виводу і називається хорновським або резолюційним. Логічне програмування пов’язують з системами програмування, які основані на використанні спеціальних класів логічних формул, які називаються клаузами Хорна або хорновськими диз’юнктами, та спеціальних методів логічного виводу (варіантів методу резолюцій) в якості логічної моделі обчислень та способу виконання логічної програми.

Програма на Пролог задається хорновськими диз’юнктами ( в декілька зміненому запису), а виконання програми представляє собою в основному визначеним чином упорядкований процес породження з програми дерева виводу шляхом використання метода резолюції.

Інтерпретатор виконує побудову логічного виводу шляхом послідовного використання правил резолюції до поточного цільового твердження та до деякої логічної формули, яка обирається з програми, що зберігається в пам’яті. Якщо інтерпретатору вдається вивести пусту формулу, то процес виводу закінчується, та на виході в якості результату видається те значення змінних, які були визначені підстановками в результаті послідовних уніфікацій.

Специфіка сучасних вимог до обробки великого об’єму інформації, яка накопичена в сучасних базах даних, виводить на перший план методи, які повинні бути ефективними, тобто простими у використанні, та обладати значним рівнем масштабованості і певним автоматизмом. Ця концепція лежить в основі двох сучасних технологій виявлення знань в базах даних: технології Knowledge Discovery in Databases та технології Data Mining. Технологія Knowledge Discovery in Databases - це послідовність дій, яку необхідно виконати для побудови моделі (вилучення знання). Ця послідовність не описує конкретний алгоритм або математичний апарат, не залежить від предметної області. Це набір атомарних операцій, комбінуючи які, можна отримати потрібне рішення.

Розроблені методичні вказівки допоможуть майбутнім спеціалістам з інформаційних технологій ознайомиться з загальними відомостями, необхідними для розуміння ідей, які реалізовані в сучасних інтелектуальних системах.

1. Яке істиностне значення пов’язується з конкретним висловлювання в численні висловлювань?

а) істина;

б) хибно;

в) те і інше одночасно;

г) ніяке.

2 Як позначаються пропозиційні змінні в численні висловлювань?

а) маленькі латинські літери;

б) великі латинські літери;

в) маленькі українські літери;

г) великі українські літери.

3 Як називаються символи, що використовуються для позначення висловлювань?

а) змінні

б) терми;

в) атоми;

г) вирази.

4 Від чого залежить істиность або хибність складного висловлювання?

а) від істинності складових висловлювань;

б) від хибності складових висловлювань;

в) від змісту складових висловлювань;

г) від форми складових висловлювань.

5 Яка логічна зв’язка позначає висловлювання, яке істино, якщо Х- хибно і хибно, якщо Х -істино?

а) конюнкція;

б) дизюнкція;

в) імплікація;

г) заперечення.

6 Яка логічна зв’язка позначає висловлювання, яке істино тоді і тільки тоді, коли як Х так і Y - істині?

а) дизюнкція;

б) конюнкція;

в) імплікація;

г) тотожність.

7 Яка з представлених нижче логічних операцій не є бінарною?

а) тотожність;

б) імплікація;

в) заперечення;

г) дизюнкція.

8 Яка з логічних зв'язок має найвищий пріоритет?

а) дизюнкція;

б) імплікація;

в)конюнкція;

г) заперечення.

9 Яка формула називається тавтологією?

а) та, яка істина при всіх можливих інтерпретаціях;

б) та, яка хибна при всіх можливих інтерпретаціях;

в) та, яка істина при перших двох інтерпретаціях;

г) та, яка істина при останніх двох інтерпретаціях;

10 Згідно з законами (парами рівносильних формул) які логічні зв’язки використовуються для заміни імплікації?

а) заперечення та кон’юнкцію;

б) заперечення та диз’юнкцію;

в) подвійне заперечення;

г) тотожність.

11 При якій умові А є логічним наслідком В?

а) тоді і тільки тоді, коли В імплікація А є тавтологія;

б) тоді і тільки тоді, коли В кон’юнкція А є тавтологія;

в) тоді і тільки тоді, коли В диз’юнкція А є тавтологія;

г) тоді і тільки тоді, коли В тотожність А є тавтологія.

12 Яка нормальна форма називається диз’юнктивною нормальною формою?

а) довільна кон’юнкція диз’юнктів;

б) довільна імплікація диз’юнктів;

в) довільна імплікація кон’юнктів;

г) довільна диз’юнкція кон’юнктів .

13 Які речення не входять до складу набору речень логічної Пролог-програми ?

а) факти;

б) запити;

в) правила;

г) висловлювання.

14 Який вигляд має запит до логічної програми?

а) кон’юнкція атомарних формул;

б) диз’юнкція атомарних формул;

в) імплікація атомарних формул;

г) заперечення атомарних формул.

15 Який механізм пошуку відповіді мови Пролог?

а) до множини фактів і правил додається нове правило;

б) до множини фактів додається новий факт;

в) до множини фактів і правил додається питання, після чого використовується лінійна резолюція;

г) до множини фактів і правил додається заперечення питання, після чого використовується лінійна резолюція.

16 В якому розділі Пролог-програми виконується опис користувацьких предикатів та функцій?

а) в розділі DOMAINS;

б) в розділі PREDICATES;

в) в розділі CLAUSES;

г) в розділі FACTS.

17 Які об’єкти не належать до складних (составних) об'єктів даних в Пролог?

а) структури;

б) списки;

в) константи;

г) анонимні змінні.

18 Які в Пролог основні засоби організації дій, що повторюються,?

а) пошук з поверненням;

б) цикл;

в) вкладений цикл;

г) рекурсія.

19 Які дії треба виконати для організації обробки списку?

а) задати рекурсивне правило, яке встановлює порядок переходу від обробки всього непорожнього списку до обробки його хвоста;

б) задати речення (правило або факт, що визначає, що потрібно робити з порожнім списком), яке буде базисом рекурсії,;

в) задати речення (правило або факт, що визначає, що потрібно робити з порожнім списком), яке буде базисом рекурсії, а також рекурсивне правило, яке встановлює порядок переходу від обробки всього непорожнього списку до обробки його хвоста;

г) задати ціль.

20 Який вбудований предикат не використовується при роботі зі списками?

а) предикат member;

б) предикат append;

в) предикат length;

г) предикат cut.

21 Який вбудований предикат використовується для обмеження простору пошуку?

а) предикат fail;

б) предикат cut;

в) предикат not;

г) предикат length.

22 Який предикат під час виконання не дозволяє додавати до предикатів бази даних факти?

а) предикат assert;

б) предикат fail;

в) предикат asserta;

г) предикат assertz.

23 Яких розділів в Пролог-програмі не може бути більше одного?

а) розділ GOAL;

б) розділ CLAUSES;

в) розділ DATABASE;

г) розділ CLAUSES.

24 Яка з перерахованих нижче дій не відноситься до етапів розробки експертної системи?

а) ідентифікація ;

б) концептуалізація;

в) алгоритмізація

г)формалізація .

25 В якому зазвичай вигляді не фіксується результат концептуалізації проблемної області?

а) об’єктна модель ;

б) модель поведінки;

в) схема алгоритму;

г)функціональна модель .

26 На якому етапі побудови експертної системи виконується вибір метода представлення знань?

а) етап ідентифікації ;

б) етап формалізації;

в) етап концептуалізації;

г)етап реалізації .

27 Яка задача не відноситься до задач, що вирішується методами Data Mining ?

а) класификація(Classification) ;

б) кластеризація (Clustering;

в) асоціація (Associations);

г) алгоритмізація.

28 Який алгоритм технології Data Mining призначено в першу чергу для анализа користувацьких корзин?

а) дерева рішень;

б)штучні нейронні мережі;

в) кластерний аналіз;

г) асоціативні правила.

29 Карти, що само організуються, або карти Кохонена, є різновидом:?

а) штучних нейронних мереж;

б) дерев рішень;

в) асоціативних правил;

г) послідовних шаблонів.


30 Яке з перерахованих нижче застосувань не властиво нейронним мережам?

а) розпізнавання образів і класифікація;

б) прийняття рішень та управління;

в) виявлення в даних залежностей;

г) кластерізація.


31 Яке з перерахованих нижче застосувань не властиво нейронним мережам?

а) розпізнавання образів і класифікація;

б) прийняття рішень та управління;

в) виявлення в даних залежностей;

г) кластерізація


32 Який алгоритм Data Mining має ієрархічну структуру правил типа «Якщо-То»?

а) лінійна регресія;

б) кластерний аналіз;

в) карти, що самоорганизуються;

г) дерева рішень.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1 А.Адаменко, А. Кучуков Логическое программирование и Visual Prolog. –СПб:БХВ-Петербург, 2003.- 990 с.

2 Чень Ч., Ли Р. Математическая логика и автоматическое доказательство теорем/ Пер. с англ. Под ред. С.Ю.Маслова.- М.:Наука,1983-287 с.

3 Логический подход к искусственному интеллекту от классической логики к логике баз данных. /Пер с франц. П. Грибомон и др. – М,:Мир, 1998.- 356 с.

4 Программные средства интеллектуальных систем./А.Е. Городецкий и др.- СПб:СПбГТУ,2000.-321 с.

5 Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта.- М.:МГУ,2001.-179 с.

6 Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем.- СПб:Питер, 2000.- 489 с.

7 Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта.- М.:Мир,1990.- 315с.

8 Построение експертных систем/Под ред Ф. Хейес-Рота и др. – М.:Мир,1987 -286 с.

9 Джексон Введение в экспертные системы.- М.: Вильямс, 2001.- 701 с.

10 Дж. Малпас Реляционный язык Пролог и его применение. – М.: Наука, 1990.- 304 с.

11 Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике// Учебное пособие.- М.:СИНТЕГ, 2002.- 306 с.

12 Бобров В. Я. Основи рыночной экономики.- Киев: Лебедь, 1995.- 178 с.

13 Горфинкель В.Я. Предпринимательство. – М.: Юнити, 1999.- 278 с.

14 Дж. Малпас Реляционный язык Пролог и его применение. – М.: Наука, 1990 .- 412 с.

15 Петрова Е.А., Журавлев Ю.В., Михеев И.А. Автоматизированные технологические комплексы./ Методические указания к самостоятельной работе. Харків,:ХДТУБА, 2008-36с.


Навчальне видання


Методичні вказівки до проведення тестування на тему: “Сучасні інформаційні технології ” із дисципліни «Технологія створення програмних та інтелектуальних систем» для студентів спеціальності : 6.030502 - «Економічна кібернетика» ”


Укладач: Петрова Олена Олександрівна


Відповідальний за випуск М.В.Новожилова


Редактор В.І.ПуцикПлан 2011, поз.48.

Підп. до друку

Надруковано на ризографі.

Тираж 100 прим.
Форм. 60х84.1/16.

Обл.-вид. арк. 0,6.

Умов. друк. арк. 0,58.

Зам. № 1342.


Папір друк. №2.

Безкоштовно.


ХНУБА, Україна, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського національного

університету будівництва та архітектури
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації