Поиск по базе сайта:
Світова література Головною метою вивчення предмета «Світова література» icon

Світова література Головною метою вивчення предмета «Світова література»
НазваСвітова література Головною метою вивчення предмета «Світова література»
Сторінка4/4
Дата конвертації31.12.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

^ Серед уроків розвитку мовлення слід відзначити такі види:

1. Уроки навчання написання творчих робіт на основі життєвих вра­

жень.

2. Уроки навчання складання усних відповідей на питання, доповідей.

3. Уроки навчання написання творів різних жанрів.

4. Уроки аналізу письмових робіт школярів.


Орієнтовна структура уроку розвитку мовлення може бути така:

I. Вступне слово вчителя (зразок усного мовлення).


II. Словникова робота (пояснення значення незнайомих учням слів, істо­

ричний, лінгвістичний коментар).

III. Бесіда або діалог з учнями, групова робота (на цьому етапі учні роз­

вивають навички чіткого і точного формулювання питання і відповіді).

IV. Переказ тексту (уривку) або оповідь учня (розвиток умінь і навичок роботи з текстом); складання плану.

V. Виразне читання (розвиток умінь учнів виразно читати тексти (урив­

ки) епічних, ліричних, драматичних творів).

VІ. Обговорення, виправлення помилок, коментар.

VІІ. Заключне слово вчителя (короткий висновок, оцінка роботи на уроці).


Виходячи із реальних можливостей викладання світової літератури, уро­ ки розвитку мовлення слід планувати у такий спосіб, щоб були представлені різні види, прийоми та форми робіт щодо розвитку діалогічного та моноло­ гічного усного та писемного мовлення учнів. Учитель має враховувати свої власні напрацювання та інтереси, індивідуальні особливості кожного класу, їхній рівень підготовки і творчо використовувати набутий досвід для органі­ зації уроків розвитку мовлення. Водночас слід наголосити, що кожний окре­ мий урок розвитку мовлення має бути не випадковим, а розглядатися як не­ обхідний елемент у системі уроків з вивчення окремої літературної теми, у загальній системі уроків розвитку мовленнєвих умінь та навичок учнів.

До роботи з організації розвитку мовлення учнiв висуваються такі вимоги:

1) активiзацiя мовленнєвої дiяльностi учнів iз залученням рiзноманiтної лексики та фразеологiї, образних засобiв мови залежно вiд теми ви­ словлювання;

2) вiдповiднiсть запропонованих видiв роботи з розвитку мовлення учнiв їхнiм вiковим та психологiчним особливостям, рiвню розвитку школярiв;

3) врахування iдейно­художньої своєрiдностi лiтературного твору, при вивченнi якого ведеться робота з розвитку мовлення учнiв;

4) спрямованiсть на поглиблене читання лiтературного твору, розширен­

ня знань з лiтератури.


Серед видів робіт з розвитку мовлення, які мають готувати учні із світо­

вої літератури, зазначимо такі:

– виразне читання текстів (уривків) та читання напам‘ять;

– оповідь про життя письменника, поета;

– підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних техно­ логій) – індивідуального чи колективного – з метою представлення жит­ тєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;

– переказ зі зміною особи оповідача, переказ з докладним цитуванням ав­

торського тексту;

– оповідь про життя героя твору (персонажа) за колективно (самостійно)

складеним простим (складним) планом;

– усний (письмовий) відгук на прочитану книгу;


– усна (письмова) (за планом) характеристика персонажа;

– написання простого (складного) плану твору (уривку);

– складання усної (письмової) оповіді за малюнком, ілюстрацією;

– складання оповідання (казки) за прислів’ям;

– добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що вира­

жають головну ідею твору;

– введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючо­

му творі;

– докладна зв’язна відповідь на поставлене запитання;

– перекази (докладний, вибірковий, стислий) невеликих за обсягом епічних творів чи фрагментів з них;

– реферати на літературну тему (за одним та декількома джерелами);

– письмові творчі роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

– план та конспект літературно­критичної статті.


Основний вид письмових висловлювань на уроках лiтератури – це творчi роботи рiзних жанрiв. Творчі роботи розподіляються на дві основні групи: твори на літературні теми та твори на основі життєвих вражень (за М.В. Ко­ локольцевим). Під час оцінювання творчих робіт учитель зазвичай орієнту­ ється на ступінь самостійності у підготовці такого виду робіт, на висловлені у них власні судження та враження від прочитаного твору.

Отже, готуючи різноманітні письмові висловлювання у процесі вивчення літератури, школярі набувають необхідних умінь та навичок, що мають прак­ тичний характер, сприяють розвитку їхньої читацької культури.

Навчальний предмет «Світова література» мають право викладати педаго­

гічні працівники, які здобули вищу філологічну освіту, зокрема спеціальності

«Учитель російської мови та літератури», «Учитель української мови та лі­ тератури», мають спеціалізацію вчителя світової (зарубіжної) літератури, та які пройшли підвищення кваліфікації як вчителі світової літератури відпо­ відно до Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 та зареє­ строваного в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 за № 1255/18550 (пункти 3.21; 4.10 цього Положення).

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу міністерства від

01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально­методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади ма­ ють право використовувати в організації навчально­виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально­методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, схвалення відповідною комісі­ єю Науково­методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки.

Щодо використання посібників, які містять календарно­тематичний план і конспекти (плани­конспекти) уроків нагадуємо, що вчитель­словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо:

– посібник має гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх на­

вчальних закладах»;


– від дати надання грифу посібникові минуло не більше п’яти років. Зауважимо, що вчитель, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст»,

повинен самостійно складати конспект (план­конспект) уроку із використан­ ням матеріалів методичних посібників з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу.

Навчально­методична література, яка має гриф Міністерства освіти і науки і схва­ лена для використання у загальноосвітніх навчальних закладах: навчально­методичні комплекти до підручників, у тому числі книжки для вчителя із календарно­ тематичним плануванням уроків, щорічно зазначається в Переліку програм, під­ ручників та навчально­методичних посібників, рекомендованих міністерством для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мо­ вою для основної і старшої школи й друкується на початку навчального року в

«Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України».
1   2   3   4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації