Поиск по базе сайта:
Світова література Головною метою вивчення предмета «Світова література» icon

Світова література Головною метою вивчення предмета «Світова література»




НазваСвітова література Головною метою вивчення предмета «Світова література»
Сторінка2/4
Дата конвертації31.12.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4


* У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – писемного. Умовне позначення у таблиці – (у + п).


Пропонуємо орієнтовне календарно­тематичне планування уроків світо­

вої літератури для 11 класу з урахуванням скорочення терміну навчання у

2011/12 навчальному році.


^ 11 клас. Рівень стандарту (1 урок на тиждень).




дата

Тема (основний зміст) уроку

І семестр

1.




Загальна характеристика розвитку літерату-

ри першої половини хх ст. Авангардизм в літерату- рі. доля реалізму. Елітарна та масова культура.

2.




^ РМ. Складання тез за темою «авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «революція в мистецтві» (за підручником).

3.




^ Ф. Кафка. Загальна характеристика творчості. Концеп- ція світу та людини в оповіданні «Перевтілення».

4.




Проблема метафоричного світобачення в оповіданні

«Перевтілення». Символічність образного світу твору. Вплив Ф.Кафки на розвиток всесвітньої літератури.

5.




^ Дж. Джойс – видатний ірландський письменник- модерніст. Характерні риси його творчості та їх уті- лення в психологічному есе «Джакомо Джойс».

6.




«Потік свідомості» та аналіз психології люди-

ни в психологічному есе «Джакомо Джойс». Вплив Джойса на всесвітню літературу.

7.




РМ. Реконструкція лінійного сюжету есе «Джакомо Джойс» (усно).

8.




Контрольна робота.

9.




М. Булгаков – видатний російський письменник. Булгаков і Київ. «Майстер і Маргарита». Особливості композиції твору.

10.




Проблематика та характеристика головних образів роману.

11.




Воланд і його почет. «Магічний реалізм» у творі. Контрольний домашній твір.

12.




Глибинні зрушення в поезії ХХ століття. Модер- нізм і основні течії європейської поезії ХХ століття. Поезія Р.М. Рільке та Гійома Аполлінера.

13.




«Срібна доба» російської поезії, її авангардист- ські та модерністські течії. поезія О.Блока та Анни Ахматової. Виразне читання напам‘ять.

14.




Контрольний твір. Наш світ очима митців-модерністів.

15.




ПЧ. Література першої половини ХХ ст. (за вибором вчителя).

16.




Особливості літературного процесу другої половини ХХ ст.


* календарно-тематичне планування подається з урахуванням можливого скорочення терміну навчання у 2011/12 навчальному році.

9



ІІ семестр

17.




^ Бертольт Брехт – видатний німецький письмен- ник. «Епічний театр» Б. Брехта, його теоретич-

ні засади та творча практика. Проблематика та худож-

ні особливості п’єси «Життя Галілея». Неоднозначність образу галілея. Інтелектуальний характер драми.

18.




РМ (письмово) Розгорнута відповідь на питання «чи акту- альні нині проблеми відповідальності вченого за свої від- криття, поставленні у п’єсі «Життя Галілея» Б. Брехта»?

19.




Альбер Камю – видатний французький письмен-

ник. Камю і екзистенціалізм. «Чума» – антифашист-

ський роман-притча. Філософський сенс притчі про чуму.

20.




^ РМ (усно) характеристика основних образів твору. Про- блема вибору в творі. Контольний домашній твір.

21.




Е. Хмінгуей – видатний американський письменник. «Старий

і море» – повість-притча про людину. Образ Сантьяго. «Жит- тєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст пові-

сті. Місце Хемінгуея в американській і всесвітній літературі.

22.




^ Г. Грсіа Маркес – відомий колумбійський письмен- ник, лауреат Нобелівської премії. Органічне поєднан-

ня буденного й фантастичного як характерні риси «ма- гічного реалізму» в оповіданні «Стариган із крилами».

23.




^ Зустріч людей із янголом, її символічний сенс. Тра- гікомічне зображення ставлення людей до дива.

24.




Контрольний твір. принцип айсберга і художній текст

(роль інакомовлення в літературі ХХ століття).

25.




^ Література постмодернізму та її характерні ознаки. Особливості сучасного літературного процесу та його найяскравіші постаті.

26.




^ М. Павич – сербський письменник-постмодерніст. Утілен- ня в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

27.




^ Використання фактів візантійської та поствізан- тійської культури («віртуальний історизм») як ха- рактерна ознака творчості М. Павича.

28.




Контрольна робота.

29.




ПЧ Література початку ХХст.

30.




Найвидатніші здобутки світової літератури доби анти- чності, Середньовіччя, Відродження, ХVII і ХVIIІ сто- літь, а також ХХ століття (доба романтизму).

31.




^ Найвидатніші здобутки світової літератури ХХ століття (доби реалізму та раннього модернізму), а також ХХ – почат-

ку ХХ століття (у т.ч. сучасного літературного процесу).



^ 10


11 клас. Академічний рівень (2 уроки на тиждень)




дата

Тема (основний зміст) уроку

І семестр

1.




Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX – на по- чатку ХХ ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Твор- чі знахідки та здобутки Г. Ібсена, А.Чехова, Дж. Б. Шоу.

2.




^ Г.Ібсен – видатний норвезький драматург, творець «но- вої драми». Новаторство Ібсена-драматурга. «Ляль- ковий дім» – соціально-психологічна драма.

3.




Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценіч-

ної дії в п’єсі «Ляльковий дім». Характеристика образу Нори.

4.




РМ диспут: ваше особисте ставлення до вчинку Нори.

5.




Складність і неоднозначність художнього процесу І пол. ХХ ст. Модернізм як некласична модель культури, найповніше й най- послідовніше втілення естетико-художнього перевороту ХХ ст.

6.




Авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «револю- ція в мистецтві», його основні течії (футуризм, кубізм, да- даїзм, експресіонізм, сюрреалізм). доля реалізму в лі- тературі І пол. ХХ ст. Елітарна та масова культура.

7.




Ф. Кафка. Загальна характеристика творчості.

8.




Концепція світу та людини в оповіданні «Перевтілення».

9.




Проблема метафоричного світобачення в оповідан-

ні «Перевтілення». Символічність образного світу тво- ру. Вплив Кафки на розвиток всесвітньої літератури.

10.




Контрольний твір

11.




^ Джеймс Джойс – видатний ірландський письменник- модерніст. Характерні риси його творчості та їх прояв в

есе «Джакомо Джойс». «Потік свідомості» та аналіз психо- логії людини у психологічному есе «Джакомо Джойс».

12.




Джерела «потоку свідомості» в есе. Спроба «реставра-

ції» сюжету твору. Вплив Джойса на всесвітню літературу.

13.




Контрольна робота.

14.




Михайло Олександрович Булгаков – видатний ро- сійський письменник. Булгаков і Київ.

15.




«Майстер і Маргарита». Особливості композиції твору.

16.




«Московські» та «єршалаїмські» розділи тво- ру та художні засоби їхнього зв’язку.

17.




Проблематика роману. характеристика головних образів твору.

18.




^ РМ (письмово). Складання цитатної характеристи- ки (або анкети) образів Майстра та Маргарити.


11



19.




Воланд і його свита. «Магічний реалізм» у творі.

20.




Особистість і влада, різні аспекти потрактуван-

ня проблеми їхніх взаємовідносин. Контрольний домаш- ній твір. Художня література на межі ХІХ-ХХ століть: тра- диції та новаторство (на матеріалі вивчених творів).

21.




Загальна характеристика творчості Р.М. Рільке.

22.




Загальна характеристика творчості Аполлінера.

23.




Загальна характеристика творчості Ф. Гарсіа Лорки.

24.




«Срібна доба російської поезії». Загальна ха- рактеристика творчості О. Блока.

25.




Загальна характеристика творчості Анни Ахматової.

26.




Загальна характеристика творчості Б. Пастернака.

27.




РМ. Виразне читання віршів.

28.




Контрольна робота

29.




ПЧ. Сторінками художньої літератури І половини ХХ ст.

30.




Особливості літературного процесу другої половини ХХ ст. Нові явища та тенденції в літературі кінця ХХ ст.

31.




Підсумковий урок.

ІІ семестр

32.




Бертольт Брехт – видатний німецький письменник. «Епічний те- атр» Брехта, його теоретичні засади та творча практика.

33.




проблематика та художні особливості п’єси «Життя Галілея».

34.




Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми.

35.




^ А. Камю – французький письменник, лауреат Нобелівської пре- мії. Його філософські й естетичні погляди. Роман “Чума”

як еволюція “від естетики абсурду до естетики бунту».

36.




РМ (письмово) філософія екзистенціалізму в цитатах з роману «Чума».

37.




^ Роман “Чума” як узагальнене трактування зла в контекс- ті людського буття і як ствердження необхідності бороть-

би з ним при неможливості повного й остаточного подолання.

38.




^ РМ (усно). характеристика основних образів роману. про- блема вибору у творі. Особливості поетики й стилю.

39.




^ Е. Хемінгуей – видатний американський письменник. «Ста- рий і море» – повість-притча про людину. Образ Сантьяго.

40.




«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст по- вісті. Місце Хемінгуея в американській і всесвітній літературі.

41.




Контрольна робота.


12



42.




^ Своєрідність японської літератури ХХ ст. Каваба- та Ясунарі – «красою Японії народжений». Ви- шукана простота стилю письменника.

43.




Відображення національної естетики та ети- ки в романі «Тисяча журавлів».

44.




Чайна церемонія та її доля у ХХ ст. як утілення гло- балізації та вульгаризації національного колориту.

45.




Інтенсивний розвиток латиноамериканської літерату-

ри в другій пол. ХХ ст. Г. Гарсіа Маркес – відомий ко- лумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії. Ро- ман «Сто років самотності» як твір «магічного реалізму».

46.




^ Органічне поєднання буденного й фантастичного як характер- ні риси «магічного реалізму» в романі «Сто років самотності».

47.




^ Проблематика та система образів твору. Родина бу- ендіа у художньому часі й просторі твору.

48.




^ Контрольний твір. Роль інакомовлення в літерату- рі ХХ століття (на матеріалі вивчених творів).

49.




^ Постмодернізм – одне з найяскравіших літератур- них явищ другої половини ХХ ст., його теоретич- ні засади й художня (літературна) практика.

50.




Мистецтво постмодернізму та його стосун-

ки з елітарною та масовою культурою. Найяскра- віші представники постмодерністської прози.

51.




^ М. Павич – сербський письменник-постмодерніст. Утілен- ня в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

52.




^ Використання фактів візантійської та поствізан- тійської культури («віртуальний історизм») як ха- рактерна ознака творчості М. Павича.

53.




П.Зюскінд – сучасний письменник-постмодерніст. Риси по- стмодернізму в повісті «Запахи, або Історія одного вбивці»: «віртуальний історизм» («імітація» світогляду Фран-

ції доби Просвітництва); захоплюючий детективний сюжет, можливість багатьох варіантів інтерпретації тощо.

54.




^ Образ Гренуя та його літературні прототипи (Кри- хітка Цахес, персонажі Ч. Діккенса і т.д.).

55.




Контрольна робота

56.




ПЧ. Література початку ХХІ ст.

57.




РМ. Захист проекту «Книга, без якої я не уяв- ляю свого життя». Контрольний домашній твір.

58.




^ Узагальнення та систематизація вивченого. Найви- датніші здобутки світової літератури доби антич- ності, Середньовіччя та Відродження.

59.




^ Найвидатніші здобутки світової літератури ХVII і ХVIIІ сто- літь, а також ХІХ століття (доба романтизму).


13



60.




^ Найвидатніші здобутки світової літератури ХІХ сто- ліття (доби реалізму та раннього модернізму)

61.




Найвидатніші здобутки світової літератури ХХ – почат-

ку ХХІ століття (у т.ч. сучасного літературного процесу).

62.




Підсумковий урок.

63.




Резервний час.
1   2   3   4



Схожі:




База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації